งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 141
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรวดี    เกษมสุข
2. เด็กหญิงกรกนก    จันทร์พาณิชย์
3. เด็กหญิงจิดาภา    ศรีดามา
4. เด็กหญิงทักษพร    กงทอง
5. เด็กหญิงณรักษิตา    หงส์เวียง
1. นางนรากร    แก้วสุวรรณ
2. นางมาริสา    คำซองเมือง
2 2 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงฐิดาพร    จรครบุรี
2. เด็กหญิงเวธนี    พานชัยภูมิ
3. เด็กหญิงญาณิศา    จันทร์หนองสรวง
4. เด็กหญิงจิราพร    จวงตะขบ
5. เด็กหญิงปทิตตา    ดีพาชู
1. นางสาวรจนา    บุ่งนาม
2. นางสาวสุปราณี    สุทธิสน
3 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงอลิสา    มีมัน
2. เด็กหญิงสุวนันท์    บุญเลิศ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์    เชื้อรัมย์
4. เด็กหญิงทิพวัลย์    พรมสุรินทร์
5. เด็กหญิงวราลี    ดูเรืองรัมย์
1. นางสาวมัลลิกา    ไชยรส
2. นางสุชาติ    รสหอม
4 4 โรงเรียนภูมิพิชญ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    จันทมาศ
2. เด็กหญิงสิริพัชร    พรรณา
3. เด็กหญิงอิศริญาพา    ศรีอำพล
4. เด็กหญิงอิศริญาพร    ศรีอำพล
5. เด็กหญิงสุธิชา    สำเรียนรัมย์
1. นางสาวณัฏฐ์นลี    กุมภิโร
2. นางสาวศิริวรรณ    พันธ์ชัย
5 5 โรงเรียนภัทรดล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงวรางคณา    สุรเสน
2. เด็กหญิงบุญญาภรณ์    สังคะทิพย์
3. เด็กหญิงสุพิชญา    เรืองบุญ
4. เด็กหญิงณชนก    กิจประชา
5. เด็กหญิงพิยดา    ฆารไสว
1. นางสุพิชญา    บุญชัยแสน
2. นางสาวเบ็ญจวรรณ    หงษ์บุญเรือง
6 6 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    กิติจันทร์
2. เด็กหญิงอรฐิชา    สะภา
3. เด็กหญิงธนกาญจน์    ฉายรัศมี
4. เด็กหญิงชลนิชา    สุขแสนรมณ์
5. เด็กหญิงสุธิมา    ใจมั่น
1. นางบุญเริ่ม    สมศิริ
2. นางเย็นใจ    รังวิเศษ
7 7 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงพรปวีณ์ธิดา    โสภาค
2. เด็กหญิงอินทิรา    ทิพย์รักษ์
3. เด็กหญิงฐิตาพร    เทียนใช้ดี
4. เด็กหญิงจารุพิชญา    ธนะสุนทร
5. เด็กหญิงนาลันทา    มุ่งดี
1. นางณัฏฐยาภรณ์    โสภาค
2. นางนุจรีย์    กุลหินตั้ง
8 8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงณกมล    ณัฐรังสี
2. เด็กหญิงศิริกุลวดี    แย้มบางยาง
3. เด็กหญิงธมนวรรณ    บุญคูณ
4. เด็กหญิงณัฐรดา    แก้วพิลา
5. เด็กหญิงธนภรณ์    จรรยาเพศ
1. นางศศิธร    สุภศร
2. นางเสาวณีย์    ดอกดวง
9 9 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงกชกร    ทศราช
2. เด็กหญิงอรุณี    แก้วประสิทธิ์
3. เด็กหญิงยุพารัตน์    จอมละวงศ์
4. เด็กหญิงวิชญาดา    ประสมศรี
5. เด็กหญิงนิรชา    พรมหากุล
1. นางนวลผกา    ชุณห์วิจิตรา
2. นางมยุรีย์    แพงไชย
10 10 โรงเรียนเทศบาลสังขะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงจิดาภา    แสงสุข
2. เด็กหญิงชโลทร    อยู่สุข
3. เด็กหญิงนันทิชา    สมเพราะ
4. เด็กหญิงพบพร    สมานรัตน์
5. เด็กหญิงปวริศา    จันขาว
1. นางสาวนุชจรี    ใสยิ่ง
2. นางสาววาสนา    สีเที่ยง
11 11 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงอภิกขณา    อรุณวรปัญญา
2. เด็กหญิงอนัตญา    สามสี
3. เด็กหญิงศิรวณีย์    พิมสอน
