งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 128
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านผาแบ่น สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายธีระภัทร    สุภามา
2. เด็กหญิงสาธิดา    กุลประชา
1. นางสาวจารุวรรณ    จำปารัตน์
2. นางโนรี    กมลรัตน์
2 2 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายอภินัฎฐ์    พรมภักดี
2. เด็กหญิงสุชาดา    จำปาศักดิ์
1. นางสมสิริ    จำปามูล
2. นางอัจฉรา    พุ่มสุวรรณ
3 4 โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงจิตสรา    โรจน์แจ้ง
2. เด็กชายชุติวัตร    สีทอง
1. นางสมควร    น้อยเสนา
2. นางสุภาวดี    สุทธิสา
4 5 โรงเรียนบ้านกุดเรือ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    บุตรมงคล
2. เด็กหญิงกมลรัตน์    ผลมะม่วง
1. นางมณีจันทร์    อนันทวรรณ
2. นายสมัย    ขันแข็ง
5 7 โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงอมาวดี    ยาขามป้อม
2. เด็กชายณัฐพงษ์    บกสันเทียะ
1. นางสาวมะลิวัลย์    กองชัย
6 9 โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายบุญพิทักษ์    ถาวรพยัคฆ์
2. เด็กหญิงรัญชิดา    อินธิบาล
1. นางจิรภา    อินทนนท์
2. นางอัมพร    นิลสุวรรณ
7 11 โรงเรียนบ้านปางละกอ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายอภิชาติ    เติมพันธ์
2. เด็กหญิงธิดานุช    กายสิทธิ์
1. นางสาวกมลชนก    คิ้วสูงเนิน
2. นางสาวจิรวดี    ชาวดง
8 13 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายครรชิต    ศิริมาศ
2. เด็กหญิงวรกาญจน์    ตรีรัมย์
1. นางดาวเรือง    ทองมนต์
2. นางเกสรา    สารพงษ์
9 15 โรงเรียนบ้านหนองแหน สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายนวพล    สมภา
2. เด็กหญิงปานตะวัน    คนไทย
1. นางนภสร    แผ่นผา
2. นางสาวพิมย์พา    กินนารี
10 17 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายชัยวัฒน์    สาวิยศ
2. เด็กหญิงปนิดา    ไชยโก
1. นางอุมาลี    ศรีสงคราม
11 19 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายสิทธิชัย    พรมสุข
2. เด็กหญิงกุศสุมา    ศาลากบุตร
1. นางจันทร์เพ็ญ    ศรีสุข
2. นางจินดาวรรณ    ทรายทอง
12 20 โรงเรียนบ้านนาตะแบง 1 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงอารียา    บางทราย
2. เด็กชายธนศักดิ์    ทิพเสนา
1. นางภัสรจิรา    ศรีชมภู
2. นางสาวสุกัญญา    ขามธาตุ
13 21 โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายสุขภลักษณ์    ฤาชาญ
2. เด็กหญิงสาริยา    พัฒนะแสง
1. นางวิไลลักษณ์    ริมไธสง
2. นางสาวแสงเดือน    ชินหัวดง
14 22 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงเขมนิจ    เชิงประโคน
2. เด็กชายก้องภพ    ศรีจันทร์
1. นางวรรณรัตน์    เจียมรัมย์
2. นางวลัยทิพย์    สิริจงวัฒนา
15 23 โรงเรียนบ้านหนองตาคง สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายประสิทธิ์    แก้วมะ
2. เด็กหญิงณัชชา    สิงห์ใหม่
1. นางลัดดา    วิจันทึก
16 24 โรงเรียนบ้านตาเอก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายธนากร    ยงเพชร
2. เด็กหญิงเกศรา    มานะจตุรัส
1. นายธัญพิสิษฐ์    คำทะ
2. นางวาทินี    ไกรรักษ์
17 26 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายพนธกร    ซาเศรษฐ
2. เด็กหญิงภัคจิรา    กิจก่อทรัพย์
1. นางสาวกาญจนา    แซ่เฮ้ง
2. นางสาวสายฝน    ภูนาโคก
18 27 โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายจิตรเทพ    แก้วดก
2. เด็กหญิงกฤษณา    ประกอบเพ็ชร
1. นางสุนิสา    ธรรมโกลัง
2. นางสาวสุภาภรณ์    บุญทองอ่อน
19 28 โรงเรียนบ้านคูซอด สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายจิราพัชร    ผลบุญ
2. เด็กหญิงศิริญาภร    ป้องกัน
1. นางจันทนา    ดวงคำ
2. นางปราณี    สุทาวัน
20 29 โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    จงท่องกลาง
2. เด็กหญิงพรนิภา    เครื่องกลาง
1. นางสาวบุษยากร    ขอห้องกลาง
2. นางอุไรพร    ศรีหาบุญทัน
21 30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายทัศน์พล    ศรีเหรา
2. เด็กหญิงแพรวา    แสงขาว
1. นางสาวหนึ่งฤทัย    ยุทธยง
2. นางเจตศุภา    ขาวดี
22 32 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายวีรพงษ์    ลือนา
2. เด็กหญิงพัชรา    ศรีพิมาย
1. นางจรัสศรี    มณีแสง
2. นางชลิดา    กสิประกอบ
23 33 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายเสกฐวุฒิ    จันโทกุล
2. เด็กหญิงกาญจนา    รัตนโชติ
1. นางสาววชิรปาณี    สมชัย
2. นางสาววยุลี    แสนธรรมพล
24 34 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายอนุศิษฐ์    ยิ่งได้ชม
