งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 142
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    ภูใบ
2. เด็กหญิงกนกทิพย์    สุธงสา
3. เด็กหญิงพรธีรา    ไตรฟื้น
4. เด็กหญิงฐิติวรดา    อะโน
5. เด็กหญิงนวมล    สุรียธนาภาส
1. นางนรากร    แก้วสุวรรณ
2. นางสุภาพร    อนันทราวัน
2 2 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงเกวลิน    แก้วพุทธ
2. เด็กหญิงศิริประภา    อินชำนาญ
3. เด็กหญิงธัญชนก    สีกุดเวียน
4. เด็กหญิงนฤพร    ผ่องนานารถ
5. เด็กหญิงณิชากานต์    ชุมรัมย์
1. นายณัฐน์ปกรณ์    แพงทอง
2. นางสาวออมรักษ์    จันทร์สูงเนิน
3 3 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาพร    บุตรดีเคน
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    จันทร์สา
3. เด็กหญิงภัทราวดี    สุขเสริม
4. เด็กหญิงศศิธร    แสนยศ
5. เด็กหญิงบัณฑิตา    ธรรมนิยม
1. นางอำพร    อินกะสังข์
2. นางไพบูลย์    โทนหงสา
4 4 โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงอมิตา    เหลาวงศ์
2. เด็กหญิงเทพิตา    ยึดพวก
3. เด็กหญิงนิติพร    พระวิที
4. เด็กหญิงวรภัทร    อ่อนเงิน
5. เด็กหญิงวิชิตา    ป้อมหาญ
1. นางจุฑามาส    บุตตะคาม
2. นางสาวศิวะรักษ์    ศรีละ
5 5 โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงชลดา    ทิวาพัฒน์
2. เด็กหญิงกัญกรณ์    โมทอง
3. เด็กหญิงจันทิรา    คำลือ
4. เด็กหญิงยลดา    สินหาชัย
5. เด็กหญิงอารยา    สิทธิศาสตร์
1. นางประดิษฐ์    พรมนิล
2. นางประสันต์มิตร    ศรีแสนตอ
6 6 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงโสภิตา    แสงกล้า
2. เด็กหญิงณัฐวิภา    วิเศษขลา
3. เด็กหญิงจรัญญา    เพิ่มขึ้น
4. เด็กหญิงปาลิดา    แจวจันทึก
5. เด็กหญิงปัณชนิต    อุทัยแสง
1. นางสาวกุหลาบ    อุบลเวช
2. นางเย็นใจ    รังวิเศษ
7 7 โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงภวรัญชน์    เลิศอินทร์
2. เด็กหญิงอมิตา    หิรัญคำ
3. เด็กหญิงศิรประภา    เวชวัล
4. เด็กหญิงมลธิญา    ใจดี
5. เด็กหญิงณัฐณิชา    สร้างคำ
1. นางราตรี    วิวัฒนศิริ
2. นางสมพร    ขวาไทย
8 8 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงนิศาลักษณ์    แก้วดวงงาม
2. เด็กหญิงจัสมีนา    ซูลตาน
3. เด็กหญิงมณธกานต์    ประสิทธิ์สาร
4. เด็กชายนิติกร    แก้วดวงงาม
5. เด็กชายภาสกร    วรสาร
1. นางนิตยา    บุญสุข
2. นางพูนสิน    บุตรภักดี
9 9 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงธัญจิตรา    บอนสิทธิ์
2. เด็กหญิงธิญาดา    แสงตรีสุ
3. เด็กหญิงเรณุกา    เคนพิทักษ์
4. เด็กหญิงจรรจิรา    คำคลี่
5. เด็กหญิงดุสิตา    วงศ์กาไสย
1. นางสาวมนัสวีร์    จันทรังษี
2. นางเทระวรรณ    เสนารักษ์
10 10 โรงเรียนบ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายเขมราช    คำทา
2. เด็กหญิงธารวิมล    ขาวงาม
3. เด็กหญิงรุจิรา    มูลพันธ์
4. เด็กชายกิตติพัฒน์    อินทร์ตา
5. เด็กหญิงสุดารัตน์    สมบัติดี
1. นายนิติวรรณ    แหวนอ่อน
2. นางประยูร    เกษศรี
11 11 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    พันธุ
2. เด็กหญิงกัญญาพร    แซ่อือ
3. เด็กหญิงวิชญาดา    กวดนอก
