งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 144
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านชมน้อย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงศศินา    กาสา
2. เด็กหญิงชนิสรา    เหี้ยมหาญ
3. เด็กหญิงสุพิชชา    ทองอัญชา
4. เด็กหญิงชาลิสา    สากองสี
5. เด็กหญิงภาวิสา    ดีบุรี
1. นางวรรณกรณ์    พลซา
2. สิบเอกอัครเดช    เทพโสภา
2 2 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงนลินทิพย์    นวนโพธิ์
2. เด็กหญิงจิดาภา    ดวงเพ็ชร
3. เด็กหญิงรักษ์ชนก    บุญแจ่ม
4. เด็กหญิงรุจีพัชร    เพียรงูเหลือม
5. เด็กหญิงลลิตา    จารึกกลาง
1. นางสาวขนิษฐา    ปิ่นแก้ว
2. นางพัชนี    คำพิทักษ์
3 3 โรงเรียนบ้านสมสนุก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงแพรวา    พลแสน
2. เด็กหญิงเกษรินทร์    เพียขันทา
3. เด็กหญิงพิยดาพร    โกสีลา
4. เด็กชายทนงศักดิ์    อาจเสียงรัมย์
5. เด็กหญิงสุพรรษา    ดัดถุยาวัตร
1. นางฐิติมา    ศรีพิมาย
2. นางธีรารัตน์    สายลาม
4 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายธนวัฒน์    คันธี
2. เด็กชายจักรพรรดิ์    ปัญญากุล
3. เด็กหญิงชลธิชา    โทมถา
4. เด็กหญิงกัญญาภัค    จันปัญญา
5. เด็กหญิงกรกนก    สิมทอง
1. นางสาวจิรัชยา    จันทะวงศ์
2. นางสาวออระดี    แก่นกงพาน
5 5 โรงเรียนบ้านกุดขุ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงจันทิมา    กุมารสิทธฺ์
2. เด็กหญิงณัฐพร    โพธิ์สุข
3. เด็กหญิงพจนารถ    หงษ์ชุมแพ
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์    ดาวประสงค์
5. เด็กหญิงวรินยุพา    โยธาจันทร์
1. นางชื่นกมล    วิเศษศรี
2. นางเรืองรอง    บุคลิก
6 6 โรงเรียนบ้านนาบอน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงจิดาภา    ภูแลนคู่
2. เด็กหญิงปนัดดา    สุรันนา
3. เด็กหญิงอารยา    บุญมาก
4. เด็กหญิงพัชรมัย    การรัตน์
5. เด็กหญิงสุชาวดี    โสนางรอง
1. นางวันเพ็ญ    เทศารินทร์
2. นางสาวสกุลรัช    วรรณฤทธิ์
7 7 โรงเรียนสุนทรวัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงชิดชนก    ชิดประทุม
2. เด็กหญิงแสนสิริ    อยู่สบาย
3. เด็กหญิงญาณิศา    ศิลาแยง
4. เด็กหญิงศิรัญญา    อ่อนสกุล
5. เด็กชายวชิรญาณ์    กันชัย
1. นางสาวปิยนันท์    หาญสมัคร
2. นางหทัยรัตน์    ทองศรีมะดัน
8 8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงหทัยภัทร    พัฒนะวงศ์
2. เด็กหญิงณัชชา    บรรณมาส
3. เด็กหญิงวิมพ์วิภา    จันตา
4. เด็กหญิงปุณยนุช    สุระชัย
5. เด็กหญิงศุภากาญจน์    จามรโชติ
1. นางจงจิตร    โทนุการ
2. นางศศิธร    สุภศร
9 9 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายณภัทร    วังยศ
2. เด็กชายภูวดล    ครสาย
3. เด็กหญิงนวพร    ศิริเจริญกุล
4. เด็กหญิงชมน์ชนาถ    พลมาศ
5. เด็กหญิงญาณิศา    ศิลารักษ์
1. นางพัชรินทร์    จุลบาท
2. นางภาวดี    วัฒนภาศิริ
10 10 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงปริชมน    น่าชม
2. เด็กหญิงรุจีรัตน์    สามลา
3. เด็กหญิงอารยา    ประกอบดี
4. เด็กหญิงชญาภา    นับถือสุข
5. เด็กหญิงทิพย์อัมพร    จันทร์ประโคน
1. นายชาติชาย    ล้อมวงษ์
2. นางศิริลาวัณย์    ประกอบดี
