งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 130
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านน้ำพร สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงชยาทิต    แก้วประทุม
2. เด็กชายเอกธนัช    กองนันตา
1. นายนราพงศ์    อาษารินทร์
2. นางสาววันทนีย์    ศรีบุรินทร์
2 2 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายกฤษฎา    แก้วพุทธ
2. เด็กชายธนดล    หารกิ่ง
1. นายชินณกร    โคกเกษม
2. นางสุพรรณี    ปานสาลี
3 3 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุกัลยา    ผืนจัตุรัส
2. เด็กหญิงพิมลดา    เสาโร
1. นางสาวจารุวรรณ    อุทาพงศ์
2. นางธัญญลักษณ์    ศรีอินทร์
4 4 โรงเรียนบ้านสร้างก่อ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงสาริกา    คำทุย
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ    พรมมี
1. นางสุภาภรณ์    ภาโนมัย
5 5 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์    เพ็ชร์ประยูร
2. เด็กหญิงสุธาสินี    มณีกัญญ์
1. นางคณารักษ์    พูลเพิ่ม
2. นางดุษณี    จันทร์ซ้าย
6 6 โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายวีรพัฒน์    วิลัย
2. เด็กชายโอภากุล    นะคะจัด
1. นางสาวกัณฐิกา    บุตรศรีรักษ์
2. นางผกากรอง    ศรีประไหม
7 7 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. นางสาวกรรณิการ์    มีอิสระ
2. เด็กหญิงวิญาดา    ลาภชัย
1. นางสาววารี    ขำหมื่นไวย
2. นางสาวอำไพ    วรพล
8 8 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงภัควดี    พิพัฒน์
2. เด็กหญิงศิริกรณ์    ไหว้ครู
1. นายชนะใจ    ผาสุขนิตย์
2. นางเพ็ญไพ    เทศนา
9 9 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายพิทักษ์    คำมะเทพ
2. เด็กชายทินกร    โต๊ะชาลี
1. นางศิริวรรณ    ยตะโคตร
2. นางสุทธีกานต์    วงศ์วรรณ
10 10 โรงเรียนบ้านอาโพน สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายสุรชัย    เกิดเพิ่มดี
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    โอดสวย
1. นางสาวคณาวรรณ์    จงหาญ
2. นางศศิมาภรณ์    ดีเลิศ
11 11 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายฑีฆายุ    แสงบึง
2. เด็กชายพรชัย    เพียชิน
1. นางนงนุช    เดชศรี
2. นางสาวเสาวภา    ไชยสุวรรณ
12 12 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายธีระศักดิ์    ปรือทอง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์    ฟูกโคกสูง
1. นางสาวละเอียด    อาจทวีกุล
2. นางเรวดี    ศรีงาม
13 13 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงสุภัทรตรา    ส่งกลิ่น
2. เด็กหญิงชณิกา    บุญจูง
1. นางสาวรดาณัฐ    กันไชยชาติ
2. นายอดิศักดิ์    นรินทร์รัมย์
14 14 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายธราธร    เอกวุธ
2. เด็กชายณัฐพล    วิลาศรี
1. นายธีระชัย    วิมานทอง
2. นายเสกสรร    จุฬุพงศ์
15 15 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. นางสาวณัฐธิดา    ภูสำเภา
2. นางสาวอริชา    ใจปัญญา
1. นางกัญญา    เทพปันนา
2. นางสาวอุมาพร    ชิณแสน
16 16 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพป. บึงกาฬ 1. นางสาววริสรา    ไชยเลิศ
2. นายเรืองวุฒิ    อ่อนทะเล
1. นางสาวอุลัยวรรณ์    อภัยโส
2. นายเจริญ    นามชู
17 17 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายทนงศักดิ์    บุญหนัก
2. เด็กชายอภิศักดิ์    ดุลย์สอน
1. นายณรงค์ฤทธิ์    บุญโสม
2. นางสาวปาริชาติ    ประสารีบุตร
18 18 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายอภิรักษ์    จันทรวิเศษ
2. เด็กชายอิทธิพล    ศรีจันทร์
1. นางลักขณา    ไพรพาลี
2. นายสราวุธ    พรมกอง
19 19 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. นายศรายุทธ    พูลดี
2. นางสาวทิพย์กัญญา    ชาวโพธิ์
1. จ.ส.อ.ทวีศักดิ์    ศรีสุข
2. นางปารดา    มโนรัตน์
20 20 โรงเรียนบ้านบาก 2 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายธนกฤต    ภูนาชำ
2. เด็กหญิงพัชรี    ผิวเหลือง
1. นางฐิตินันท์    รินทราช
2. นางสาวทิพวรรณ    ผิวเหลือง
21 21 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงญานิศา    ทางกระโทก
