งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 014
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านนาค้อ สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงวราภรณ์    ไชยสิทธิ์
2. นางสาวพีรยา    แก้วดวงดี
3. เด็กหญิงกาญจนา    บุตรดา
4. เด็กชายภูวดี    จันทวี
5. เด็กหญิงแคทลีน    สีนาม
1. นายปิยะมิตร    รามศิริ
2. นายไมตรี    วินานนท์
2 2 โรงเรียนบ้านหนองแคทราย สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายศุภวิทย์    ซ้ำจอหอ
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์    มิเล
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    ทิศกระโทก
4. เด็กหญิงปวีณา    การบรรจง
5. เด็กหญิงวันดี    จิตรกลาง
1. นางสาวปวีณา    ใจสูงเนิน
2. นายอรรถพล    ดีไพร
3 3 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงบุษน้ำพลอย    เทพชาติ
2. เด็กหญิงลาวัณย์    ไชยคีรี
3. เด็กหญิงภูริชญา    โยธี
4. เด็กหญิงขวัญสุดา    ชันศรี
5. เด็กหญิงพัฒน์ชนิดา    แว่วรัมย์
1. นางพิกุล    น้อยจุฬา
2. นางรพีพร    ศรีรักษา
4 4 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    คำฤทธิ์
2. เด็กชายวีรวัฏ    คงอ้น
3. เด็กชายธีระภัทร    รักญาติ
4. เด็กชายอัษฏาวุธ    เสือมั่น
5. เด็กชายวัชรพล    แซ่กล
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐกิตติ์    วงษ์ดี
2. ดร.วิเชียร    มีบุญ
5 5 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    สุครีพ
2. เด็กชายปิยะวัฒน์    พิมพ์หอม
3. เด็กหญิงวิภาดา    หันจางสิทธิ์
4. เด็กหญิงวรัญญา    เนินสนิท
5. เด็กชายเจษฎาพร    พนัสจุฑาบูลย์
1. นางชมพูนุท    จันทะแสง
2. นางศิรินันท์    ดวงวงษา
6 6 โรงเรียนบ้านคำพิมูล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. นางสาวบุญยานุช    บุราสิทธิ์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    ตินะโส
3. นางสาวธนพรณ์    ศิลาพจน์
4. เด็กชายสิทธิโชค    ศรีสงคราม
5. เด็กชายปกรณ์    เชยชมศรี
1. นายอนุชิต    วรชิน
2. นางอุไรวรรณ    ภูหนองโอง
7 7 โรงเรียนบ้านช่อระกา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายวัชรวิทย์    แหลมคม
2. เด็กชายปราบพล    คบสหาย
3. เด็กชายสิทธิพงษ์    ม่วงเพชร
4. เด็กชายกิตติศักดิ์    เปรื่องนา
5. เด็กชายภูรินทร์    ชัยสิทธิ์
1. นางสาวประทุมทิพย์    เกรียมโพธิ์
2. นางอนุสา    บุกสันเทียะ
8 8 โรงเรียนเมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. นายปิยวัฒน์    มุสิกพันธ์
2. นางสาวสุชาดา    สรสิงห์
3. นางสาวปรางค์ทิพย์    สีหราช
4. เด็กชายอภิรักษ์    นิลแสง
5. เด็กชายเสกฐวุฒิ    ประดา
1. นางสวลี    บุญเจริญ
2. นางอรัญญา    ไชยชนะ
9 9 โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงชลลดา    คิดค้า
2. เด็กหญิงพิยดา    มีศรี
3. เด็กหญิงพรชิตา    นามบุปผา
4. เด็กชายปรีชา    สมสลัก
5. เด็กหญิงพิลมพร    แสนศิลป์
1. นายเกียรติภูมิ    มะแสงสม
2. นายโกมินทร์    แสนทิพย์
10 10 โรงเรียนบ้านโสน สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    บาลุน
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์    อรชัย
