งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 013
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร สพป. เลย เขต 1 1. นายสุริยา    แสงทอง
2. นายวรพงษ์    วงษ์ดี
3. เด็กชายอนุชา    พงษ์สระพัง
4. นางสาวอาทิตยา    ยามดี
5. นางสาวกนกวรรณ    พรึกษา
6. เด็กหญิงฐิติมา    แสงศรีจันทร์
1. นางวงเดือน    สอนพรหม
2. นายสำเนียง    อองภา
3. นางสุวพร    เวชสวัสดิ์
2 2 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงรินลดา    บุญลาม
2. เด็กหญิงสุภาวดี    ศรีลาพรม
3. เด็กหญิงนวรัตน์    พาสันต์
4. เด็กหญิงรินรดา    บุตรศรี
5. เด็กหญิงศิริโสภา    แก้วพิกุล
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์    แก้วพันธ์ใน
1. นางสาวสุวิชา    แก้วบุญพะเนา
2. นางสาวอาภาภรณ์    จิตรประพันธ์
3 3 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายภาคินัย    เพียขันทา
2. เด็กหญิงวรรณวิสา    จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงชลธิชา    สองประโคน
4. เด็กหญิงวิจิตรา    ศรีผาย
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ขุนประสิทธิ์
6. เด็กหญิงบัวชมพู    สงครามรอด
1. นางสาวสุภาวดี    คิดรัมย์
2. นางสาวเจนจิรา    ชิดชอบ
4 4 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงจิรภัทร์    โพนทอง
2. เด็กหญิงแววดาว    ชาวดร
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ผมอุต
4. เด็กหญิงสุภาวดี    หลวงถนนเจริญ
5. เด็กหญิงนิตยา    แดงนา
6. เด็กหญิงอภิรมณ์หลิน    บุญยัง
1. นางรจนา    คำพิมพ์
2. นางศุภมาส    พลศักดิ์
3. นางเสงี่ยม    ศรีพุทธา
5 5 โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    โวหารลึก
2. เด็กหญิงธารีรัตน์    ทิพประมวล
3. เด็กหญิงนิภาดา    รูปสวย
4. เด็กหญิงปิยะนุช    รันรักษา
5. เด็กหญิงศศิธร    นพคุณ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์    สุขกำเนิด
1. นายกรวินท์    เยาวขันธ์
2. นางวรากร    อินศิริ
3. นางเกษรินทร์    อนันทวรรณ
6 6 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. นางสาวเจนจิรา    ใจไว
2. นางสาวเพชรา    วารีพิณ
3. เด็กหญิงวรรณภา    ใจไว
4. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    ระบาเลิศ
5. เด็กหญิงลลิตา    ทิพย์สุขุม
6. นางสาวสิริยากร    มาตรด้วง
1. นายนิเริ่ม    ไชยประโคม
2. นางยุพิน    ไชยโชติ
3. นางวลัยภรณ์    ไชยประโคม
7 7 โรงเรียนบ้านกุดหูลิง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    เทียนสว่าง
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร    ห้าวหาญ
3. เด็กหญิงทัณณิตา    หลงมา
4. เด็กหญิงวนิพา    ชัยเขว้า
5. เด็กหญิงอัฉริยา    วรรณชัย
6. เด็กหญิงฐิติวรดา    นวลงาม
1. นางสาวมัลลิกา    พุ่มพฤกษ์
2. นายวิญญูู    ทาจันทร์
3. นางสายธาร    แน่นอุดม
8 8 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. นายสุทธิรักษ์    ทองหมุน
2. เด็กหญิงอาทิตยา    ศรีกุลวงค์
