งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 132
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายพันธุ์ธัช    ผลสลัด
1. นางนิตยา    พลดงนอก
2 2 โรงเรียนบุญณดาวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายธนวิชญ์    ชำนาญค้า
1. นายปิยวิทย์    ศรีนนท์นาม
3 3 โรงเรียนบำรุงวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายภานุวัฒน์    จันทร์ดอน
1. นางสาวนิตร    เหลาสา
4 4 โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายธีรภัทร    ศรีสร้างคอม
1. นางสาวกาญจนา    สีดารักษ์
5 5 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงธนภรณ์กมล    ผลรุ่ง
1. นางศศิญา    หน่อสีดา
6 6 โรงเรียนบ้านม่วงกุล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายภาณุพงศ์    แสนคำ
1. นางอนุธิดา    สายทองสุข
7 7 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช    บำรุงถิ่น
1. นางสาววีณานันท์    พลมณี
8 8 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงสมิตานัน    บุ้งทอง
1. นางเพ็ญตา    อิถรัตน์
9 9 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงชฎาพร    ต่ายเนาว์ดง
1. นางปุณยนุช    แก้วพิกุล
10 10 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายพีรพล    บูรณะ
1. นางเอมอร    พลานุ
11 11 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายวิวัฒน์ชัย    แก้วสิงห์
1. นายกฤษฎา    แก้วสิงห์
12 12 โรงเรียนวัดหงษ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายกิตติคุณ    ขันติกุล
1. นายสำราญ    ตรองติรัมย์
13 13 โรงเรียนบ้านไทร สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายกิตติกวิน    แก้วกิติกรกุล
1. นางวีราพัชร์    ศรีดาพันธ์
14 14 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายอัครวัฒน์    พินยะพงค์
1. นางฆารวี    สิงคะกุล
15 15 โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายชัยอนันต์    จันทร์ศิริ
1. นางสาวปาวิณี    พลรักษา
16 16 โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงพรทิพย์    จำปาบุด
1. นายบรรจง    คำหล้า
17 17 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายอภิมุข    ผาแดง
1. นางฬุริยา    คนขยัน
18 18 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายนภัส    นิยม
1. นางจันที    ภาษาพรม
19 19 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    คงทน
1. นางสาวอุไรวรรณ    ดาด้วง
20 20 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ    จิตอามาตย์
1. นางจิราภรณ์    จิตอามาตย์
21 21 โรงเรียนบ้านบึงพระ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาพร    วันนา
1. นางสาวสายพิน    กองกระโทก
22 22 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายภูธเนศ    เจริญสุข
1. นางสาวเสาวลักษณ์    แป้นนรินทร์
23 23 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงเฌอลินย์    เกศปรีชาสวัสดิ
1. นางบรรจง    ศิลาแลง
24 24 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายพงศ์กฤษณ์    สมสะอาด
1. นางสมพร    ประสาร
25 25 โรงเรียนบ้านแคน สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงปิยพร    ดำดิน
1. นางสวรรยา    วัชรานุสรณ์
26 26 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายณภัทร    มิตรภานนท์
1. นางนฤมิตร    อินถา
27 27 โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายพงศกร    สนิมค้ำ
1. นายสมศักดิ์    ภิรมย์ราช
28 28 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงพัชราภา    พงษ์เกษ
1. นายนิพล    ทวีวัยชัยพล
29 29 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายณัชพล    แหขุนทด
1. นายสมพร    แก้ววัน
30 30 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายณัฐพงศ์    กระแสร์
1. นายพิทักษ์    ทาจัน
31 31 โรงเรียนพัฒนาเด็ก สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายจิรภัทร    เหล่าวีระโยธิน
1. นางสาวอะชิราวรรณ    คำซองเมือง
32 32 โรงเรียนชุมชนโนนแดง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายณภทัร    สามิดี
1. นายเลิศศักดิ์    สามิดี
33 33 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์    บุญตอบ
1. นางณีรวรรณ    เวียงเหล็ก
34 34 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายวรเมธ    อินทรนุช
1. นางสาวพรรณี    สายยศ
35 35 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายทักษิณ    นาซาว
1. นางเพียรพรรณ    สมดี
36 36 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายธนภูมิ    แดนกระโทก
1. นางสุมาลี    ประสิทธิ์
37 37 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายพีรณัฐ    พาหา
1. นางวราภรณ์    อรรคบุตร
38 38 โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายพชรดนัย    แก้วมณีชัย
1. นายบัณฑิตย์    ไชโย
39 39 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรดา    สุริยะศรี
1. ว่าที่ร้อยตรีธนากร    สมตัว
40 40 โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงปรียาวดี    ศรีมูลเขียว
1. นางสาวพิลัยพร    ทิพยาลัย
41 41 โรงเรียนสามขาพิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยกร    หนองหว้า
1. นางสาวราตรี    วงศ์รัตนาจันทร์
42 42 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายพัชระพล    ใจใส
1. นางอำไพวรรณ    เหมะนัค
43 43 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายกรทักษ์    ทวยภา
1. นางวาสนา    อรัญมาลา
44 44 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายอธิฏนัน    สำเภา
1. นางสาวมารศรี    ปัญเศษ
45 45 โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายธิติพงษ์    ไชยชำ
1. นางสุรภา    สินธุโคตร
46 46 โรงเรียนบ้านตาลเลียน สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    กิจวิถี
1. นางโขมพัสต์    อัมวงศา
47 47 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงชลลดา    ตรัสศรี
1. นางสาวนิรมล    เนธิบุตร
48 48 โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู2503) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายพงศภัค    ตุดถีนนท์
1. นายเด่นศักดิ์    ตุดถีนนท์
49 49 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายไกรวิทย์    จันทร์แดง
1. นางสาวศาสดาภรณ์    หาสนาม
50 50 โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    จันแดง
1. นายอดุลย์    อดทน
51 51 โรงเรียนบ้านโนนสัง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงพรชนก    วิชัยศึก
1. นางสาวธนาวีย์รัต    คุปตวุฒินันท์
52 52 โรงเรียนบ้านกุดจิก สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายปวริศ    มะนัส
1. นางสาวอำนวย    แน่นอุดร
53 53 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายพงศธร    ทำเที่ยง
1. นางสุภิญญา    กัญญาสาย
54 54 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงเมลดา    สุขศรี
1. นางชลธิชาร์    แสงโสดา
55 55 โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงจิตต์ชลลดา    กว้างขวาง
1. นางสาวสมร    พรวนสูงเนิน
56 56 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงชนัญชิดา    เทาศิริ
1. นางรวงทอง    เนื่องมัจฉา
57 57 โรงเรียนบ้านจับไม้ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงมธุรดา    หล่าเพีย
1. นายอภิสิทธิ์    หล่าเพีย
58 58 โรงเรียนบ้านดอนชาด สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปภาวรินท์    สีหะไชย
1. นายธนงค์    กองอุดม
59 59 โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายอังกูร    พิมเสน
1. นางสาวนงนุช    พันธ์นาดี
60 60 โรงเรียนภรภัทร สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายชัยภัทร    กองรัมย์
1. นายสุทธิโรจน์    หันสันเทียะ
61 61 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายปภังกร    ไพจิตรประภาภรณ์
1. นางสาวอมรรัตน์    พรมเนาว์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................