4. เด็กหญิงสุภาพร    แค่มจันทึก
5. เด็กหญิงอัญชิสา    ปลื้มกลาง
1. นางสาวปรีญาภัทร์    สีหธนไพสาล
2. นางอุไร    พุ่มวันเพ็ญ
12 12 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงสิริยากร    พลแสน
2. เด็กหญิงพุฒิธาดา    สวามิชัย
3. เด็กหญิงวรัชญา    อ่างบัว
4. เด็กหญิงรุจิภา    สุไธสง
5. เด็กหญิงวราพร    ต้ายไธสง
1. นางณัชชา    ฉาไธสง
2. นางอริษรา    โพธิขำ
13 13 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงสุณิชา    รากกระโทก
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    สิทธิรักษ์
3. เด็กหญิงณัฏฐชา    วันคำ
4. เด็กหญิงชญาดา    ศรีสิงห์
5. เด็กหญิงณัฐวิภา    ศรีสิงห์
1. นางณิชชา    วงษ์ขันธ์
2. นางสาวนฤมล    จับใจสุข
14 14 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงยลดา    ลุผล
2. เด็กหญิงมณชญา    ใจภักดี
3. เด็กหญิงชญาพิศ    ไกรแก้ว
4. เด็กหญิงสิริญญา    ร่วมกิ่ง
5. เด็กหญิงศิมันตรา    แฝงสะโด
1. นางบริบูรณ์    เครือน้ำคำ
2. นางวิไลวรรณ    ร่วมรส
15 15 โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงกานต์มณี    เดิมทำรัมย์
2. เด็กหญิงจิราพร    ดวงมูลลี
3. เด็กหญิงปราริณี    โททำ
4. เด็กหญิงปิยนุช    ศรีเศรษฐา
5. เด็กหญิงดุสิตาภรณ์    สมวัน
1. นางพวงเพ็ชร์    ประมวลทรัพย์
2. นางสุปราณี    พิทักษ์วงศ์ศร
16 16 โรงเรียนบ้านโนนสวาง สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงปิยะพร    จิตรจักษ์
2. เด็กหญิงปภัสสร    จันทราช
3. เด็กหญิงอรวรา    อุทุมมา
4. เด็กหญิงพรรณพร    ผึ่งผาย
5. เด็กหญิงอมลรดา    โทขันธ์
1. นางมณีวรรณ    สมานทรัพย์
2. นายสมพงษ์    สมานทรัพย์
17 17 โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงดรุณี    หมื่นพหล
2. เด็กหญิงภัทราวดี    สีนาม
3. เด็กหญิงดุจลัดดา    สุวรรณเพชร
4. เด็กหญิงขวัญสิรดา    โสภาศรี
5. เด็กชายธนาดุล    ศิริคำเพ็ง
1. นางกฤษณา    ทาขุลี
2. นายคมกริช    สัมมุตถี
18 18 โรงเรียนบ้านนาสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    จันใด
2. เด็กหญิงชญานิศ    ธานี
3. เด็กหญิงจิดาภา    ศรีภา
4. เด็กหญิงกมลพร    สุวรรณศิล
5. เด็กหญิงนลณพร    เวียงคำ
1. นางนัตติยา    วิจิตรตระการสม
2. นางวัฒนา    แผ่นผา
19 19 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงนนทรินี    ศรีทอง
2. เด็กหญิงสิรินทิพย์    ชมภูศรี
3. เด็กหญิงพิมพภัทรา    ทีฆกุล
4. เด็กหญิงศรีประภา    จันทร์ชนะ
5. เด็กหญิงปาณิสรา    จันทะวัน
1. นางประภาพร    เศษสุวรรณ
2. นางวิวรรณ    ทางนที
20 20 โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงยิ่งรักษ์    ดีดวงพันธ์
2. เด็กหญิงอนันตญา    รุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงชลธิชา    คนยืน
4. เด็กหญิงวิริยา    คนยืน
5. เด็กหญิงกุลดา    ยืนยง
1. นางสาวรัศมี    ตรีเพ็ชร์
2. นางสาวอัญมณี    หงษ์คง
21 21 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงนฤกัลยา    เขื่อนทอง
2. เด็กหญิงวรนิษฐา    แซ่เตียว
3. เด็กหญิงพรนัชชา    บวชสันเทียะ
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    เอิบผักแว่น
5. เด็กหญิงจิรัชญา    พนาธิคุณ
1. นางสาววิษา    เขียงกระโทก
2. นางสุวิชา    รัตนชัยเดชา
