งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 145
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านชมน้อย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงชิดชนก    สุมาระสิงห์
2. เด็กหญิงพิชญา    เหี้ยมหาญ
3. เด็กหญิงรัชนก    โคตรวงษา
4. เด็กหญิงสิริยากร    แก้วไชยะ
5. เด็กหญิงสุทธิดา    ทองอันชา
1. นางวรรณกรณ์    พลซา
2. นายอนนท์    แก้วสมบัติ
2 2 โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    ศรฉิมพลี
2. เด็กหญิงศศิประภา    อาจนาฝาย
3. เด็กหญิงอัจฉริญา    เรไร
4. เด็กหญิงธนพร    ปิดตะคุ
5. เด็กหญิงรัตนากร    เรไรตะคุ
1. นางฐานิดา    ภาพฉิมพลี
2. นางสาวสุนีย์    เคียนตะคุ
3 3 โรงเรียนบ้านสมสนุก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายกฤษดา    ตติยมงคลชัย
2. เด็กหญิงสุภาวิณี    เล็กประโคน
3. เด็กชายนที    บุตรธิยากลัด
4. เด็กหญิงชรัญธรณ์    เจียนรัมย์
5. เด็กหญิงแจ่มจิรา    กุมรัมย์
1. นางบุณยาพร    อังคะสี
2. นางลาวัลย์    เปลี่ยนรัมย์
4 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงนฤภรณ์    สีอ่อน
2. เด็กหญิงยลดา    จันทุมมา
3. เด็กหญิงธันยกาญจน์    ใจซื่อ
4. เด็กหญิงนิชา    ณ น่าน
5. เด็กหญิงจิดาภรณ์    นามแก้ว
1. นางณัฐนรี    หลอดแพง
2. นางประไพศรี    ฮวดชัย
5 5 โรงเรียนบะเค (ราษฏร์ผดุงวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายพงศธร    แสงอาจ
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์    โพบุตระ
3. เด็กหญิงภัทราภา    เกาไศยนันท์
4. เด็กชายสุมิตรา    มะอาจเลิศ
5. เด็กหญิงจันทรกานต์    อัศวภูมิ
1. นางสาววรรณา    จันทรโคตร
2. นางสุดถนอม    อัครประชะ
6 6 โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงอภิภรณ์    เบิกบาน
2. เด็กหญิงกฤษณา    รองเมือง
3. เด็กหญิงวรัชยา    โป๊ะตะคาร
4. เด็กหญิงศราศิณี    ดีพิจารณ์
5. เด็กชายพงศธร    โคตรศรี
1. นางบุญหลาย    พรมคำบุตร
2. นางสาวอรุณรัตน์    คุณศรีเมฆ
7 7 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงปรียนันท์    ธงชัยภูมิ
2. เด็กหญิงบุณยวีร์    ธงชัยภูมิ
3. เด็กหญิงฐิตาพร    มาด้วง
4. เด็กหญิงพิยะดา    โคจำนงค์
5. เด็กหญิงเดือนเต็มดวง    สีลา
1. นางสาวมารศรี    ผ่องพันธุ์
2. นางสาวอรรยา    สิงห์ขุนทด
8 8 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    แสงสว่าง
2. เด็กชายณัฐนนท์    สมเสนาะ
3. เด็กหญิงสุชานาถ    ราชอุ่น
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์    นิติศักดิ์
5. เด็กหญิงพิชญา    ทองคำสุข
1. นางพรพิมล    สุคนธรัตน์
2. นางพรรัตน์    วงศ์เสนา
9 9 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงเบญจมาศ    ลาดำ
2. เด็กหญิงพรสุดา    พลไชย
3. เด็กหญิงจีรพรรณ    ปาทะวงศ์
4. เด็กหญิงวันวิสาข์    คงเจริญ
5. เด็กหญิงวรัญชนก    แสนหูม
1. นางนภาพร    วงศ์อุดมศิลป์
2. นางเครือมาศ    วาทะวัฒนา
10 10 โรงเรียนบ้านอุโลก สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงธิลดา    โฉลกดี
2. เด็กหญิงชุดาภา    ปัญญา
3. เด็กหญิงชลธิชา    แผ่นทอง
4. เด็กหญิงสิริวิมล    กระแสโสม
5. เด็กหญิงบัณฑิตา    สังสมานันท์
1. นางสกุลยา    เสาะพบดี
2. ว่าที่ร้อยตรีไพรวัลย์    จันทยุง