3. เด็กหญิงวารีรัตน์    เพ็ญจันทร์
4. เด็กหญิงกาญจนา    ป้องภัย
5. เด็กหญิงสุภาวิตา    สุขวิเศษ
1. นางสาวฐรดา    ไกรเพชร
2. นายศิริศักดิ์    ศรีวรรณ
11 11 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงวรรณศิริ    คงถือมั่น
2. เด็กหญิงสิรินัฐกานต์    โหมขุนทด
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ชูบุตร
4. เด็กหญิงสุกัญญา    คงถือมั่น
5. เด็กหญิงจีรวรรณ    สีอาภัย
1. นายชิตพล    ศรีคำมา
2. นายสุริยง    อึ้งใจธรรม
12 12 โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงเกษร    พิมพ์เภา
2. เด็กชายจิตติ    เช่นรัมย์
3. เด็กชายสันติภาพ    พุฒเกิด
4. เด็กชายคมกริช    อุ่มพิมาย
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์    แพ้งสองคอน
1. นายประพันธ์    มาขุมเหล็ก
2. นางสาวปุณยนุช    โมกศรี
13 13 โรงเรียนบ้านตาสุด สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายอัสนีย์    มะณีโชติ
2. เด็กชายขันติพล    เพชราเวช
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    แก่นท้าว
4. เด็กหญิงพิมพ์ประภา    รักษาศิล
5. เด็กหญิงรัตติกาล    บุญมา
1. นายวรกร    ปาโสรักษ์
2. นางสาววรัญญ์รัตน์    ศรีสุระวรานัน
14 14 โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายพงศกร    ปุลาสะเก
2. เด็กชายวรฤทธิ์    มีทรัพย์
3. เด็กหญิงพรรลดา    ศิริบูรณ์
4. เด็กหญิงศิภาวี    วงศ์สมใจ
5. เด็กหญิงพรรณพัตษา    เปียมี
1. นางสาวณัฏฐาภรณ์    เทพอาวุธ
2. นางสุภาวดี    น้อยสุวรรณา
15 15 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    แก้วคำใส
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน    สุระภา
3. นายพงศกร    คุณแสง
4. นางสาวพิมพ์มาตา    จันทะวงษ์
1. นางสาวพิลัดดา    ภูผาใจ
2. นายสุภรัตน์    จันทะนนตรี
16 16 โรงเรียนบ้านนาคำ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายปฏิพล    สารวิทย์
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์    วงสุโท
3. เด็กหญิงวไลลักษณ์    ชรินทร์
4. เด็กหญิงอาจาริยา    พิมพ์ไคร้
5. เด็กหญิงคุณาลัย    ปรีชา
1. นางสาวณิศรา    พาชนิด
2. นางสาวภัสสร    หงส์เหิร
17 17 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายพลวัฒน์    ไชยศรี
2. นายสืบสกุล    พละแสน
3. เด็กหญิงวิภาวี    ยอดนางรอง
4. เด็กชายธีรภัทร์    เยาวภาว์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ    กองเวียง
1. นายนุกูล    บุญแจ่ม
2. นายภคิน    ธนะธน
18 18 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงพรไพลิน    พรำนัก
2. เด็กหญิงสุวรรณา    พงษ์สุระ
3. เด็กหญิงสุธิรา    บุญมานัน
4. เด็กหญิงธีราพร    แซ่อือ
5. เด็กหญิงปาริชาติ    วงค์ใหญ่
1. นางสาวนุพร    ผิวผ่อง
2. นางสาววิภาดา    นำระนะ
19 19 โรงเรียนบ้านโนนก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงศิริญา    ผาระพรม
2. เด็กหญิงมณีวรรณ    ทองลา
3. เด็กหญิงจิตราพร    จันทะเกษ
4. เด็กหญิงปณัฐดา    ลือเดช
5. เด็กชายอัครโยธิน    ลายอุบล
1. นายปกรณ์กิจ    แสนทวีสุข
2. นายโฆสิต    บุญน้อย
