งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 129
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงสุธาศิณี    จิรมงคลไทย
2. เด็กหญิงมนัชชานันท์    ผุยมาตย์
1. นางจิตรานันท์    โง๊ะบุดดา
2. นายรังษี    สวนสุวรรณ
2 2 โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงอินทญาดา    อภิรัตนพัลลภ
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา    หาญนึก
1. นางสาวสิริวัลย์    นะแสน
2. นางสาวสุวรรณา    ทศดร
3 3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายพสิษฐ์    เจริญยิ่ง
2. เด็กชายชนสิษฏ์    พงศ์พาญิช
1. นางสาวยุพา    ชุ่มเสนา
4 4 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายภูมิ    กำเนิดกาลึม
2. เด็กชายชิดดนัย    ตรังค์คุณากร
1. นางสาวทัชนี    เดชโฮม
2. นางสาวรัตน์ชนก    พรหมจารีย์
5 5 โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายปฏิภาณ    ภูมิประเสริฐ
2. เด็กหญิงถนอมทอง    กลับสมบูรณ์
1. นายประครอง    ภูมิยิ่ง
2. นายวชิรา    ดาเชิงเขา
6 6 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายศิรชัช    พรมภาพ
2. เด็กหญิงพรพิมล    วงศรีเทพ
1. นางสาวอาภรณ์    พืชหมอ
2. นางสาวอาภรณ์    พืชหมอ
7 7 โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายเจษฎา    ศรีทะรัง
2. เด็กชายศิลป์ศรุต    วาโยบุตร
1. นางยุวภา    ขลิบเงิน
2. นางสาวสุภาพร    สุ่ยหล้า
8 8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายเศรษฐกรณ์    ศุภศร
2. เด็กชายพิสิษฐ์    ธำรงวิไลเนตร
1. นางชไมพร    ฉาไธสง
2. นายสุริยา    ศรีคราม
9 9 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายกลย์ธัช    ดุษฎีกุลชัย
2. เด็กชายณษพนธ์    พิฑูรมานิต
1. นางพัชรินทร์    แสนวิเศษ
2. นางวิรัชฎา    เพ็งธรรม
10 10 โรงเรียนบ้านระมาดค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายวัชรพงศ์    ศรีสังข์
2. เด็กชายปรมินทร์    ฉิมงาม
1. นางรุจิรา    เชื้อลี
11 11 โรงเรียนนาหว้าไตรประชาคม สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายนัทธนันท์    เชิดกฤษ
2. เด็กหญิงเก้าวรา    มะนาวนอก
1. นายฐาปกรณ์    เครือวัน
2. นางสาวศุภรัตน์    วงศ์สวัสดิ์
12 12 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายภัครพล    ชมพุต
2. เด็กหญิงศุจิตา    ลาดศิลา
1. นายมนตรี    นันโช
2. นางสันทนา    นันโช
13 13 โรงเรียนบ้านสมอ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงวีรวดี    จงราช
2. เด็กหญิงทิพมณฑา    ยามไสย
1. นางฉวีวรรณ    ภูริเดชพัชรพงศ์
2. นายบัญชา    ใจโชติ
14 14 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายชานน    วรวงศ์
2. เด็กชายกอกฤษต    สุริยวนากุล
1. นางพิสมัย    ศรีโคตา
2. นางสาวสุดารัตน์    แพงสกล
15 15 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงชนิสรา    นนทวงศ์
2. เด็กหญิงวิภาวี    มหาชัย
1. นางพยงค์    พายุบุตร
2. นางยุพดี    มนตรีดิลก
16 16 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายณัฐนนท์    ลอยหา
2. เด็กหญิงกมลวรรณ    วชิรพันธ์
1. นายกิตติพงษ์    เสียระหัง
2. นางสาวสิริพร    ผลจันทร์
17 17 โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายธีรภัทร    วุฒิเสน
2. เด็กชายภูริภัทร    ไวยคำ
1. นางปนิตตา    โสโท
2. นางสาวศิรดา    กุลใบ
18 18 โรงเรียนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายนภดล    นันตะสุข
2. เด็กชายภณวรรชน์    โขงเขตต์
1. นางปัทวรรณ์    วิโรจน์อุไรเรือง
2. นายพิสิษฐ์    แสงทอง
19 19 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงสิราวรรณ    ผดุงพล
2. เด็กหญิงอทิตยา    ชื่นชม
1. นางอุไร    พรมดี
2. นางสาวอุไรวรรณ    ดาด้วง
20 20 โรงเรียนบ้านคำบง 1 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายวรเมธ    ประเชิญเชื้อ
2. เด็กชายวิชญ์พล    สายโสม
1. นางสาวกันย์ชิสา    สามารถ
2. นางประทุมวัลย์    ทองมนต์
21 21 โรงเรียนสมานมิตรวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายพิพัฒน์    น้อยกลาง