4. เด็กหญิงวรรวิษา    เจ็ดจันทึก
5. เด็กหญิงณัฐชยา    ศรีสูงเนิน
1. นางลาวัลย์    เกตสูงเนิน
12 12 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงภูริชญา    แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    ประเสริฐศิลป์
3. เด็กหญิงสุชานันท์    ศรีคุณ
4. เด็กชายรชฏ    ทบแก่น
5. เด็กชายธราธิปกรณ์    อุสันสา
1. นางวันทนีย์    สิงห์ไธสง
2. นางสิริพิมล    ทรัพย์ธนาศิริ
13 13 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    โยธี
2. เด็กหญิงฐิติกานต์    ชินทอง
3. เด็กหญิงธนาภา    วันงาม
4. เด็กหญิงทิฐินันท์    เพชรงาม
5. เด็กหญิงศรัณยภัทร    โยธี
1. นางวีรยาภรณ์    ศรบุญทอง
2. นางเพ็ชรี    อุระดา
14 14 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงสุทธิดา    ประเสริฐแก้ว
2. เด็กหญิงหทัยชนก    อัฐนาค
3. เด็กหญิงปีย์วรา    กุนัน
4. เด็กหญิงกชกร    ชารีวัน
5. เด็กหญิงปิยาพัชร    ทองสุ
1. นางสาวมารยาท    โคตะโน
2. นางเพ็ญศรี    ศรีจักรโคตร
15 15 โรงเรียนวัดกลางโกสุม สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงอังคณา    พรมโคตร์
2. เด็กหญิงบุศราภรณ์    คล้ายหนู
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์    มาทา
4. เด็กหญิงรวิษฎา    อาจวงษา
5. เด็กหญิงกัลยารัตน์    รัตน์สัตย์
1. นางกมลเนตร    แดนลาดแก้ว
2. นางเนาวรัตน์    ถาเรืองโคตร
16 16 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงแพรพิไล    แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงช่อขวัญ    ขุ่ยร้านหญ้า
3. เด็กหญิงธิดารัตน์    ดวงบุปผา
4. เด็กหญิงทิพรัตน์    นาเวียง
5. เด็กหญิงภัทรวดี    เทียงดี
1. นางชลิดา    สุวรรณวงศ์
2. นายภานุพันธ์    สุวรรณวงศ์
17 17 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงนุชธิดา    บุตรธรรม
2. เด็กหญิงศิริมล    สุรธรรม
3. เด็กหญิงธนพร    ภูกองไชย
4. เด็กหญิงนรินทร์พร    ประชากูล
5. เด็กหญิงจิดาภา    ประทุมชาติ
1. นางสาวณัฐมณฑ์    พุกหน้า
2. นางเกษมณี    พุกหน้า
18 18 โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงสิริกร    กลีบม่วง
2. เด็กหญิงปาริชาติ    ประสมพันธ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    บุปผา
4. เด็กหญิงชไมพร    หัวคำ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์    นาคูณ
1. นางสาวรุ่งนภา    นนท์ศิริ
2. นางอรทัย    พรหมวงศ์
19 19 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงไหมทอง    บุญเต็ม
2. เด็กหญิงลนิตา    แก้วเขียว
3. เด็กหญิงยลดา    วงษ์สิงห์
4. เด็กหญิงแวววิมล    สีดาพันธ์
5. เด็กหญิงธิติยาภรณ์    จำศรี
1. นางนิษฐารัชต์    ภัทร์สินธัญพร
2. นายวันชัย    สีหะนันท์
20 20 โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงทัศราภรณ์    รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงวนิดา    สีวะสา
3. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    พิกุลศรี
4. เด็กหญิงพรรณณิภา    ยั่งยืน
5. เด็กหญิงมลิวรรณ    ปัญญาวิชัย
1. นางสาวพรพรรณ    ลาร่องคำ
2. นางสาวรัศมี    ตรีเพ็ชร์
21 21 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงกิตติกา    ครึนกระโทก
