งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 135
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุบาลเลย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายอัษฎาวุฒิ    สุพรมอินทร์
2. เด็กหญิงอัศราภรณ์    ไข่กระโทก
1. นางคำพร    ก้านขุนทด
2. นางสาวจารุวัฒน์    วิจิตรจันทร์
2 2 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายธนชาติ    ติสระน้อย
2. เด็กหญิงพรรษา    เซ็นกระโทก
1. นายชาตรี    พูลสมบัติ
2. นางสาวศิริวิไล    หล่อแหลม
3 3 โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงชนกชนม์    มโนพันธ์
2. เด็กชายสุรชัย    วงศ์เชียงขวาง
1. นางมาลินี    มงคลมะไฟ
2. นางสาววนิดา    มะนู
4 4 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงวริษา    วังใจ
2. เด็กชายสมชาย    ประกอบพงษ์
1. นางบัวภา    คำกันยา
2. นายประธาน    นนท์ขุนทด
5 5 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงญาณิน    สอนเรือง
2. เด็กชายอัษฎายุส    อุปคุตม์
1. นางนิภาภัทร    จันทรักษา
2. นางสาวสุดารัตน์    ชมภูพฤกษ์
6 6 โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงศิรประภา    สกุลฮูฮา
2. เด็กชายคฑากร    วรชิน
1. นายปริญญา    หาญมนตรี
2. นางสุปราณี    ชมศิริ
7 7 โรงเรียนบ้านโคกสง่า สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายภานุวัฒน์    อดทน
2. เด็กหญิงสุภาพร    พรรณนา
1. นางสาวกนกพิชญ์    พลมุข
2. นายภควัฒน์    ถาวงศ์กลาง
8 8 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายนันทกร    มณีวรรณ
2. เด็กหญิงวารี    ปลุกใจ
1. นางชาลี    พวงทอง
2. นางสาววิลารัตน์    นิยมชาติ
9 9 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายศราวุธ    พันธุ์ชัย
2. เด็กหญิงนันทนา    อุ่นใจ
1. นางกุศลิน    นามหงษา
2. นางสาวอัมพาวรรณ    สิงห์ทอง
10 10 โรงเรียนปราสาท สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงญาอัฐฉรา    พลเรือง
2. เด็กชายเดชา    ชอว์
1. นางกรรณิกา    สาโยธา
2. นางสุทัด    ฉิมกุล
11 11 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายภูวสิษ    มีทรัพย์สิน
2. เด็กหญิงศิริญญา    มีทรัพย์สิน
1. นางปิยรัฐ    คลีมานะกิจ
2. นางพัชรี    ชุ่มจิตร
12 12 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายศุภชัย    ลิ่มไธสง
2. เด็กหญิงชาลิสา    หินเกิ้ง
1. นางสมพิศ    ศรีทอง
2. นางสุภาวดี    จำชาติ
13 13 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายอภิรักษ์    เหลืองงาม
2. เด็กหญิงลลิตา    บุญจูง
1. นางดาวเรือง    ทองมนต์
2. นางเกสรา    สารพงษ์
14 14 โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    ทวีสาร
2. เด็กชายศุภกร    พิมงาม
1. นางลำพูล    ปิดสายา
2. นางสุพรรณ    แสงลุน
15 15 โรงเรียนบ้านวังกุง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายอภิเชษฐ์    โสภานะ
2. เด็กหญิงบุษบา    เชียทาว
1. นางบริบูรณ์    โททำ
2. นางสาวพีรดา    มุงคุณ
16 16 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงปาลิตา    แสนโพธ์ิ
2. เด็กชายกฤตพล    ติดมา
1. นางสาวธนารีย์    จำปาวัตร์
2. นางสาคร    บรรเทา
17 17 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายฐิติศักดิ์    วิเจ้ยวาระ
2. เด็กหญิงวิรดา    คีรีวงษ์
1. นายคมสัน    แข็งแอ
2. นางคายคำ    ขาวขำ
18 18 โรงเรียนบ้านโซง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายอดิเทพ    ดอกดวง
2. เด็กหญิงเกศมณี    ดอกดวง
1. นางขวัญพัฒน์    รตนอารีย์พร
2. นางสาวอภิชญา    คำทู
19 19 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายพายุภัทร    ฝักทอง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    ชินรี
1. นางจันทร์เพ็ญ    ศรีสุข
2. นางจินดาวรรณ    ทรายทอง
20 20 โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายอิทธิชัย    อนันต์
2. เด็กหญิงชลดา    เมืองโคตร
1. นางทองใส    ศรีประทุมภรณ์
2. นางสาวพรรณปพร    กุลสุทธิ์
21 21 โรงเรียนบ้านห้วยปอ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายณัฐพงษ์    พลอยไธสง
2. เด็กหญิงสุพัตรา    สาฆ้อง
