งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 143
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านห้วยตาด สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    สีทาสังข์
2. เด็กหญิงอุษาวดี    พากระจ่าง
3. เด็กหญิงมณีสร    วังคีรี
4. เด็กหญิงพัชรี    ศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงปนัทดา    ชีพทำ
1. นางสาวขวัญหทัย    แสวงผล
2. นางสุไกร    มุ่งกั้นกลาง
2 2 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงยมลพร    ภัทรากุล
2. เด็กหญิงสิริยากร    แสงใจ
3. เด็กหญิงพิมพกานต์    แสงคำ
4. เด็กหญิงไพลิน    ขุนทอง
5. นางสาวพรรณพัชร    พรมประโคน
1. นางสาวกมลชนก    ทูลบุญลินทร์
2. นางสาวธรชญา    ไพพา
3 3 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงดวงฤดี    บุตรดีเคน
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    วรรณชู
3. เด็กหญิงวิภารัตน์    ทองทรวง
4. เด็กหญิงวรนุช    พิลึก
5. เด็กหญิงวรัญญา    เถาว์ชาลี
1. นายนายสุนทร    ขีรัมย์
2. นางไพบูลย์    โทนหงสา
4 4 โรงเรียนบ้านข้าวสาร สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงจารุภรณ์    ปากเจริญ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    อินกอง
3. เด็กหญิงวรรณนิภา    ผาจันทร์
4. เด็กหญิงปนิดา    วิชัย
5. เด็กหญิงสุกัญญา    หินแก้ว
1. นายพิทักดิ์    ใจบุญ
2. นางวราภรณ์    ศรีสุชาติ
5 5 โรงเรียนบ้านท่าเสียว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงอินทิรา    หล้าพูน
2. เด็กชายธนากร    วงสุเพ็ง
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร    ทิพชรา
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    ศรีสุลัย
5. เด็กหญิงณัฐณิชา    ทิพโชติ
1. นางอโนชา    เวียงอินทร์
2. นางเบญจลักษณ์    เพชรฤๅชัย
6 6 โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงบุญณิศา    แก้วอัครฮาด
2. เด็กหญิงเกวลิน    กรโสภา
3. เด็กหญิงวิภาดา    ชาติชีวินทร์
4. เด็กหญิงเจนจิราภรณ์    จำปา
5. เด็กหญิงชนากานต์    กองละคร
1. นางบัวจันทร์    แช่มชื่น
2. นางภัทราภรณ์    โยธารินทร์
7 7 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณิศา    เวชวัล
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    โอดประภัย
3. เด็กหญิงวิชุดา    จอมประสบ
4. เด็กหญิงปิยะธิดา    หิรัญคำ
5. เด็กหญิงนภัสรา    เรียงความ
1. นางนาฏฤดี    ดีบ้านโสก
2. นางพัชรินทร์    พงษ์จำนงค์
8 8 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงวาเศรษฐี    ศรีนาม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    อยู่สุข
3. เด็กหญิงรุ่งนภา    คำนารอด
4. เด็กหญิงลักขณา    ชิณแสน
5. เด็กหญิงณัฐชยา    เงินแจ่ม
1. นางนวลศิริ    กออินทร์
2. นายวชิรา    สมทรัพย์
9 9 โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า สพป. สกลนคร เขต 1 1. นางสาววริศรา    ใยพันธ์
2. นางสาวอทิตยา    มุงคุณ
3. นางสาวกุลธิดา    กุลสอนนาน
4. เด็กหญิงนาฏตะวัน    มุงคุณ
5. เด็กหญิงสิริรัตน์    โพธิ์สว่าง
1. นายวรพจน์    พรหมศิริ
2. นางวรรณา    พรหมศิริ
10 10 โรงเรียนบ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงกรพินธ์    นามเมือง