2. เด็กหญิงวรรธิวา    ไวว่อง
1. นางสาวธมกร    พลสุวรรณ
22 22 โรงเรียนพุทธบารมี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายศิวกร    สูงรุ่ง
2. เด็กชายอภิรมย์    คงดี
1. นางกมลวรรธน์    เพชรประโคน
2. นางสรัญญา    เคนคำภา
23 23 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงลลิตา    ผ่องแผ้ว
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์    พันธ์โคกกรวด
1. นางสงวนวงศ์    เปรมใจ
2. นางสาวอารีย์รัตน์    ศิลปสูงเนิน
24 24 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายนัฐวุฒิ    อินอนันท์
2. เด็กชายวีระวัฒน์    กิ่งวงษา
1. นายธนากร    โยธิคาร์
2. นางสาวรัชนี    ทัดเทียม
25 25 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงอริสา    โมนาติ
2. เด็กชายวุฒิชัย    อ่อนดี
1. นางสาวนภาภรณ์    จตุรปา
2. นางสิรินาถ    วงค์สามารถ
26 26 โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายไอศูรย์    ตั้งประเสริฐ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ภูดินดง
1. นายนพดล    ดาดี
2. นางสาวพิมพ์พัชรี    ยลวิชัย
27 27 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายหฤษฎ์    ด่านระหาร
2. เด็กชายพัดยศ    เมยดง
1. นางฐิญตา    คำภูแก้ว
2. นางสาวพรรณพร    คะนานทอง
28 28 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายใจกลาง    วงษา
2. เด็กชายสรวิชญ์    วงศ์เจริญศุภโชค
1. นางชุติมา    เหล่าแค
2. นางสาวพิสมัย    สีเหลือง
29 29 โรงเรียนบ้านหนองจาน สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายคิตธิชัย    อิ่มตะคุ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์    หวังเคียงกลาง
1. นางชุติมา    อิสโร
2. ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์    หมายติดกลาง
30 30 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายพงศกร    แอแป
2. เด็กชายภาณุวัฒน์    มูลนิภา
1. นางสาวปนัดดา    จันตะคุณ
2. นางสาวอรกมล    ระว้า
31 31 โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายกฤษฎา    โนนแดง
2. เด็กชายวัชรวรงค์    บุญบาล
1. นายประสงค์    ดอนบรรเทา
2. นางอุไรภรณ์    วงษ์เบาะ
32 32 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายเจษฎาวุฒิ    มหานารี
2. เด็กชายพีระพันธ์    หมวกพิมาย
1. นางปนัดดา    กลั่นกระโทก
2. นางวันเพ็ญ    นนทะชัย
33 33 โรงเรียนกุดแห่วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. นางสาววาสนา    หลวยจันทร์
2. นางสาวเกวลิน    คำโกแก้ว
1. นายประสิทธิ์    ประทุมวัน
2. นายเล็ก    โพธิ์อ่อน
34 34 โรงเรียนบ้านแสรออ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงอริสา    โสรเนตร
2. เด็กชายรัชภรณ์    สถาน
1. นางกรรณิการ์    สมานรักษ์
2. นางสมควร    แววเพชร
35 35 โรงเรียนบ้านผักกะย่า สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงสุชาวดี    มาตขาว
2. เด็กหญิงธัญทิพย์    แสงชู
1. นางสาวปิยะภรณ์    สาริบูรณ์
2. นายวิเชียร    สาริบูรณ์
36 36 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงสุดา    แก้วอินธิ
2. เด็กหญิงศิริยา    วะนานาม
1. นายบุญธรรม    มุ่งหมาย
2. นางสาวศิริลักษณ์    ศิริเดชไชยวงศ์
37 37 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    แก้วสะอาด
2. เด็กชายพรพิพัฒน์    ลายน้ำเงิน
1. นายสัมฤทธิ์    ขันติวงศ์
2. นางสาวเยาวภา    ดวงไชย
38 38 โรงเรียนบ้านชะโนต สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายธนพล    โคตรภู
2. เด็กหญิงณัฐริกา    มะคำ
1. นางพิมพ์สุชา    บัวชุม
2. นางสุวิภา    เอกพิมพ์
39 39 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายปิยราช    บุตดีอ้วน
2. นางสาวศิริประภา    อู่ไทย
1. นายธีรพงษ์    วงศ์เคน
2. นางสาวนภาพร    ใจคิด
40 40 โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายเจษฎา    หาญณรงค์
2. เด็กหญิงภารดี    หลักคำ
1. นางทองพูน    แก้วสังข์
2. นางสาวนิตยา    พรมสอน
41 41 โรงเรียนบ้านหนองฮาง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงนงเยาว์    ตามรัมย์
2. เด็กหญิงกัญภัสสร    จันเสนา
1. นายสมจิต    หนองหิน
2. นายสุพจน์    ไชยสิทธิ์