11 11 โรงเรียนบ้านหมูสี สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายวชิรวิทย์    ราศรี
2. เด็กชายปภังกร    อันทะบาล
3. เด็กหญิงพอเพียง    มาทาจันทึก
4. เด็กชายอิทธิ    บุญนวน
5. เด็กหญิงประกายฉัตร    สัจวาส
1. นางประภาพร    รอดบำรุง
2. นางมาลี    พงษ์ศรัทธาสิน
12 12 โรงเรียนทศพรวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงปักษมล    สารพัฒน์
2. เด็กหญิงพิชญาภา    มณีล้ำ
3. เด็กชายธนโชติ    แป้นโสม
4. เด็กหญิงภวิษยุ์พร    วันลักษณ์
5. เด็กหญิงพรทิพย์    สมศรี
1. นางวราลักษณ์    ปรักษ์เจริญ
2. นางสาวเกษณี    มณีทูล
13 13 โรงเรียนบ้านกำแมด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายภาณุวิชญ์    ขัตติสอน
2. เด็กหญิงพัชริญา    ระยับศรี
3. เด็กหญิงศศิกานต์    เชื้อทอง
4. เด็กหญิงภัทรษมน    ระยับศรี
5. เด็กหญิงพัชริญา    ระยับศรี
1. นางบัวพา    คำแพง
2. นางอัญธิฌา    ขัตติสอน
14 14 โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณภา    ไชยสิทธิ์
2. เด็กหญิงเกศสุดา    อูปแก้ว
3. เด็กหญิงพิชญธิดา    หงส์มาลา
4. เด็กหญิงปวริศา    พลสิงห์
5. เด็กหญิงอภิญญา    อุปแก้ว
1. นางประดับ    ไตรทิพย์
2. นางสุขใจ    บุญเหลี่ยม
15 16 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงกิตติยา    มะโนรส
2. เด็กหญิงมีนา    แสนแก้ว
3. เด็กหญิงพัธร์พิชา    หลวงเมือง
4. เด็กหญิงขวัญชนก    ผากงคำ
5. เด็กหญิงรวินท์นิภา    สุขศร
1. นางศิริวัฒนา    ปทุมซ้าย
2. นายสุทิน    อัคสี
16 17 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงภคพร    ยอดคีรี
2. เด็กหญิงตรีทิพย์    แย้มศรี
3. เด็กหญิงศศิพรร    พรั้วโพธิ์
4. เด็กหญิงแอร์เรีย    มาสุข
5. เด็กหญิงปพิชญา    ช่างจักร
1. นางสาวกาญจนา    ภิญโญทรัพย์
2. นางดวงกัลยา    วิธุสุวรรณกุล
17 18 โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงนิลปัทม์    ปิยธราสิริ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์    อุ่นทวง
3. เด็กหญิงขวัญจิรา    พลภักดี
4. เด็กหญิงธัญรดา    วิเศษ
5. เด็กหญิงพิมลรัตน์    ไชยสำแดง
1. นางนรินทร์รัตน์    ล้อมวงศ์
2. นางหนูพินธ์ุ    สุนา
18 19 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงสรัลชนา    สายแวว
2. เด็กหญิงอารียา    พิลาแดง
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์    ศรีหาตา
4. เด็กหญิงสุภัศสรา    จำปาสา
5. เด็กหญิงภาวินี    เถาว์ทอง
1. นางธนัญญา    แสนทวีสุข
2. นางมณี    สุภโกศล
19 20 โรงเรียนมุกดาลัย สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา    โทนแก้ว
2. เด็กหญิงกมลชนก    ทองผา
3. เด็กหญิงนิติพร    วงเวียน
4. เด็กหญิงกฤติรัตน์    เหลากลม
5. เด็กหญิงนัญธิดา    สุพร
1. นางรัตติยา    ศรีนาม
2. นางรัตนา    หาญเจริญ
20 21 โรงเรียนบ้านหนองหัวแรด สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงชนันธร    นามคำ
2. เด็กหญิงเสาวณี    ทุ่งกระโทก
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    อุดม
4. เด็กหญิงกานติมา    จิตติมณี
5. เด็กชายนครินทร์    บ่มกระโทก
1. นางณัฐธยาน์    ครอบกลาง
2. นางเพ็ญจรัส    พัวพัฒนกุล
