งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 134
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านน้ำพร สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงสิริญญา    บุญมาก
1. นายนราพงศ์    อาษารินทร์
2 2 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงศุภมาศ    จันทร์ศรี
1. นางนันทิตา    ยะปะภา
3 3 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงนันทพร    ดวงสูงเนิน
1. นายคำภู    หน่อสีดา
4 4 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. นายพิทักษ์    สิงห์อ้น
1. นางจันหอม    สิงสุพรรณ
5 5 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    จีนบุญ
1. นายสุพจน์    นาพรม
6 6 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงกนิษฐานันท์    พรมนิกร
1. นางวิมลนันท์    ไวแสน
7 7 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายเก่งคมชาญ    ประสานเนตร
1. นายมานัส    ปรีมนวงศ์
8 8 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายฐิติศักดิ์    วราหะ
1. นางสาวอัมรินทร์    จอมหงษ์
9 9 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงเกศกนก    วงค์สีดา
1. นางสาวมยุลี    จันทร์ศรีนวล
10 10 โรงเรียนบ้านคลอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    พรหมนุช
1. นางกำไล    ได้ทุกทาง
11 11 โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายบดินทร์ชัย    แตะต้อง
1. นางบุษบง    ตองหว้าน
12 12 โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงกมลชนก    เชิงหอม
1. นายคำภี    โฉมสุข
13 13 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. นายสุริยกมล    จันคณา
1. นางวีราพัชร์    ศรีดาพันธ์
14 14 โรงเรียนบ้านเขือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายภาคภูมิ    อาจคำพันธุ์
1. นางสาวสุดาวัลย์    ทองเต็ม
15 15 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายวุธินันท์    ศรีโยธา
1. นางสาววรรณี    แสนคำภา
16 16 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงวิณิชยา    สุพร
1. นางสาวเจตตมน    สมคิดสกุล
17 17 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. นางสาวจิราวรรณ    พัดโสดา
1. นายสุระชัย    คำภิหนู
18 18 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงสมฤทัย    จันทร์เหลือง
1. นายวุฒิเดช    หมายมั่น
19 19 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายปริวัฒน์    สุขเต็มดี
1. นางปารดา    มโนรัตน์
20 20 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงกาญจนา    โคตรพรม
1. นางจิราภรณ์    จิตอามาตย์
21 21 โรงเรียนบ้านบึงพระ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงมุทิตา    รอบครบุรี
1. นางสาวชิดชนก    โพชฌงค์
22 22 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. นายบุณพจน์    แถมกระโทก
1. นางสมบุญ    แก้วเนตร
23 23 โรงเรียนกันเกราพิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายพิทยา    กะจ่างโพธิ์
1. นางสาวสุคนธรัตน์    ชำนาญนาค
24 24 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    นาคชัย
1. นาย สิทธิกร    พิมอักษร
25 25 โรงเรียนบ้านสนาม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวิภาดา    แซ่กวาง
1. นายสมสมัย    วรรณปะเก
26 26 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงศิริพร    ผิวละไมย์
1. นางสุทธิวรรณ    ขันศรี
27 27 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายอรรถสิทธิ์    สมอคำ
1. นายกฤษดา    แก้วกองแสง
28 28 โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ชิณวงศ์
1. นางสาวดาริกา    พละศักดิ์
29 29 โรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงสุนิสา    งันขุนทด
1. นางสาวธนัญญา    ทะยอมใหม่
30 30 โรงเรียนโคกโกโคกกลาง สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. นางสาวปริยาภรณ์    สุดดี
1. นางสุนิสา    เกษนอก
31 31 โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงนฤมล    แก้วลือ
1. นายสยาม    บุตรศรี
32 32 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์    จิ๋วโคราช
1. นางสุวรรณี    ประทุมเมศ
33 33 โรงเรียนบ้านหนองด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายโชคพงษ์    อดทน
1. นายวีระศักดิ์    จิตะรักษ์
34 34 โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายเจษฎา    สมบูรณ์
1. นางสาวดวงใจ    สมบูรณ์
35 35 โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า สพป. ยโสธร เขต 2 1. นางสาวศุภิสรา    สง่าแสง
1. นายธนง    โพธิพรม
36 36 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายอดิเทพ    ขันอาสา
1. นางอรพินท์    คำเกษ
37 37 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายพีระพัฒน์    จินดามณี
1. นางคัคนานต์    บรรเทา
38 38 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต 1 1. นางสาวพรรณภา    ปุ้ม
1. นางศิริลักษณ์    วังทะพันธ์
39 39 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นางสาวอรัชพร    วงษ์ใหญ่
1. นายสัมพาศ    แวงวรรณ์
40 40 โรงเรียนบ้านหนองหลัก สพป. อุดรธานี เขต 3 1. นายสุทธิลักษณ์    อ่อนชาติ
1. นางปรานี    โพธิ์เสนา
41 41 โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายจิรายุทธ    สารางคำ
1. นางสาวจันทร์จิรา    คำภักดี
42 42 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายสิทธิพงษ์    นามลือชัย
1. นางสุดจิตร์    ชุนสนิท
43 43 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงนฤมล    มงคลศรี
1. นายทรงศักดิ์    ต้นเกษ
44 44 โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายนพพร    สิงห์ใหญ่
1. นายคำฟอง    เคนไชยวงค์
45 45 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายอดิชาติ    เจียจักร์
1. นางอโนทัย    ภูโปร่ง
46 46 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 1. นายเจษฎา    สุระโคตร
1. นางอ้อยทิพย์    พรหมทะสาร
47 47 โรงเรียนบ้านเพิ่ม สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายนิคม    พงเพ็ชร
1. นางวาสนา    สาริกัน
48 48 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ( ขยายโอกาส ) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายพรสวรรค์    ศรีหมอก
1. นายอุดมศักดิ์    ศิริบุตร
49 49 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงศศิกานต์    พุดโมต
1. นางสุรีย์พร    คำผม
50 50 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์    พรหมจารีย์
1. นางถาวร    ผาบสิมมา
51 51 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายธีรวัฒน์    กุนอก
1. นางสาวเพ็ญพร    ทิพย์อโนทัย
52 52 โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นางสาวอภิญญา    เสนาวงศ์
1. นางสาวเวียงชัย    โคตะคำ
53 53 โรงเรียนบ้านส้มป่อย สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงอทิตยา    รองพล
1. นายชาติชาย    กัญญาสาย
54 54 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายภูวดล    แพทย์ไชโย
1. นายสุวัฒน์    แสงโสดา
55 55 โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงเขมมิกา    ขวาไทย
1. นางสาวสุนิษา    พงษ์เสน
56 56 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายกรุงธน    องคสิน
1. นางจันที    สิทธิศาสตร์
57 57 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    คำจันทร์วงค์
1. นางอัจฉรา    นาคเสน
58 58 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ 1. นางสาวสุวิดา    โคกโพธิ์
1. นางภัทรานิษฐ์    บุญจอง
59 59 โรงเรียนชุมชนวังหิน สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. นางสาวจินตรา    สาคุณ
1. นางนันทิพร    บุญห่อ
60 60 โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายราชภัทร    ชัยบำรุง
1. นางสาวทัศพร    บุญปัญญา
61 61 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. นางสาวจารวี    ยางคำพะบุตร
1. นางสาวมยุรา    มหิวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................