งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 122
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายชูโชค    ซิมตระการกุล
1. นางบำเพ็ญ    ศรีภูมิสวัสดิ์
2 2 โรงเรียนบ้านหนองหินโคน สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายสิรภัทร    โลสันเทียะ
1. นางสาวทับทิม    พักกระโทก
3 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงณภัทร    หัศกรรจ์
1. นางสาวนารีรัตน์    ทองสุทธิ์
4 4 โรงเรียนบ้านท่าโสม สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงญาณิศา    มีลา
1. นางสาวรัตน์ชนก    พรหมจารีย์
5 5 โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    พูลสวัสดิ์
1. นางเพ็ญศรี    ประวันเนา
6 6 โรงเรียนอนุบาลปรีดี สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงภัฏฐริชา    อุดมรัตน์
1. นางสาวสุทธิสา    ทองมูล
7 7 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กดี 2 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงพลอยอันดา    สุวรรณโณ
1. นางนิภาพร    ตอสกุล
8 8 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายชยุต    ธีรลีกุล
1. นางสุวคนธ์    ทองพุ
9 9 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายพหล    ศรีเตียเพ็ชร
1. นางปุณยนุช    แก้วพิกุล
10 10 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงวิชญาพร    แก้วสังข์
1. นางเอมอร    พลานุ
11 11 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงวิชญาพร    แก้วสิงห์
1. นางบุญศรี    พุกจันทึก
12 12 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์    พลพุฒินันท์
1. นางสุมาลี    ธรรมรักษา
13 13 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    แสงลอย
1. นางสมใจ    บุญหวาน
14 14 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงบุณรดา    ครองศรัทธา
1. นายดาวลอย    พิมพิบาล
15 15 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงศดานันท์    บัวทุม
1. นางวนิสรา    พัฒนกิตติภักดี
16 16 โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงสาวิตรี    วงศ์กระโซ่
1. นางบุญเรือง    พรมจินดา
17 17 โรงเรียนหนองบัววิทยายน สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายพีรพัฒน์    ศิริโอฐ
1. นายจำเริญ    พันธุพารา
18 18 โรงเรียนบ้านหนองอ้ม สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงยาตรา    บุดดาโจม
1. นางเทียนทอง    วันทวี
19 19 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงญาณิศา    พรมหล่อ
1. นางสาวอุไรวรรณ    ดาด้วง
20 20 โรงเรียนอนุบาลคำชะอี สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงพิชญา    จันปุ่ม
1. นางสาวชลธิชา    นาคประเสริฐ
21 21 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    เพ็ชรนิล
1. นางลำใย    ศิริกำเนิด
22 22 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายวรปรัชญ์    คงดี
1. นางสาวเยาวนิตย์    คูณประโคน
23 23 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงมิยูกิ    ซาโต้
1. นางสุวรรณี    หมั่นสระเกษ
24 24 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายนพรุจ    บริสุทธิ์โชติพงศ์
1. นางสาววราภรณ์    สุราวุธ
25 25 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงรวิภา    ใหญ่นอก
1. นางวนิดา    ผลินยศ
26 26 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงกุลปรียา    พันทะชุม
1. นางสาวจุฑามาศ    นาสมจิตร
27 27 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายภัทรภณ    ธนพิทักษ์
1. นางสาวบุญลักษณ์    มุกดาม่วง
28 28 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายธีรภัทร    ปรัชญาประเสริฐ
1. นางกาญจนานาภรณ์    วงษ์โสภา
29 29 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย 6 สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายพชร    ศรีกำปัง
1. นางสาวสายลดา    เผ่าเครื่อง
30 30 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายสุทักษ์    เรืองไชยวุฒิ
1. นางสิริวิภา    อุณชาติ
31 31 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงปนัดดา    โคตรพจน์
1. นางสุวรรณี    อิ่มประสิทธิชัย
32 32 โรงเรียนสระประดู่ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงกนกพร    โพธิจักร
1. นางอุมาพร    สุวิชา
33 33 โรงเรียนบ้านวังหินซา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงกนกพร    ปิ่นคำ
1. นายสายันต์    ดวงอาราม
34 34 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงเขมจิรา    เทศแก้ว
1. นางสาวนริญญา    จันลา
35 35 โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงวรัญญา    พยุงวงษ์
1. นายประสิทธิ์    บุญทวี
36 36 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายพงษ์สวัสดิ์    โลหะ
1. นายเกริกเกียรติ    สร้อยบุดดา
37 37 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายณัฐเมศร์    ชัยบรรจงวัฒน์
1. นางอรชร    คำแปล
38 38 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง "เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 3 " สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายบารมี    ธนสุขสวัสดิ
1. นางจันทสิน    สุนนท์ชัย
39 39 โรงเรียนบ้านคำมณี สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงมณีรัตน์    ทองแสน
1. นางสาวสำราญ    รัตนมูล
40 40 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงอารดา    สัจมณี
1. นางน้ำเพชร    เสโนฤทธิ์
41 41 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายภัทรภูมิ    สุกใส
1. นางอุทัยวรรณ    สังฆะ
42 42 โรงเรียนบ้านค้อบอน สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายวัชรเดช    แสงศรีจันทร์
1. นางศุภิสรา    ชาจันทึก
43 43 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงวรดา    สุโพธิ์ศรี
1. นางประไพ    ประเสริฐ
44 44 โรงเรียนบ้านนาจาร สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายจิระศักดิ์    บัวพินธ์
1. นางกันนิกา    บาลจบ
45 45 โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายณัฏฐพัชร    ภูเลี่ยมคำ
1. นางบัวพิศ    ไชยต้นเทือก
46 46 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายรัญชนวิชญ์    นิธิวิรุฬห์
1. นางบุหงา    วารินทร์
47 47 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงอนุสรา    สงนอก
1. นางสาวไสวพร    แก้วโวหาร
48 48 โรงเรียนอนุบาลยโสธร สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายธุวานันท์    ยุคันตวรานันท์
1. นางวนิดา    นิ่มนวล
49 49 โรงเรียนบ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงพนัชกร    สารภี
1. นางอุไรวรรณ์    จันทา
50 50 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงฐิตาพร    เพียเอีย
1. นางดรุณี    ตาตะมิ
51 51 โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงพัทธนันท์    ข้องนอก
1. นางศิริทรัพย์    ขาวดี
52 52 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงศุภกาญจน์    บุญพา
1. นางจรัสศรี    ฤทธิ์วาปี
53 53 โรงเรียนบ้านสะพานยาว สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงอินทร์ธุอร    เสวียงวาด
1. นายวิชัย    สร้อยสูงเนิน
54 54 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายคณิตศรณ์    ฤทธิศักดิ์
1. นางสาวลัดดาวัลย์    ม้าวมงคล
55 55 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงอรุณรัศน์    ศรีสุโพธิ์
1. นางเสาวคนธ์    เลยยุทธ
56 56 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงศรุดา    ศรีสารคาม
1. นางพัชรา    คำทอน
57 57 โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ผาตนนท์
1. นายเจริญกิจ    ทองแสน
58 58 โรงเรียนเจริญวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายดนัยเทพ    รัตนศรี
1. นางสาวปริศนา    ถาพร
59 59 โรงเรียนบ้านแวงน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายบัณฑิต    จันทร์หอม
1. นางกัญญาภรณ์    นาคเกลี้ยง
60 60 โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายธีร์ธวัช    หาลี
1. นางสาวชุลีกร    จีนประสพ
61 61 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายชญาวัส    ปิติพัฒนวงศ์
1. นางวัชรี    พิลาวัลย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................