งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 146
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 1 1. นางสาวรินฤดี    สีมหานาม
2. นางสาวอรนภา    เมืองซอง
3. นางสาวภัชนิดา    สูงรันต์
4. เด็กชายอนุชา    รักษากลาง
5. เด็กหญิงศศิธร    สีทาสังข์
1. นางสาวบุญญาพร    พรานไพร
2. นางอรนารถ    สุจิมงคล
2 2 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายอิทธิพล    เอิบกิ่ง
2. เด็กชายฐาปกรณ์    กุลบุตร
3. เด็กหญิงลลิตา    พันธ์สำโรง
4. เด็กหญิงพัชริดา    อ้นชาวนา
5. นางสาวพรทิภา    พวนกิ่ง
1. นางบุญทรัพย์    จิระสุโข
2. นางสาวรศิตา    รัตนโชติมาศ
3 3 โรงเรียนวัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงปรานทิพย์    พลเทพธนพัฒน์
2. เด็กหญิงวรางคณา    วิเศษนคร
3. เด็กหญิงพรนภา    กมลศิลป์
4. เด็กหญิงปริญญา    รินนรา
5. เด็กหญิงสุกัญญา    ชะใบรัมย์
1. นางสาวจาสุมินทร์    กระบัตรทอง
2. นายวีรวัฒน์    สารรัมย์
4 4 โรงเรียนบ้านเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 4 1. นางสาวมาริษา    ผุริจันทร์
2. นางสาววิไลรัตน์    เลิศเสนีย์
3. เด็กหญิงนลินนิภา    หนูแก้ว
4. นางสาวอารียา    นามดี
5. นางสาวประณิตา    นาสมยนต์
1. นายวิรัตน์    วงษ์เที่ยง
2. นางสาวอัจฉราภรณ์    ทองทิพย์
5 5 โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงสุภลักษณ์    เสตะพะ
2. เด็กหญิงจิระพัด    องคะศาสตร์
3. เด็กหญิงเอมอร    แก้วกาหลง
4. เด็กหญิงพรพรรณ    ยังปาน
5. เด็กชายทรงยศ    ยศบุญเรือง
1. นายสุเทพ    เพชรฤๅชัย
2. นางเบญจลักษณ์    เพชรฤๅชัย
6 6 โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงฐิติพร    นนทมาตร
2. เด็กหญิงอินทิรา    บุษบงค์
3. เด็กชายคริมหัน    นนทมาตร
4. เด็กชายก้องภพ    กอธวัช
5. เด็กชายศุภกฤต    ชินโท
1. นางบรรลุ    วรพันธุ์
2. นางวารี    บุษบงค์
7 7 โรงเรียนบ้านนารี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายพนารัตน์    พิเศษฤทธิ์
2. เด็กหญิงอรนุช    มหามาตร
3. เด็กหญิงนารี    อุนโล
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ์    เมตตาจิต
5. เด็กหญิงกฤษติกา    ดีสวน
1. นางสาวทองใส    นาจันทร์หอม
2. นางสาววิยะดา    วิภาคะ
8 8 โรงเรียนบ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงประดิภา    แสนทวีสุข
2. นางสาวจริญญา    บิลทะศรี
3. เด็กหญิงสุวนันท์    แถลงจิตร
4. เด็กหญิงจิราพร    บิลทะศรี
5. เด็กหญิงดวงมณี    พรเพ็ชร
1. นางสาวนันทิวา    สมสกุลชัย
2. นางลักษณ์    ยมนา
9 9 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงพราวพรรณ    นามเพราะ
2. เด็กหญิงชมัยภร    แก้วมะ
3. เด็กหญิงวิชชุอร    เพียสา
4. เด็กหญิงนฤมล    วงศ์สอน
5. เด็กหญิงดาริน    เพียสา
1. นางสาวภัชรินทร์    ชุมพร
2. นางวัชราภรณ์    ฤกษ์ฉวี
10 10 โรงเรียนบ้านขอนแตก สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    ประวัติดี
2. เด็กหญิงเรณุกา    ปัดทาศรี
3. เด็กหญิงปณิดา    วงษาลี
4. เด็กหญิงวรา    อินทยุง
5. เด็กหญิงอริศรา    จินาวัน
1. นางบัวเนตร    พลศรี
2. นายอุดม    ทรงศรี