20 20 โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายวีรภาพ    ดีดวงพันธ์
2. เด็กหญิงสุธิสา    ดีดวงพันธ์
3. เด็กชายอิสระพงษ์    มหาจันทร์
4. นางสาววิลาวรรณ    คำนนท์
5. นางสาวเพ็ญนภา    ศรีเชียงสา
1. นายทัยรัตน์    ผาพองยุน
2. นายวุฒิชัย    ธรรมวงศา
21 21 โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงศราวรรณ    เทพนอก
2. เด็กหญิงปัญจรัตน์    คำชัย
3. เด็กหญิงญาณิศา    โถมกระโทก
4. เด็กหญิงธิดารัตน์    แหน่งกระโทก
5. เด็กหญิงณิชกานต์    คล่องสืบข่าว
1. นายธวัชชัย    ม่วงพะเนา
2. นายสุริโย    แตงกระโทก
22 22 โรงเรียนบ้านบุญช่วย สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงวิชญาพร    เพชรเลิศ
2. เด็กหญิงธีรพร    ฟุ้งสุข
3. เด็กหญิงพรชิตา    ล่ามเทียม
4. เด็กหญิงเจนจิรา    เรืองงาม
5. เด็กหญิงทัตทรวง    นันธิษา
1. นายณวิชญ์    วงค์สม
2. นายบุญสม    ทรงศิริ
23 24 โรงเรียนบ้านตูม สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงกัลยาณี    ละครศรี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    อุสุ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    คุณสิม
4. เด็กหญิงอารยา    รอดภักดี
5. เด็กหญิงณัฐกานต์    แซ่ย่าง
1. นางสาววิรัญรัฎฌา    รัตโน
2. นางสาวอำพร    เวียงคำ
24 25 โรงเรียนบ้านปลาขาว สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอาริสา    จุุปะมะนัย
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    พอกพูล
3. เด็กชายวรฤทธิ์    นพไธสง
4. เด็กชายพงศธร    ปิตตังละพา
5. เด็กชายปกร    ทับหัวหนอง
1. นางธัญญธร    หมื่นไธสง
2. นายปิยพงษ์    หมื่นไธสง
25 26 โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงหทัยภัทร    วงค์มา
2. เด็กหญิงชลนิภา    บุญฟู
3. เด็กชายเดชฤทธิ์    อิ่มวิจิตร
4. เด็กชายปราโมทย์    ศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงจันจิรา    อิ่มประสงค์
1. นางรูมิสา    ทรงคาศรี
2. นายสุจิตร    ทรงคาศรี
26 27 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงเรณุกา    จันทรไพสน
2. เด็กหญิงชนิภรณ์    สุภาดี
3. เด็กหญิงธัญชนิต    ตุ่นลำ
4. เด็กชายอัมรินทร์    ปิ่นแก้ว
5. เด็กชายสุริยวงศ์    อ่อนคำ
1. นางสาวพรรณงาม    งามชัยภูมิ
2. นายอิทธิพล    สมพงษ์
27 28 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายธีรภัทร    ปะริวันตัง
2. เด็กชายภานุพงศ์    จันทโคตร
3. เด็กชายธวัชชัย    ศรีเสริม
4. เด็กหญิงพนิดา    ขันสุวรรณา
5. เด็กหญิงพัชรพร    ทองสุ
1. นายสมชาย    นนทะศรี
2. นายเลอพงศ์    เพิ่มมี
28 29 โรงเรียนบ้านแปรง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงปานตะวัน    สุดวิสัย
2. เด็กชายธนพล    บมขุนทด
3. เด็กหญิงจุติพร    ไผผักแว่น
4. เด็กหญิงชไมพร    นนท์ศิริ
5. เด็กชายอภิเดช    บึนขุนทด
1. นางลำปาง    ฉายชูวงษ์
2. นายศิราวุธ    ฉายชูวงษ์
29 30 โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    สามหมอ
2. เด็กชายจีรวัฒน์    กมลกลาง
3. เด็กชายสุรชัย    สีทวน
4. เด็กหญิงดวงพร    คำหงษา
5. เด็กหญิงกิติมา    ศรัทธาคลัง
1. นางศิริพร    มาตรกำจร
