งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 124
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงทิพพากร    มูลหล้า
1. นางมาณุ    เทพกรม
2 2 โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายณัฐพล    หุ่มกระโทก
1. นางสาลินี    กองสมบัติ
3 3 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงอมราลักษณ์    ชะหงษ์รัมย์
1. นางยุพาภัส    มวลทอง
4 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายศตวรรษ    โพขี
1. นายธวัช    พิมพ์สุวรรณ
5 5 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. นางสาวจริยาภรณ์    สิงห์เชื้อ
1. นางคณารักษ์    พูลเพิ่ม
6 6 โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. นายศิวนาถ    มะลิต้น
1. นายเกษม    เจนคจบ
7 7 โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    ประเวระไพร
1. นายทนงศักดิ์    คำพิทูล
8 8 โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายอนุรักษ์    ก่อแก้ว
1. นางพิณภา    บุ้งทอง
9 9 โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงรัตติกาล    ต่ายเนาว์ดง
1. นายพงษ์นารถ    แก้วก่า
10 10 โรงเรียนบ้านสระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. นายณัฐกาน    เพียปาก
1. นางสาวคันธิมา    มะลิลา
11 11 โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงนิธิดา    เขพันดุง
1. นางวันดี    พันตะเภา
12 12 โรงเรียนบ้านปลัดมุม สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงศศิธร    อารมณ์สวะ
1. นางสุนิด    โททำ
13 13 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงวิภาดา    สายบุญมี
1. นายทอน    วิลา
14 14 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายศราวุธ    จันทะลา
1. นายนิพนธ์    ใจยาว
15 15 โรงเรียนบ้านวังโพน สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงภัทรียา    บุญศรี
1. นางสาวพิลัดดา    ภูผาใจ
16 16 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพป. บึงกาฬ 1. นางสาวปุุณยาพร    บ้งทัด
1. นางสาวอุลัยวรรณ์    อภัยโส
17 17 โรงเรียนบ้านสำราญสุข สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. นายพงศกร    บุญหนา
1. นางเบญจวรรณ    ขันตีกลม
18 18 โรงเรียนศรีอุดมปัญญาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายธีรภัทร    โงนเงิน
1. นายธวัชชัย    บุญกันฑ์
19 19 โรงเรียนชุมชนบ้านระเว สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. นางสาวสุฑามาศ    สีชนะ
1. นางปารดา    มโนรัตน์
20 20 โรงเรียนบ้านชะโนด 1 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายธรรมากร    สุขตาม
1. นางดาวรุ้ง    คุ้มนายอ
21 22 โรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงบุษบา    ดาศรี
1. นางสาวดวงใจ    แจ่มใส
22 23 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงบัวชมพู    แผนสันเทียะ
1. นางสาวรจนา    แพงเกาะ
23 24 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงวราภรณ์    จิตรโสม
1. นางสาวปิยภัทร    เรืองใจ
24 25 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงจิตรานุช    อิ่มทา
1. นายอิสระ    สิงห์วิสุทธิ์
25 27 โรงเรียนบ้านหมากหญ้า สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายปาณัสม์    คล้ายกับคำ
1. นางนิสากร    ไหวสูงเนิน
26 28 โรงเรียนบ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายวรากรณ์    พัทธสิม
1. นายสุธน    สิทธิวิชชาพร
27 29 โรงเรียนบ้านพันชนะ สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. นายโรจนศักดิ์    พอมขุนทด
1. นางจินตนา    ดิเรกศิลป
28 30 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. นางสาวทานตะวัน    คอนเต้า
1. นางสาวศิริรัตน์    สีพันดอน
29 31 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. นางสาวทัชวรรณ    สีสง
1. นางรำพรรณ    นาอุดม
30 32 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงลักษมี    สุขสุทธิ์
1. นางสาววรรณา    พลโดด
31 33 โรงเรียนบ้านหนองด่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    คำหอม
1. นายวีระศักดิ์    จิตะรักษ์
32 34 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงอรอุมา    แรงจบ
1. นางพิพัตณ์    สินมาก
33 35 โรงเรียนบ้านเตาไห สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายวุฒิเกียรติ    อาษาจิตร
1. นายสุริยา    จันเหลือง
34 36 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงพรธีรา    กุลยะ
1. นางรุ่งเรือง    ราชมณี
35 37 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงเกวลิน    สุระ
1. นางสาวเยาวภา    ดวงไชย
36 38 โรงเรียนธารน้ำใจ สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงอัมภาพันธ์    ขจรเดชเดชา
1. นางพัชรี    เพียรชนะ
37 39 โรงเรียนบ้านบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายวีระพงษ์    พูลภาพ
1. นางตรีชฎา    ตละทา
38 40 โรงเรียนบ้านปากดง สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงอลิชา    อักษร
1. นางบุศรินทร์    บุตรคง
39 41 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงเปรมฤดี    สีกาวี
1. นางนิภาภรณ์    ชั้นพรหมงาม
40 43 โรงเรียนบ้านศรีสุข สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายภานุวัตธ์    พรหมโชติ
1. นางกนิษฐา    โพนเพ็ก
41 44 โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 1. นางสาวอารียา    แจนคำอินทร์
1. นางสาวรักษ์สุดา    ศรีชัย
42 45 โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายชินวัตร    เสละคร
1. นางอโนทัย    ภูโปร่ง
43 46 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 1. นายเจษฎา    สายกัน
1. นางวรรณชนก    โสมปัดทุม
44 47 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์    เกทะโล
1. นายธงชัย    บัวระภา
45 48 โรงเรียนบ้านทุ่งแต้(ขยาย) สพป. ยโสธร เขต 1 1. นางสาววิรัญดา    แสนหว้า
1. นายสุขสันต์    แก้วไวยุทธ
46 49 โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงชมพูนุช    อินทร์ขาว
1. นางสาววัชรี    บุญเลิศ
47 50 โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายศราวุฒิ    เนื่องชมพู
1. นายปัญญา    สายทองดี
48 51 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายศรุต    จิรสิทธิพัฒน์
1. นางทัศพร    ป้อมไทย
49 52 โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นางสาวณัฐฐาพร    วิชัยศรี
1. นายวิชาญ    บุราณเดช
50 53 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงสุธิดา    ศรีประเสริฐ
1. นางจุฑารัตน์    พุฒกาง
51 54 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 1. นางสาวเปรมวดี    สายพรม
1. นายสุวัฒน์    แสงโสดา
52 55 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายสหรัฐ    ลาภสกิจ
1. นางสาวกนกวรรณ    ฦาชา
53 56 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงนฤมล    ไชยภัฎ
1. นางจันที    สิทธิศาสตร์
54 57 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงชนาพร    สิงห์คำ
1. นางนิตยา    โพธิราช
55 58 โรงเรียนบ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 1. นายนันทวัฒน์    อานนท์
1. นางไพลิน    ผาใหญ่
56 59 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงสุกัญญา    จันทร์เทพ
1. นายมิตรภาพ    ไกรวัน
57 60 โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงชนิดา    นิ่มพันธ์
1. นางขนิษฐา    หาญสมบัติ
58 61 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 1. นายเกียรติศักดิ์    ชัยจันทา
1. นางจุฑาภรณ์    ตรงดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................