งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 147
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านห้วยพอด สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงวริศรา    เพชรพอด
2. เด็กหญิงลักษมี    ทุมสงคราม
3. เด็กหญิงกมลวรรณ    พึ่งสุข
4. เด็กหญิงจิตตารัตน์    วรินทรา
5. เด็กชายกิตติพงษ์    พิลาอ่อน
1. นายนรินทร์    แก้วพิลารมย์
2. นางผกากรอง    แก้วพิลารมย์
2 2 โรงเรียนบ้านโคกโจด สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงสุนิศฬา    อ่างกระโทก
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์    อ่างกระโทก
3. เด็กชายพายุ    สุขนางรอง
4. เด็กชายวุฒิชัย    สุดกระโทก
5. เด็กหญิงวรรณรดา    อ่างกระโทก
1. นายศักดิ์กรินทร์    เงินเอี่ยม
2. นางสาวอังคณา    จงสุขกลาง
3 3 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายพัชรพล    ทิทา
2. เด็กชายรฐนนท์    สร้อยเสน
3. เด็กหญิงณัฐวดี    พลประสิทธิ์
4. เด็กชายศิวกร    เสนานิคม
5. เด็กหญิงฐาปนี    อินธิจักร
1. นางสาวจิราพร    วรศิริ
2. นายบูชา    กล้าหาญ
4 4 โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายกฤษฎา    จันทร์ศรีอ่อน
2. เด็กชายปฐพี    สีหานาค
3. เด็กชายธนากร    ลุนะหา
4. เด็กชายสุทธิพล    แก้วกันหา
5. เด็กชายภูรินทร์    กันทะเสน
1. นางสาวรุ่งทิวา    บำรุงภักดี
2. นายวีระศักดิ์    พันธุ์พัฒน์
5 5 โรงเรียนบ้านนาสีใส สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายทรงพล    พรมมี
2. เด็กชายพีระพัฒน์    ภูมิภาค
3. เด็กชายภานุ    มานะพิมพ์
4. เด็กชายธัญเทพ    แสนดี
5. เด็กชายภูวนาท    พระสว่าง
1. นางปภาวรินท์    สีหาบุตร
2. นายเกียรติศักดิ์    ประภาการ
6 6 โรงเรียนบ้านดงหมู สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุภัสตรา    สุคนธะ
2. เด็กหญิงอริสา    แสนสนิท
3. เด็กหญิงกนกเนตร    พลกล้า
4. เด็กหญิงชลลดา    อุ่นบุรมณ์
5. เด็กหญิงสุกัลยา    เสนารักษ์
1. นางสาวนิรวรรณ    เนื้อศรี
2. นายศรัณย์    ภูเกิดพิมพ์
7 7 โรงเรียนหินเหิบซับภูทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายณัฐพล    เรืองนอก
2. เด็กชายพัชพล    เชิดสะภู
3. เด็กชายวุฒิชัย    ลำเลียง
4. เด็กชายธีระพัฒน์    ภูมิหนองเป็ด
5. เด็กหญิงปิยธิดา    วงษ์เพ็ญ
1. นายชนะ    โชคเหมาะ
2. นายอภิสิทธิ์    บุเกตุ
8 8 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายอารุโณชัย    หอมวงศ์
2. เด็กหญิงพีรยาพร    สุจิระพันธุ์
3. เด็กหญิงรินรดา    สอนชา
4. เด็กชายทับเพทาย    มุระชีวะ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์    ธานี
1. นางสาวพรรษพร    พันธุ์น้อย
2. นายภัทรพงศ์    บุญห่อ
9 9 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายชุติเดช    ชื่นอารมย์
2. เด็กหญิงกมลวรรณ    ซีมูล
3. เด็กหญิงระวิวรรณ    ชีด้วง
4. เด็กหญิงศิรินภา    ลีอวนพิมพ์
5. เด็กชายณัฐพล    ชีด้วง
1. นายฐาปกรณ์    กองแก้ว
2. นายพุทธิชัย    คาดีวี
10 10 โรงเรียนบ้านสำเภาลูน สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายจักรภัทร    ใสสุด
2. เด็กหญิงอัจฉริยา    โพหิรัญ
3. เด็กหญิงจิดาภา    แสงเมือง
4. เด็กหญิงปนัดดา    ธรรมพร
5. เด็กหญิงวรัชยา    อุรารื่น
1. นางสาวณิชณนันท์    งามนุช