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า    เติมเชื้อ
4. เด็กหญิงสุพัตรา    แสงคำ
5. เด็กหญิงศศิประภา    นวนเมืองปัก
6. เด็กหญิงจิระนันท์    รักษาโฉม
1. นางสาวจินตนา    สุบุญ
2. นางบังอร    รามโกมุท
3. นางอรุณี    ศรีเมือง
9 9 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายพิชิตพล    ลีนาลาด
2. เด็กหญิงอาทิตติยา    เชื้อมอญยาว
3. เด็กหญิงณัฐพร    เพียสา
4. เด็กหญิงบุญฑิตา    คำภูษา
5. เด็กหญิงอรศิริ    แก้วมะ
6. เด็กหญิงยุพารัตน์    พลราชม
1. นายพิชิต    จันทรวงศ์
2. นางสัญญา    นิลทะราช
3. นายอดิศักดิ์    ศรีนา
10 10 โรงเรียนบ้านตะโนน สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. นายอภิวุฒิ    จันพิละ
2. นางสาวขนิษฐา    บุญยัง
3. นางสาวอรชิมา    คำทา
4. เด็กหญิงกรองแก้ว    เกษหอม
5. เด็กหญิงสุธิดา    พรหมโส
6. เด็กหญิงพรไพลิน    เดือนขาว
1. นางประยูร    เกษศรี
2. นางสาวปิยนุช    เรืองเกษม
3. นางอรทัย    แหวนอ่อน
11 11 โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคาร สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงผัลย์สุภา    คำโสภา
2. เด็กหญิงเมธาพร    บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงอรัญญา    โมธรรม
4. เด็กหญิงตรีนภา    เปียนขุนทด
5. เด็กหญิงอวิกา    เหนือจันทึก
6. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์    ใจหมั่น
1. นางสาวกลิ่นขจร    เจียมเกาะ
2. นางพัชรินทร์    ราชพลแสน
3. นางสาววิไลพร    คัดจันทึก
12 12 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงปานไพลิน    วรรณา
2. เด็กหญิงมนัสนันท์    เรียนไธสง
3. เด็กหญิงสุธิชา    สงวน
4. เด็กหญิงอรอุมา    เตยไธสง
5. เด็กหญิงธมนวรรณ    สิงหามาตร
6. เด็กชายรฐนนท์    แก้วบัวผัน
1. นางนภัสสร    เทียมไธสง
2. นางสมร    สระทองหลาง
3. นางสารภี    เผือกเอี่ยม
13 13 โรงเรียนบ้านปราสาท สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงกัลยาณี    สมร
2. เด็กหญิงกานดา    บินทุรันต์
3. เด็กหญิงศิวิภา    เนียมงาม
4. เด็กหญิงศิริมา    สมร
5. เด็กหญิงวนิดา    โสมหาว
6. เด็กหญิงศศินา    เนียมงาม
1. นางสาวกัญญา    แก้วโพนงาม
2. นางพรพิมาล    แก้วธรรม
3. นางวรัตม์ชนันตร์    รัตนพันธ์
14 14 โรงเรียนบ้านจาน สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาวดี    อรุณโณ
2. เด็กหญิงปิยะพร    เดชทิศ
3. เด็กหญิงอินทิรา    นนทะภา
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์    แก่นนาคำ
5. เด็กหญิงสุมิตา    สีหาวัตร
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์    ปักกาโล
1. นางดวงเดือน    วรรณโชติ
2. นางมยุรี    ศรีโพธา
3. นางศุภลักษณ์    อรรคคำ
15 15 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงสุชานันท์    ปะนะทัง
2. เด็กหญิงศุภรัตน์    เตชะผุย
3. เด็กหญิงทิพวรรณ    เพียเฮียง
4. เด็กหญิงสุกัญญา    ใจซื่อ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ศรีสัง
6. เด็กหญิงนิพาพร    ภัควา