2. เด็กหญิงอาทิตยา    ศรทิม
3. เด็กหญิงอภิญญา    ทองอ้ม
4. เด็กหญิงปาริชาติ    คำทา
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์    คำทา
1. นายนิติวรรณ    แหวนอ่อน
2. นางอรทัย    แหวนอ่อน
11 11 โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงประกายทิพย์    ศรีวัฒนา
2. เด็กหญิงภัครมัย    หวังอาษา
3. เด็กหญิงวรรณฤดี    ดวงกระจาย
4. เด็กหญิงวรารัตน์    แถวหมื่นไวย
5. เด็กหญิงวิภาวดี    วงค์สำราญ
1. นางจามรี    วรสุนทร
2. นายสายฝน    ยินดี
12 12 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงภัทรสุดา    โยมรัมย์
2. เด็กหญิงศิริพร    อยู่ดีรัมย์
3. เด็กหญิงสุจิตรา    ศาลางาม
4. เด็กหญิงสายฝน    ใหญ่รัมย์
5. เด็กหญิงอลิษา    โทบุดดี
1. นางภัทรานิษฐ์    บรรณประสิทธิ์
2. นายอภิสิทธิ์    ฐานะ
13 13 โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงศิริกมล    ทองดี
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์    ทองดี
3. เด็กหญิงกัลยทรรศน์    ทองดี
4. เด็กหญิงพัชรี    คนหมั่น
5. เด็กหญิงนพคปภา    จันดา
1. นางสาววิมลรัตน์    ไพรบึง
2. นายสหสิทธิ์    พงษ์สุวรรณ์
14 14 โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐมน    สีพะนัด
2. เด็กหญิงปิ่นมณี    กี่พิมาย
3. เด็กหญิงจิราพร    รัตน์ศาลาแสง
4. เด็กหญิงกนกวรรณ    ดวงมาลัย
5. เด็กหญิงชิษนุชา    พันสาวนัด
1. นางจตุพร    ภาระบุตร
2. นางเอมอร    สังเว
15 15 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงฐิติพร    เขียวอ่อน
2. เด็กหญิงรัตติกาล    บุรีนอก
3. เด็กหญิงปฎินญา    วรรณปะกะ
4. เด็กหญิงชดาพร    โคตรธิสาร
5. เด็กหญิงกัลยากร    กองกุล
1. นางสาววรรณวิภา    ภูน้ำใส
2. นางสาววราพร    จำปามูล
16 16 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายอดิเทพ    ชัยวงษา
2. เด็กชายกาต้า    ขามก้อน
3. เด็กหญิงเกวลิน    วิริยะ
4. เด็กหญิงละอองดาว    สุกรี
5. นายธิติพล    แก้วอินทร์
1. นางสาวประภาศิลป์    ทองบุตร
2. นางสาวยุพาวรรณ    วรบุตร
17 17 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงกมลชนก    ศูนย์จันทร์
2. เด็กหญิงญาณิศา    ชัยวงค์
3. เด็กหญิงกมลรัตน์    สิงห์ทองลา
4. เด็กหญิงวนิดา    ผิวสว่าง
5. เด็กหญิงน้ำบุญ    ขำอิ่ม
1. นางสาวณัฐมณฑ์    พุกหน้า
2. นางเพียงพิศ    บุตรรอด
18 18 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงอรวิษา    มุ่งศิลป์
2. เด็กหญิงพิมญาดา    คำนาโฮม
3. เด็กหญิงอรอิริยา    จันทวี
4. เด็กหญิงภาสินี    คันทะมาลย์
5. เด็กหญิงสุทธิดา    แดนพันธ์
1. นางสาวรุ่งนภา    นนท์ศิริ
2. นางอรทัย    พรหมวงศ์
19 19 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงวริศรา    กอบัว
2. นางสาวภคพร    สิงห์ทา
3. เด็กหญิงดวงกมล    วารสิน
4. นางสาวรัตติพร    ศรีคราม
5. นางสาวชุติภา    พรมสุข
1. นางสาวศิรินันท์    แสงทอง
2. นายสมคิด    แก้วสุพรรณ
20 20 โรงเรียนบ้านโคกหนองหล่ม สพป. มุกดาหาร 1. นายสิรดนัย    ยืนยง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ยือรัมย์
3. เด็กหญิงบุษบา    แข็งแรง
4. เด็กหญิงชุติมา    รักเถาว์
5. เด็กหญิงศรัญญา    ยืนยง
1. นายสุพจน์    ชิณวงษ์
2. นายเอื้อชัย    คำปาน