2. เด็กหญิงสุปราณี    พรวนกระโทก
3. เด็กหญิงชาลิสา    ประกระโทก
4. เด็กหญิงรัตดาวดี    โกนกระโทก
5. เด็กชายศราวุธ    เกกกระโทก
1. นางสาวคิดคำนึง    บำรุงพล
2. นางสาวเจนจิรา    เต่าลอย
22 22 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    พรหมเอาะ
2. เด็กหญิงฐิติชญา    ต่างประโคน
3. เด็กหญิงภัครดา    สายราม
4. เด็กหญิงลินดา    บูลสตาต์
5. เด็กหญิงศุภิสรา    ชาญประโคน
1. นางสาวรัตนา    แก้วกล้า
2. นายอัศวิน    โสปันหริ
23 23 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    พันธ์ดี
2. เด็กหญิงปณิตา    ซังจอหอ
3. เด็กหญิงกนกกร    ไทยมะณี
4. เด็กหญิงบุญญาภา    คำทรัพย์มี
5. เด็กหญิงโชติมา    คำพวง
1. นางกัญนพัชร์    คณาวัง
2. นางบังอร    คงมั่น
24 24 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงกัญจณัฐ    นาคสังข์
2. เด็กหญิงชลิตา    ด้วงทอง
3. เด็กหญิงพนิดา    โยธานันท์
4. เด็กหญิงนภัสสร    แก้วจันทร์
5. เด็กหญิงอรนันท์    ครองใจ
1. นางสาวชนากานต์    ศิริโรจนงาม
2. นางรัชฎาพร    ทองคำวัน
25 25 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงแพรดา    ชาวพงษ์
2. เด็กหญิงอภิญญา    ภูแก้ว
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ภูสังข์
4. เด็กหญิงเบญจพร    ชัยสูงเนิน
5. เด็กหญิงชลธิชา    ศาสตร์พฤษ์
1. นางจันทร์ศรี    จำละคร
2. นางสุลักษณ์    ตาลวงค์
26 26 โรงเรียนโคกกลางวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุจิตรา    บุญวิจิตร
2. เด็กหญิงมณีทิพย์    พุกกำเหนิด
3. เด็กหญิงสุกฤตา    แก้ววิจารย์
4. เด็กหญิงรดามณี    ภูสดใสย
5. เด็กหญิงพินทุ์สุดา    หงษาคำ
1. นางสาวจันทร์สี    จอมจิตร์
2. นางวนิดา    วรสุเมธากุล
27 27 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงกษพร    เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงพันธิตรา    ต้นเชียงพิณ
3. เด็กหญิงสุธาสินี    แสนณรงค์
4. เด็กหญิงชนกนันท์    สมะวรรธนะ
5. เด็กหญิงศิริญาญาณ    จันทะบูลย์
1. นางพัชรินทร์พร    ชูรัตน์
2. นางสาวสาวิตรี    โพธิ์แก้ว
28 28 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญณัช    เดชธนาธันยกร
2. เด็กหญิงธัญยธรณ์    เสือครบุรี
3. เด็กหญิงนิถินาถ    นามสิน
4. เด็กหญิงนริศรา    จารึกธรรม
5. เด็กหญิงสุประวีณ์    โพธิ์ศรี
1. นางประคองแก้ว    ภูวงษ์
2. นางเข็มทอง    วิเศษสังข์
29 29 โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงมุขสุดา    บุไธสง
2. เด็กหญิงวนิดา    น้อยจันทึก
3. เด็กหญิงศิริกัญญา    วรรณพนม
4. เด็กชายศราสิณี    วรรณพนม
5. เด็กหญิงณัฏณิชา    ปรักมาตย์
1. นางประคอง    เนตรสูงเนิน
2. นางสาววรรณภา    ดลขุนทด
30 30 โรงเรียนบ้านโจด สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงวรัญญาพร    โจทา
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ยุทธอาจ
3. เด็กหญิงศศิธร    มาตโค
4. เด็กหญิงณัฐกานต์    ปรารมภ์
5. เด็กหญิงอภัสรา    จันทะลือ
1. นางณัฐยา    แพงเพ็ง
2. นางธิติมน    คำมี
31 31 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงณิชนันท์    เขียวสด
2. เด็กหญิงกฤตพร    ประจันตะเสน