11 11 โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงบุษยมาส    เชี่ยวชาญ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ด่านเจริญจิต
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา    แท้สูงเนิน
4. เด็กหญิงสิริรัตน์    เมยขุนทด
5. เด็กหญิงอริศรา    บุญชำนาญ
1. นางธนิกา    กรีธาพล
2. นางมะลิษา    บรรณาภูมิ
12 12 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงมัลลิกา    ชาชำนาญ
2. เด็กหญิงสุภาพร    แช่มครบุรี
3. เด็กหญิงวรรวิสา    โพธิ์สุข
4. เด็กหญิงอารีญา    คุ้มโนน้อย
5. เด็กหญิงเนตรนภา    ยามดี
1. นางสาวมะลิดา    แพงยา
2. นางสาววิลาวัลย์    ปาสานัง
13 13 โรงเรียนบ้านขี้นาค สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. นางสาวอุบลวรรณ    ศิลาชัย
2. นางสาวศิริพรรณ    จันทอง
3. นางสาวพลอยแก้ว    แสงบุตร
4. นางสาวเพิ่มศิริ    แหวนเงิน
5. นางสาวชญาดา    อินแพง
1. นางศิริวิมล    มูลสาร
2. นางสาวสมพร    เทพสีดา
14 14 โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงมุฑิตา    ธงศรี
2. เด็กหญิงเก็จตะวัน    โยธคล
3. เด็กหญิงจิดารัตน์    พรมสำลี
4. เด็กหญิงวิจิตรา    หลงนุชชาติ
5. เด็กชายภูริภัทร    ภาระพันธ์
1. นางรจนา    ธานี
2. นายอดิศร    มนตรี
15 15 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงพรรภษา    ชมจุมจัง
2. เด็กหญิงปรางทิพย์    คุณแสน
3. เด็กหญิงสุพิตรา    บุตรล้านช้าง
4. เด็กชายธนกฤต    พลบำรุง
5. เด็กหญิงยมลพร    ดอนเคนจุย
1. นายชัชวาลย์    รัตนวิเศษ
2. นางสาวเกศรินทร์    เชนรัมย์
16 16 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงลลิตา    สุนทรโฆษิตกุล
2. เด็กหญิงชญาภา    เกษาทา
3. เด็กหญิงพิษชา    เรืองขวัญ
4. เด็กหญิงจันทิมา    พาดี
5. เด็กหญิงอัจฉรา    สอนจังหรีด
1. นางจันทร์จิรา    มีทองแสน
2. นางจิตราวรรณ    บุตรแสง
17 17 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงชนิภรณ์    มังคละ
2. เด็กหญิงวรรรณภา    เบ้านาค
3. เด็กหญิงชลธิชา    อุดมดัน
4. เด็กหญิงรติมา    ลีแก้ว
5. เด็กหญิงชัญญานุช    รีเวทย์
1. นางสาวชญานิษฐ์    ไชยวงศา
2. นางปราณี    คำภู
18 18 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงอุลัยพร    แก่นสาร
2. เด็กหญิงชฏาพร    ชุมจันทร์
3. เด็กหญิงจันจิรา    ไพพะนา
4. เด็กหญิงสุนัญญา    เขียวชอุ่ม
5. เด็กหญิงพัชรี    คำศรีสุข
1. นางสาวนคภรณ์    กำลังงาม
2. นางวงศ์เดือน    ยิ่งรุ่งเรือง
19 19 โรงเรียนบ้านกุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงปิยมาศ    คำไสย
2. เด็กชายเทียนชัย    คำไหม
3. เด็กชายกวีไทย    หิมะวัน
4. นางสาวนันทิญา    ศรีเมือง
5. นางสาวรัตนประภา    ผิวอ่อน
1. นางกรรณิกา    ซึ่งพรม
2. นางสาวศรีวิไล    คำพูล
20 20 โรงเรียนบ้านเหล่าหมี สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ซาเสน
2. เด็กหญิงดวงใจ    เมืองมีศรี
3. เด็กหญิงสราสิญา    อรมาตย์
4. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์    วงค์ละคร
5. เด็กหญิงลลิดา    ซาเสน
1. นางจีรวรรณ    กำลังเลิศ
2. นางยุพิน    ศรีอาด
21 21 โรงเรียนบ้านพระพุทธ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. นายพิพัฒน์พงศ์    พรหมจันทร์
