งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 127
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 47 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายกิตติพงศ์    ปาคา
2. เด็กหญิงไอญฎา    ขุนทิพย์
1. นางสาวทิพวัลย์    มิ่งคำ
2. นางประกอบกิจ    โฮงคำอุตย์
2 54 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงตะวันฉาย    นนทะโคตร
2. เด็กชายเจนวิทย์    วันทองสังข์
1. นางฉวีวรรณ    ศรีบุตตา
2. นางสุมาลา    พุ่มอิ่ม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................