2. นายอุทัย    ชัยนาฮี
30 31 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายธนพล    คำพรม
2. เด็กชายณัฐชัย    จันทร์กูล
3. เด็กหญิงอุไรพร    บัวน้อย
4. เด็กหญิงบุษมาภรณ์    ชมเชย
5. เด็กหญิงจิรประภา    คำแสน
1. นายนัสกร    มะลาศรี
2. นายสรเทพ    แมนเมือง
31 32 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายสมพงษ์    บุษบรรณ์
2. เด็กหญิงภาวดี    ชุ่มสูงเนิน
3. เด็กหญิงปิยธิดา    ศรีคำมาย
4. เด็กหญิงปาริชาติ    เตยดอน
5. เด็กชายเจษฎา    ปะนามะตัง
1. นางสาวปารินา    แครกระโทก
2. นายสิริศักดิ์    ไชยสุวรรณ
32 33 โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    บุญทันเสน
2. เด็กหญิงพรนิดา    แดงนา
3. เด็กหญิงธิดาพร    สุทธิชัย
4. เด็กหญิงวรรณวิษา    สารีโภชน์
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์    คัณที
1. นายจิตติ    พร่ามวัล
2. นายแสงตะวัน    จันทยุทธ
33 34 โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    อินทร์ชู
2. เด็กชายปริญญา    พูนสกุล
3. เด็กหญิงธนพร    สวนงาม
4. เด็กหญิงจิรนันท์    ศัตรูพินาศ
5. เด็กชายธรรมนูญ    สมานมิตร
1. นายธนศิลป์    จงมั่งคั่ง
2. นางสาวเสาวลีย์    มียิ่ง
34 35 โรงเรียนบ้านเตาไห สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ทองหนุน
2. เด็กชายธนชัย    ธัญญเจริญ
3. นางสาวกิติยา    กุดเป่ง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ    วันเที่ยง
5. เด็กชายจิตติอนันต์    ทับทอง
1. นางจีระวรรณ    เข็มเพชร
2. นางเอมอร    แม้นพวก
35 36 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงกฤษชญา    ชินบูรณ์
2. เด็กชายประดลเดช    เขียวโป
3. เด็กหญิงภัทริยา    จำปาปุ้ง
4. เด็กหญิงกิตติญา    บาลภูงุม
5. เด็กหญิงบังอร    ลีคำพอก
1. นายฉัตรชัย    จันทา
2. ว่าที่ร้อยตรีปิยสิทธิ์    ศรีสมศักดิ์
36 37 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. นายมานัส    ปีกา
2. นางสาวปทุมแก้ว    มะยม
3. เด็กหญิงดรุณี    บุญทรง
4. เด็กหญิงธันยาพร    ศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงกรณิกา    เนียมหอม
1. นายชัยวัฒน์    ศาลา
2. นางวรางคณา    นามวงษ์
37 38 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงอรสา    เชื้อแก่นตา
2. เด็กหญิงเบญจมาศ    ยะวัย
3. เด็กหญิงวริษฐา    เมฆพัฒน์
4. เด็กหญิงสายธาร    บริบูรณ์
5. เด็กหญิงอลิชา    สูญราช
1. นางสาวธานินท์    ตากวัก
2. นายพงษ์ภิสิทธิ์    นามเกต
38 39 โรงเรียนบ้านโสกชัน สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายอมรเทพ    สิงหาศรี
2. เด็กชายวณากรณ์    สุภวรรณ์
3. เด็กชายณัฐพล    ยืนนาน
4. เด็กชายคมกริช    กุลโชติ
5. เด็กชายพรชัย    มีคำ
1. นายนราศักดิ์    สร้อยสนธิ์
2. นายบัณฑิต    ภาระเวช
39 40 โรงเรียนบ้านป่าก้าว สพป. อุดรธานี เขต 3 1. นายชินวัตร    บุญสงค์
2. เด็กชายปริญญา    น้อยกัลยา
3. เด็กชายณัฐพล    ผลจันทร์
4. เด็กหญิงสุชาดา    กุลพรม
5. เด็กหญิงจีรภัทร    เกิดแนวภู
1. นางกฤติยา    ภูจำนงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล    อุตรนคร