2. นางสาวสุพรรษา    ยอดพิมาย
3. เด็กชายภาคภูมิ    บุญรอดรัมย์
4. นางสาวเมทินี    กลิ่นทับ
5. นางสาวรัตน์นาพร    อินกลิ่น
1. นางอมราวดี    ปิตาละเต
2. นางเบญจมาศ    นนทะชัย
22 22 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายจรัณรัตน์    สุขล้วน
2. เด็กหญิงปิยธิดา    แฮะประโคน
3. เด็กหญิงพรนภา    สงคราม
4. เด็กชายอมรเทพ    เข็งนอก
5. เด็กชายอนุชา    ทำอาษา
1. นางสาวจามจุรี    จำปา
2. นางสาวดวงพร    สุมะณีย์
23 23 โรงเรียนบ้านพลจลก สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงชลฐิพร    ครบกลาง
2. เด็กหญิงพรรณประภา    นาหมื่นไวย
3. เด็กหญิงศศิธร    เกษรจันทร์
4. เด็กหญิงชลิตา    ขอเอื้อนกลาง
5. เด็กหญิงวนิดา    โพธิ์กลาง
1. นางสาววราภรณ์    กอกกระโทก
2. นางสาวสุกัญญา    จงสุขกลาง
24 24 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายธีรวัฒน์    สารพงษ์
2. เด็กหญิงประกายดาว    ตาชั่ง
3. เด็กชายเทิดศักดิ์    พิงพวย
4. เด็กหญิงชุติมา    ประทุมวงค์
5. เด็กหญิงศศิธร    ชูใจ
1. นางจีรนุช    บรรเทา
2. นางอมรรัตน์    กองกาญจน์
25 25 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจิราวัลย์    เทียบท้าว
2. เด็กหญิงอรพลิน    เที่ยงกินรี
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ    แทนนา
4. เด็กชายสุเมธ    ชาภักดี
5. เด็กชายธนภูมิ    แทนมูล
1. นางสาววาสนา    อบมาสุ่ย
2. นายเสน    ธนบุรี
26 26 โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. นางสาวดวงพร    หันไชยโชติ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    กมลภพ
3. เด็กหญิงสุธิดา    ศรีสุมิ่ง
4. เด็กชายเจษฎา    มะโนมัย
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    คุ้มศรีไว
1. นางสุกิจ    สิงขรอาจ
2. นางเข็มทอง    หรพูล
27 27 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน สพป. อุดรธานี เขต 1 1. นางสาวศุภนิดา    แสนงาม
2. นางสาวสุดาลักษณ์    ด่านระหาร
3. นางสาวปภัสรา    ทักษิณบุตร
4. นางสาวพรพรรณ    ทักษิณบุตร
5. นายวิธวัฒน์    ทัศโป๊ะ
1. นางฐิญตา    คำภูแก้ว
2. นายเจตพมร    อุทัยพรม
28 28 โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงชรินรัตน์    ศรีมณี
2. เด็กหญิงนภัสสร    จันทาคีลี
3. เด็กหญิงพรเพ็ญ    โพธิ์ขาว
4. เด็กหญิงมณทิชา    คงหนู
5. เด็กชายสิทธิศักดิ์    บุญใหญ่
1. นางปัญญาพร    สามสี
2. นายสมควร    สามสี
29 29 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. นางสาวพลอยทิพย์    กุมขุนทด
2. เด็กหญิงวสิพร    มาวขุนทด
3. เด็กหญิงนิภาพรรณ    ควรมี
4. เด็กหญิงวริศรา    แขขุนทด
5. นางสาวปภาวรินทร์    โมบขุนทด
1. นางปุณนัฏฐา    มีพูล
2. นายสุริยา    กอมขุนทด
30 30 โรงเรียนบ้านเกิ้ง สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ขันทะ
2. เด็กหญิงปิยธิดา    แสนประเสริฐ
3. นางสาวชญาดา    บุญรอดตระกูล
4. เด็กหญิงปานฤทัย    หวานเสร็จ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ    คู่กระสังข์
1. นางสาวมณีรัตน์    อุดม
2. นางวิรงรอง    อุดม
31 31 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงจรรยาพร    บุญนาค