22 22 โรงเรียนบ้านโคกตูม สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า    ภูมีแสง
2. เด็กหญิงปาริตา    ปรังประโคน
3. เด็กหญิงวิรัญชนา    กระชงรัมย์
4. เด็กหญิงวรรธนพร    โพธิ์แก้ว
5. เด็กหญิงสุนิทรา    ปัญญายงค์
1. นางรวิวรรณ    กุสันเทียะ
2. นางสุวรรณา    วัลย์เปรียงเถาว์
23 23 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงณัชชา    กล่อมจอหอ
2. เด็กหญิงณปภัช    จันทรนิยม
3. เด็กหญิงสุภัสสรา    ทองหล่อ
4. เด็กหญิงกัญญาพัชร    บือสันเทียะ
5. เด็กหญิงกนกพัฒน์    เสนา
1. นางชนัญภรณ์    อินทรักษา จันทุม
2. นางภัสราวรรณ    ธนัตทัพพ์มงคล
24 24 โรงเรียนบ้านจะเนียว สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงวรัทยา    ทาโคตร
2. เด็กหญิงปรัชญาณี    ละออพงษ์
3. เด็กหญิงแก้วทิพย์    ไสว
4. เด็กหญิงจิราภรณ์    อุ่นแก้ว
5. เด็กหญิงนิชานันท์    อุ่นแก้ว
1. นางสาวทิราวรรณ    พานจันทร์
2. นางเนตรนภา    แถมวัน
25 25 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวรัทยา    มะโรงมืด
2. เด็กหญิงสุดาพร    พวงจำปา
3. เด็กหญิงนิภาวรรณ    ประกิระโส
4. เด็กหญิงจรรยาพร    วัชรพงษ์
5. เด็กหญิงมาริษา    สืบศรี
1. นางนงเยาว์    โนนหนองคู
2. นางภัทรพร    ดงจารย์
26 26 โรงเรียนโคกกลางวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายรัฐภูมิ    ลีมงคล
2. เด็กหญิงลักษณารีย์    ภูจอมแก้ว
3. เด็กหญิงภัทรธิดา    ฝ่ายเพชร
4. เด็กหญิงณัฐริดา    อินทะวงศ์
5. เด็กหญิงปรัศมน    ภูห้องเพชร
1. นางสาวจันทร์สี    จอมจิตร์
2. นางสาวสุทิศา    เลื่องลือ
27 27 โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงอรอุมา    สีมืด
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์    ตาลหยง
3. เด็กหญิงสุนันทา    ธาตุวิสัย
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ทองเพ็ญ
5. เด็กหญิงวรณัน    สีมืด
1. นางนงนุช    สุสุวรรณ
2. นางสาวละมัย    ผมอินทร์
28 28 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงพลอยรุ้ง    หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงชลดา    แสงตาปัน
3. เด็กหญิงพลอยชมพู    พันธ์ชาลี
4. เด็กหญิงปิ่นเพชร    ประทุมเหง้า
5. เด็กหญิงขวัญข้าว    เลิศชีวา
1. นางสาววรุณยุภา    นามบุญเรือง
2. นางสาวเนตรชนก    อินธิเดช
29 29 โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงวรรณวรานิชย์    สมัยกลาง
2. เด็กหญิงสุภาพร    ผ่องพูน
3. เด็กหญิงนงนภัส    มุ่งแฝงกลาง
4. เด็กหญิงจิรัชญา    ราษฎร์กลาง
5. เด็กหญิงวิชญาดา    ฮวดศรี
1. นางสาวกุหลาบ    ฟอกสันเทียะ
2. นางจามรี    วงศ์พัฒนชัย
30 30 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    ปัชชามอญ
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    วงษา
3. เด็กหญิงณิชานันท์    วงษ์คำหาญ
4. เด็กหญิงนันทิดา    เพชรเด็ด
5. เด็กหญิงอรัญญา    ใจแน่น
1. นางสุพรรณา    วิลัยสัย
2. นางสุภาพ    สอนบาล
31 31 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงพาขวัญ    พงษ์เสนา
2. เด็กหญิงณีรนุช    นามอาษา
3. เด็กหญิงนุชวรา    นาสูงชน
4. เด็กหญิงพิชามณชุ์    บัวผัน
5. เด็กหญิงณัฐณิชา    วนารักษ์
1. นางสุธาสินี    เวชสุวรรณ
2. นางอาภรณ์    คำบุญ