2. นายอนุศักดิ์    ไชยอุปละ
11 11 โรงเรียนบ้านซับใต้(สีคิ้ว) สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายวุฒิชัย    ศรีชัยภูมิ
2. เด็กชายกันตินันท์    หลั่นจันทึก
3. เด็กหญิงปวันรัตน์    ไวสูงเนิน
4. เด็กหญิงวัชรพร    คำแหงพล
5. เด็กหญิงภัทรธิดา    ทั่งทอง
1. นายพูลศักดิ์    บัวจันทึก
2. นางสาวสุคนธ์    เฮ็งสันเทียะ
12 12 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงวริศรา    สิ่วไธสง
2. เด็กหญิงพรนภา    ยะประโคน
3. เด็กหญิงมนัสวี    สาไธสง
4. เด็กชายอิทธิ    ใจดี
5. เด็กหญิงเลิศลักษณ์    ทิพย์เลิศ
1. นางสาวนฐวรรณ    จงปัตนา
2. นางสาววราทิพย์    ทรัพย์ธนาศิริ
13 13 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายชุมพลภัทร์    จันทอง
2. เด็กหญิงปริสรา    ประทุมวัน
3. เด็กหญิงพิมพ์วิลัยวรรณ    เที่ยงธรรม
4. เด็กชายกฤษฎา    ธิอิน
5. เด็กชายดิลกพัฒน์    มากนวล
1. นายธนรัตน์    สวัสดิกุล
2. นางสาวศิริมาส    ผิวเงินยวง
14 14 โรงเรียนบ้านหนองต่าย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงณวพร    แสนสีมนต์
2. เด็กชายจุลศักดิ์    ไชยสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปวีณา    นนทฤทธิ์
4. เด็กหญิงนุสรา    จาริต
5. เด็กชายอนุชิต    มหามาตย์
1. นางสาวกวิสรา    แก้วกุดเลาะ
2. นายวีระ    ปัญยาง
15 15 โรงเรียนบ้านกุดจอก สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายสายฟ้า    คล้ายปาน
2. เด็กชายนที    การัมย์
3. เด็กชายทวีพล    โคตตาแก
4. เด็กหญิงใบเฟิร์น    สืบกินนร
5. เด็กหญิงชลธิชา    แสนบุตร
1. นายวีรส    แก้วใส
2. นางสาวเกศนีย์    จ่ายหนู
16 16 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายธวัตชัย    สะอาดดี
2. เด็กชายภูผา    พื้นทอง
3. เด็กหญิงชมพูนุช    เบิกค่วง
4. เด็กหญิงชนาภา    ไชยจักร
5. เด็กหญิงอัจริยา    คำหล้า
1. นายชัชวาลย์    พลเยี่ยม
2. นายวีระพันธ์    คำภูษา
17 17 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา    โสรัตน์
2. เด็กชายภูวนัย    สุวรรณบล
3. เด็กชายจิรภิญโญ    คำเอี่ยม
4. เด็กชายนนทกานต์    ป้านภูมิ
5. เด็กหญิงกิตสุดาพร    ศรีแก้ว
1. นางขันตรี    วงค์คำ
2. นายพิษณุ    แสงเดือน
18 18 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงปทิตตา    ประเสริฐ
2. เด็กหญิงอารียา    แฝงโกฏิ
3. เด็กหญิงพิชญาภา    ศิริศรี
4. เด็กหญิงเพียงรวี    โททอง
5. เด็กหญิงพรชนก    ทานุจันทร์
1. นางรจนา    นิยม
2. นายสมภาร    นิยม
19 19 โรงเรียนบ้านแก่งกบ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงธัญชนก    วงศ์สอน
2. เด็กชายปุญญฤทธิ์    บุญทศ
3. เด็กหญิงประภัสสร    ทองเรือง
4. เด็กชายทศวร    ฝ้ายไทย
5. เด็กหญิงรัตนกร    เค้ามูล
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนภาพร    วงค์สุนา
2. นายบัญชา    คำพันธ์
20 20 โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงปาริชาติ    คล่องดี
2. เด็กหญิงศศิกานต์    ไชยบัน
3. เด็กหญิงบุญยรัตน์    เกตุฉิม
4. เด็กหญิงกันทิมา    ปาหลา
5. เด็กชายจิตรกร    ละออ
1. นายชนะ    ก้านสันเทียะ
2. นางรสา    ก้านสันเทียะ
21 21 โรงเรียนวัดหนองพลวง สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา    ดอกมณี
2. เด็กหญิงชลธิชา    แม๊กพิมาย