2. เด็กหญิงศรุตา    นันท์ดี
3. เด็กหญิงกุลณัฐ    เจียมภูเขียว
4. เด็กหญิงวิลาสิณี    ไทยอ่อน
5. เด็กหญิงพัชรพร    นันท์ดี
1. นางวรพร    ดิษฐเกษร
2. นางสุรีพร    อิสสระวงษ์
32 32 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ    สำโรง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    สำโรง
3. เด็กหญิงณัฐริณี    รุ่งรัตน์
4. เด็กหญิงธัญพิชชา    ยศเกษ
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ด้วงจอกนอก
1. นางสาวมะลิสา    หนูไธสง
2. นางสุรีรัตน์    สถิตย์พงษ์
33 33 โรงเรียนบ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. นางสาวจินตภา    ทับลา
2. เด็กหญิงสุนิสา    อินธิเสน
3. เด็กหญิงสุพัตรา    มุกอาสา
4. เด็กหญิงธันยพร    หาญมาก
5. เด็กหญิงชลธิชา    เหล่าศรีชัย
1. นางนภัคพรรณ    ชาสมบัติ
2. นายสมทรง    เทียนคำ
34 34 โรงเรียนบ้านตากูก สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุธิดา    ชัยทิพย์
2. เด็กหญิงณัฐริกา    โชติช่วง
3. เด็กหญิงทิพปภา    สวยรูป
4. เด็กหญิงสุรดี    โฉมงาม
5. เด็กหญิงศิริเพ็ญ    ภาสดา
1. นางสาวยามีล๊ะ    มะลี
2. นางสาวสุรีภรณ์    นุตโร
35 35 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง สพป. ยโสธร เขต 2 1. นางสาววราภรณ์    เนินทราย
2. นายมินทะดา    จารุจิต
3. นางสาวฐาปนี    สายเหลา
4. นางสาวพรรณภษา    เนินทราย
5. เด็กหญิงมารีอา    ปั้นทอง
1. นายพรชนะ    นางาม
2. นางพรรณิพา    บรรใดทอง
36 36 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงชไมพร    ไตรมีแสง
2. เด็กหญิงพรธีรา    กุลยะ
3. เด็กหญิงสุนิสา    จูมพลาศรี
4. เด็กหญิงเบญจมาศ    อังคะฮาด
5. เด็กหญิงวรา    ต้ายบุญเทียม
1. นางสาวพิศมัย    ขวาไชยวี
2. นางรุ่งเรือง    ราชมณี
37 37 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงสุทธิดา    เพ็งพิศ
2. เด็กหญิงสุวรรณี    สุขท่าข้าม
3. เด็กหญิงพรชิตา    ดาวเรือง
4. เด็กหญิงสุรีย์ฉาย    สิงห์ชฎา
5. เด็กหญิงศศิณา    วรครุธ
1. นางสาวอุไรลักษณ์    ตนัยศักดิ์
2. นางเฉลา    ทองสิงห์
38 38 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายอนันต์    ปัณะกา
2. เด็กหญิงวรรณนิภา    นาครักษ์สุทธิ์
3. เด็กหญิงอนุธิดา    หอมจันทร์
4. เด็กหญิงศิริรัตน์    นนทะสิน
5. เด็กหญิงวรรณลินี    วงษ์แก้ว
1. นายก้องหล้า    คนยืน
2. นายทองสุข    อินสม
39 39 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงวนิดา    นพศรี
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    โอสาร
3. เด็กหญิงกมลทิพย์    ศรีธาตุ
4. เด็กชายศักดิ์ชัย    เหมือนพระ
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ขันแก้ว
1. นางนงคราญ    วงเวียน
2. นางสาวนางสาวจันทร์เพ็ญ    อินทร์สา
40 40 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายกฤษฎา    แดนกาไสย
2. เด็กหญิงศศิวิมล    สามงามทอง
3. เด็กหญิงภรรณ์วษา    นนทะศรี
4. นางสาวอัมภาพร    คำใจ
5. เด็กหญิงอัญชนา    ทองโคตร
1. นางประทิน    บุ้งทอง
2. นางสาวอชิรญาณ์    แสงใสแก้ว
41 41 โรงเรียนชุมชนบ้านผำ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายครรชิต    สิมทะราช