1. นางรัชนี    แสงสิทธิ์
2. นางสาววรรณวิภา    ภูน้ำใส
3. นางสมควร    ภูน้ำใส
16 16 โรงเรียนบ้านนากั้ง สพป. บึงกาฬ 1. นางสาวหยาดฝน    ภูกาสอน
2. นางสาวปุณยาพร    ศรีพรหม
3. นางสาวปภัสสร    ผดุงแดน
4. นางสาวสุดารัตน์    โมกขะศักดิ์
5. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    กระจกแก้ว
6. เด็กหญิงพิชญานันท์    เวฬุวนารักษ์
1. นางสาวขวัญจิต    อนุลีจันทร์
2. นางจันทญา    ตั้งตระกูล
3. นายสมชาย    ตั้งตระกูล
17 17 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงวนิดา    บุตรวงษ์
2. เด็กหญิงสุมาลี    ดวงจิตร
3. เด็กหญิงศิริพร    ดรรชนีมาศ
4. เด็กหญิงฉัตรรัตน์    คำมาตร
5. เด็กหญิงปิยะนุช    สร้อยนายาง
6. เด็กหญิงวิรดี    ศรีสมุทร
1. นายวรวุฒิ    ทองสง่า
2. นางอรทัย    เจริญใจ
3. นางสาวเยาวลักษณ์    บริวงค์
18 18 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงราตรี    จันทร์พวง
2. เด็กหญิงอรทัย    สีโห
3. เด็กหญิงวิภวานี    วนาสุวดี
4. เด็กชายสราวุธ    บรรโล
5. เด็กชายทวนทอง    โถแก้ว
6. เด็กหญิงดวงกมล    ศิลาชัย
1. นางกันตา    เดชากุลตระกูล
2. นายสุทธิรักษ์    จันทร์ศรี
3. นางสาวอัญชิสา    แก้วศรีทอง
19 19 โรงเรียนบ้านโนนกาหลง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. นางสาวณัฐิดา    ดวงจันทร์
2. นางสาวนรินทร์    ใจอุ่น
3. นางสาวไพลิน    อินทร์จำปา
4. นางสาวทิพย์วัลย์    บัวเหง้า
5. นางสาวจิราพัชร    สารสิทธิ
6. นางสาวศรัณยา    วงษาไชย
1. นางกรรณิการ์    เพ็งเรือง
2. นางสาวนวลออง    ทำดี
3. นางสาวหทัยรัตน์    คำสิงห์
20 20 โรงเรียนบ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร 1. นางสาวจันจิรา    ตราวิชัย
2. นางสาวพันรสา    ไชยายงค์
3. เด็กหญิงสุพรรษา    พันธ์คูณ
4. เด็กหญิงชลิตา    ไชยายงค์
5. เด็กหญิงมนต์เทียน    เทพสุริย์
6. เด็กชายภูนิภัทร์    ไชยายงค์
1. นางบาศรี    นาโสก
2. นางพิมลรัตน์    ชิณโสม
3. นายสุรพงษ์    เสริฐศรี
21 21 โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงสาวิกา    เบียดกระโทก
2. เด็กหญิงฟ้าใส    คงทัน
3. เด็กหญิงพรวิมล    เบี้ยกระโทก
4. เด็กหญิงชนิดา    พบกระโทก
5. เด็กหญิงฐิติมา    ถอยกระโทก
6. เด็กชายพงศธร    การบรรจง
1. นางสาวจตุพร    แสงทิพย์
2. นางธนาภรณ์    พาขุนทด
3. นางโฉมยงค์    เนื่องกระโทก
22 22 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    คำอ่อน
2. เด็กหญิงกฤติกา    เกร็งชื่อ
3. เด็กหญิงกฤติมา    เกร็งชื่อ
4. เด็กหญิงสุจิรา    วัลย์เปรียงเถาว์
5. เด็กหญิงปวริศา    กอมประโคน
6. เด็กหญิงวงศ์ตะวัน    สายเสียง
1. นางพรรณี    นึกมั่น
2. นางรัศมี    ดีปัญญา
3. นางสาวสุจิตรา    ชาวสุรินทร์
23 23 โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงสุมณฑกาญจ์    รอดกลาง
2. เด็กหญิงลดารัตน์    เจริญนางรอง
3. เด็กหญิงตะวัน    แรมจะบก
4. เด็กหญิงธัชนก    จูมเกตุ
5. เด็กหญิงทิพวรรณ์    นวลจันทร์