2. เด็กหญิงอชิติญา    บุญสำเร็จ
1. นางสาวพิมพ์ผกา    มงคลพัฒน์
2. นายพูนศักดิ์    คำประโคน
25 35 โรงเรียนหนองบัวบาน สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    โพธิจักร
2. เด็กหญิงพรฤดี    ศรีมันตะ
1. นางนาฏยา    วังคะฮาด
2. นางสาวนิรมล    ดอกจันทร์
26 36 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงภณิดา    จันทะโม
2. เด็กชายปภาวิชญ์    แก้วแกมทอง
1. นางสาววิรัญชนา    ยังภาย
2. นางสาวเจวรี    ศรีจันไชย
27 37 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายสิรภพ    บุดดาวงค์
2. เด็กหญิงอนัญญา    กระเสริมพงษ์
1. นางจรูญศรี    สุมินทนะ
2. นางบุษบา    ร่มบุญทวี
28 39 โรงเรียนบ้านนาหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายเมธวิน    สุดแสดง
2. เด็กหญิงเม    มหานิล
1. นางยุพิน    ชาวศรี
2. นางศักดิ์สิทธิ์    บุญยั้ง
29 40 โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงบุษกร    แก้ววันนา
2. เด็กชายอภิชิต    คำวิแสง
1. นางสาวปาริชาติ    นามไพร
2. นายสุทธิพงษ์    สิมสวน
30 41 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายเนติภูมิ    บุตรศิริ
2. เด็กหญิงบุภาวรรณ    ประสม
1. นางนิ่ม    แสนบุญเรือง
2. นางรัญจวน    สุขประเสิรฐ
31 43 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายสุวรรณภูมิ    พุทธเสน
2. เด็กหญิงสรัญญา    อินจันทร์
1. นางจินตนา    วงศ์สง่า
2. นางวิมล    แก่นภูเขียว
32 44 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงสุพรรษา    ทุมสะกะ
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์    แพงหอม
1. นางประทิม    ศรีเทพ
2. นางอภิญญา    เมืองแสน
33 46 โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายปริทัต    เหลาแตว
2. เด็กหญิงอมร    อุสาพรหม
1. นางดวงรัตน์    เหลาแตว
2. นางมัลลิกา    การุญ
34 47 โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายศิริชัย    รัตนธรรมธาดา
2. เด็กหญิงอิงอร    ชาญเดช
1. นางสาวบังอร    ศรีชมษร
2. นางสาวพรรณธิการ์    สาวิสัย
35 49 โรงเรียนรัตนวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายภูมิไท    สอนปัญญา
2. เด็กหญิงธัญยชนก    อินทชาติ
1. นางสาวณัฐณิชา    ชินวงค์
2. นางสุนีย์    งามชื่น
36 51 โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายธนาพร    เพ็งโคด
2. เด็กหญิงศศิธร    ประวันนา
1. นางรุ่งทิวา    วงศ์จันทร์เสือ
2. นางศิริญญา    จิตรศิลานนท์
37 52 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายสุวรรณ    มิสา
2. เด็กหญิงจิตตา    แปดกลาง
1. นายคำพร    ปากเมย
2. นางแสงเดือน    ปากเมย
38 53 โรงเรียนวังใหม่พัฒนา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงวารินทร์    ชัยขุนทด
2. เด็กชายศิลายุทธ    ฤทธิ์เรือง
1. นางพิสมัย    ชินขุนทด
39 54 โรงเรียนบ้านนาเจียง สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายอินทรวุธ    มุสิกรัตน์
2. เด็กหญิงจิตสุภา    แถวอุทุม
1. นางขวัญติมา    พรหมจักร
2. นางสาวสินีนาฏ    บุตรโยจันโท
40 55 โรงเรียนบ้านโนนสาทร สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายเมษากร    ขวาแซ้น
2. เด็กหญิงอภิญญา    เผ่าฟู
1. นางจันทร์ฉาย    กันล้อม
2. นางอินทร์ตอง    แสงสุทธิ
41 56 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ใบบ้ง
2. เด็กชายฐิติพงษ์    สอนชา
1. นางกนกพิชญ์    ชาติชัชวาล
2. นางวิไลวรรณ    สิทธิจันทร์
42 57 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายเจษฎา    สุขศาลา
2. เด็กหญิงอติพร    คงทวี
1. นางปฐพร    หาฝ่ายเหนือ
2. นางรุ่งพิศ    เกตุคำ
43 58 โรงเรียนบ้านหนองแสง (ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายปิยวัฒน์    วันสา
2. เด็กหญิงชลลดา    มหาโยธิน
1. นางปวีณา    บรรธุปา
2. นางสาวภัชรินทร์    โฉมศิริ
44 59 โรงเรียนบ้านดงเค็ง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงนธิการต์    กุลีช่วย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    เชียงเครือ
1. นางศิริพร    คงธนเกษมพร
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    ศาสตร์นอก
45 60 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    นัยสุทธิ์
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ    ขำเอนก
1. นางพัฒนา    อริยะศิริวงศ์
2. นางสมพร    วิดประโคน
46 61 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงปรียานุช    อุดมพันธ์
2. เด็กชายศิรวัฒน์    แสนคำคิด
1. นางนวลตา    จันทร์ศรี
2. นางอนงนุช    บรรณกาล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................