32 32 โรงเรียนบ้านพุทรา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงกุลจิรา    ชังภัย
2. เด็กหญิงชลดา    น้อยมี
3. เด็กหญิงไปรยา    เฉลิมรัมย์
4. เด็กหญิงชนิกานต์    ศรีบุตร
5. เด็กหญิงเสาวณีย์    คงใหญ่
1. นางสมมาตร    พจน์ปริญญา
2. นายเตชินท์    วิภาดา
33 33 โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงทองประกาย    ภูวิชัย
2. เด็กหญิงรจนา    ศรียางบุตร
3. เด็กหญิงอภัสสร    พันคง
4. เด็กชายคมกฤษ    แดงนา
5. เด็กชายจีระพัชร์    ช่วยแสง
1. นางบุปผา    ภูวิชัย
2. นางประจินตนา    ขันตี
34 34 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงอิสรีย์    รักแผน
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา    กิจสกุลไพศาล
3. เด็กหญิงดารัณ    เนินงาม
4. เด็กหญิงกชพรรณ    พงษ์ปิยานุรัตน์
5. เด็กหญิงมลกานต์    พงษ์ศิลา
1. นางผุสดี    จันทเลิศ
2. นางสาวมัญฑิตา    ยอดกุล
35 35 โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงพนิดา    นาคำ
2. เด็กหญิงกุลธิดา    หนองหงอก
3. เด็กหญิงบัณธิตา    โสภาส
4. เด็กหญิงภัคจิรา    โคตรวิชา
5. เด็กชายสถิตคุณ    ศรีอ่อน
1. นางนุษณีย์    ใกล้ชิด
2. นางอุปสร    พรมจันทร์
36 36 โรงเรียนชุมชนประสานมิตร สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา    ลิภา
2. เด็กชายโพธิวงค์    คำใบ
3. เด็กหญิงลลิตา    แสงสว่าง
4. เด็กหญิงฟ้าใส    ไหลอุดี
5. เด็กหญิงจิราพัชร    จรชร
1. นางจารุทัศน์    ไหลอุดี
2. นางรจนา    รู้บุญ
37 37 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    พิมพา
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ธรรมวัตร
3. เด็กหญิงลลิตา    วิรุณพันธ์
4. เด็กหญิงกนกพร    สีเสน
5. เด็กหญิงธารวดี    วงศ์จอม
1. นางธนพร    ศรีละพันธ์
2. นางผานิต    ธรรมบุตร
38 38 โรงเรียนบ้านนาป่งคอง สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงจีรวรรณ    ศรียะชัย
2. เด็กหญิงสุพัตรา    วงศ์จันทา
3. เด็กหญิงปนิดา    ศรีนวลใย
4. เด็กหญิงอภิสรา    วงค์ตาขี่
5. เด็กหญิงกฤชอร    มาตราช
1. นางจินตนา    สงวนชม
2. นางเมทินี    ลับจันทร์
39 39 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงชนิกานต์    ฉวีรักษ์
2. เด็กหญิงจิรภัทร    เคนแสน
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ    ประเสริฐนู
4. เด็กหญิงจิราพร    สุภาษร
5. เด็กหญิงวนิดา    สีทน
1. นางสาวอรัญญา    มูลสิน
2. นางสาวเศาวลักษณ์    แก้วชิณ
40 40 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายณัฐพงษ์    อรกุล
2. เด็กชายณังพงศ์    พละกุล
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์    ภูน้ำทอง
4. เด็กหญิงปัทมาวดี    ชอบหาญ
5. เด็กหญิงจิราพรรณ    คันตาลี
1. นางดรรชนี    เหล่าก้อนคำ
2. นางสาวอมรา    รัตนทิพย์
41 41 โรงเรียนบ้านเมืองสรวง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงแพรวา    จิณฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    เงาเพ็ชร
3. เด็กหญิงวิรดา    วงศ์สมศรี
4. เด็กหญิงวิลาสินี    มนตรี
5. เด็กหญิงปาณัสม์    ตรีพงษ์
1. นางพิสมัย    เวียงวิเศษ
2. นางศิรินารถ    วงศ์ขุมเงิน