1. นางศรีไพร    พนมศรี
2. นางอัจฉรา    เรียงสนาม
22 22 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    อินทรกรรม
2. เด็กชายนันทิพัฒน์    สนิดชัย
1. นางพันศรี    บาลโสง
2. นางสาณี    โสประโคน
23 23 โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายอดิเทพ    ขอรสกลาง
2. เด็กหญิงสุภาวดี    ดิษฐ์ขุนทด
1. นางสาวพวงศิลป์    เจริญสุข
2. นางสาววิไรวรรณ    รักด่านกลาง
24 24 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายสราวุฒิ    ทองเชื้อ
2. เด็กหญิงศศิวิมล    จันทร
1. นางธัญญาภรณ์    ไชยโคตร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาทิตยา    หงษาล้วน
25 25 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอรรถชาติ    เขียนจัตุรัส
2. เด็กหญิงมนชนัส    โสกะรัต
1. นางทัศนีย์    กำมะไชยคำ
2. นางเฉลยศรี    ชุ่มชูใจ
26 26 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายพฤทธินันท์    ยุบลเมฆ
2. เด็กหญิงณัฐริกา    จันทรคุณ
1. นางมุกดาวดี    รัตนประภา
2. นายสุพจน์    ขันธ์ปรึกษา
27 27 โรงเรียนบ้านเตาไห สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายภาณุวัฒน์    กุดทิง
2. เด็กหญิงปริตา    โยชน์สุวรรณ
1. นางนภาพร    สุนทรวิสัย
2. นางปิยะนุช    พันกาฬสินธุ์
28 28 โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายมีศักดิ์    วงค์ใหญ่
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    วงศ์ใหญ่
1. นางทิพวรรณ    พงษ์จันโอ
2. นางบุษบา    สินเติม
29 29 โรงเรียนวัดหนองกราด (สังวรอุปถัมภ์) สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายณิชกุล    ปราณีตพลกรัง
2. เด็กหญิงอรัญญา    สิงหะนาม
1. นายภัครินทร์    โกฎแสน
2. นางสุกัญญา    บุญเรืองเศษ
30 30 โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายชัสชรากร    ทันมัง
2. เด็กหญิงศิริวันดี    บัวสุข
1. นางณฤดี    ศุภฤกษ์ชัยศร
2. นางเพียงพิศ    ผิวแดง
31 31 โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์    พัดพรม
2. เด็กหญิงอธิชา    จันทแสง
1. นางนิภา    น้อยโนนงิ้ว
2. นางรัชนีพรรณ    เสนามนตรี
32 32 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายณภัสกร    บัวเกตุ
2. เด็กหญิงพรสวรรค์    ขำรอด
1. นางจรัสศรี    มณีแสง
2. นางชลิดา    กสิประกอบ
33 33 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายนนทกร    อันทะชัย
2. เด็กหญิงธมลวรรณ    ทันธิกุล
1. นางสาวกัลยกร    พิบูลย์ดิษฐ์
2. นางสาวพรทิพย์    อันธไชย
34 34 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงอรพรรณ    พานเงิน
2. เด็กชายชาตรี    แสงทับทิม
1. นางประนอม    ชิณวงศ์
2. นางสาคร    สีหาบุตร
35 35 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงนิธินาถ    คดเกี้ยว
2. เด็กชายเอกชัย    เนินทราย
1. นางสุกัญญา    อ่อนแสง
36 36 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายอธิภัทร    ลาสุด
2. เด็กหญิงเจนสุดา    ผกาทอง
1. นางสมสมัย    น้อยนาง
2. นางสุพิชญานันท์    อุสาพรหม
37 37 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายภาคิน    เพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงอมราภรณ์    จังอินทร์
1. นางพุทธชาติ    ไชยสุนทร
2. นางอายุวัฒน์    เพียรภูเขา
38 38 โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายอนันดา    กัลยารัตน์
2. เด็กหญิงวรรณภา    พ่อนามแดง
1. นางรัตนา    บุญพามา
2. นายเบญจมินทร์    เวชกามา
39 39 โรงเรียนบ้านโพนเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายรวิภาส    จันทันท้าว
2. เด็กหญิงรติพร    อินทร์โสม
1. นางนวลปรางค์    คำไชย์
2. นายฤทธิชัย    สายโพธิ์
40 40 โรงเรียนบ้านตูม สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงวิชญาพร    โคตรสุวรรณ
2. เด็กชายึคงศักดิ์    วิเศษศิริ
1. นางนาถธิดา    เสือช้าง
2. นางอุดมศรี    จันดก
41 41 โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงพรธีรา    แพงคำรักษ์
2. เด็กชายปัญญา    ถานัดดี
1. นางวิรัชนี    บุญงอก
2. นางวิราภรณ์    วรรณวงษ์