3. เด็กหญิงจิตรานุช    ประทุมวงศ์
4. เด็กหญิงกันยกร    แสนแก้ว
5. เด็กหญิงสุภาพร    มะลิพันธ์
1. นางสมฤดี    สุตรีศาสตร์
2. นางสาวสใบทิพย์    แสนสุทรวิจิตร
32 32 โรงเรียนบ้านสะแกงาม สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงศิริวิมล    มั่นเหมาะ
2. เด็กหญิงศิริยากร    บุญนอก
3. เด็กหญิงสุพัตรา    กริกระโทก
4. เด็กหญิงทิพากร    ปัตตานัง
5. เด็กหญิงธิดารัตน์    บุญนอก
1. นางศรุดา    บุณยธรรมกุล
2. นางสาวสมหมาย    จักสาร
33 33 โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    พันคง
2. เด็กหญิงสุจินตนา    พัดแก้ว
3. เด็กหญิงวริศรา    ศรีหาใต้
4. เด็กหญิงชาลิสา    แซ่วี
5. เด็กหญิงอมรรัตน์    เทียบสิงห์
1. นางปิยะพร    ปิ่นทอง
2. นายสุชิน    ผลช่วย
34 34 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงพิชญาภา    สิทธิเสือ
2. เด็กหญิงพิมพ์พจี    สุจินพรหม
3. เด็กหญิงเรืองศิริ    คำมี
4. เด็กหญิงอรอรัญชย์    งามเชย
5. เด็กหญิงนพรัน    ถมปัทม์
1. นางทิพวรรณ    หอมนวล
2. นายบรรยง    ปฐมเสรี
35 35 โรงเรียนอนุบาลสายสมร สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงชนกนันท์    วรโยธา
2. เด็กหญิงอุมาภรณ์    บุตรกาล
3. เด็กหญิงสุจิรา    โคตรรสขึง
4. เด็กหญิงทิพประภาพร    เหมวัน
5. เด็กหญิงพิมพ์ประภา    ทองเบ้า
1. นางสาวขันทอง    สิงห์เงิน
2. นายวิทยาวุฒิ    รสจันทร์
36 36 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงจิตรทิวา    น้อยนาง
2. เด็กหญิงอภิสรา    คะมุง
3. เด็กหญิงศุจินธรา    ขุนรักษา
4. เด็กหญิงนีรชา    อะคะศรีวร
5. เด็กหญิงนันท์นภัส    สาดี
1. นางจารุทัศน์    ไหลอุดี
2. นางรจนา    รู้บุญ
37 37 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงนิภาพร    หงส์อินทร์
2. เด็กหญิงปรีชญา    โกบปุเลา
3. เด็กหญิงสุชัญญา    พรหมพิลา
4. เด็กหญิงนิตยา    จังอินทร์
5. เด็กหญิงปัญญาพร    คะหาร
1. นางสาวกฤษณา    หมั่นซ่อม
2. นางสาวนวลอนงค์    คำนันต์
38 38 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงพรวรินทร์    แสงพันธ์
2. เด็กหญิงปุณณภา    ชนะมนตรี
3. เด็กหญิงศิริภัสสร    รุ่งศิรประภา
4. เด็กหญิงฐานิตา    ไกยลุน
5. เด็กหญิงรสสุคนธ์    โคตรพรม
1. นางประเสริฐ    บริโปร
2. นางสาวพัชรมณฑ์    ศิริจันทร์พันธ์
39 39 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพราวพิรุณ    เป้งทอง
2. เด็กหญิงสุปราณี    หิรัญวร
3. เด็กหญิงวรัญญา    ตุ่นต้น
4. เด็กหญิงสุวนันท์    เย้ายวน
5. เด็กหญิงปัทมาภรณ์    วงเขียน
1. นางสาวกรรณิการ์    ทานะสิงห์
2. นางธิติมา    ชิณพันธ์
40 40 โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายอนุชา    พันพินิจ
2. เด็กหญิงนัธมน    กัณนุรา
3. เด็กหญิงพรธิตา    จันทร์ทร
4. เด็กหญิงปณิตา    คำหอม
5. เด็กหญิงสีวิกา    สงครามสี
1. นายประสาน    คำชาลี
2. นางสุภาภรณ์    จันทร์สูง
41 41 โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ    เลาะหะนะ
2. เด็กหญิงอินทิรา    เบาะโหล่
3. เด็กหญิงประภาศิริ    พิศเพ็ง
4. เด็กหญิงชลดา    เกิดบุญชุม
5. เด็กหญิงพรทิวา    ไตรยะมะณี
1. นางวราภรณ์    ทุมรินทร์
2. นางวิไลลักษณ์    นนทะชาติ