6. เด็กหญิงชลธิชา    ชีโพธิ์
1. นางสาวชนิษฐา    ชีโพธิ์
2. นางสาวระเบียบ    มณีพินิจ
3. นางสุขสมบัติ    มาลัย
24 24 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงชลาลัย    วันนุบล
2. เด็กหญิงจิราพร    ภูมิพัฒน์
3. เด็กหญิงศิลาลักษณ์    เสาสอน
4. เด็กหญิงจิราราช    เสาสอน
5. เด็กหญิงณัฐธิดา    โสดแก้ว
6. เด็กหญิงอรระพิน    ไชยโชติ
1. นางฉัตรวรีย์    โพธิ์ธนรัฐ
2. นางสาวพิมพ์วิชยา    ขยันวงค์
3. นางสาวหัทยา    โคตะมา
25 25 โรงเรียนบ้านหัวหมู สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวนิดา    ถานัง
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    พรมพิมล
3. เด็กหญิงธัญญกานต์    แข็งฉลาด
4. เด็กหญิงณัฐมน    แก้วอมร
5. เด็กหญิงชญานี    ชาคำฤทธิ์
6. เด็กหญิงณัฐนิชา    พิลาภัณฑ์
1. นางชูผกา    ประจะเนย์
2. นางพันทิพา    ปัจจังคะตา
3. นางมยุรี    นะราวัง
26 26 โรงเรียนหนองแวงเหนือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุรินดา    ดลเจิม
2. เด็กหญิงวราภรณ์    สิทธิจันทร์
3. เด็กหญิงนัธมล    เพชรบรม
4. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    มาตรประสงค์
5. เด็กหญิงปณิตา    พรมรัตน์
6. นางสาวเมทินี    เกือสีโท
1. นางสาวณิชาภัทร    อารีเอื้อ
2. นางรัตนา    เพ็ญประชุม
3. นางส่งสุข    ไพละออ
27 27 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงสุพัตรา    ตาลหยง
2. เด็กหญิงสุภาริณี    มูลคาย
3. เด็กหญิงลักษิกา    สุพรม
4. เด็กหญิงสุภาวดี    แก่นทอง
5. เด็กหญิงสุทธิดา    เรลอย
6. เด็กหญิงพรทิพย์    กาหวาย
1. นางขนิษฐา    ชำนาญศิลป์
2. นางนภาพร    ตันนารัตน์
3. นายมะชานน    เหล่าโสด
28 28 โรงเรียนบ้านละเอาะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงบุญพิทักษ์    หงษ์อินทร์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    อุตสาหะ
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ    ศิริจันดา
4. เด็กหญิงรสรินทร์    นามวิชา
5. เด็กหญิงแก้วตา    เผื่อแผ่
6. เด็กหญิงสุภาพร    นามวิชา
1. นางสาวกนกวรรณ    แพ่งสภา
2. นางชยาภัสร์    พิมพร
3. นายประจักษ์    ใจสุระ
29 29 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงชื่นกมล    แนมพลกรัง
2. เด็กหญิงกีรติกา    บิกขุนทด
3. เด็กหญิงสุวนันท์    แพะขุนทด
4. เด็กหญิงพรพิมล    วงศ์กลาง
5. เด็กหญิงสโรชา    พาจันทึก
6. เด็กหญิงวลัยลักษณ์    เกิดขุนทด
1. นางกอบแก้ว    ธูปขุนทด
2. นางนิ่มนวล    จันทร์ลุน
3. นายอิทธิพงศ์    คืบขุนทด
30 30 โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงอุษา    มีอ่อน
2. เด็กหญิงวนิดา    บัวระบัดทอง
3. เด็กหญิงปิรันทา    ผิวใส
4. เด็กหญิงจิระภา    ทองยศ
5. เด็กหญิงอารีวรรณ    ปะตังเวสัง
6. เด็กหญิงพรชิตา    แทนอันดา
1. นายปัญญา    สอลี
2. นางพวงเพ็ชร    มูลสมบัติ
3. นางพิมพ์วรา    เอื้ออภิวัชร์
31 31 โรงเรียนสนามบิน สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายพงศ์เพชร    อนุสุริยา