42 42 โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายณัฐนันท์    มูลทา
2. เด็กหญิงอาทิตยา    ถนอมเชื้อ
1. นายฉลองรัตน์    จำปาจูม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนงคราญ    พัดทาบ
43 43 โรงเรียนหนองหว้าวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายรัฐชานนท์    จิตต์จำนงค์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ฉิมมาลา
1. นางกฤษฎี    โถชารี
2. นางวรรณิภา    วรรณประเขา
44 44 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายศิรายุทธ    สุขแดง
2. เด็กหญิงนพวรรณ    ศรีลาศักดิ์
1. นางจริยา    แก้วศรีนวม
2. นางฐิติพร    งามวิทยานนท์
45 45 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายณัฐกมล    น้อยเสนา
2. เด็กหญิงพุทธิดา    ภูคงน้ำ
1. นางสีไพร    บูรณะ
2. นางสุมาลี    หอมพิกุล
46 46 โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงสุนิสา    วัณโน
2. เด็กชายฐฺิติวัฒน์    อัญชัยศรี
1. นางพงษ์พิศ    พงษ์อินทร์ธรรม
2. นางวิเชียร    รักษ์กระโทก
47 47 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยา    ดุลยลา
2. เด็กชายรัฐชานนท์    โฮ่หนู
1. นางจรูญรัตน์    พันธุ์ฟอง
2. นางดอกไม้    บริกุล
48 48 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์    พิลาจันทร์
2. เด็กหญิงกฤติยา    เศษโถ
1. นางหนูประไพ    โตไทยะ
2. นางอมรรัตน์    อุปมา
49 49 โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    นิยมสกุล
2. เด็กชายจีระศักดิ์    ไกรเสือ
1. นางพรพรรณ    แก้วเกิด
2. นางศิรินภา    ทองเงิน
50 50 โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายเดชาวัฒน์    ทองโคตร
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์    ทองโคตร
1. นางอุไรวรรณ    หนองโยธา
2. นางเพลินพิศ    ปฏิเตนัง
51 51 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงปานชนก    หาญสงคราม
2. เด็กชายวงศกร    โพโทเดิม
1. นางสมร    คารพุทรา
2. นางสมร    คำเทียนทอง
52 52 โรงเรียนบ้านโนนอำนวย สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายชัยพล    ไชยมาตร
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์    จงกฎ
1. นางรุจิรา    แดนราช
2. นางสาวเกศศิรินทร์    สิงห์จรรยา
53 53 โรงเรียนบ้านตาล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    งามพลกรัง
2. เด็กหญิงอารียา    ฉิมวาท
1. นางพิมพ์ใจ    สบเหมาะ
2. นางศรีนคร    ทั้งพรม
54 54 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายธนากร    ตันตุลา
2. เด็กหญิงชนาพร    เชื้อบุญมี
1. นางสุมาลา    พุ่มอิ่ม
2. นางสุวรรณา    กาญจนสิน
55 55 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายชาคริต    คำสีทา
2. เด็กหญิงจันทมณี    เต่าโคกสูง
1. นางสาวกัลย์สุดา    ป้อป้อม
2. นางสมคิด    สอนโกษา
56 56 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงจิรนันท์    แก้วโพธิ์
2. เด็กชายเจษฎา    ทศชาญ
1. นางศิริธรณ์    ไชยศรี
57 57 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายชานนท์    พันธุ์สอาด
2. เด็กหญิงนลิตา    ศรีชุม
1. นางสาวชมภูพร    แสนโพง
2. นางดรุณี    บูชากุล
58 58 โรงเรียนบ้านโนนงาม สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายรัฐภูมิ    วันทาพงษ์
2. เด็กหญิงิอารียา    สารคณา
1. นางกันยา    โพธารินทร์
2. นางชนิดา    มีชัย
59 59 โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายวีระพล    เทพภูบาล
2. เด็กหญิงสุทธิดา    หมวดหยู
1. นางวันเพ็ญ    ดีแป้น
2. นางเพ็ญรัตน์    เทพตีเหล็ก
60 60 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายศรัญภูมิ    บุญเจริญ
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา    พูนแก้ว
1. นายธนวรรธน์    จันทร์โนนม่วง
2. นางสาววรารัตน์    รุ่งเป้า
61 61 โรงเรียนบ้านพานพร้าว สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    ชัยอู
2. เด็กชายจิรศักดิ์    สวัสดิพอ
1. นางสาวกาญจนา    สว่างวงค์
2. นางชนิกา    ศรีระษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................