21 21 โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายศุภชัย    ปุมพิมาย
2. เด็กหญิงณัฐฐิชา    เจริญกิจ
3. เด็กหญิงณิศรา    เจริญกิจ
4. เด็กหญิงอรวรรณ    สุวรรณโคตร
5. เด็กหญิงรัตติยากร    ศรีหาบุญทอง
1. นางกาญจนา    ปัญญาศิริสกุล
2. นางดุษณี    ชัยมีแรง
22 22 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงพรรษา    โจมรัมย์
2. เด็กหญิงวรรัตน์    จะเรตรัมย์
3. เด็กหญิงญานิศา    ทินปราณี
4. เด็กหญิงอันธิกา    อินทรกำแหง
5. เด็กหญิงณัฐธิดา    วิเลิศ
1. นางปรารถนา    เพียรเสมอ
2. นายอัฑฒ์ฐวิชญ์    กลิ่นวงศ์
23 23 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงอทิตยา    กลกลาง
2. เด็กหญิงปนัดดา    จงกลาง
3. เด็กหญิงวรรณทนา    กันดี
4. เด็กหญิงกิติวรรณ    จองกลาง
5. เด็กหญิงพนิตพิชา    ฟักนิล
1. นางสมควร    สุขจิตร์
2. นายสุพจน์    พานสุวรรณ
24 24 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ทาคำสุข
2. เด็กหญิงวรางคณา    นิวาส
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ    บุญจันทร์
4. เด็กหญิงจิตราพร    ภูมิพัฒน์
5. เด็กหญิงสุธิดา    เสนาภักดิ์
1. นางสาว สิริลัดดา    วงค์ละคร
2. นางนวนสี    ทองปั้น
25 25 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงช่อเอี้ยง    เหล่ารัตน์
2. เด็กหญิงสุทิตา    มาอินทะ
3. นางสาวชลธิชา    ภูเชิด
4. เด็กหญิงศุภิภา    จอมพล
5. เด็กหญิงจารุวรรณ    แก้วศรี
1. นางพิชญาภา    แสงยศ
2. นายสมดี    สอนโคกกลาง
26 26 โรงเรียนวัดเวฬุวัน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงเจนจิรา    สุวรรณเลิศ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    เฉลียวฉลาด
3. เด็กหญิงสุนิษา    นาเมืองรักษ์
4. เด็กหญิงวิภาดา    กองศิริ
5. เด็กหญิงรวิภา    เหมะธุลิน
1. นายชาญชัย    ภูซ้ายสี
2. นายนารินทร์    แก้วสิมมา
27 27 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    แดงอาจ
2. เด็กหญิงสุพรรษา    จันทร์เจิม
3. เด็กหญิงศศิประภา    ผมไผ
4. เด็กหญิงเมวดี    เครือกระเหรี่ยง
5. เด็กหญิงธันยพร    กาหวาย
1. นางนงนุช    สุสุวรรณ
2. นางสาวละมัย    ผมอินทร์
28 28 โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงกรกช    เเก้วหยาด
2. เด็กหญิงพรศิริ    วิเศษพงษ์
3. เด็กหญิงบุษบา    คงยิ่งหาญ
4. เด็กหญิงฐาปนี    สุดใจ
5. เด็กหญิงกชกร    แก้วหยาด
1. นางสมจิตร    นามวงศ์
2. นายอุดม    ชินสอน
29 29 โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงเสาวรินทร์    ชูทิพย์
2. เด็กหญิงสุนิตรา    จำปา
3. เด็กหญิงเจนจิรา    ทองเดือน
4. เด็กหญิงเจนจิรา    แทรกพุทรา
5. เด็กหญิงปัณฑารีย์    ระหาญนอก
1. นางปาหนัน    กิ่งกุ่มกลาง
2. นางศิริรดา    นาสันเทียะ
30 30 โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    พวงยาว
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ดีเลิศ
3. เด็กหญิงบุณยาพร    ทองนิ่ม
4. เด็กหญิงชลดา    ปัสสา
5. เด็กหญิงพรสวรรค์    เวชสถล
1. นายชัยบดี    เดชบุรัมย์
2. นางสาววรรษมนตร์    เดชบุรัมย์
31 31 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงปวันรัตน์    ตรีช่วย
2. เด็กหญิงอรอนงค์    จิตรตรง
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    หาญมะโน