21 22 โรงเรียนวัดบ้านจอม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงวันวิสา    อะภิรัมย์
2. เด็กหญิงภัทธิรา    ฉัตรทัน
3. เด็กหญิงสุนิษา    เจริญรัตน์
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ    เการัมย์
5. เด็กหญิงพัลลภา    ไชยสุวรรณ
1. นางนิลมุน    เกรัมย์
2. นางสาวประทุมวรรณ    นิพันรัมย์
22 23 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงวรัทยา    ประทุมวงศ์
2. เด็กหญิงอรุณทิพย์    กรุงโคกกรวด
3. เด็กหญิงญาณิศา    สมศรี
4. เด็กหญิงปัญฑิตา    สีทาดี
5. เด็กหญิงธัญพร    บุญญาภิชาติกาล
1. นางชนัญช์ภรณ์    อินทรักษา จันทุม
2. นางภัสราวรรณ    ธนัตทัพพ์มงคล
23 24 โรงเรียนบ้านดอนข่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงปุณยนุช    แก้วกัณหา
2. เด็กหญิงศุภรัตน์    หนูแก้ว
3. เด็กหญิงกานตนา    มะปรางค์
4. เด็กหญิงน้ำค้าง    บุญมาก
5. เด็กชายนิธิศ    จันทจร
1. นางประยงค์    ร่วมจิตร
2. นางอาภรณ์    จันทร์สว่าง
24 25 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงสิรินันท์    นันทะเสน
2. เด็กหญิงศศิณัฐญา    เที่ยงทำ
3. เด็กหญิงอุษามณี    มาแก้ว
4. เด็กหญิงณฐอร    อินทรกรอุดม
5. เด็กหญิงวชิรญาณ์    ชุมพล
1. นางวัชรี    แก้วแสนเมือง
2. นางสุมาตย์    คำมุก
25 26 โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงชานิกา    พินิจรัมย์
2. เด็กหญิงพิศมัย    สาระพันธ์
3. เด็กหญิงรจนา    ภูแสงสั้น
4. เด็กหญิงวิภาดา    คำจันทร์
5. เด็กหญิงวารุณี    เจริญศรี
1. นางจิระประภา    ยันตะบุษย์
2. นายประทีป    ยันตะบุษย์
26 27 โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงระพีพัฒน์    กมลแสง
2. เด็กหญิงรัตน์ติการ    แสงลี
3. เด็กหญิงชลธิชา    ใหญ่แสนอ้าย
4. เด็กชายคณิศร    เผือกชาวนา
5. เด็กหญิงธาราทิพย์    ชอบทางดี
1. นางนิภาวรรณ์    ลุนละวงษ์
2. นางสาวสุภิญญา    สุภากรณ์
27 28 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงณิรันญภัสร์    วงศ์บุตตะ
2. เด็กหญิงณัฐวลัญช์    อุ่นเมือง
3. เด็กหญิงพิมพ์กาญจน์    คำเคน
4. เด็กหญิงปัญสิตา    สุภาพันธ์
5. เด็กหญิงชนิดาภา    วิเศษขลา
1. นางนิตยา    อิศรมงคลรักษ์
2. นางสาวศิริขวัญ    เสนาพันธ์
28 29 โรงเรียนบ้านซับพลู สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ    สมบูรณ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ไทยทองหลาง
3. เด็กหญิงบัณฑิตา    คำเมือง
4. เด็กชายณัฐภัทร    เวสูงเนิน
5. เด็กหญิงณิชากร    โพธิ์ศรี
1. นางสุวิมล    มานะยิ่ง
2. นางหยาดฟ้า    พรพล
29 30 โรงเรียนบ้านหนองไห สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงวรัญญา    สมรัก
2. เด็กหญิงมณฑิตา    ดีเลิศ
3. เด็กชายวงศกร    คลังจันทร์
4. เด็กชายธนภัทร    จู่ฮ่วน
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์    หงษาวงค์
1. นางสาวงามตา    สิงห์ชู
2. นายสุนันท์    สงค์จันทร์
30 31 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายสตางค์    มุงคุล
2. เด็กหญิงมุกดาวัลย์    เพ็งศรี
3. เด็กหญิงธนพร    กบิลพัฒน์
4. เด็กหญิงสริตา    เกษรหอม
5. เด็กหญิงอรชุมา    บุญมาตุ่น
1. นางอัศรินทร์พร    วงธิสอน
2. นางสาวอุไรภรณ์    ป้องปาน