42 42 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงปภัสโร    อุทธิโท
2. เด็กหญิงณัฐอุมา    ธงศรี
3. เด็กหญิงนิศามณี    นามลือชัย
4. เด็กหญิงจิรัชยา    ขุวงษา
5. เด็กหญิงนิตยา    ดาทวี
1. นางสาวณัฐฐธิดา    รักษาศรี
2. นางสุขนัดดา    วิเลขกิจโกศล
43 43 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงนนทิชา อุตมูล    อุตมูล
2. เด็กหญิงปณิตตา แสนเศษ    แสนเศษ
3. เด็กหญิงศิริมน สุนทอง    สุนทอง
4. เด็กหญิงจุรีพร กอมณี    กอมณี
1. นางถวัลย์วงษ์ แก้วมาตย์    แก้วมาตย์
2. นางสุปรียา ละครขว    ละครขว
44 44 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐญาดา    ทองไสย์
2. เด็กหญิงซาริต้า    ซิม
3. เด็กหญิงสิริกมล    นาสูงชน
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา    ศรีเกษม
5. เด็กหญิงพรรณวดี    จาดคล้าย
1. นางสาวพวงผกา    สาขาสุวรรณ
2. นางสาวอัญชลี    ศรีสุโคตร
45 45 โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงกรรณิกา    ภูกองนาค
2. เด็กหญิงบุษกร    ภูพันเว่อ
3. เด็กหญิงสุทธิดาลักษณ์    แก้วพรม
4. เด็กหญิงกัญญาภัค    ภูบัวเพ็ชร
5. เด็กหญิงสุวรรญดา    แสนคา
1. นางพันนา    ธงหาร
2. นางอุบล    มลาไวย์
46 46 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงบุญขวัญข้าว    ศรีทัพไทย
2. เด็กหญิงกุลนันทน์    ปะจิตตังโข
3. เด็กหญิงสาวิตรี    ผลถวิล
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์    ศรีสร้อย
5. เด็กหญิงขนิษฐา    ลาดนอก
1. นางสาวเทียนทอง    ยืนยั่ง
2. นางเรือนใจ    อินทร์อ่อน
47 47 โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงปรีณา    บุญประคม
2. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ    ป้องปา
3. เด็กหญิงปิ่นจุฑา    ตระกูลรัมย์
4. เด็กหญิงชยาภรณ์    สุวรรณท้าว
5. เด็กหญิงพาขวัญ    วงไชยา
1. นางสิริณี    สุนทราวิรัตน์
2. นางอมร    สะท้านบัว
48 48 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงกุลปรียา    ปุเลโต
2. เด็กหญิงญาณิศา    คุณพิมพ์
3. เด็กหญิงนภธร    ชาระมาลย์
4. เด็กหญิงมินิชา    พรานเนื้อ เมเรดิท
5. เด็กหญิงอัญชิษา    สูงห้างหว้า
1. นางสุกาญฎา    แก้วบุปผา
2. นางโสมศิริ    รสจันทร์
49 49 โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงจันทร์ธิชา    บัวไข
2. เด็กหญิงศศินภา    หอมขจร
3. เด็กหญิงศศิภาตา    วังสะอาด
4. เด็กหญิงรพีพรรณ    ดวงมณี
5. เด็กหญิงกนกอร    ก้านน้อย
1. นางปัญญลักษณ์    สีงาม
2. นายสาธิต    เสริมแก้ว
50 50 โรงเรียนบ้านขุนด่าน สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงรรินทร์ดา    จันทร์โสม
2. เด็กหญิงนริศรา    บุราาณศรี
3. เด็กหญิงมนัญชยา    บานดี
4. เด็กหญิงปิยวรรณ    อรัญมาลา
5. เด็กหญิงศิริภัสสร    ศิริแพทย์
1. นายชัยนันท์    อรัญมาลา
2. นางเข็มภรณ์    โคตรเพช
51 51 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงกัญญาพร    โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงอรพิมล    หินนอก
3. เด็กหญิงณัฏฐนิช    ประจิมนอก
4. เด็กหญิงทัศนนันท์    ทังไธสง
5. เด็กหญิงวรินดา    เอี้ยงกลาง
1. นางมัทนา    พงษ์ใหม่