3. เด็กหญิงวริศรา    สานคล่อง
4. เด็กหญิงนงลักษณ์    เป็นดี
5. เด็กหญิงธนิตา    ศุภธรรมพิทักษ์
1. นางณิรัชฎา    แก่งทองหลาง
2. นางสาวรัชฎาพร    แก่งทองหลาง
22 22 โรงเรียนบ้านโคกกะชาย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายธีระพัฒน์    ทองกระโทก
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สกุลเดียว
3. เด็กหญิงวีนา    เมินดี
4. เด็กหญิงเจนจิรา    สายรุ้ง
5. เด็กหญิงเพชรลดา    เอี่ยมดี
1. นางสาวศรัญญา    รัตนกาญจน์
2. นางสาวเกตน์สิรี    จรลำโกน
23 23 โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงมุธิตา    เจริญคง
2. เด็กหญิงภิรมย์พร    สมปู่
3. เด็กหญิงศลิษา    ปัตถานัง
4. เด็กชายนิธิพัฒน์    ถมโพธิ์
5. เด็กหญิงพิริษา    แฝงด่านกลาง
1. นายปริญญา    วิลัยกรวด
2. นางอารีย์ภรณ์    สุกใส
24 24 โรงเรียนบ้านขุนหาญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงพรนภัส    นาคสด
2. เด็กหญิงกรองกาญจน์    แก้วลอย
3. เด็กหญิงอุมากร    พิศพงษ์
4. เด็กหญิงณัฐนิชา    สมบัติ
5. เด็กหญิงสุทธิดา    ทองละมุล
1. นางปิยวดี    กองหล้า
2. นายสมัคร    สุขตะกั่ว
25 25 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงธณษา    ธนูศร
2. เด็กหญิงณัฐชยา    พลวิเศษ
3. เด็กหญิงฝันชนก    ชายะพงษ์
4. เด็กชายกรวิชญ์    อันทระบุตร
5. เด็กชายรนกฤต    ไชยูปถัมภ์
1. นายคมสันต์    เสนาคำ
2. นายประหยัด    พลละคร
26 26 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงชนาภา    ภูภักดิ์
2. เด็กหญิงวนัชพร    จอมทอง
3. เด็กหญิงพรณัชชา    แทบท้าว
4. เด็กหญิงอภิญญา    ภูคงน้ำ
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ฆารกุล
1. นายวิทยา    ภูผาลา
2. นายวิรัตน์    ภูมิสาตร์
27 27 โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    สกุล
2. เด็กหญิงชนันชิดา    งามยางหวาย
3. เด็กชายฤทธิชัย    พรมจำปา
4. เด็กหญิงสุภัสสรา    เจอิมแหล่
5. เด็กหญิงภาวิณี    สายสีแก้ว
1. นางสาวจุฑามาศ    ประสพสุข
2. นายไสว    จันทะคร
28 28 โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายศักดิ์เทพ    เหล่าแค
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    กองตัน
3. เด็กหญิงอริศรา    อรรถสิงห์
4. เด็กหญิงวรัญญา    แก้ววิชัย
5. เด็กชายปัญญากร    วงศ์พุฒ
1. นางสาวอัญชลี    ทันที
2. นายเทอดไทย    พันธ์อุ่น
29 29 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงนรกมล    เวกสูงเนิน
2. เด็กหญิงวาศินี    บุญภูมิ
3. เด็กหญิงพิชนาฎ    นวลจันทร์
4. เด็กหญิงสุทธิมนต์    กำขุนทด
5. เด็กหญิงสุพัตรา    ร่วงจันทึก
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิษา    ทนขุนทด
2. นายสิปปวิชญ์    กนกธาดาสกุล
30 30 โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายรัชวุฒิ    บุดตุ
2. เด็กหญิงณัฐนรี    ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงอริสรา    ประพาเมือง
4. เด็กหญิงพัชราภา    สวัสดิ์
5. เด็กหญิงภัทรธิดา    ธงทอง
1. นายสมพร    แจ้งภูเขียว
2. นางเตือนใจ    ดิษฐแก้ว
31 31 โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี (คุรุสามัคคี 3) สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงอินทิรา    ไกยะวัฒน์
2. เด็กหญิงปภัสรา    เหมาะราษี