31 32 โรงเรียนบ้านหนองโสน สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    เกตุหมื่นไวย์
2. เด็กชายภัทราวุทธ    ยนต์พิมาย
3. เด็กชายสุทธิภัทร    จรกลาง
4. เด็กหญิงมุกดา    สานคล่อง
5. เด็กหญิงพัชรินทร์    เกิดโมลี
1. นางธัญวีร์    วัฒนากลาง
2. นางสาวนิตยา    ใยไหม
32 33 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงจิราชนันท์    ทองโคตร
2. เด็กชายภัทรพล    เคนดา
3. เด็กหญิงกันตพิชญ์    แสนแก้ว
4. เด็กหญิงชลธิชา    ชาวสวน
5. เด็กหญิงศิริประภา    คุณศรีเมฆ
1. นางกัตติกา    จันทร์ศรีชา
2. นางสาววิภาพร    ศรีพิลา
33 34 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงศุภิสรา    อินทศรี
2. เด็กหญิงภัทราภา    แซ่เตียว
3. เด็กหญิงมรกตวงศ์    อิสิเสถียร
4. เด็กหญิงดวงหทัย    งามเด่น
5. เด็กหญิงภาวินี    จำปารอด
1. นายกิตติพงษ์    นิราศภัย
2. นางสุปราณี    นิรัมย์
34 35 โรงเรียนบ้านโคกกลาง(ป่าติ้ว) สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงอริสรา    สาระคร
2. เด็กหญิงกชกร    ชนะเคน
3. เด็กหญิงโอมิจาง    มูลสาร
4. เด็กชายคุณากร    บรรจง
5. เด็กชายชัดเจน    วิลัยหล้า
1. นางสาวปริศนา    สีลาพันธ์
2. นางสาวแสงระวี    ทวีธรรม
35 36 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงกวิสรา    มาศรี
2. เด็กหญิงกีรติกานต์    ศรีทองอ่อน
3. เด็กหญิงนันทวิพร    พรเพชร
4. เด็กหญิงสุพิชญา    ผสมพงษ์
5. เด็กหญิงศุภสุดา    ยาวัตร์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนางรัก    ดีโคตร
2. นางลลิสา    ทินบูรณ์
36 37 โรงเรียนบ้านโทะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงอรพิชญ์    ภูมิสุข
2. เด็กหญิงอารียา    ลาภูตะมะ
3. เด็กหญิงวราภรณ์    ผูกพันธ์
4. เด็กหญิงอภิสรา    แสงแก้ว
5. เด็กหญิงสุชานาฎ    ศรีสวัสดิ์
1. นางบัวเรียน    เป็งคำ
2. นางรตพร    พลเยี่ยม
37 38 โรงเรียนบ้านนาป่งคอง สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    แก้วพิกุล
2. เด็กหญิงอรทัย    ไตรยราช
3. เด็กหญิงกวิตา    ผองปัญญา
4. เด็กหญิงฉัตรแก้ว    เชื้อดวงผุย
5. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์    ชาวคนดง
1. นางวิไลลักษณ์    ต้องเดช
2. นางเมทินี    ลับจันทร์
38 39 โรงเรียนบ้านทม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    รวดเร็ว
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    สิงห์กล้า
3. เด็กหญิงศิริยากร    สมสอน
4. เด็กหญิงบุญญดา    โคธา
5. เด็กชายอนาคินทร์    โพธิ์ศรี
1. นายพจน์    แพงโสม
2. นางสาวสมคิด    สงวนพิมพ์
39 40 โรงเรียนร่มเกล้า2 สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงพัฒนวดี    ศิริพิมพา
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา    เพชรพนมศักดิ์
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    เพชรพนมศักดิ์
4. เด็กหญิงศุภิสรา    มงคลนำ
5. เด็กหญิงจุฬารัตน์    บุญมาตุ่น
1. นางนันทิยา    หงษ์จุมพล
2. นางปิยะพร    บุญสอด
40 41 โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงพรทิพา    ใบบัวดง
2. เด็กหญิงสุภาพร    พลรักษา
3. เด็กหญิงอริศรา    โยวะ
4. เด็กหญิงกมลทิพย์    แก้วขาว
5. เด็กหญิงกมลพรรณ    สิงห์นา