2. เด็กหญิงศิริพร    พุทธษา
3. เด็กหญิงปนัดดา    ม่วงมูลตรี
4. เด็กหญิงปาณิสรา    คำฆะ
5. เด็กหญิงจิราพร    เศษบุบผา
1. นางฉวีวรรณ    ไชยเสนา
2. นางสุภาภรณ์    นันทวงษ์
42 42 โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. นางสาวพรสวรรค์    สาจันทร์
2. นางสาวพัชรพร    กาญจนทอง
3. นางสาวปิยะดา    บุญยะพงษ์สา
4. นายนัทพล    อารมย์
5. นางสาวชลธิชา    งามเนตร
1. นางสกนธ์รัตน์    สาโสม
2. นางสุชีรา    สารศรี
43 43 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายภูมินทร์    เจริญทรัพย์
2. เด็กชายภาคภูมิ    สีชมชื้น
3. เด็กชายอุดมศักดิ์    แนวทอง
4. เด็กชายนวัช    ดวงชัยสา
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ    ธรรมสัตย์
1. นายประภาพ    แพ่งศรีสาร
2. นางสาวพัชยา    กงชัยภูมิ
44 44 โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงจินตนา    โพตาสังข์
2. เด็กหญิงชลธิชา    ศรีประชัย
3. เด็กหญิงสิริมล    สุนารักษ์
4. เด็กหญิงชนิตา    ผุยคำ
5. เด็กชายรหัสชนะ    จันทะสอน
1. นางสาวนัสฐาวรรณ    จันทศรี
2. นางสาวมุจรินทร์    มะเสนา
45 45 โรงเรียนโคกคำวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงบัวทิพย์    วันทอง
2. เด็กหญิงพัชรวดี    เทพธรรม
3. เด็กหญิงยุพาภรณ์    ไร่วิเศษ
4. เด็กชายก่อเกียรติ    สีละคร
5. เด็กชายกัมปนาท    ทัพศร
1. นางประนอม    บัวทอง
2. นายอานุภาพ    พงษ์นภิส
46 46 โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป. สกลนคร เขต 2 1. นางสาวน้ำฝน    แสงโยธา
2. นางสาวพรชิตา    มิ่งแสง
3. นางสาวรุจิรา    นิ่มนาง
4. เด็กหญิงปัทมา    จันทะมุท
5. เด็กหญิงปักษ์นรา    มิ่งมิตรวัน
1. นางรัตนวัณณี    คำวงษ์
2. นางวรวรรณ    วัชรเสถียร
47 47 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    สอนสุภาพ
2. เด็กหญิงขนิษฐา    แก้วคำสอน
3. เด็กหญิงเกศณี    สุทินรัมภ์
4. เด็กหญิงจรียา    พุทโธทา
5. เด็กหญิงสุดารัตน์    กระฮาดหนู
1. นายประเสริฐ    ศรีหริ่ง
2. นางลัดดา    สีลาลักษ์
48 48 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ( ขยายโอกาส ) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายไชยพศ    เย็นไธสง
2. เด็กหญิงมณฑิตา    สาระดี
3. เด็กชายธนกร    ไชยโคตร
4. เด็กหญิงณัฐธิดา    เสาหงษ์
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ    ปาจันทร์
1. นางสาววัชราภรณ์    ไพรินทร์
2. นางหัชยานันท์    เทือกเทพ
49 49 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงมาริษา    สุกใส
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์    คางคำ
3. เด็กหญิงพินรี    มณฑาน้อย
4. เด็กหญิงสุจิตรา    จันทร์พยุง
5. เด็กหญิงรัตติยา    ทนทาน
1. นางสาวพัชมณ    ยงเพชร
2. นางระย้า    สพานทอง
50 50 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายชัยวัฒน์    ศรีสุพัฒน์
2. เด็กหญิงปนัดดา    ไชยสมคุณ
3. เด็กหญิงน้ำริน    ขวาขัน
4. เด็กหญิงชลธิชา    เทศจำปา
5. เด็กหญิงวันนา    ผุดผึ้ง
1. นายศุภฤกษ์    รัตนถา
51 51 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงธิดา    ชนะชัย