11 11 โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงสิริมาตร    บุญสูงเนิน
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์    ค่อยจะโป๊ะ
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์    มูลหล้า
4. เด็กหญิงพรไพลิน    ศรียางนอก
5. เด็กชายวรายุส    ฉิมสูงเนิน
1. นางสุกฤตา    ศุภเดชวิวัฒน์
2. นางแพรวตา    บุญมาก
12 12 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายวิชัยยุทธ    วังลาด
2. เด็กชายไกรสร    สมภาร
3. เด็กหญิงไพลิน    เจาะรัมย์
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ทานาค
5. เด็กหญิงปาริชาติ    ประโยชริต
1. นางปริญภรณ์    อุไรรัมย์
2. นางสมบัติ    รุ่งแจ้ง
13 13 โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงพัณณิตา    ก้อนศรี
2. เด็กหญิงจีรนันท์    ดังถวิล
3. เด็กหญิงพิจิตรา    คำขาว
4. เด็กหญิงจารุวรรณ    คำขาว
5. เด็กหญิงกวินรัตน์    จันเทียม
1. นางสาวกลอยใจ    จิมานัง
2. นางสาวศศิธร    เกษหอม
14 14 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงทิฆัมพร    เวียงนนท์
2. เด็กชายภูริทัติ    หวานอารมย์
3. เด็กหญิงปานวาด    วงศ์สมศรี
4. เด็กหญิงนิชาภา    ชุชัยสงค์
5. เด็กหญิงเพียงขวัญ    นิตุธร
1. นางอนงค์    ธรรมสาร
2. นายอภิสิทธิ์    เนียมศรีใส
15 15 โรงเรียนบ้านจอมทอง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงสุกัญญา    อุตเทพ
2. เด็กหญิงชยาภรณ์    ดีแหบ
3. เด็กหญิงณัฐพร    ดวงจันทา
4. เด็กหญิงสุธิดา    คำโม
5. เด็กชายศิริพงศ์    เศษบุบผา
1. นางมะลิวัลย์    ลอยคลัง
2. นางหอมสมบัติ    เสตา
16 16 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงจิรานันท์    พุ่มโพธิ์
2. เด็กหญิงจุฑามาส    ลีนาราษฎร์
3. เด็กหญิงณิชาภัทร    ขำผิวพรรณ
4. เด็กหญิงอธิชา    สงวนทรัพย์
5. เด็กหญิงธนพร    แสนแก้ว
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจารุณี    ฝ่ายทอง
2. นางศิริวัฒนา    ปทุมซ้าย
17 17 โรงเรียนบ้านข่าน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายศุภสิทธิ์    นามวงษา
2. เด็กชายพีระนัฐ    แจ่มจันทร์
3. เด็กชายนภสินธิ์    เซียะ
4. เด็กหญิงเต็มดวง    ปินะสา
5. เด็กหญิงวาสนา    ถิ่นวงษ์ม่อม
1. นายสรัญญู    พาลศรี
2. นางสาวสุภาภรณ์    บุตรจำนงค์
18 18 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงชนกวนันท์    พรสุวรรณ
2. เด็กหญิงทิพปะภา    สัจสุวรรณ
3. เด็กหญิงอักษราภัค    ดาพา
4. เด็กหญิงกนกอร    สีหาบุตร
5. เด็กหญิงนิชาภัทร    มาตมุลโท
1. นางวงศ์เดือน    ยิ่งรุ่งเรือง
2. นางสาววราภรณ์    พิมพาวงศ์
19 19 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงปัทมพร    โขมะพันธ์
2. เด็กหญิงมนัสนัน    นันทะวงศ์
3. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์    บัวจันทร์
4. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    หอมคุณ
5. เด็กชายฉัตรมงคล    พายุพัด
1. นางสาวยุพาพร    สายศร
2. นางยุพาภรณ์    ศรีวิพันธ์
20 20 โรงเรียนบ้านภูล้อม สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงอิศราลักษณ์    ปิยะนิยม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    ทนอุบ
3. เด็กหญิงพุทธธิดา    โพธิ์ไทรย์
4. เด็กหญิงสุภัทรา    พลแก้ว