40 41 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงกิตติมา    สายสอน
2. เด็กชายชินวัตร    บุตรวาปี
3. เด็กชายธนาวุฒิ    พลโยธา
4. เด็กชายทินภัทร    สีกู่กา
5. เด็กชายศิริวัฒน์    ทองดี
1. นายฤทธิรงค์    เศษวงศ์
2. นายสมคิด    สาสุข
41 43 โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงอรวรรณ    เอ้ตุโพธิ์
2. เด็กหญิงสิริวรรณ    จันสีทา
3. เด็กหญิงลำไย    ใจมัง
4. เด็กชายนวพล    สอนผิว
5. นายนภดล    กัญยา
1. นายนันทวัฒน์    วงษ์เวียง
2. นางสาววขนิษฐา    ชาธรรมา
42 44 โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงอาทิตยา    เฉียงเหนือ
2. เด็กหญิงจันจิรา    กาญบุตร
3. เด็กหญิงวราภรณ์    อุทรี
4. เด็กชายภูมิภัทร    ซิวจำปา
5. เด็กชายธีรสิทธิ์    สังสนา
1. นางสาวศิวะลี    เศรษฐทอง
2. นางเมตรา    ชรินทร์
43 45 โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. นางสาวอรวรรณ    ทองคำ
2. เด็กหญิงกิตติยา    ทองคำ
3. นายกฤษณพล    พูลกลาง
4. นางสาวเกษกนกพร    ใจแน่น
5. นางสาวพรรพสา    โสภา
1. นายจีรศักดิ์    ทองคำ
2. นางอัจฉราภรณ์    ทองคำ
44 46 โรงเรียนบ้านบึงโน สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายสิทธิพล    หงษ์โสภา
2. เด็กชายศุภวัฒน์    เสนสี
3. เด็กหญิงพินิตนันท์    จันทา
4. เด็กหญิงชลธิชา    ปูคะภาค
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี    เนตรภักดี
1. นางสาวรักษินันท์    ปานนิล
2. นางเบญจวรรณ    จงหมั่น
45 47 โรงเรียนบ้านวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 1. นางสาวณัฐรุจา    ชัยศรี
2. นางสาวชลธิชา    ศรีบุรินทร์
3. นางสาวสุกัญญา    แก้วกันหา
4. นางสาวดวงฤทัย    บัวระภา
5. นางสาวอารีญา    ปาระมี
1. นางสาวจินตนา    อุทัยกลาง
2. นางสาวลำยอง    แช่มช้อย
46 48 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย(ขยาย) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงกิตติมา    มหามาตย์
2. เด็กหญิงสุพรรณี    แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงเก็จมณี    ใจมั่น
4. เด็กหญิงภคพร    เวชกามา
5. นายอดิเทพ    ขุ่มทรวง
1. นายสมจิต    ขันธุปัทม์
2. นางสิรินาฎ    จันทร์ทรง
47 49 โรงเรียนบ้านอาจญา สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายอาทิตย์    สระแก้ว
2. เด็กหญิงไอริสา    สมเภา
3. เด็กหญิงกุลสตรี    มะรินทา
4. เด็กหญิงพัชราณี    สิงห์เจริญ
5. เด็กหญิงอรนันท์    ทีทอง
1. นางสาวรัตนาภรณ์    เสนสอน
2. นายสุทัศน์    โพธิ์ดู่
48 50 โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายจรูญ    ปัทนา
2. นายชัชพงศ์    กงพลี
3. นายอาทิตย์    เศษโถ
4. เด็กชายธนนชัย    ไชยเสน
5. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    โคตรชุม
1. นายจงศักดิ์    ขามธาตุ
2. นายศักดรินทร์    ขามธาตุ
49 51 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงนิโลบล    ณรงค์นอก
2. เด็กหญิงอัมราภรณ์    แก้วไพฑูรย์
3. เด็กหญิงปิยดา    มาสวัสดิ์
4. เด็กชายกฤษดา    เปอร์ทอง
5. เด็กชายวรวุฒิ    ศิริปี
1. นายบูรณพงษ์    บูรณปรีชา
2. นางวลัยพร    อ่อนพฤกษ์ภูมิ