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ    จันมา
3. เด็กหญิงวรรณธนา    เพ็งแสน
4. เด็กหญิงอุมาพร    บุตรตาสี
5. เด็กหญิงณัฐธิดา    สุวรรณคำ
6. เด็กชายสันติ    พิกุล
1. นางละออ    ผาน้อย
2. พระวิญญู    จันอุด
3. นางอรินดา    บรรณวงษา
32 32 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงปภาวี    ฆ้องสีทา
2. เด็กหญิงสกาวรัตน์    ร่มพฤก
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    อ่อนเงิน
4. เด็กหญิงชลดา    ปลั่งกลาง
5. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง    ค้าคุ้ม
6. เด็กหญิงปณิตา    สวนดง
1. นางจิตรี    จับพิมาย
2. นายประสิทธิ์    ตรีสันเทียะ
3. นางพรทิพย์    ตรีสันเทียะ
33 33 โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงอภิญญา    ทองแสง
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์    บุญมี
3. เด็กหญิงศศิธร    ภูนางาม
4. เด็กหญิงอัมพกา    ป้องกัน
5. เด็กหญิงอรสรร    วงศ์เคน
6. เด็กหญิงจิราภรณ์    สีดา
1. นายนัทธพงศ์    ป้องกัน
2. นางบัวเรียว    เพียเทพ
3. นางสุกัลยา    นารี
34 34 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. นางสาวภัทราภรณ์    แก้วบุตรดี
2. นางสาวรัชฎาภรณ์    แก้วงาม
3. เด็กชายคณิต    ไชยมี
4. นางสาวเขมิกา    โพธิ์วัง
5. เด็กหญิงทิพวรรณ    กันนุฬา
6. เด็กชายคณิต    ไชยมี
1. นายบรรณ์    ชัยพรม
2. นางบุตรดี    โอษฐงาม
3. นางพิกุล    ใคร่นุ่นกา
35 35 โรงเรียนบ้านโนนประทาย สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงอรพิน    พิมพ์สินธุ์
2. เด็กหญิงฐิติพร    สุขเกษม
3. เด็กหญิงปิยสาขา    มาโยธา
4. เด็กหญิงธารารัตน์    พันธ์กุล
5. เด็กหญิงจิราภรณ์    ศรีวะอุไร
6. เด็กหญิงเดือนเต็ม    บุญไสว
1. นางกฤษณรัตน์    วะชุม
2. นางปัทมาภรณ์    ม่วงมูลตรี
3. นางรุ่งทิพย์    เบ้าจังหาร
36 36 โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงศศิประภา    ปากดี
2. เด็กหญิงปัณฑิตา    สุทา
3. เด็กหญิงสาวิตรี    คะดุน
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์    อุผา
5. เด็กหญิงจินทภา    สายโอราช
6. เด็กหญิงอรัญญา    กิตติศรีวงพันธ์
1. นางสาวประภาพร    พันธุ์เวียง
2. นางสาวพรรนิภา    วงศ์ณะรัตน์
3. นางสาวโสภา    โสดาภักณ์
37 37 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายเอกราช    เหลาคำ
2. เด็กชายพรสรรค์    ชื่นตา
3. เด็กชายอภิเชษฐ์    เหลาคำ
4. เด็กหญิงวัลภา    ไกรยวงษ์
5. เด็กหญิงอลงณ์กร    อัครจันทร์
6. เด็กชายปะติมากร    ทอนไชย
1. นางสาววันนา    อ่อนขาว
2. นายสุพรรณ    รอดสุขโข
3. นางสาวเยาวภา    ดวงไชย
38 38 โรงเรียนนางามวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 1. นางสาวเอลิสา    วงษ์บ้านดู่
2. นางสาวพรกนก    แสนคำ
3. นางสาวพรวดี    แสนรัง
4. นางสาวทิติยา    รามฤทธิ์
5. เด็กหญิงประลัดดาพร    เตโช
6. เด็กหญิงเขมมิกา    อุปไชย
1. นายทวีศักดิ์    คำหาญ
2. นางพรเพ็ญ    สารทอง