5. เด็กหญิงศิรารัตน์    แดงบุตร
1. นางสุราลัย    บุราณเดช
2. นางสาวสุรีย์พร    อัฐนาค
21 21 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงสุพิชญา    ฉิมนอก
2. เด็กหญิงศุภิสรา    โคตร์ศรีเมือง
3. เด็กหญิงญาณิศา    โพธิ์กระโทก
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์    ศิริสวัสดิ์
5. เด็กหญิงสรัญชนา    ทองดีประเสริฐ
1. นางภิรดี    เพิ่มพูน
2. นางไพบูลย์    ศรีมะเริง
22 22 โรงเรียนบ้านปลัด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ภูกระโทก
2. เด็กหญิงสิริวิมล    ยงทวี
3. เด็กหญิงวรารัตน์    ชิดปลัด
4. เด็กหญิงธันยาภร    ภูตา
5. เด็กหญิงกรกนก    บุตรประโคน
1. นางสาวพรพรรณ    สีดาดี
2. นางสาวสุพรรษา    แสงประโคน
23 23 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐวศา    สุวรรณสิทธิ์
2. เด็กหญิงจิรกานต์    อาศัยทรัพย์
3. เด็กหญิงณัฐ์จิตรกมล    แจ่มจันทร์
4. เด็กหญิงธันชนก    ครองบุญ
5. เด็กหญิงเปมิกา    จันทร์พริ้ม
1. ว่าที่ร้อยตรีจารุวัต    กุลพัฒน์
2. นางภัสราวรรณ    ธนัตทัพพ์มงคล
24 24 โรงเรียนบ้านดอนข่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายภัทรพงศ์    ชูคำ
2. เด็กชายสิทธิพงศ์    ใจกล้า
3. เด็กหญิงปุณยวีร์    เตชะวันโต
4. เด็กหญิงสุพัชฌา    มะปราง
5. เด็กหญิงสุจิตรา    สินศิริ
1. นางสาวนพมณี    ชูเชื้อ
2. นางประยงค์    ร่วมจิตร
25 25 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปิยรัตน์    พันธ์สิงสอน
2. เด็กหญิงจิรัญญา    จานบัตร
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย    วันดี
4. เด็กหญิงสุพิชา    ศรีวงษา
5. เด็กหญิงสิริวิมล    ปริเวสูง
1. นางนพรัตน์    ปาปะขา
2. นายเฉลิมพงษ์    มาฤทธิ์
26 26 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงพัทธนันท์    ภูกิ่งเงิน
2. เด็กหญิงอันนิชา    ถิตย์วาส
3. เด็กหญิงทิพรัตน์    สิงห์โสด
4. เด็กหญิงภารดา    หาญพยัคฆ์
5. เด็กหญิงวรรณพร    นาชัยเพ็ชร
1. นางภาวิณี    รัตนศรี
2. นางสุนันทา    ครองยุทร
27 27 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงยุพาพรรณ    ชัยแสนสวด
2. เด็กหญิงกมลเนตร    สมภูมี
3. เด็กหญิงสหฤทัย    อุ่มสาร
4. เด็กหญิงพัชรธิดา    ไชยประสิทธิ์
5. เด็กชายธนบดี    เกศรินทร์
1. นางฉวีวรรณ    คำหอม
2. นางสาวสินจัย    สุวรรณวาปี
28 28 โรงเรียนกลุ่มห้วยกระเดิน-บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงนราพร    มาพงษ์
2. เด็กหญิงภาณิชา    โสธรรมมงคล
3. เด็กหญิงพรธีรา    โหงษา
4. เด็กหญิงจิราภรณ์    สารจันทร์
5. เด็กหญิงชลิตา    เชื้อสา
1. นางสาวสง่าศรี    นามคำ
2. นางสาวเบญจวรรณ    โพธิ์ขาว
29 29 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    นราศรี
2. เด็กชายอชิระ    ขาดจัตุรัส
3. เด็กชายวิรัตน์    บูรณะ
4. เด็กหญิงสุชาดา    ทันสันเทียะ
5. เด็กหญิงชญาณ์นันท์    ขึ้นสันเทียะ
1. นางวาสนา    สถิรภัทรพร
2. นางสาววิชุรีย์    กิตติรัตน์หมาย
30 30 โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงนุชนารถ    สีสะอาด
2. เด็กหญิงนิ่มนวล    สมนาค
3. เด็กหญิงชลลดา    สมีดี
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ    อินพยม
5. เด็กหญิงเจนจิรา    ไสวงาม
1. นางสาวณัฐกฤตาพร    ชญาดากร