42 42 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายฤทธิศักดิ์    วงษ์คำตา
2. เด็กชายภาคิน    สุตันตั้งใจ
1. นายปรีชา    พลราช
2. นายเชษฐา    คำพันธ์
43 43 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายธีรภัทร    มณีแผลง
2. เด็กชายศุภกร    ชูสุข
1. นางประชุมพร    สุระพินิจ
2. นายพิพัฒน์    สอนพัลละ
44 44 โรงเรียนบ้านหนองลาด สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายแดน    พุทธโสม
2. เด็กชายวัชรกร    โคตรศรี
1. นางสาวกาญจนา    ยาวะโนภาส
2. นายสิทธิชัย    นามเดช
45 45 โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุวรรณี    ลันศรี
2. เด็กหญิงวรรณิภา    แก้วผิวอาจ
1. นางนงรักษ์    ทองหนองยาง
2. นางอรุณรัตน์    อัมรานนท์
46 46 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 1. นางสาวศิริวรรณ    วงศรีลา
2. เด็กหญิงวรรณภา    เครือแวงมล
1. นางสาวธรรมนัด    โถบำรุง
2. นางวลัยรัตน์    งามสิทธิ์
47 47 โรงเรียนบ้านเล้า สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    สร้อยจันดา
2. เด็กชายจักรกฤษณ์    ขำสุทัศน์
1. นางถนอมจิต    กาญจนาจินดานันต์
2. นางพิราวรรณ    ธารเจริญ
48 48 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน ( ขยายโอกาส ) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงสรนันท์    บุญมาก
2. เด็กชายคุณากร    คามราช
1. นางสาวอทิตยาภรณ์    ศิริบุตร
2. นายอุดมศักดิ์    ศิริบุตร
49 49 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะมาศ    ดวงศรี
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์    ดีงาม
1. นางธัญดา    สุขเกษม
2. นางเอกอังกฤษ    สืบสุนทร
50 50 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายทักษ์ดนัย    โคตรชุม
2. เด็กชายณภัทร    วรรณโก
1. นางสาวจิราภรณ์    โคตรศรีวงษ์
2. นายปัญญา    สายทองดี
51 51 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงนฤมล    พวงสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์    เจ็กสกุล
1. นางสาวฐิติยา    ปุราชะโก
2. นายพุฒิพงศ์    กรวยสวัสดิ์
52 52 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นายวีรศักดิ์    วุฒิสาร
2. เด็กชายธนนันท์    ผลทวิล
1. นายพิษณุพงษ์    วรรณกุล
2. นางวารีวรรณ์    ไกรโสดา
53 53 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายอดิศักดิ์    รอดกสิกรรม
2. เด็กชายเอกภพ    มีบัง
1. นางสาวจรินทร์    โชคสวัสดิ์
2. นางสาวอรทัย    จำปาทอง
54 54 โรงเรียนด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    เอี่ยมสะอาด
2. เด็กชายพงษ์ชิต    พุุทธธรรมคุณ
1. นางอภิญญา    ผ่องจิตร
2. นางสาวอัญรินทร์    โชคทวีวสุรัตน์
55 55 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงชมพูนุช    อุทัยกัน
2. เด็กหญิงสิริมา    ลาภารัตน์
1. นางบรรจง    ดวงเนตร
2. นางรุจิรา    ค้าเจริญ
56 56 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายโสภณ    สารพันธ์
2. เด็กชายสุรศักดิ์    ดีรักษา
1. นางนงค์ลัษณ์    บุรมศรี
2. นายเสมอ    มะปัญญา
57 57 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงอัจฉรา    เจริญภูมิ
2. เด็กชายภราดล    คลังกลาง
1. นายณัฐพล    อัสสพันธ์
2. นางสาวมลฤดี    วันศิริ
58 58 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปรียานุช    พันธ์เพชร
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    มุ่งหมาย
1. นางสาวพรหมภรณ์    เผ่าพันธ์
2. นางอนงค์    สาริพันธ์
59 59 โรงเรียนชุมชนวังหิน สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ    ไชยพระอินทร์
2. นางสาวดาวพระศุกร์    สุดน้อย
1. นางณัฐรดา    ยมมูล
2. นางนันทิพร    บุญห่อ
60 60 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายจีรศักดิ์    ผมทำ
2. เด็กชายวรเวช    เลิศวิลัย
1. นางคชภรณ์    สายบุตร
2. นางสาวปนัดดา    ประทุมชมภู
61 61 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายอัครพล    หมื่นใจ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์    ขันอาษา
1. นางสาวปฏิมา    สีอุคุ
2. นายวิทวัส    สินทร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................