2. เด็กชายณัฐดนัย    กุยแก้วพะเนา
1. นางดรุณี    เนตรพล
2. นายสรเพชร    ทองหนูด
22 22 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายภูวดล    เสนารัตน์
2. เด็กชายภาดล    รานประโคน
1. นางเยาวลักษณ์    กระฐินหอม
23 23 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายยศวิชญ์    งอนสำโรง
2. เด็กชายกิตติธร    ไกรปุย
1. นางษมากร    ดุลยพิสุทธิ์
2. นางเอื้อมพร    ยุทธวีระวงศ์
24 24 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงธัญยพร    ไชยบุดดี
2. เด็กหญิงพรพณา    พละแสน
1. นายจิตรกร    ปรีเปรม
2. นางนุจรี    ปรีเปรม
25 25 โรงเรียนบ้านมะโบ่ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    มะลิเลิศ
2. เด็กหญิงอมนลดา    แย้มศรี
1. นายพันธิ์ศักดิ์    อุปเทห์
2. นางเอมอร    อุปเทห์
26 26 โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายเรวัติ    โพธินาม
2. เด็กชายสุรสิทธิ์    ขันประมาณ
1. นางมะลิจันทร์    วิจรุณหล้า
2. นายวิสิฐศักดิ์    อารีเอื้อ
27 27 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายวรากูล    วรราช
2. เด็กชายวชิระ    นาพังคะบุตร
1. นางปฐมพร    ศรีโพธิ์วัง
2. นางสาวรัตนาพร    สีมืด
28 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงณัชชารีย์    อารยะสิทธินนท์
2. เด็กหญิงอรจิรา    พลรัมย์
1. นางสาวคำเพียร    จำปาทอง
2. นางสาวอรุณี    ส่องศรี
29 29 โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายจุฑานันท์    แย้มผกา
2. เด็กหญิงภัทราวดี    โสภาพ
1. นางปิยภรณ์    ญาติสันเทียะ
2. นางพรพิมล    โกสันเทียะ
30 30 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายคมสันต์    สว่างไตร
2. เด็กชายธรรมคุณ    บุญหล้า
1. นางอำนวยพร    จันทร์ภิรมย์
31 31 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายปวรรัตน์    ภารตุ้มเหลา
2. เด็กชายธัชพล    มงคลศิลป์
1. นายจักรพงษ์    โชติการณ์
2. นางมธุรส    หอทอง
32 32 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงสิริกานต์    พวงพิมาย
2. เด็กชายรัฐภูมินท์    เที่ยงกระโทก
1. นางสาวพยุง    จับพิมาย
2. นางสาวอรพิณ    บุญญานุสนธิ์
33 33 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายวันชนะ    สมแก้ว
2. เด็กชายภาณุพงศ์    ชัยปัญญาธาดาพงศ์
1. นางนวพร    สุวรรณอภิชน
2. นายสถาพร    ทรัพย์สมบัติ
34 34 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงแพรภัทร    จิตต์ไชยวัฒน์
2. เด็กหญิงแพรววนิต    เกสรเจริญกุล
1. นายจักรกฤษณ์    สมานโสร์
2. นายสิทธิศักดิ์    ทางดี
35 35 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายกฤษดา    ลีทหาร
2. เด็กหญิงบุญยธร    ธามณี
1. นางสาวพิริยากุล    สิงหรา
2. นางสาวอมรรัตน์    พระธานี
36 36 โรงเรียนบ้านหาดกวน สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงอรนริน    จันทะจวง
2. เด็กหญิงนิศาชล    ทองทาบ
1. นายอานุภาพ    บุญเทียม
2. นายเกรียงไกร    ยศไชยวิบูลณ์
37 37 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายพงศกฤต    สมร
2. เด็กชายวุฒิกร    ปัญญาดี
1. นางสาวผดุงพร    ประดาห์
2. นางเมตตา    ชินวงษ์
38 38 โรงเรียนอนุบาลนครพนม สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายชยานันท์    รุ่งเรืองวุฒิกุล
2. เด็กชายธชาดล    วงค์พนิตกฤต
1. นายสมพงค์    อภิวัฒนานุกูล
2. นางอัญชลา    โชติวุฒิเดชา
39 39 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงปารณี    รักษาศรี
2. เด็กชายภูรินทร์    ดำน้อย
1. นางตรีชฎา    ตละทา
2. นางพิมพร    วังคะฮาต
40 40 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายวรฤทธิ์    เชี่ยวชาญ
2. เด็กชายสงกรานต์    เนื่องมัจฉา
1. นายปิยะณัฐ    ศิริบุญคุณ
2. นางสาวสายไหม    พากุล
41 41 โรงเรียนหนองย่างงัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายพรพิรุณ    จารีรัตน์
2. เด็กหญิงธนพร    กรุงสีลา
1. นางสาวสว่างจิต    พลรัตน์
2. นางสุภัชชา    ปานา