2. นางสุวาสนา    โฮชิน
31 31 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    เป้าหมั่น
2. เด็กหญิงสุชานันท์    เหง้ามูล
3. เด็กหญิงกนกลดา    หนูบุญ
4. เด็กหญิงวรดา    ดำดิน
5. เด็กหญิงศดานันท์    ถามาตรโยธี
1. นางนุจรินทร์    โคตรสวรรค์
2. นางสมบัติ    ดาวังปา
32 32 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายพรเทพ    แก้วกระจ่าง
2. เด็กชายเทวัญ    พันธ์ปาง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    บรรพาอินทร์
4. เด็กหญิงณิชาภัทร์    หาญใจ
5. เด็กหญิงตรีสุคนธ์    ยอดแก้ว
1. นางสุธาวัลย์    จันทร์เรือง
2. นายสุรชัย    จันทร์เรือง
33 33 โรงเรียนบ้านนาไร่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    จิตน้อม
2. เด็กหญิงนิตยาวรรณ    เกษสว่าง
3. เด็กหญิงธนภัทร    สุขวรรณ
4. เด็กหญิงเอมภรณ์    เพชรทองเกลี้ยง
5. เด็กหญิงอรุษญา    พันธฤทธิ์
1. นางสาวชุติยา    ประจันตะเสน
2. นางสาวปทิตตา    โบราณ
34 34 โรงเรียนบ้านกางของ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    แสงมาศ
2. เด็กหญิงรัตนวดี    ณรงค์
3. เด็กหญิงชไมพร    สมชื่อ
4. เด็กชายเฉลิมชัย    จำปาวงษ์
5. เด็กชายณัฐพล    เสาทอง
1. นางสาวจิตรลดา    ทองสุข
2. นางรัชนีกร    แก่นดี
35 35 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    เส้นเศษ
2. เด็กชายกฤติธี    ชนะเคน
3. เด็กหญิงพรทิพย์    ขันสัมฤทธิ์
4. เด็กหญิงสุรีวรรณ    นามสุวรรณ
5. เด็กหญิงกันยาภัค    มูลสาร
1. นางพรรณณัฎฎา    คำขาด
2. นางราตรี    ศิริบุตร
36 36 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงพรทิพา    นารีแพงสี
2. เด็กหญิงอาทิติยา    อนุญาหงษ์
3. เด็กหญิงปทิตตา    จำปา
4. เด็กหญิงกนกพร    จำปา
5. เด็กหญิงอัญชลี    อนุญาหงษ์
1. นางรัชนีวรรณ    อนุญาหงษ์
2. นางสุภาพร    ไพรสณฑ์
37 37 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงศิริญญาภรณ์    หอมดอก
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา    กุหลาบแก้ว
3. เด็กหญิงสุกัญญา    ศรีบัวบาน
4. เด็กหญิงศิริวรรณ    อุดมรักษ์
5. เด็กหญิงสุกรรยา    ศรีลาภัย
1. นางจำเนียร    สมคะเนย์
2. นางนิธินาถ    เรืองนาม
38 38 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงกวินธิดา    ศรีสำอางค์
2. เด็กหญิงจารุพัฒน์    จันทร์โพธิ์
3. เด็กหญิงปรารถนา    หนูทอง
4. เด็กหญิงสุพรรณิการ์    กัณณีย์
5. เด็กหญิงพีริยา    มะรุขขะ
1. นางจำรูญ    เจริญทัศน์
2. นางมนัสนันท์    แสนลังพัฒนะ
39 39 โรงเรียนบ้านทม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสิริกร    แสงมณี
2. เด็กหญิงฐิติวรรณ    ไหลหลั่ง
3. เด็กหญิงจารุภา    ดอกพุฒ
4. เด็กหญิงกรวิไล    นามบุตร
5. เด็กหญิงสุมิตรา    ชัยธานี
1. นางสาวนฤมล    โสภา
2. นางสมจิตถวิล    สว่างสุรีย์
40 40 โรงเรียนบ้านดงวังพัง สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงอังควิตา    อุดมพงษ์
2. เด็กหญิงรุ่งราวรรณ    มูลจันทร์
3. เด็กหญิงวรนุช    อุตรชีพ
4. เด็กหญิงญาติกา    นิลคำภีร์
5. เด็กหญิงจิราภรณ์    บุญภา
1. นายนิกร    ใสโยธา
2. นางสาวยุภาภรณ์    บัวเลิง
41 41 โรงเรียนเมืองโพนทราย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    กาญจนรังสิชัย