3. นางสวรรญา    ศรีอาจ
39 39 โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยากร    มณีภาค
2. เด็กหญิงรุ่งยุพิน    ทวีสุข
3. เด็กหญิงสุนิสา    ตู้เงิน
4. เด็กหญิงอรทัย    คูณสามัญ
5. เด็กหญิงสุนิสา    โภชนจันทร์
6. เด็กหญิงมะลิวัลย์    คนขยัน
1. นางสาวนิลบล    เครื่องจันทร์
2. นางศิราพร    ประถาวร
40 40 โรงเรียนบ้านอ้อมกอประชาสามัคคี สพป. อุดรธานี เขต 3 1. นางสาวติยาภรณ์    เทียบที
2. นางสาวภาคินี    เหล่ามูล
3. เด็กหญิงปิยะมาศ    ปุริมาตัง
4. เด็กหญิงมัทนียา    สุตตาสอน
5. เด็กหญิงประภาพรรณ    จันทร์ทาศรี
6. เด็กหญิงชุตินันท์    พรรื่นเริง
1. นางดรุณี    นนทวิชัย
2. นางผุสดี    ใหญ่โสมานัง
3. นายสว่าง    นนทวิชัย
41 41 โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    มาลำโกน
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์    พิมพานิชย์
3. เด็กหญิงธวัลหทัย    พิมพานิชย์
4. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    สิทธิศรีจันทร์
5. เด็กหญิงลลิตา    บุญเบ้า
6. เด็กหญิงอ้อม    กุลวงค์
1. นางนวลจันทร์    สุจริต
2. นางน้อม    โนนคำเฮือง
3. นางอุรารักษ์    สุวรรณพันธ์
42 42 โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงปานทิพย์    ดวงน้อย
2. เด็กหญิงชลธิชา    สิงหาเวช
3. เด็กหญิงสุภาวดี    วงศ์นามเถาว์
4. เด็กหญิงปนัดดา    ศรีจันดา
5. เด็กหญิงสุภิทธา    พันธะนู
6. เด็กหญิงชลธิชา    ฉันไชย
1. นางวาสนา    วรรณแสง
2. นายศุภชัย    ทุมมณี
3. นางเข็มมา    เหล็กเพ็ชร
43 43 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงสุพรรณิกา    พวงผกา
2. เด็กหญิงพิราวรรณ    แหชัยภูมิ
3. เด็กหญิงกชกร    หาทอน
4. เด็กหญิงปิยะนัน    เพ็ชรนาวา
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    แสนกิ่ว
6. เด็กหญิงจิรวดี    กุลบุตร
1. นางกมลพรรณ    ช่างหล่อ
2. นางสาวสาวิตรี    เป๊ะชาญ
3. นางสุกัญญา    ธรรมศิลป์
44 44 โรงเรียนบ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงปราชญา    ภูนารี
2. เด็กหญิงวิภาดา    ไชยบุุตร
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    โพสาวัง
4. เด็กหญิงปวีณา    ทวิวิน
5. เด็กหญิงธยานิจ    พิมพ์หาร
6. เด็กหญิงวรรณิษา    นันสุข
1. นางทัศนีย์    ศรีถาพร
2. นางพรวิมล    ปัตพี
3. นางมะลิ    พงศ์ชีวนันท์
45 45 โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงพิจิตรา    หมื่นพล
2. เด็กหญิงดลฤดี    ภูพันนา
3. เด็กหญิงเบญญาภา    ภูโททิพย์
4. เด็กหญิงพัชนิดา    ไชยเรือง
5. เด็กหญิงบุชิตา    ชิณวรรณ์
6. เด็กหญิงศิริวรรณ์    วิชัยวงษ์
1. นางดวงพร    ภูแช่มโชติ
2. นางพรรณอร    ภูถมดี
3. นางเทียมรุ้ง    ภูสอดเงิน
46 46 โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงธันยพร    เกษรมาลา
2. เด็กหญิงมัณฑิรา    ไชยทองพันธ์
3. เด็กหญิงวรรณภา    จันทะแพน
4. เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์    คำหล่า
5. เด็กหญิงปัทมวรรณ    หางสลัด