1. นางวิภาภรณ์    เพียรนุลา
2. นางอรพร    วงศ์ดินดำ
41 42 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    สุขรักษ์
2. เด็กหญิงเขมิกา    สิมมาทอง
3. เด็กหญิงพัชรพร    พิมพสุทธิ์
4. เด็กหญิงธนพรรณ    วันแก้ว
5. เด็กหญิงกรรณิกา    พรมยน
1. นางประกอบศรี    สิงหาศรี
2. นางสายทอง    กัญญาพันธ์
42 43 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงรัญชิดา    ชัยมี
2. เด็กหญิงรุจจิรา    เรียงไธสง
3. เด็กหญิงกมลลักษณ์    บาลโพธิ์
4. เด็กหญิงนฤทัย    แดงสะอาด
5. เด็กหญิงเสาวภา    วิรุฬดก
1. นางธวัลฉัตร    วรรณพิมพ์
2. นางสาวมะลิ    บุตรจันทร์
43 44 โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงชลดา    ทองโคตร
2. เด็กหญิงเจนจิรา    กวนศักดิ์
3. เด็กหญิงณัฐการณ์    ชาพา
4. เด็กหญิงแก้วกัลยา    ยาสาไชย
5. เด็กหญิงกานต์ธีรา    สุขจิต
1. นางญาณิศา    เกียววงค์
2. นางวิภาพรรณ    สุทธิประภา
44 45 โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์    แสงจันทร์
2. เด็กหญิงปณิตา    เมืองจันทร์
3. เด็กชายปฏิภาณ    โกศล
4. เด็กหญิงสิริญากร    บัวพรรษา
5. เด็กหญิงทักษวดี    ปรีผาด
1. นางบัวเงิน    ภูงามแสง
2. นางปภัสรา    กัลยาสนธิ์
45 46 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงภัทราพร    คำลือ
2. เด็กหญิงธนภรณ์    ทะนะบริหาร
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    คำฟัก
4. เด็กหญิงไอลดา    เอกตาแสง
5. เด็กหญิงปิยะภรณ์    หนูเข็ม
1. นางพงษ์พิศ    พงษ์อินทร์ธรรม
2. นางลักขณา    ศรีจำพลัง
46 47 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายประสพโชค    บัวโคกรัง
2. เด็กหญิงสรัลชนา    พงษาโคตร
3. เด็กหญิงกฤษาณภัค    สิงหา
4. เด็กหญิงวนิดา    ศรีรักษา
5. เด็กหญิงลลิตา    นางาม
1. นางสาวบังอร    ศรีชมษร
2. นางอรอุมา    พรมเวียง
47 48 โรงเรียนบ้านตาดทอง สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงปรียดา    สิทธิศรีจันทร์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์    หาศร
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    จันทคง
4. เด็กชายอลงกช    สุขกล่ำ
5. เด็กชายกวิน    อ่อนเจริญ
1. นางคัชรินทร์นี    ฝูงดี
2. นางมณีพร    ทองแท่ง
48 49 โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    ไฝทาคำ
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    ไฝทาคำ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์    วงศา
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    วรรณา
5. เด็กหญิงรัตนมน    ผึ่งผาย
1. นางกิตติกาญจน์    จำปาหอม
2. นางสลิลา    บุระมิ
49 50 โรงเรียนพระธาตุขามแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงธิติยาภรณ์    เรืองพลวัฒน์
2. เด็กหญิงพิกุล    โนนทิง
3. เด็กหญิงวราทิพย์    ชาดา
4. เด็กหญิงนิชาภา    อยู่สบาย
5. เด็กหญิงชุติมา    โนนทิง
1. นางสมรัก    หอมทอง
2. นางสุวิมล    ศรีอรัญ
50 51 โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายธัญธนวัต    สนนอก
2. เด็กชายอัธชัย    ทะลิ
3. เด็กชายสุทธินันท์    จันทร์โคตร
4. เด็กชายณฐพรหม    ขามไชโยโรจน์
5. เด็กชายพุทธคุณ    แสงอรุณ
1. นางจินตนา    การชงัด