2. เด็กหญิงเก็จแก้ว    หนามพรม
3. เด็กหญิงสุธิสา    โมลา
4. เด็กหญิงนันทยา    ปาลัง
5. เด็กหญิงมัศยา    เขตอนันต์
1. นางดารณี    พวงจันทร์
2. นางสาววาสนา    หงษ์ทำ
42 42 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงณัชชา    สารวรรณ
2. เด็กหญิงพิชญธิดา    ทบง่อม
3. เด็กหญิงสุวนันท์    อันโย
4. เด็กหญิงปวีณา    เรียงวัน
5. เด็กหญิงอรปรียา    บุญช่วย
1. นางธันยธมล    แก้ววงษา
2. นางประกอบศรี    สิงหาศรี
43 43 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงดารารัตน์    บุตรโคตร
2. เด็กหญิงเบญจา    หาวิชา
3. เด็กหญิงขวัญแก้ว    บรมฤทธิ์
4. เด็กหญิงปนัดดา    จันทโชติ
5. เด็กหญิงภาสินี    คำขวา
1. นางบุษบา    สวัสดิรักษ์
2. นางสีอำพร    วรวัตร
44 44 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงฐิตินันท์    อินทร์วงศ์
2. เด็กหญิงลลิตา    พรมเทพ
3. เด็กชายวรากร    ยาสาไชย
4. เด็กชายธนงศักดิ์    ปาตู
5. เด็กหญิงอรนุช    จันทรังสี
1. นายธเนศ    ศรีท้าว
2. นายนาฏศิลป์    มุลเมืองแสน
45 45 โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงประภาพร    พิกุล
2. เด็กหญิงเบญจพร    ภูผาลา
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ    ภูหลวง
4. เด็กหญิงอรนุช    ภูดวงดอก
5. เด็กหญิงกรรณิการ์    ภูจักหิน
1. นางบัวเงิน    ภูงามแสง
2. นางปภัสรา    กัลยาสนธิ์
46 46 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    แก้วบุญมา
2. เด็กชายชนาธิป    สารบาล
3. เด็กหญิงกรรณิการ์    จันดีสี
4. เด็กหญิงประภานิช    ราชคำ
5. เด็กหญิงณิชาภัทร    โคกสี
1. นางบุญเพ็ง    แสนอุบล
2. นางลำพูน    จันทร์มาลา
47 47 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงมุกมณี    เยาว์เต่า
2. เด็กหญิงกมลรัตน์    ชานนท์เมือง
3. เด็กหญิงปิ่นตะวัน    เดชปก
4. เด็กหญิงเบญจมาศ    บุญดา
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ    สุวรรณทา
1. นางญาณิศา    ทองพูล
2. นางสาวสุคนธา    ศรีเชียงสา
48 48 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงจิรัชญา    กอมะณี
2. เด็กหญิงณัฐชยา    กลักโพธิ์
3. เด็กหญิงธนัตตา    หอมหวล
4. เด็กหญิงพัทธนันท์    จันทร์เหลือง
5. เด็กหญิงวันวิสาข์    ยาวะโนภาส
1. นางระพีพรรณ    เวชกามา
2. นางโสมศิริ    รสจันทร์
49 49 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายชลธี    นามพิชัย
2. เด็กหญิงสุภาวณี    พาหา
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์    บุดดา
4. เด็กหญิงจิราพร    สมศรี
5. เด็กหญิงธิดานันท์    สระแก้ว
1. นายบุญเกิด    เหลามี
2. นางสาววลัยพร    ศรีหะชัย
50 50 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงวรกาญจน์    โห้แพ
2. เด็กชายธัญธรณ์    โมฬีชาติ
3. เด็กชายสุวัชร    วิวัฒนาช่าง
4. เด็กหญิงกฤตพร    ทองกอง
5. เด็กหญิงอารีรัตน์    ประดับเขตร
1. นางสาวlสุณีรัตน์    ปิยะนันท์
2. นางวัชรีย์    คงพิบูลย์
51 51 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงอมรประภา    พิรักษา
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ห่วงยวนกลาง
3. เด็กหญิงวราภรณ์    สวนหนองปลิง
4. เด็กหญิงพิยดา    รามะเริง
5. เด็กชายธนากร    ชนะชัย
1. นางรวิวรรณ    พวงสมบัติ