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    สอนศิวโมกข์
5. เด็กหญิงชลรดา    ปล่อยยิ้ม
1. นางศิริพรรษา    โชคช่วยพัฒนากิจ
2. นายสุรศักดิ์    สอนศิวโมกข์
32 32 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงสิตานันต์    นิสัยค้า
2. เด็กหญิงปนัดดา    ชูแสง
3. เด็กหญิงนริศรา    จงจิตรชอบ
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ    แจ้งจันทร์
5. เด็กหญิงกุลณัฐ    สร้อยพิมาย
1. นางจำเนียร    นาอ้อม
2. นางวรรณวิมล    วิภาดา
33 33 โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงวิลาสินี    กลนคร
2. เด็กหญิงพิมพ์พร    อินเลี้ยง
3. เด็กหญิงชาคริยา    จันทะวงศ์
4. เด็กหญิงชุติมา    ทองยศ
5. เด็กหญิงจีรวรรณ    มิ่งขวัญ
1. นายนพดล    วงศ์สุวรรณ์
2. นายสุชิน    ผลช่วย
34 34 โรงเรียนการุญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุพัตรา    เกษหอม
2. เด็กหญิงศศิประภา    ประเสริฐ
3. เด็กหญิงศศิประภา    สุขบำรุง
4. เด็กหญิงผุสดี    แก้วคำพันธ์
5. เด็กหญิงชนิษฐา    สุยคำไฮ
1. นางชุลีกร    เป็นสุข
2. นายเสริมศักดิ์    เป็นสุข
35 35 โรงเรียนบ้านหนองหมี สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงวิลาสินี    เทพสุข
2. เด็กหญิงอภิญญา    บุญยืน
3. เด็กหญิงจรรยา    ศรีวิเศษ
4. เด็กหญิงมลวินี    ไชยรักษ์
5. เด็กหญิงนรินทร์    อินทนาม
1. นางศิริภรณ์    กุดหอม
2. นายศุภชัย    ไปใกล้
36 36 โรงเรียนบ้านเสาเล้า สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงนิรมล    ตอนสุข
2. เด็กหญิงอรวรา    ขวาไชยวี
3. เด็กหญิงสุธิชา    วงศ์คำดี
4. เด็กหญิงนิภาพร    นนเลาพล
5. เด็กหญิงวิชยา    สุวรรณมาโจ
1. นายนเรศ    มากอง
2. นางสาวปวีณา    อุ่นเทียมโสม
37 37 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงเมธาวดี    แผงอ่อน
2. เด็กหญิงรุ้งนภา    พิมพิทักษ์
3. เด็กหญิงเกศกนก    แก้วชัย
4. เด็กหญิงญาณิศา    พรมดี
5. เด็กหญิงสุดารัตน์    สาสังข์
1. นางสาวพิมสิริ    โพธิ์ทอง
2. นางสุขสันต์    ไชยก้ง
38 38 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 1. นางสาวจิรประภา    ชาปากดี
2. นางสาวน้ำฝน    ครโสภา
3. นางสาวรัตนา    เคนโสม
4. นางสาววาสนา    พ่อสียา
5. เด็กหญิงกุลา    ชาเรืองเดช
1. นายสมศักดิ์    คำชุม
2. นางอัญชลี    วงค์เทวราช
39 39 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพรชิตา    บุญโสม
2. เด็กหญิงศิรินทร์ดา    พันผูก
3. เด็กหญิงพรทิพย์    สุขเกษม
4. เด็กหญิงจิราพร    สีเทา
5. เด็กหญิงจิรพันธ์    โพคโพธิ์
1. นางสาวกรรณิการ์    ทานะสิงห์
2. นางธิติมา    ชิณพันธ์
40 40 โรงเรียนชุมชนกุดค้า สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงสุนิตา    อนันรักษ์
2. เด็กหญิงมลินี    ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงวรรณกานต์    ดีนนท์
4. เด็กหญิงญาณินทฺ    คาระโส
5. เด็กหญิงณัฐณิชา    ภูมิประมาณ
1. นางสาวนฤมล    เหล่าเขตกิจ
2. นายประพล    ภูกิ่งพลอย
41 41 โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงสุชาดา    เชื้อลิ้นฟ้า
2. เด็กหญิงปาริชาติ    เพ็งหนู
3. เด็กหญิงวนิดา    สุระพินิจ
4. เด็กหญิงปาริชาต    ไกรสุทธา