50 52 โรงเรียนบ้านปะโค สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพนิดา    คำทราย
2. เด็กหญิงมนัสนันท์    ไกรเสือ
3. เด็กหญิงธรีรัตน์    ชาลีสมบัติ
4. เด็กหญิงพรทิพย์    วงสุริยา
5. เด็กหญิงจีรพร    ซาสร้อย
1. นางมุขดา    พึ่มชัย
2. นางสาวเพชุดา    ชามะรัตน์
51 53 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายธีรเดช    พัฒนกุลเดช
2. เด็กหญิงกมลพรรณ    ศิริหมั่น
3. เด็กหญิงทิพย์พิมล    หวังคล่องกลาง
4. เด็กหญิงพิมพร    ชุมศรี
5. เด็กชายสุวัฒน์    คงโคกเเฝก
1. นายบัณฑิต    พวงดอกไม้
2. นายมานะพงษ์    มาบ้านซ้ง
52 54 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงรุจิรา    พิมพ์เสนา
2. เด็กหญิงภานุมาศ    ษรจันทร์
3. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    โสประดิษฐ์
4. เด็กชายจิรายุส    เนธิบุตร
5. เด็กชายณัฐพล    ทองอยู่
1. นายกรกช    มูลอามาตย์
2. นายสันติศักดิ์    บุญกิจ
53 55 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. นายสุธาเมฆ    บัวตุ้ย
2. นางสาวนฤมล    เหิมสารจอด
3. นางสาวอนงค์นาถ    โยวะ
4. นางสาวมนต์ธิชา    เวยสาร
5. นางสาวสุวรรณา    ทองนุช
1. นายธัญเทพ    เสมอไวย์
2. นายพงษ์พิทักษ์    แก้วมณี
54 56 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงจันทรา    ลองกระโทก
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมล    พาโพธิ์
3. เด็กชายธนพล    นามวิชา
4. เด็กหญิงวีรวรรณ    แสนเหลา
5. เด็กหญิงกัญญารักษ์    โคช่วย
1. นางวราภรณ์    ใสโศก
2. นางสาววาสนา    นามไชยอินทร์
55 57 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายศิริเชษฐ์    นาศฤงคาร
2. เด็กชายอัศกวิน    แก้วมงคล
3. เด็กชายธีรพงษ์    รัตนประเสริฐ
4. เด็กหญิงชนนิกานต์    ปักคะมา
5. เด็กหญิงชลินทร    ชนชนะกุล
1. นางสาวปิยนุช    ภูมาศ
2. นายวิทยา    นาศฤงคาร
56 58 โรงเรียนนาผือโคกกอก สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายวรชิต    คงทน
2. เด็กหญิงสุพัตรา    สารธิมา
3. เด็กหญิงวีราวรรณ    พลสติม
4. เด็กหญิงสรรเพชุดา    ชื่นอารมย์
5. เด็กชายณรงค์    โคตรอาษา
1. นายศิริศักดิ์    ชัยธิสาร
2. นายโชคชัย    ทัศบุตร
57 59 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงสุธิดา    ปราบวิชิต
2. เด็กหญิงนิศามณี    ข่าทิพย์พาที
3. เด็กชายทักษิณ    บุญสิทธิ์
4. เด็กชายพีระพงษ์    มูลมุย
5. เด็กชายศัสตรา    ภูลี
1. นางสาวกฤตยา    ผ่องพันธุ์
2. นางสาวปัทมา    อุยะวาปี
58 60 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงกาญจนา    ราญมีชัย
2. เด็กหญิงกานดา    จันทา
3. เด็กหญิงพนิดา    แจ้งประจักษ์
4. เด็กหญิงปาริชาติ    ชมตะคุ
5. เด็กชายเมธี    เคนคำน้อย
1. นายสาธิต    ปริวันตา
2. นายอดิเรก    ประทุมตรี
59 61 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายไวยากรณ์    พืมมะศร
2. เด็กหญิงอังคณา    ทัศนิจ
3. เด็กหญิงวรรณิษา    หมั่นดี
4. เด็กหญิงไอลดา    พรมมาศรี
5. เด็กชายเสกสรรค์    วงศา
1. นางนันทกา    ศรีระวงษา
2. นายวราพงศ์    ชารี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................