3. เด็กหญิงปิยลักษณ์    เดชบุรัม
4. เด็กชายบุรินทร์    พุ่มแจ้
5. เด็กชายจารุวัฒน์    จันทร์แก้ว
1. นายสมบัติ    ภูอภินันท์
2. นายสุคนธ์    รบไพรินทร์
32 32 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงนลินี    พลสง
2. เด็กหญิงนงนภัส    กุ่ยกระโทก
3. เด็กหญิงศรีสกุลกาญจน์    เจิมแหล่
4. เด็กหญิงมนัสนันท์    ทัศนาวิวัฒน์
5. เด็กหญิงจิรัชยา    ศรีคำ
1. นางชูเกษม    ญาณประดับ
2. นางสุดารัตน์    พลสง
33 33 โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายอมรเทพ    ศรีกุลจิตต์
2. เด็กหญิงดาริกา    นะวะสิมพา
3. เด็กหญิงสุนีรัตน์    พลทุมมา
4. เด็กหญิงจิรประภา    อินทร์แปลง
5. เด็กหญิงประภัสสร    หาญนาดง
1. นายธนะดี    ศรีมนตรี
2. นายมีชัย    หนองแบก
34 34 โรงเรียนบ้านคอโค สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงพุ่มพวง    เชิดสุข
2. เด็กชายขวัญชัย    ทองเปิง
3. เด็กหญิงจันทกานต์    ใบเงิน
4. เด็กชายวิรุฬ    อุทัยรัมย์
5. เด็กชายพิทักษ์พงษ์    มณีใส
1. นางณัชนันทน์    ภาสดา
2. นางสาวอิสรีย์    ฉัตรพิทักษ์กุล
35 35 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายอนุกูล    ผิวทอง
2. เด็กชายคมสันต์    ภาคน้อย
3. เด็กชายวิทวัส    จันทพันธ์
4. เด็กชายสิทธิพล    ผิวทอง
5. เด็กชายจิตติ    เสนสอน
1. นายชนินทร    จันละบุตร
2. นางเนรมิตร    โสภาพ
36 36 โรงเรียนบ้านนาคำ อ.โพนสวรรค์ สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงบัวตูม    ปุนหาวงค์
2. เด็กหญิงลักคณา    อินทะศรี
3. เด็กหญิงน้ำฝน    มูลตรีเสา
4. เด็กหญิงนิตยา    โทรัตน์
5. เด็กหญิงพิมพ์ภิกา    อนุญาหงษ์
1. นายปริญญา    ปากดี
2. นางพิศวาท    กุลมา
37 37 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายกรรชัย    อามาตร์
2. เด็กชายทูลธรรม    สัมฤทธิ์
3. เด็กชายกิตติศักดิ์    กองแก้ว
4. เด็กหญิงวิชญาพร    ทีน้ำคำ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ศรีวิชัย
1. นางธันยพัฒน์    สุตะพันธ์
2. นางวิไลพร    ทีน้ำคำ
38 38 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายปิติกร    จันทร์สว่าง
2. เด็กหญิงชนิดา    แสงอ่อน
3. เด็กหญิงพัชราภา    มีสิมมา
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ธนะดี
5. เด็กหญิงรัฐฐิภา    เจี่ยเลิศวราวงค์
1. นางฐิติพร    แก้วสอนดี
2. นายวุฒิชัย    ไพบูลย์เจริญลาภ
39 39 โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงนริศรา    อยู่ทอง
2. เด็กชายโอมรัตนา    ภูมาศ
3. เด็กหญิงปิยพร    แก้วก่อง
4. เด็กชายบุญสิทธิ์    เกิดเจริญสุข
5. เด็กชายพีรพล    ยอดแสนคำ
1. นายกฤษฎา    สีราชา
2. นายชาญชัย    ชาพิภักดิ์
40 40 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงกัญญาวี    ชุมพล
2. เด็กชายเอกรัตน์    พูนศรี
3. เด็กชายดนุพร    พิมพ์พิเศษ
4. เด็กหญิงปนัดดา    กลางนอก
5. เด็กชายปวริศ    ราชศรีเมือง
1. นางกุลธิดา    พึ่งคำนวน
2. นายเกรียงไกร    นรินทร์
41 41 โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายสิทธิโชค    ขอสุข
2. เด็กหญิงกฤติยา    บุญศร
3. เด็กหญิงชุดาภา    สุวงษ์
4. เด็กหญิงวราภรณ์    เวียงใต้
5. เด็กหญิงนันทรัตน์    ยั่งยืน
1. นางกัลยาณี    คุณอุดม
2. นายสราวุธ    คุริรัง