42 42 โรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคีพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายกันตพัฒน์    พิมพ์พงษ์
2. เด็กหญิงอินทุภา    สอนซิว
3. เด็กหญิงวิลาสินี    นันทะกุล
4. เด็กหญิงธนัชชา    บุญกาญจน์
5. เด็กหญิงธิดารัตน์    โสภากุล
1. นางสาวนุชนาฏ    คำวงษ์
2. นางสุวิภา    คูณทาการ
43 43 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงพาณิณี    พันธ์ผาง
2. เด็กหญิงขวัญฤดี    สีสม
3. เด็กชายธัญญเทพ    หลวงบุรี
4. เด็กหญิงจิดาภา    ทัพซ้าย
5. เด็กหญิงวารี    วรวงษ์
1. นางนิตยา    สุดตาจันทร์
2. นางสาวรัชนีกร    บุญดี
44 44 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงพิยดา    ไชยจันทร์
2. เด็กหญิงรุ่งธิวา    กาลสุข
3. เด็กหญิงพรภิมล    จันทร์ศรีทอง
4. เด็กหญิงอรอุมา    ภูต้อม
5. เด็กหญิงปิยธิดา    มอโท
1. นางสาวกัญญารัตน์    นิธิเจริญ
2. นางอรุณวรรณ    สาขาสุวรรณ
45 45 โรงเรียนอนุบาลชุลีพร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงศศิภาวรรณ    จันทร์ราช
2. เด็กหญิงอรญา    นาแก่น
3. เด็กหญิงอรดี    ปานทอง
4. เด็กหญิงเจนจิรา    อันทะปัญญา
5. เด็กหญิงวิลาวัณย์    โคตรแสนเมือง
1. นางนงคราญ    กองปัญญา
2. นางสาวพิมพ์ชนก    บรมโคตร
46 46 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงธนันพร    ศิริจันทร์บุตร
2. เด็กหญิงพรพรรณ    พรหมพิมพ์
3. เด็กหญิงน้ำฟ้า    มณีนาค
4. เด็กหญิงวรินรัชต์    เทศประสิทธิ์
5. เด็กหญิงศุภิสรา    ป้องกัน
1. นางสาววิภาวรรณ    พละศักดิ์
2. นางเรือนใจ    อินทร์อ่อน
47 47 โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงบุณฑริกา    พันธ์ุชิน
2. เด็กชายมณฑล    สมบูรณ์
3. เด็กหญิงศรสวรรค์    บุญประคม
4. เด็กหญิงวรัชยา    หมู่บ้านม่วง
5. เด็กหญิงศศิกาญ    ธัญญะประกอบ
1. นายวุฒิชัย    ดานะ
2. นางสิริณี    สุนทราวิรัตน์
48 48 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงบิวเกตุ    ไกรยรัตน์
2. เด็กหญิงณิชนันทน์    เครินิล
3. เด็กหญิงศิริดาวัลย์    ขันธ์โมลี
4. เด็กหญิงขวัญทิพย์    เวชกามา
5. เด็กหญิงแพรวา    พรมลี
1. นางฉวีวรรณ    ศรีใสคำ
2. นางโสมศิริ    รสจันทร์
49 49 โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (น้ำเขียววิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงศิริคุณ    บุญทัพไทย
2. เด็กหญิงสุวนีย์    สงคราม
3. เด็กหญิงปุญธิชา    อินทนิน
4. เด็กหญิงสุธาสินี    ร่วมกล้า
5. เด็กหญิงวิชุดา    แนวทอง
1. นางนีออน    สมเจตนา
2. นางพวงเพชร    อนุกูล
50 50 โรงเรียนบ้านขุนด่าน สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงศศิธร    คำสี
2. เด็กหญิงชาลิสา    โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา    โพธิ์ทอง
4. เด็กหญิงนันท์นภัส    บุราาณศรี
5. เด็กหญิงพรนภัส    ปวงสุข
1. นายชัยนันท์    อรัญมาลา
2. นางอารีย์    ผดุงโภคสูริย์
51 51 โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงพัทรธิดา    พลพิศาล
2. เด็กหญิงสุชาวดี    สุขจิตร
3. เด็กหญิงธนพร    กวดนอก
4. เด็กหญิงสุทธิดา    กวดนอก
5. เด็กหญิงสุกัญญา    นามประเทือง
1. นางสาวพลอยไพลิน    ภูแก้วนอก
2. นางสมปอง    ชัยภัย
52 52 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงชลดา    ข่ายทอง