2. นางมะลิวัลย์    เจริญวงษ์
51 52 โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงฐิตา    ศรีตัมภวา
2. เด็กหญิงธยาดา    ธรรมวิเศษ
3. เด็กหญิงกมลชนก    โคตะมา
4. เด็กหญิงวรินยุพา    โมนขุดทด
5. เด็กหญิงวิกานดา    ขุนนาเลด
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพา    พรหมพิทักษ์
2. นางสาววิไล    คำฤาชัย
52 53 โรงเรียนบ้านตะลอมไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงวิชญาดา    สิงห์น้อย
2. เด็กหญิงสายป่าน    กันตา
3. เด็กหญิงปริศนา    จันทร์พิมพ์
4. เด็กหญิงยุพารัตน์    โพธิ์นอก
5. เด็กชายกิตติภูมิ    อันทะโน
1. นางสาววิภารัตน์    ร่มสุข
2. นางสุพิชฌาศ์    บำรุงนอก
53 54 โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงศิริประภา    จุตตะโน
2. เด็กหญิงเมธิตา    ชาติพัฒนพงศ์
3. เด็กหญิงชไมพร    ศรีบุรินทร์
4. เด็กหญิงวรรณิษา    เรืองกระโทก
5. เด็กชายณัฏฐวี    ฟ้าห่วน
1. นางนิตยา    ศรีกุล
2. นางประไพ    ทาแก้ง
54 55 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงธิดามาศ    เก่งวิบูลย์
2. เด็กหญิงวรรณนิษา    ชำนาญ
3. เด็กหญิงกฤษณา    กัณหาเขียว
4. เด็กหญิงจิราพร    พื้นดอนเค็ง
5. เด็กหญิงปวีณา    แสนเมือง
1. นางชัชฎาพร    ภารา
2. นายดวงดี    ภารา
55 56 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงนรินทร์รัตน์    ทาเพชร
2. เด็กหญิงทัศราภรณ์    อ่อนทุ่ม
3. เด็กหญิงพรรัมภา    กาดกอง
4. เด็กหญิงหยาดฟ้า    สียอด
5. เด็กหญิงพัชราวดี    ดอกไม้
1. นางชนกพรรณ    แก้วเสน่ห์ใน
2. นางธิดารัตน์    ไชยประทุม
56 57 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายภาคิน    ไชยกรุง
2. เด็กหญิงนันท์ชญาน์    อาษานอก
3. เด็กชายรพีภัทร    หงษ์ทอง
4. เด็กหญิงอาภาพร    สาครสูงเนิน
5. เด็กชายณัฐพล    ศิริรัตน์
1. นายธนากร    สิงห์ยะบุศย์
2. นายอนันต์    สุวรรณพันธ์
57 58 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์    อินทร์ขาว
2. เด็กหญิงสุภาวิดา    สุภาจันทร์
3. เด็กหญิงอรวรา    อินทร์ขาว
4. เด็กหญิงพิชญ์นรี    กัลยา
5. เด็กชายณัฐพล    บริสุทธิ์
1. นางฉลาด    วรเถกิงกุล
2. นางสาวบัวเครือ    พันคู
58 59 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    สมปัญญา
2. เด็กหญิงปุณชรัศมิ์    ผลเจริญ
3. เด็กชายอรรถพล    โม้นอก
4. เด็กหญิงธมลวรรณ    แพไธสง
5. เด็กชายพีระพัฒน์    สมีพวง
1. นายวรวุฒิ    พิชัย
2. นางเสาวภา    พิชัย
59 60 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงประภาพัฒน์    ก้านเงิน
2. เด็กหญิงสายรุ้ง    ม่วงสำเภา
3. เด็กหญิงนาเดีย    เปรงปราง
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์    สุธรรม
5. เด็กหญิงชาครีญา    ดอมไธสง
1. นางสาวจันทกานต์    หวังเจริญ
2. นางมยุรา    สุขเกษม
60 61 โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงเบญญาภา    แสงสุข
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    คำพวง
3. เด็กหญิงจินดามณี    ขวานแจ่ม
4. เด็กชายรพีภัทร    แก้วโบราณ
5. เด็กชายธันวา    วงศ์อ่อน
1. นางสุพรีวรรณ์    นามบุปผา
2. นางเพชรา    ศรีสุข
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................