42 42 โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายสิทธิโชค    คำแสนราช
2. เด็กชายธีรภัทร    พิมพิ์สวัสดิ์
3. เด็กชายระพี    ศรีพรม
4. เด็กชายภานุวัฒน์    ยอดมาลี
5. เด็กชายการชัย    บุษภาค
1. นายทนงศักดิ์    กมุทมาศ
2. นายประสิทธิ์    ชาบุญเรือง
43 43 โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายเมธังกร    นิลธรรมรัตน์
2. เด็กชายสารสิน    ตีตะปัน
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์    ตระกูลศรี
4. เด็กหญิงวรัญญา    ลมคำภา
5. เด็กหญิงแพรทอง    เทพทอง
1. นายพรมนิตย์    แก้วดวงตา
2. นายไตรนาถ    โพธิรุกข์
44 44 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงณัชชา    ทองปาน
2. เด็กหญิงนลินดี    เชื้อวังคำ
3. เด็กชายนาวิน    มีพรม
4. เด็กหญิงกมลพรรณ    ล้านสา
5. เด็กหญิงวนัชพร    สลักศิลป์
1. นายนพพล    วงศ์กระจ่าง
2. นางพัชราภรณ์    วงศ์กระจ่าง
45 45 โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายธนดล    ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายภูบดินทร์    ภูเดช
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    ทุนกอง
4. เด็กหญิงธัญยนันท์    ฉันทาพงษ์ภิรมย์
5. เด็กหญิงปราถนาดี    ซามาตย์
1. นายธนศักดิ์    มงคลสินธุ์
2. นางภาสินี    เสริฐเลิศ
46 46 โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายปกรศักดิ์    อาจหาญ
2. เด็กชายรสนันท์    สีใส
3. เด็กหญิงวิภาดา    ตาลเจิม
4. เด็กชายธนธรณ์    ภูลังกา
5. เด็กชายพิริยากร    แสนสีหา
1. นายสาโรช    จงหมั่น
2. นายอภิสิทธิ์    กิ่งนาคม
47 47 โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายศักรินทร์    สังข์กระจ่าง
2. เด็กชายปรเมศ    ประจงจัด
3. เด็กหญิงพิชชุดา    ผลานิสงค์
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ    รัตนประทุม
5. เด็กหญิงสุภาพร    สีแก้ว
1. นางสาวธันยนันท์    เดี่ยวผา
2. นางสาวรัชฎาภรณ์    นาแพงรัตน์
48 48 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงชุติมา    เงางาม
2. เด็กหญิงภูริชญา    จันทรัตน์
3. เด็กชายแทนไท    สวัสดี
4. เด็กชายชิษณุพงษ์    คำนวน
5. เด็กชายชลธิศ    โคตรสมบัติ
1. นางธิติยา    เสมอภาค
2. นางลัดดาวัลย์    สมชัย
49 49 โรงเรียนบ้านขุมดิน สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายศุภกฤต    สืบศรี
2. เด็กชายทศพร    ภูมิภาค
3. เด็กหญิงธนารีย์    จักรทอง
4. เด็กหญิงคุณิตา    พิศิลป์
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ขันติวงศ์
1. นายกิตติศักดิ์    เสียงหวาน
2. นายสราวุธ    บุญทัพไทย
50 50 โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพาน สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงรัชนก    ทับทิมไทย
2. เด็กหญิงอรัญญา    สาราษฎร์
3. เด็กหญิงธมลวรรณ    นาโพธิ์
4. เด็กหญิงกานติมา    มหาเสนา
5. เด็กชายพิตรพิบูลย์    เมฆไธสงค์
1. นายวีระศักดิ์    สุริฉาย
51 51 โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายจักรพันธุ์    การปลูก
2. เด็กชายณัฐพงศ์    ทองบาง
3. เด็กชายพีรภัทร    ผ่านสนาม
4. เด็กหญิงปภาดา    การปลูก
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์    นรินทร์นอก
1. นางจุไลลักษณ์    จารุกิตต์กุล
2. นางสาวศศิวรา    หิรัญตียะกุล