2. นางศรุดา    มูลจันทร์
52 52 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงธิติยาภรณ์    วรรณขาว
2. เด็กหญิงพัชนีกร    ลีทา
3. เด็กหญิงฐิติวรดา    พินิจมนตรี
4. เด็กหญิงจริยาวดี    ศรีหริ่ง
5. เด็กหญิงศิรินญา    ชื่นชม
1. นางผกาทิพย์    ผาจวง
2. นางลดาวรรณ    ยศสงคราม
53 53 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงวรัญญา    บัวโค้ง
2. เด็กหญิงญาณิศา    จงกลาง
3. เด็กหญิงขวัญชนก    ท้าวจัตุรัส
4. เด็กหญิงปิยธิดา    เข็มมี
5. เด็กหญิงสุมินตรา    นูพลกรัง
1. นางธานี    สุทธิอาคาร
2. นางอมรรัตน์    มีชำนาญ
54 54 โรงเรียนบ้านนาแห้ว สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงณัชชา    สิงห์รักษ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    ฤทธิศักดิ์
3. เด็กหญิงรสนริน    วันทองสังข์
4. เด็กหญิงภัคจิรา    แสงรัตน์
5. เด็กหญิงศุภิสรา    แก้วชัด
1. นางสาวบุญแทน    ไพรภิบาล
2. นายสุพรรณ    ภูเก้าแก้ว
55 55 โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณพร    นานนท์
2. เด็กหญิงธาดารัตน์    ประกอบดี
3. เด็กหญิงวรัญญา    โชคบัณฑิต
4. เด็กหญิงปานชมพู    จันรอด
5. เด็กหญิงนิษารัตน์    ขนาดกลาง
1. นางนวรัตน์    สารแขวีระกุล
2. นายไพจิตร    น้อยดี
56 56 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    พิศพล
2. เด็กหญิงนภารินทร์    ชาดา
3. เด็กหญิงวริศรา    หลักคำ
4. เด็กหญิงนภาพร    เพชรหงส์
5. เด็กหญิงปริฉัตร    อรัญทอง
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    เทียงดาห์
2. นางนิวาส    อุ้ยลี
57 57 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงโชติกา    ตำลึงทอง
2. เด็กหญิงจณิสตา    แก้วคงบุญ
3. เด็กหญิงศิริกัญญา    ทำมะเก่
4. เด็กหญิงพรชิตา    ดีแสน
5. เด็กหญิงกนกวรรณ    ภูจอมคำ
1. นางสาวกรรณิการ์    แสงแก้ว
2. นายสมาน    ว่องไว
58 58 โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร    ประเสริฐสิน
2. เด็กหญิงกันติชา    แก้วกนก
3. เด็กหญิงอุไรภรณ์    พันธ์แดง
4. เด็กหญิงเสาวนีย์    สิทธิธรรม
5. เด็กหญิงจุฬารัตน์    ทองพรม
1. นายจรูญ    กาเผือก
2. นางอรวรรณ    กาเผือก
59 59 โรงเรียนบ้านวังคูณ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงสุชาดา    หาริวร
2. เด็กหญิงจุรีภรณ์    รุ่งไธสง
3. เด็กหญิงเบญจมาศ    คำผา
4. เด็กหญิงอริสตา    วิเชียร
5. เด็กหญิงพรรณิศา    วังราช
1. นายพร้อมพงศ์    สารคาม
2. นางสาวสุวิรักษ์    คำพิลา
60 60 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุชาดา    สีหามาตร
2. เด็กหญิงเปมิกา    จอมพล
3. เด็กหญิงขนิษฐา    จันดาเวียง
4. เด็กหญิงวริศรา    ช้างต้น
5. เด็กหญิงเอวิตา    สมบัติคำ
1. นางสาวจุฑาภรณ์    อินทร์ชำนาญ
2. นางสวัสดิ์    อินทร์ชำนาญ
61 61 โรงเรียนบ้านโพนพระ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงจิราพร    ประดับแก้ว
2. เด็กหญิงวราลักษณ์    พลสงคราม
3. เด็กหญิงวิริยา    ปัญญาแสง
4. เด็กหญิงแพรวพราว    ราชวงศ์
5. เด็กหญิงชลิตา    นามวงษ์
1. นางจิราวรรณ    จันที
2. นางบรรดล    หลักปัญญา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................