2. เด็กหญิงชาลิสา    บุราณเดช
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์    สิงหากัน
4. เด็กหญิงวิชญาพร    พันธ์กกค้อ
5. เด็กหญิงสุภาวิณี    สิงหากัน
1. นางสาวภัสรา    คำเครือ
2. นางเหรียญทอง    ศรีหริ่ง
53 53 โรงเรียนบ้านประดู่งาม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงธมณวรรณ    ถาพล
2. เด็กหญิงเมษา    ชาดาเม็ก
3. เด็กหญิงธารทิพย์    พลดงนอก
4. เด็กหญิงกัลยาพร    นาเจริญ
5. เด็กหญิงขวัญธิดา    สุทัศน์
1. นางสาวนุชนารถ    ใจเย็น
2. นางสาวสายพินย์    สามารถกูล
54 54 โรงเรียนบ้านนาแห้ว สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงชญานุช    สีหะวงษ์
2. เด็กหญิงรุ้งลดา    ภูเก้าแก้ว
3. เด็กหญิงอมลวรรณ    ชำนาญพล
4. เด็กหญิงนันท์นภัส    โสมรักษ์
5. เด็กหญิงชญานิศ    บุญยะวัตร์
1. นางสาวจุฑามาศ    สนิท
2. นางณัฐภรณ์    สีหะวงศ์
55 55 โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงพิชชาภา    เสนาอาด
2. เด็กหญิงรัตนมน    สายแก้ว
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ลาภประสงค์
4. เด็กหญิงยุวดี    ผลเจริญ
5. เด็กหญิงสิริกัญญา    ธรรมกุล
1. นางพิมพ์พิมล    ฦาแรง
2. นางพิมล    ฦๅปรีชา
56 56 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    พุดสา
2. เด็กหญิงมณฑิตา    อำพันธ์
3. เด็กหญิงสุพรรษา    สิมศิริวัฒน์
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    รัตนวิชัย
5. เด็กหญิงปณิดา    รัฐเมือง
1. นางสุนันทา    เขียวสลุง
2. นางสาวสุมินตา    คุณเศรษฐ์
57 57 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาพร    ตั้นส้ม
2. เด็กหญิงมุฑิตา    มาระมิ่ง
3. เด็กหญิงภัทรธิดา    ไทยเจริญ
4. เด็กหญิงมัทนา    เดชประเสริฐ
5. เด็กหญิงจิราพิชญ์    สุขขี
1. นางสาวกรรณิการ์    แสงแก้ว
2. นายสมาน    ว่องไว
58 58 โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกชวรรณ    ประเสริฐสิน
2. เด็กหญิงศิริรัตน์    สมสะอาด
3. เด็กหญิงสิรีภรณ์    สาระดำ
4. เด็กหญิงนัณฐพัฒน์    อุดมสุข
5. เด็กหญิงฤติมา    เรือนไข่
1. นายจรูญ    กาเผือก
2. นางอรวรรณ    กาเผือก
59 59 โรงเรียนบ้านวังคูณ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงญาดา    อุดม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    พิมพา
3. เด็กหญิงจันทรา    อาชญาเมือง
4. เด็กหญิงมาริษา    สาชิต
5. เด็กหญิงกัญญาพร    พงษ์เจริญ
1. นางสาวภัทริกา    มาตย์นอก
2. นางสุจี    คำพิลา
60 60 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    แก้วยงกฎ
2. เด็กหญิงมณีนุช    สิงห์สถิตย์
3. เด็กหญิงสุนิสา    เกิดสุข
4. เด็กหญิงอัญมณี    ซิลเลฟสกี้
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ    อยู่เจริญ
1. นางจุไรวรรณ    หาแก้ว
2. นายพิศุทธิ์    สามเณร
61 61 โรงเรียนบ้านวังมน สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงบุณยกร    ลำงาม
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    ใจขาน
3. เด็กหญิงอินทุภา    เชื้อฝั่งชน
4. เด็กหญิงกฤษณา    อ่างมัจฉา
5. เด็กหญิงชาริตา    จันทร์ศิริ
1. นางสาวนิลมล    โคตรแสง
2. นางสาวมณฑกานต์    บุ่งเสน่ห์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................