52 52 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุจิตรา    ชูชื่น
2. เด็กหญิงธิดาพร    สอนดี
3. เด็กหญิงนันธิชา    จันทรา
4. เด็กชายภูผา    นามโคตร
5. เด็กชายอรรถพล    แสนบุญสิริ
1. นางมณ๊เพชรัตน์    ลีลวานานนท์
2. นายสุวิวัฒน์    น่าชม
53 53 โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงวรรณนิภา    บุรีนอก
2. เด็กหญิงธันยพร    นรสิงห์
3. เด็กหญิงนัทชา    กองเงินนอก
4. เด็กหญิงพรประภา    ผลช่วย
5. เด็กหญิงทาริกา    เตยพุฒซา
1. นายพงศ์ธาดา    ประภาสโนบล
2. ว่าที่ร้อยตรีพลากร    สีทานี
54 54 โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายพีรวัส    ทาสีดา
2. เด็กชายเศรษฐี    ศรีสะอาด
3. เด็กหญิงปิยะพร    จันทะคุณ
4. เด็กชายภูริณัฐ    จันทะคุณ
5. เด็กหญิงศศิธร    แก้วสุวรรณ
1. นางสาวสุนันทา    สงคราม
2. ส.ต.ท.หัทพงษ์    บุญมีจิว
55 55 โรงเรียนภูมิวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงชัญญานุช    หลวงเมือง
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์    หล้าสุขสรรค์
3. เด็กหญิงปิยธิดา    พวกแก้ว
4. เด็กชายศักดิ์ชัย    พรมเมตตา
5. เด็กชายกัณฐ์ศานต์    แก้วเขียว
1. นางพวงพยอม    เจียมภูเขียว
2. นายสุรศักดิ์    หมู่พราหม
56 56 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพิกา    ทบชิน
2. เด็กหญิงนุจรินทร์    ทศโยเคน
3. เด็กชายวัชระ    เลิศครบุรี
4. เด็กชายบุญยกร    วาปีเก
5. เด็กชายวิทยา    ช่องผม
1. นาย ชัยวัฒน์    เขียววารี
2. นาย อัษฎาวุธ    พุทโธ
57 57 โรงเรียนบ้านคำจำปา สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงสุชัญญา    พลศักดิ์ขวา
2. เด็กหญิงอรทัย    สุขรมย์
3. เด็กชายวรวิทย์    แสนแก้ว
4. เด็กชายณัฐวุฒ    ศรีบุตร
5. เด็กชายรัฐภูมิ    คนกลาง
1. นายนิกรณ์    ดาหอม
2. นางสาวศิริพักตร์    วิเศษ
58 58 โรงเรียนบ้านกุดสิม สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปุณยวีร์    ศรีณรงค์กูล
2. เด็กหญิงวรรณภา    ภูโคตร
3. เด็กหญิงเนตรดาว    เถาว์ดี
4. เด็กหญิงพิรญาณ์    สุขศรี
5. เด็กชายสรศักดิ์    ศรีสะอาด
1. นางธีรกานต์    ธรรมสาร
2. นายประหยัด    ทองอ้น
59 59 โรงเรียนบ้านป่าเป้า สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายภูวนัตถ์    ไทยลาว
2. เด็กชายนิธิ    โนนไธสง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    ภูสำเภา
4. เด็กหญิงณัฐณิชา    ฉายา
5. เด็กหญิงรุ่งกานดา    จิตรเพิ่ม
1. นางสาวรัชพาพร    จันคุณ
2. นางสาวอัญชลี    คำภาเกะ
60 60 โรงเรียนบ้านโนนศิลา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงภัชราภรณ์    พันธะนาม
2. เด็กชายพุฒิพงษ์    นินทะสิงห์
3. เด็กชายคมสิทธิ์    จานรัมย์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์    สุระขันธ์
5. เด็กชายจิรายุ    มูระคา
1. นายสายชล    จันทร์สิงห์
2. นายไพศาล    คาดสนิท
61 61 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายวีรวัฒน์    เขตภักดิ์
2. เด็กชายภูมินทร์    วงคำภา
3. เด็กชายฉัตรชัย    พันธุระ
4. เด็กชายรพีวิชญ์    พรหมมาแดง
5. เด็กชายนนณภัทร    ส่วยหม่วย
1. นายฉลอง    พันธุระ
2. นายบัญชา    รักษาเมือง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................