งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 133
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนท่าสะอาด สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายนพฤทธิ์    ฤกษนอก
1. นางพิมลพรรณ    ใจคำ
2 2 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงมณีมาลา    ขันโยธา
1. นางสาวอุมาพร    เลือดกระโทก
3 3 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงรัตติกานต์    พันธุ์กระโทก
1. นายคำภู    หน่อสีดา
4 4 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายชิน    หอมสวาสดิ์
1. นายไตรรัตน์    แสงแก้ว
5 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายสรวิชญ์    หลิมกุล
1. นายสุบรรณ    ทองดี
6 6 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงขนิษฐา    อินทสร
1. นายประทิน    สายทองสุข
7 7 โรงเรียนราษฎร์บำรุง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายธนธัช    สีหาคม
1. นายคุณธรรม    จันมะโฮง
8 8 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายสุทธิวัส    เรืองทอง
1. นางสุภาพร    เทพทอง
9 9 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงสุกัลยา    ภูธรเลิศ
1. นางศันสนีย์    บุตรศรีรักษ์
10 10 โรงเรียนบ้านอาโพน สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงธาราศิลป์    โพริย้า
1. นางสาวประกายเพชร    เอมสมบูรณ์
11 11 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายกฤตนัย    ศรีจันทร์
1. นายกฤษฎา    แก้วสิงห์
12 12 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงสุชาวดี    ศรีจันทร์
1. นายไพโรจน์    วังโณ
13 13 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายรพีภัทร    มะลิพันธ์
1. นางวีราพัชร์    ศรีดาพันธ์
14 14 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายพัสสน    ศรีโสภาพ
1. นางราตรี    พลวุฒิ
15 15 โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    คิมหันต์
1. นางไพจิตร    ศรีปลัดกอง
16 16 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายก้องฟ้า    สุทธิประภา
1. นายกานตพงศ์    สุทธิประภา
17 17 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายกันตภณ    จันเส
1. นายธราธร    อุทัยธวัช
18 18 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายวีรวุฒิ    ปฏิโยเก
1. นางจันที    ภาษาพรม
19 19 โรงเรียนบ้านหนองสองห้องดอนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงชญานินทร์    บุญส่ง
1. นางสาวปณิดา    บุญส่ง
20 20 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงจิตร์อนงค์    ประทุมลี
1. นางจิราภรณ์    จิตอามาตย์
21 21 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายอมรเทพ    ประสิทธิ์
1. นางบุญช่วย    ครึกกระโทก
22 22 โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายกรณ์ดนัย    ละอองดี
1. นางผกากรอง    ร้อยศรี
23 23 โรงเรียนสุขานารี สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายภูริทัต    เทียนชัยแสง
1. นางจิระประภา    นาใจรีบ
24 24 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงนิตย์ชฎา    นาคยิ้ม
1. นายสายัณห์    ผิวอ่อน
25 25 โรงเรียนบ้านนาฝาย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายภูริณัฐ    วันดี
1. นายสัญญา    วันดี
26 26 โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงสรัญญา    คะหาราช
1. นายฤชัย    นาสมยนต์
27 27 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ    ฮอดจันทร์
1. นางวัชราภรณ์    มบขุนทด
28 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายภูรินท์    รังษี
1. นางนิตยา    ปัญญาคม
29 29 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายชนัญญู    แพนขุนทด
1. นายสมพร    แก้ววัน
30 30 โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายวรพงษ์    วิชัยเนาว์
1. นายอรรณพ    ยอดสุวรรณ์
31 31 โรงเรียนพัฒนาเด็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายปัณณวิชญ์    อ่อนช้อยสกุล
1. นางสาวอะชิราวรรณ    คำซองเมือง
32 32 โรงเรียนท่าลาด สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายวรกฤต    จันทา
1. นางอรวรรณ    สีหาวงษ์
33 33 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายน้ำเพชร    เกษาพันธ์
1. นางวิไลพร    บุญหาร
34 34 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายนภัส    ชินเชษฐ์
1. นางวิภาวดี    ดีนาน
35 35 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงแพรวา    ดวงตา
1. นางสาววรางคณา    ไชยรักษ์
36 36 โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยา สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงณิศรา    ภักดี
1. นายวีระพล    เนตรพิมพ์
37 37 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงกุลธิดา    ศิริปี
1. นายพิชิต    บรรเทา
38 38 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายปวรุตม์    ไชโย
1. นายณัฐวุฒิ    สุผาวัน
39 39 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์    สร้อยคำ
1. นายสัมพาศ    แวงวรรณ์
40 40 โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงวรรณิภา    โยธินทะ
1. นางวารุณี    จันทะบูลย์
41 41 โรงเรียนบ้านโหรา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายวุฒิไกร    มิพล
1. นายสุทธิสม    ดังก้อง
42 42 โรงเรียนบ้านสว่าง (สว่างวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงปริสรา    สายราช
1. นางรัชนีพร    ทองผา
43 43 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายณัฐกิตติ์    โถชารี
1. จ.ส.อ.เชิดชาย    น้อยดี
44 44 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายนันทกิตติ์    สำเภา
1. นายอิทธิพล    บรรจง
45 45 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายดนัยนพ    โสดาวาปี
1. นางสุรภา    สินธุโคตร
46 46 โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายภูมิพงศ์    อาจหาญ
1. นายทนงศักดิ์    อาจหาญ
47 47 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายนัฐวัฒน์    ตุนาวา
1. นางสาวรัญชนา    ทรงไชย
48 48 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายจารุวิทย์    แสนทวีสุข
1. นางนงนุช    แก้วคำชาติ
49 49 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายวันพิชิต    ศรีทะโร
1. นายวีรศักดิ์    ศรีใหญ่
50 50 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายกิตติภพ    แสงวิชัย
1. นายชัยบรรจง    โสกชาตรี
51 51 โรงเรียนบ้านโคกสี สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงชฎาพร    สิงขรอาจ
1. นางสว่างจิตต์    กฤติธำรง
52 52 โรงเรียนบ้านกุดจิก สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายวันชัย    แกะมา
1. นางสาวอำนวย    แน่นอุดร
53 53 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายพงษ์ธิสิทธิ์    ไชยวัน
1. นางสุภิญญา    กัญญาสาย
54 54 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงสุธิชา    สิงห์ชัย
1. นางชลธิชาร์    แสงโสดา
55 55 โรงเรียนอนุบาลบ้านทับทิม สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายนนทกร    แนววิลัย
1. นางสาวศยามล    ไชยวงศ์
56 56 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงพิยดา    มูลไชยภูมิ์
1. นางสุนิตย์    สัจจา
57 57 โรงเรียนบ้านจับไม้ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงปริชญา    วรรณเจริญ
1. นายอภิสิทธิ์    หล่าเพีย
58 58 โรงเรียนบ้านดอนชาด สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู    ถุระพัฒน์
1. นายธนงค์    กองอุดม
59 59 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายรัชชานนท์    ไกรศรี
1. นายยุทธชัย    สนเจริญ
60 60 โรงเรียนมารีพิทักษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายกษิดิศ    เหมือนวาจา
1. นางวรัญญา    อ่อนฉลวย
61 61 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายคราม    สิมะจารึก
1. นางวริศรา    ประลันย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................