5. เด็กหญิงบุญฤดี    มูลสุวรรณ
1. นางรุ่งทิพย์    วงษ์ประเสริฐ
2. นายสุรัก    ผดุงกิจ
42 42 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงสุภาพร    ศิริลักษณ์
2. เด็กหญิงสุจิรา    เลขสันต์
3. เด็กหญิงยุวธิดา    วงศ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงขวัญตา    ประเคนลี
5. เด็กหญิงอุลัยวัลย์    คำวงษา
1. นางสาวณัฐฐธิดา    รักษาศรี
2. นายสุทิน    เสือสา
43 43 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงธันยพร    ปิ่นประดับ
2. เด็กหญิงสุจิรา    ดีสัมพันธ์
3. เด็กหญิงอรีรัตน์    เจริญมี
4. เด็กหญิงธนิษฐา    หมื่นอ่อน
5. เด็กหญิงสุพัตรา    จารเครือ
1. นางอมรรัตน์    ทองมูล
2. นางสาวเตือนจิต    ขันตี
44 44 โรงเรียนบ้านยางคำ สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงวรางคณา    โสภาจร
2. เด็กหญิงณัฐินี    น้อยโสม
3. เด็กหญิงสุภาวดี    ไชยวงศ์จันทร์
4. เด็กชายวรเมธ    เปิดโป่ง
5. เด็กหญิงธัญญาเรศ    วงษาทอง
1. นางจินตนา    ศรีสร้อย
2. นางยุภาภรณ์    วงศ์ศิริ
45 45 โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. นางสาวรติกาล    ทองวุฒิ
2. นางสาวชลดา    พิประโคน
3. นางสาวมัญชุมาศ    พุทธแก่นวงศ์
4. นางสาวสุนันทา    พันเดช
5. เด็กหญิงศิริรัตน์    ประเสริฐลาภ
1. นายสมภาร    บุดดี
2. นางสุวิมล    มาตรา
46 46 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    กางบุญเรือง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    โคตรประดา
3. เด็กหญิงธมนวรรณ    จันทร์แก้ว
4. เด็กหญิงปริมวรฎา    ตูมตั้ง
5. เด็กหญิงธันยพร    ผิวงาม
1. นางอุบลรัตน์    หล้าชาญ
2. นายไพโรจน์    บุราณสาร
47 47 โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์    ทวีทรัพย์
2. เด็กหญิงชาลิสา    โพธิ์ศิลา
3. เด็กหญิงพรพิดา    ไชยเบ้า
4. เด็กหญิงโพธิวรรณ    กรรณลา
5. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า    พรมมาลา
1. นางสาวปัญจพร    เทียนสวัสดิ์
2. นายสุชาพจี    นิภาดำรงค์
48 48 โรงเรียนบ้านนาสะไมย์(ขยาย) สพป. ยโสธร เขต 1 1. นางสาวอัญชลี    ผุดผ่อง
2. นางสาวสุภาวดี    เทนแก้ว
3. นางสาวสุวนันท์    อุปชีย
4. นางสาวปริดา    ไชยวิเศษ
5. เด็กหญิงสุพรรณิการ์    อุปชัย
1. นางกุมารี    สิงห์คง
2. นายบุญเลิศ    รัตน์อนันต์
49 49 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐนรี    พุฒศรี
2. เด็กหญิงพลอยพรรณ    อินทร์เหลา
3. เด็กหญิงขวัญจิรา    วิมุล
4. เด็กหญิงวรวรรณ    ทรายเพชร
5. เด็กหญิงอารยา    ดวงมาลัย
1. นายพิพัฒน์    สกุลรักษ์
2. นางสาวอัมพร    สายทอง
50 50 โรงเรียนชุนชนหนองกุงวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายภาคภูมิ    อามาตรสมบัติ
2. เด็กชายกิตติพันธ์    พันธโกศล
3. เด็กหญิงเย็นจิตร    วงกลาง
4. เด็กหญิงหรรษา    ศรีจำปาน้อย
5. เด็กหญิงณิชา    กาญจนา
1. นางสาริณี    ขันอาษา
2. นางสุลาวัลย์    สารกุล
51 51 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงจีรนันท์    วงศ์กา
2. เด็กหญิงดวงทิพย์    ธรรมดา
3. เด็กหญิงประพัสสร    เกยกลาง
4. เด็กหญิงเปมิกา    หนูนอก
5. เด็กหญิงสุชาดา    เฟื่องนคร
1. นางสาวภัทรภร    ภูวงศ์
2. นางสาวภาณุมาศ    ฉิมนอก