6. เด็กหญิงอรพินธ์    บ่อแก้ว
1. นางกัลยกร    ซาซุม
2. นายทวีศักดิ์    ระหา
3. นายสมัย    ดอกไม้ทอง
47 47 โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง สพป. เลย เขต 2 1. นายต่อตระกูล    โสมน
2. เด็กชายวีรเดช    ศรีรักษ์
3. นางสาวเด่นนภา    แนวประเสริฐ
4. นายวรเมธ    กรรณลา
5. เด็กหญิงอธิตา    พัดดำ
6. เด็กหญิงศิริวรรณ    แสงโชติ
1. นายปริญญา    ศรีสมัย
2. นายพงษ์พรรณ    ภูงาม
3. นางสาวพิชญ์สิณี    สีใจปั๋ง
48 48 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (อินทร์ประชาคาร) (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ขุมคำ
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์    บุญล้น
3. เด็กหญิงสุวิภา    พิมพ์โพชา
4. เด็กหญิงจงจิตร    พลไชย
5. เด็กหญิงวิสุดา    คิดรอบนอก
6. เด็กหญิงศรีสุดา    รู้รอบ
1. นางจารุณี    ขันเงิน
2. นางบัวสา    สมบูรณ์
3. นางสาวภัสสรา    เหรียญทอง
49 49 โรงเรียนบ้านแคน "คุรุราษฎร์ส่งเสริม" สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงบุษราคัม    บำรุงนาม
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    อ่อนมณี
3. เด็กหญิงศิริโสภา    สีสังข์
4. เด็กหญิงลำไย    คุมสุข
5. เด็กหญิงสุพัฒตรา    บุญเวิน
6. เด็กหญิงญาณี    ประจวบสุข
1. นางกัลยา    สืบโสดา
2. นายอติชาต    สร้อยจิต
3. นายอัมพร    บุติมาลย์
50 50 โรงเรียนบ้านคำแมด สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายภานุพงษ์    พงษ์พรรณนา
2. เด็กชายสุทธิพงศ์    โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงกุสุมา    สีสมสอน
4. เด็กหญิงสุมิตา    เหล่าแสงสี
5. เด็กหญิงเข็มมิกา    ชินแสน
6. เด็กชายอนุสรณ์    สิงห์คำมา
1. นางสาวพรนัชชา    เพ็งวิชัย
2. นางสาวพัชรียา    โพธิ์ศรี
3. นายสุพัฒน์    สิมมะลิ
51 51 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงดมิศรา    กินรี
2. เด็กหญิงอัจฉรา    ศรีสุริย์
3. เด็กหญิงอริศรา    ทานุวัตร์
4. เด็กหญิงธิดาพร    จักสุวงษ์
5. เด็กชายปริวัฒน์    สีสวัสดิ์
6. เด็กชายหิรัณยา    ธงชัย
1. นางกชกร    ชัยนอก
2. นางสาวรัตน์ติกาล    จันคำ
3. นางศรินรัตน์    ธนิตธรรมพงศ์
52 52 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นางสาวครองขวัญ    บุญศรี
2. นางสาวพัชรธิดา    มีสิมมา
3. นางสาวปิยะธิดา    ศรีโสภา
4. นางสาวรัญชนก    คำภู
5. เด็กหญิงวิภาดา    พรหมทา
6. เด็กหญิงสุภสร    สมก่ำพี้
1. นายกรุง    อิทธิพรม
2. นางสาวคำพันธ์    แฝงจันดา
3. นางสุภาพร    พูลทอง
53 53 โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. นางสาวสิริยากร    รัตนวิชัย
2. นางสาวปรารถนา    สัตมิตร
3. นางสาวสุไลวรรณ    ตาเกิด
4. นางสาวน้ำเพชร    อารีญาติ
5. นางสาววรินทร์    อุทัยคำ
6. นางสาวพัชริดา    อยู่ม่วง
1. นางสาวกัลยา    อ่อนชัย
2. นายวัชรพล    สงสนธิ
3. นางวิริยะสมร    บัวทอง
54 54 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 1. นางสาวนิลาวัลย์    บุตรพรหม