2. นางสุปราณี    ศรีสุวรรณโณ
52 52 โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกัญธิมา    ฉายาพัฒน์
2. เด็กหญิงอรสา    พิมพาเลีย
3. เด็กหญิงชฎาภรณ์    ใยแก้ว
4. เด็กหญิงอรรัมภา    เฮืองศรี
5. เด็กหญิงพัชดาพร    ทาจวน
1. นายสมบุญ    สีเกตุ
2. นางสุกัญญา    จาดฮามรด
53 53 โรงเรียนรังงามวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายนครินทร์    เข็มมี
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์    เทียบพล
3. เด็กหญิงธิติรัตน์    ทองพันธ์
4. เด็กหญิงนงนุช    คิดการ
5. เด็กหญิงพรนภัส    ภูครองจิตต์
1. นางสาวนฤมล    โกสันเทียะ
2. นางสาวอัญชนา    มณีโชติ
54 54 โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงนันทนา    สิงหะเดชะ
2. เด็กหญิงกฤติยา    แสงชมภู
3. เด็กหญิงปรียา    ตุนาคม
4. เด็กหญิงสุธาวัลย์    เผือกพงษ์พันธ์
5. เด็กชายธิติวุฒิ    แจ้งสว่าง
1. นางนิตยา    ศรีกุล
2. นางประไพ    ทาแก้ง
55 55 โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายพงษ์ธนาธร    นามวาสน์
2. เด็กหญิงนภาพร    วอนเก่าน้อย
3. เด็กหญิงปิ่นเพชร    ขวกภูเขียว
4. เด็กหญิงสโรชา    แน่นอน
5. เด็กหญิงณัฐธิชา    คงโนนกอก
1. นายกรกฏ    คลังระหัด
2. นางสาวสายสุดา    ชัยเกิด
56 56 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงพัทธนันท์    เนตรสง่า
2. เด็กหญิงธวัลพร    วรสาร
3. เด็กหญิงชวัลรัตน์    แก้วมะไฟ
4. เด็กหญิงพชร    ดอนละคร
5. เด็กชายอิสระ    ยศพล
1. นายพชร    ภูนาฤทธิ์
2. นายภัควนิตย์    เชิดรัมย์
57 57 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงเปียกมล    แก่นหมั่น
2. เด็กหญิงโสริยา    ศรีสุข
3. เด็กหญิงกัญฐิกา    ศรีหาวงค์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์    จูมสวัสดิ์
5. เด็กหญิงมัทนา    อามาตย์มนตรี
1. นายธนากร    สิงห์ยะบุศย์
2. นายอนันต์    สุวรรณพันธ์
58 58 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพรพิมล    จันแรม
2. เด็กชายวชิรวิทย์    อัปกาญจน์
3. เด็กชายกิตติศักดิ์    แก่นจันทร์
4. เด็กหญิงสุพิชยา    ยิปไธสง
5. เด็กหญิงณัฐริณี    สำราญสุข
1. นางสาวจินตนา    ลุสมบัติ
2. นางวนัชพร    คันธะมาลา
59 59 โรงเรียนบ้านวังคูณ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    มณีวงศ์
2. เด็กชายจารุวัฒน์    สังข์ทอง
3. เด็กหญิงอัมภาพร    ศรีเตชะ
4. เด็กหญิงปิยะธิดา    สุวรรณพงศ์
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์    กาสี
1. นายประสิทธิ์    สายอินทร์
2. นางละมัย    นามอ่อนตา
60 60 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงรุ่งลิยา    ปริกัมศิล
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ปริญรัมย์
3. เด็กหญิงอรวี    วงเดช
4. เด็กหญิงพิมพ์พิมล    พุทธโค
5. เด็กหญิงสุพรรษา    สอนผึ้ง
1. นายฉัตรชัย    ชาญเฉลิม
2. นางวิรารรรณ    จันทะเมนชัย
61 61 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    สายสี
2. เด็กหญิงเพชรลดา    โสภาใต้
3. เด็กหญิงชลธิชา    วงศ์สุวรรณ์
4. เด็กหญิงจิราภรณ์    ปรีชา
5. เด็กชายพิชัยภูษิต    คุ้มป่า
1. นายสุวรรณ    รักษาภักดี
2. นางเพชรา    ศรีสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................