42 42 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงณีรนุช    ไชยพันธ์
2. เด็กชายกัลชัย    อุดมพันธ์
1. นายเข็มชาติ    ระดาบุตร
2. นายเชษฐา    คำพันธ์
43 43 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายธนาธิป    ปาเขียว
2. เด็กหญิงจิณณพัต    โมรีย์
1. นางธีรภัทร์    ประวันจะ
2. นายสุรพล    คล่องแคล่ว
44 44 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายจักรนรินทร์    โสมสิทธิ์
2. เด็กชายภัทรพล    วิทยาภูมิ
1. นางกฤษติยา    คำเมือง
2. นายพิภพชัย    นาชัยเวียง
45 45 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายสุทินกร    สีหามาตร์
2. เด็กชายภัทรพล    คำสุมาลี
1. นางทองมุข    ปารมีชัย
2. นายพิพัฒน์    ปารมีชัย
46 46 โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายกรวุฒิ    สีหอม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    ไชยวุฒิ
1. นางสาวจินตนา    ศรีไทย
2. นางสาวเบญญา    สัพโส
47 47 โรงเรียนชุมชนวังสะพุง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ซำทองไหล
2. เด็กชายนาวิน    พลซา
1. นางสาววรนุช    นิชำนาญ
2. นายอนุ    มาลาพันธ์
48 48 โรงเรียนบ้านยางน้อย สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายจิตวรรณ    ศรีทองคำ
2. เด็กชายสิทธิโชค    แนบเนียร
1. นายประเวช    ห่อพร่าม
49 49 โรงเรียนบ้านนาดี สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงปัถยา    สมภักดี
2. เด็กหญิงชนานันท์    มูลน้อย
1. นางธัญดา    สุขเกษม
2. นางเอกอังกฤษ    สืบสุนทร
50 50 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายทรงชัย    คำสอน
2. เด็กหญิงกรชนก    มูลเมือง
1. นายชัยบรรจง    โสกชาตรี
2. นางมนชลัส    โสกชาตรี
51 51 โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายนพรัตน์    ปิ่นทำนัก
2. เด็กหญิงแฟนลิตา    พรหมเกษ
1. นางสาวสินีนิตย์    การปลูก
2. นายอนุพงศ์    คงประทีป
52 52 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงวันวิสาข์    บุญญา
2. เด็กหญิงประนิดา    เถาทิพย์
1. นางสาววรุณี    เกตุโส
2. นางอุไรวรรณ    ศรีสุชาติ
53 53 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงธาวรรณ    ภูชื่น
2. เด็กหญิงนันทัชพร    แก้วคุณนอก
1. นางทิพย์ถาวร    ทับอมรศิริ
2. นางสาวสุจิตรา    อาจกล้า
54 54 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงมนัสดา    สารมะโน
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์    อรรคสูรย์
1. นางจันทร์ทิวา    จันทรมาศ
2. นางวิไลวรรณ    แพงศรี
55 55 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงปวรารัตน์    จตุรานนท์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    เปรมชาติ
1. นางสุกัญญา    จตุรานนท์
2. นางสุวรรณี    ปราบวิชิต
56 56 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงอาทิตญา    นาถเหนือ
2. เด็กหญิงปริยากร    ญาวงศ์
1. นางสาวปิยะฉัตร    ไกยนารถ
2. นางสาวยุพาพรรณ    วิชานนท์
57 57 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา    ชานุบาล
2. เด็กหญิงกีรติกา    จันโท
1. นางนิธิวดี    มาตา
2. นางมะลิวรรณ    มีศรี
58 58 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงธนภรณ์    คำแหง
2. เด็กหญิงสุวนันท์    สนิทพจน์
1. นางสาวพรหมภรณ์    เผ่าพันธ์
2. นางอนงค์    สาริพันธ์
59 59 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายณพัสกร    คำอู
2. เด็กชายณชพงศธร    ลาน้ำเที่ยง
1. นางจันทร์จิรา    ไกรัตน์
2. นางรัตนา    สัมพันธ์รวีวงษ์
60 60 โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงนันทชพร    จั่นบางม่วง
2. เด็กหญิงสุภนิดา    เวชชัยภูมิ
1. นางสาวรัชฎาพร    เทียมคำ
2. นายสมเกียรติ    ทิพย์อักษร
61 61 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงสุดาพร    พงษ์แสวง
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์    ประดิษฐบุญ
1. นายนิวัฒน์    กองแก้ว
2. นางพัชราภรณ์    ป้องคำสิงห์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................