งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 123
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายภาธร    เจนวาณิชย์ตระกูล
1. นายสมบูรณ์    ทิพรส
2 2 โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายวงศ์ปกรณ์    ใจปัญญา
1. นางสาวเบญจวรรณ    อมกระโทก
3 3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายวรวัฒน์    รุ่งอร่ามศิลป์
1. นางสาวสุภารัตน์    เหลืองรัตนวิมล
4 4 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงพิชญานันท์    แสงแก้ว
1. นายไตรรัตน์    แสงแก้ว
5 5 โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายพงศธร    ศิริบูรณ์
1. นางทองบาง    อุปปะ
6 6 โรงเรียนเอกปัญญา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายเจ้าใจ    เหล่าลุมพุก
1. นางสาววรรณภา    นาหัวนิล
7 7 โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์    ทองนาค
1. นายบุณยาฤทธิ์    ลาวงศ์
8 8 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงจีระนุช    สองศรี
1. นายถนอมศักดิ์    กนกวรรณากร
9 9 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงธัญธิตา    นามประกาย
1. นางปิยนารถ    วงศ์กาฬสินธุ์
10 10 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายอำนาจ    ผลเกิด
1. นางยุพิน    เหลี่ยมดี
11 11 โรงเรียนบุญเจริญวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายอินทรี    ท้าวเพชร
1. นางสาวรัชณีพร    บุญเรือง
12 12 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายกฤตาคม    บัวเรียน
1. นางสวนิต    รักชอบ
13 13 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายชยานันต์    เสริมศรี
1. นางสาววิภาดา    บัวจันทร์
14 14 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายโชติวิทย์    เตชาเสถียร
1. นายชัยรักษ์    พลหาญ
15 15 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายณัฐนนท์    ศิริธรรม
1. นางรัชดาวรรณ    คำปลิว
16 16 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงจิดาภา    ประภาธรรม
1. นางสาวบุญญาพร    กิติศรีวรพรรณ
17 17 โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    บุญสาร
1. นางปรารถนา    ขนานแข็ง
18 18 โรงเรียนบ้านยางกลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายวุฒิไกร    ประวัณเณย์
1. นายวรเดช    นามณีย์
19 19 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายปรเมศร์    เกตุศิริ
1. นางสุภาวดี    เสระทอง
20 20 โรงเรียนชุมชนดอนตาล สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายพีรพัฒ    อินพรมมา
1. นางเยาวมาลย์    คนขยัน
21 21 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายจิรวัฒน์    ชิณศรี
1. นางสาวอุษณีย์    พวงกระโทก
22 22 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายพศิน    ผลวิเศษสิทธิ์
1. นางอุทุมพร    เลียวประโคน
23 23 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายศิษฎา    นาคเลื่อน
1. นางจันทิมา    วัชระคุปต์
24 24 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายไชยภัทร    พรมประดิษฐ์
1. นางประน้อม    บุญน้อย
25 25 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงวรัญชลี    ตาลวงค์
1. นางสาวณฤดี    พันธวงค์
26 26 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงปภาดา    ถิตย์รัศมี
1. นายอนุชิต    แสงสวัสดิ์
27 27 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงพรรธน์ชนัน    ทิพยชัยวรภัทร์
1. นางอุบลรัตน์    เชาวนาศิริ
28 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายศวัสกร    แซ่อึ้ง
1. นางสสิยาภรณ์    เพลียซ้าย
29 29 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายพีรสิษฐ์    เมียกขุนทด
1. นางฉวีวรรณ    ต้นทอง
30 30 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายอัศวเมธ    สุตธรรม
1. นางเกษร    พิมพะทิตย์
31 31 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงกวิสรา    สุมามาลย์
1. นางอาจรีย์    ถนอมดำรงค์ศักดิ์
32 32 โรงเรียนกุลโน สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงณัฐกิตติ์    คัมภิรา
1. นางสมหมาย    โฉสูงเนิน
33 33 โรงเรียนบ้านอาบช้าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายนิธิภัทร    หอมสมบัติ
1. นางสาวทิพวรรณ    คำบอนพิทักษ์
34 34 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายพิชญ์    อารยะรังษี
1. นางพงศ์ทิพา    สกุลรักษ์
35 35 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายพงศกร    แสงแก้ว
1. นางสาวพิริยากุล    สิงหรา
36 36 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายพีรธัช    กัลลาปี
1. นายเกริกเกียรติ    สร้อยบุดดา
37 37 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายธัญญธร    เทียบคุณ
1. นายประมวล    สุขอ้วน
38 38 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงปราถนา    เล
1. นายไพรวัลย์    คำลุน
39 39 โรงเรียนเขมราฐ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงฉัตรชนก    สิมาพันธ์
1. นางไกรศรี    ชาสุรีย์
40 40 โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงธารดา    จันทานี
1. นางสาวอุษา    ดรจ้ำ
41 41 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายพีระศุภ    ศรีฮาด
1. นายถนอม    ศรีสร้อย
42 42 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงอนัญลักษณ์    สมคิด
1. นางสุภาวดี    นามสว่าง
43 43 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายปณิวัฒน์    อุปถัมภ์
1. นายวรพงษ์    ศรีอ่อน
44 44 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงฐิติมา    สุทธิมาตย์
1. นางสาววิจิตรตรา    สุทธิมาตย์
45 45 โรงเรียนหนองแข้วิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายปิยวัฒน์    อุตราช
1. นางเสาวรีย์    ชนะบุญ
46 46 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายฉัตรชัย    สีคราม
1. นางปิยรัตน์    ท้าวเพชร
47 47 โรงเรียนวรราชวิทยา สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายธนากร    วิศิษฏ์กิจการ
1. นายโกมินทร์    วิเลศ
48 48 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    เพียรหัตถ์
1. นางอัมพร    พรมลี
49 49 โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงทัตชญา    สุระสุข
1. นางสาวอัจฉราภรณ์    เทียมคลี
50 50 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายเจษฎางค์    แจ่มจำรัส
1. นางระเบียบ    บุษราคัม
51 51 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายศิวกร    บุตรแก้ว
1. นายเดระวิทย์    จิตรักษา
52 52 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายพันวินทร์    ชุติกาญจนโรจน์
1. นางพัชณี    จันทร์แสง
53 53 โรงเรียนศรีเทพบาล สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงฐาปนี    ปะหุสี
1. นางสาวอุมาพร    แถวจัตุรัส
54 54 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายภูมินทร์    ไชยสีหา
1. นางสาวสุพัตรา    สิงห์สถิตย์
55 55 โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายพันกร    เขื่อนแก้ว
1. นายชลจิตต์    วิริยะธรรม
56 56 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายปิยพนธ์    สวรรยาพานิช
1. ว่าที่ร้อยตรีนัยนา    บุญหล้า
57 57 โรงเรียนนิคมเจริญชัย สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงอนัญญา    สิงทิศ
1. นางจีราพร    เชษฐบุตร
58 58 โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายวิริยะ    คำสุข
1. นางวัชรินทร์ธร    เจริญผล
59 59 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายวัชรพงษ์    ดวงเกวียน
1. นางสาวสุดารัตน์    เพริศแก้ว
60 60 โรงเรียนนิภาศิริ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายธรรมนูญ    สรณาคมน์
1. นางสาวดุษิตา    คำจันดา
61 61 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายศุภกิจ    สุกทน
1. นางประภา    พลปัถพี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................