52 52 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    วงษ์กัลยา
2. เด็กหญิง อติภัค    คณะวาปี
3. เด็กหญิงขวัญนภา    ผาเจริญ
4. เด็กหญิง ศิริประภา    โสดาวาปี
5. เด็กหญิงหทัยภัทร    แทนท้าว
1. นายวิษณุ    วงศ์อุ่น
2. นางสาวสุภาภรณ์    สรรพกิจกำจร
53 53 โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงปานศิริ    ประภัสสร
2. เด็กหญิงยุวดี    จันภักดิ์
3. เด็กหญิงกันยารัตน์    มณีรัตน์
4. เด็กหญิงวิกานดา    หลักด่าน
5. เด็กหญิงสิริมา    พรมมาก
1. นายศราวุฒิ    วงษ์วัติ
2. นายอลงกรณ์    ก้อนทอง
54 54 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐกมล    กันยาประสิทธิ์
2. เด็กหญิงช่อผกา    ยศคำแหง
3. เด็กหญิงนิศา    พลขันธ์
4. เด็กหญิงวรรวิสา    โสคำภา
5. เด็กหญิงปฏิมา    สิงขรณ์
1. นางสาวจีรภัทร    โสภา
2. นางสาวฐาณุการณ์    ณัฐฏ์ณัฐกร
55 55 โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงสัมมาวดี    อนันทวัน
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    มือชัยภูมิ
3. เด็กหญิงวรรณวิษา    เตียประสงค์
4. เด็กหญิง นิศาชล    ฉากงาม
5. เด็กหญิงจุฑามาศ    พรมนิล
1. นางจิโรบล    เคาภูเขียว
2. นางฐานิฏฐ์กานต์    วิลาศรี
56 56 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงศิริยากร    แก้วลี
2. เด็กหญิงอรอนงค์    โพธิ์สิม
3. เด็กหญิงเพชรรัดดา    บุญศรี
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ปัดกอง
5. เด็กหญิงอริยา    ปัอมยายับ
1. นางบุญจันทร์    ไมตรีแพน
2. นายสมทรง    ไมตรีแพน
57 57 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงภัคจิรา    ไชยมูล
2. เด็กหญิงสุภาวดี    รัตนะ
3. เด็กหญิงตติยา    อนารักษ์
4. เด็กหญิงขนิษฐา    ชื่นผล
5. เด็กหญิงปฏิมากรณ์    ผลบุญ
1. นายดำเนิน    บุญเดช
2. นายสมพงษ์    นาคเสน
58 58 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจิราภา    ภูวัด
2. เด็กหญิงวรรณภา    สีหาบุตร
3. เด็กหญิงคุณัญญา    เสราช
4. เด็กหญิงพรรณกาญจน์    นวลภักดี
5. เด็กหญิงอรทัย    ธรรมชาติ
1. นายภีรพัฒน์    อุทธา
2. นายยุทธภูมิ    พรหมกาล
59 59 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายณัฐชัย    หินเหล็ก
2. เด็กหญิงปัญญา    เทพศรี
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    พิลาสุข
4. นางสาวสมชิต    ขาวงาม
5. นางสาววนิดา    สุนนทราช
1. นางจิรพร    เจริญ
2. นางสาวเกศกนก    โตเหล็ก
60 60 โรงเรียนบ้านหินโคน สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงชุลีพร    ลมกระโทก
2. เด็กหญิงฐิติพร    บำเพ็ญพงษ์
3. เด็กหญิงสุริยาพร    มานางรอง
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์    เรืองปะคำ
5. เด็กหญิงกมลวรรณ    ประชุมพันธ์
1. นางกัญญาพัชร    รสหอม
2. นายสันติ    พวงไธสง
61 61 โรงเรียนบ้านผาตั้ง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงรัตนากร    หมั่นเหมาะ
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์    มณีศรี
3. เด็กหญิงบัวแก้ว    มูลศรี
4. เด็กหญิงวิภาดา    สวนแย้ม
5. เด็กหญิงเกศริน    ชาวผาตั้ง
1. นางสาวทิชากร    ก่องคำ
2. นางสุขุมาลย์    อดทน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................