2. เด็กหญิงมณีรัตน์    ห่วงยวนกลาง
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์    การบรรจง
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ศรีสุขกลาง
5. เด็กชายทรงกลด    ขอห้อมกลาง
1. นางรวิวรรณ    พวงสมบัติ
2. นางอุบลรัตน์    จัดนอก
52 52 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นายสุที    หาวะริน
2. นางสาวนรานันท์    โสภากุล
3. เด็กหญิงอัฐภิญญา    ซาหยอง
4. เด็กชายธนวัฒน์    พรมรักษา
5. นางสาวรัชนก    ปิยะวงษ์
1. นางจงกล    อุดชาชน
2. นางนิดประกร    ชานนตรี
53 53 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงวันณิสา    แซ่ว่อง
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์    กล้าหาญ
3. เด็กหญิงภัทธิรา    จันทลา
4. เด็กหญิงเพชรลดา    ฤทธิ์จรูญ
5. เด็กหญิงขนิษฐา    บุุตรชาติ
1. นางสาวทิพวรรณ    พงษ์จตุรา
2. นางมณิสรา    หินอำคา
54 54 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงอภิชญา    นนทะโคตร
2. เด็กหญิงพิกุล    ศรีบุญ
3. เด็กหญิงปิ่นมณี    ด้วงกลาง
4. เด็กหญิงอาริสา    นันทะพรหม
5. เด็กหญิงนลินทร์ทิพย์    จันทร์ศรี
1. นางสาวจีรภัทร    โสภา
2. นางสาวฐาณุการณ์    ณัฐฏ์ณัฐกร
55 55 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. นางสาวอารียา    พาโนนเขวา
2. นางสาวชลธิชา    ชำนาญ
3. นางสาวยิหวา    ชำนาญ
4. นางสาวสิรินภรณ์    เหลาแพง
5. เด็กหญิงอินทิราพร    กะริยะ
1. นายวิไลศักดิ์    เหง่าบุญมา
2. นางสุภารัตน์    เหง่าบุญมา
56 56 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงภัคจิรา    คำสาริรักษ์
2. เด็กหญิงพณิดา    โกสละ
3. เด็กชายภควัต    สืบเคน
4. เด็กชายธนาวุฒิ    นาแก้ว
5. เด็กชายรัชชานนต์    ขันทวี
1. นายพหล    ดีมาก
2. นางสาวิตรี    พลอยสังวาลย์
57 57 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงจิราพร    คชคง
2. เด็กหญิงนัฐพร    แสนนาม
3. เด็กหญิงณัฐญา    เอี่ยมเวียง
4. เด็กหญิงเมวดี    พลเยี้ยม
5. เด็กหญิงรจนา    สูตรไชย
1. นายสมบัติ    ศรีจันทร์
2. นางสาวสุธารินีย์    ชัยเมืองพล
58 58 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุนิสา    พันอุไร
2. เด็กหญิงอนุธิดา    ผิวอ่อน
3. เด็กหญิงรุ่งนภา    เครื่องจันทร์
4. เด็กชายอมรเทพ    ขอสุข
5. เด็กชายพิทักษ์    อัปกาญจน์
1. นางสาวจินตนา    ลุสมบัติ
2. นางฤฐี    รักพรม
59 59 โรงเรียนบ้านสำโรง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. นางสาววิกานดา    ลุนสำโรง
2. เด็กหญิงจิรัญญา    สาเสนา
3. เด็กชายขัตติย    นาราษฎร์
4. นางสาวเปรมวดี    พรดอนก่อ
5. นายพีระพงษ์    แก่นมาลี
1. นางกนิษฐา    ดาโสม
2. นางยรรยงค์    จำปานิน
60 60 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงพลอยสวย    พวงมาลา
2. เด็กหญิงศรีบุรีนทร์    โสโรมรัมย์
3. เด็กหญิงจันทิมา    พันธุ์ศรี
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    ปริกัมศิล
5. เด็กหญิงภัทรนันท์    ทำประเสริฐ
1. นางสาวทิพวัลย์    อัครจักร
2. นางวิรารรรณ    จันทะเมนชัย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................