2. นางสาวแสงสุรีย์    สีทาสังข์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    พรหมมาวัน
4. เด็กหญิงนิภาพร    บุตรตะพรม
5. เด็กหญิงมัณฑณา    พิมพ์เสนา
6. นางสาวเยาวณี    ศรีบุรินทร์
1. นางธนพร    สลีอ่อน
2. นางสาวปิยวรรณ    นันทพรม
3. นางสาววัลลี    เนตรแสงศรี
55 55 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. นายธีระพงษ์    กันหาเขียว
2. นางสาววรรณภา    ผิวขม
3. เด็กชายพีระพงษ์    พรมเจียม
4. เด็กชายธัญชนก    สีเนหะ
5. เด็กหญิงนิสายชล    มุ่งลา
6. เด็กหญิงอุไรวรรณ    จุลลนันท์
1. นางบุปผาวรรณ    ฦานาม
2. นายวิสิฏฐ์    ฦานาม
3. นายเกริกฤทธิ์    เส่งมูล
56 56 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงสุภารัตน์    นันตะนัย
2. เด็กหญิงสุทธิดา    โยวะมุด
3. เด็กหญิงอรทัย    บุญมา
4. เด็กหญิงพรทิพย์    หาญคำภา
5. เด็กหญิงอังคณา    ตติยะรัตน์
6. เด็กหญิงบัณฑิตา    เดชมี
1. นางสาวณัฐวิภา    สุดแท้
2. นางสุชาดา    แสงสิทธิ์
3. นางสาวเลิศฤชา    สุดใจ
57 57 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงจิตวดี    กั้วเสถียร
2. เด็กหญิงมุฑิตา    ไชยพิศ
3. เด็กหญิงวิมลณัฐ    แก้วหนองฮี
4. เด็กหญิงกนกวรรณ    กิระพันธ์
5. เด็กหญิงปิยะวรรณ    แก้วโม้
6. เด็กหญิงสุมลฑา    อำพล
1. นางสาวภิญญพัชญ์    พาฤทธิ์
2. นางสาววรรณิภา    จำปานิล
3. นางอรพินทร์    โพธิ์หะนาม
58 58 โรงเรียนบ้านห้วยทม สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกิตติมา    เพ็งพลา
2. เด็กหญิงวรรณภา    จวบบุญ
3. เด็กหญิงรุลิยา    คูณผล
4. เด็กหญิงมุกดา    เนตรหาญ
5. เด็กหญิงสุชานันท์    สะเดาทอง
6. เด็กหญิงจิราวรรณ    เพชรประไพ
1. นางปณิธฑิตา    ชวาฤทธิ์
2. นายประวิทย์    ระภาเพศ
3. นางพัชรา    อ่อนอัฐ
59 59 โรงเรียนบ้านหันใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. นางสาววัชราภรณ์    บุญจง
2. นางสาวเปรมฤดี    โคบาล
3. นางสาวปรางวลัย    อดใจ
4. เด็กหญิงธิดา    จันทาสี
5. เด็กหญิงสุนันทา    จันทาสี
6. เด็กหญิงฉัตรกมล    คำภูษา
1. นางสาวกนกพร    เกียรติวราภรณ์
2. นางพัชญ์ตรีนุช    จันทวงษ์
60 60 โรงเรียนบ้านลำนางรอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงนฤมล    คนชุม
2. เด็กหญิงจิรารัตน์    อะมินรัมย์
3. เด็กหญิงฉัตรสุดา    แลสันเทียะ
4. เด็กหญิงชุติมา    คนชุม
5. เด็กหญิงกัลยา    คนชุม
6. เด็กหญิงกุลจิรา    เจริญรัมย์
1. นางสาวทิฆัมพร    ชาติเพ็ชร
2. นางสาวยุพาพร    รองดอน
3. นางรัชนี    เทือนสุทน
61 61 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    สำราญรมย์
2. เด็กหญิงศสิตา    พรมหลวง
3. เด็กหญิงนัทธมน    ศรีม่วง
4. เด็กหญิงนันทิญา    วิจารณรงค์
5. เด็กหญิงปาริชาติ    ไกรจันทร์
6. เด็กหญิงวันวิสา    กล้าหาญ
1. นางสาวฉัตรธิดา    โยประทุม
2. นางนิภารัตน์    บุญชิต
3. นางสาวมยุรา    มหิวรรณ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................