งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 012
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านโพน(เชียงคาน) สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์    ประสงค์
2. เด็กหญิงศราสินี    กระฮาดหนู
3. เด็กหญิงศรันยา    ประสงค์
4. เด็กหญิงปาริชาติ    สายศิลป์
5. เด็กหญิงปิยะรัตน์    แก้วแหวน
6. เด็กชายณัฐวุฒิ    สิมประภา
1. นางสาวพินิจ    ไพรสนธิ์
2. นายสุรพงษ์    แก้วพิลารมย์
3. นายอโศก    ใจทิพย์
2 2 โรงเรียนบ้านคลองทราย สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงสุกฤตา    สมการ
2. เด็กหญิงสุภาพร    พรมสรอก
3. เด็กหญิงฐิตารีย์    มุ่งกลาง
4. เด็กหญิงอภิสรา    รำพัน
5. เด็กหญิงนริศรา    กองสันเทียะ
6. เด็กหญิงสาวิตรี    แก้วสุวรรณ
1. นางสาวพนิตรา    น้อยวงษ์
2. นางสาวสีสุดา    สุขอร่าม
3. นายเจษฎา    พจน์กิ่ง
3 3 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงนันทพร    ดลกุล
2. เด็กหญิงจีรนันท์    อาจทวีกุล
3. เด็กหญิงสุวรรณา    ดวงประโคน
4. เด็กหญิงสุภัสสรา    ใยอิ้ม
5. เด็กหญิงอารีย์    ธรรมศิริ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์    การเพียร
1. นายสว่างวิทย์    มะนิตรัมย์
2. นางสุภาพร    ตั้งประโคน
3. นางสาวเบญญาภา    บุญเพิ่ม
4 4 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายไวพจน์    ลาสิงห์
2. เด็กชายองค์การณ์    ชาวอุบล
3. เด็กหญิงสุรมณ    ชาวดร
4. เด็กชายนันทวัฒน์    สวัสดี
5. เด็กหญิงปัญฑิตา    วงษ์เพ็ชร์
6. เด็กหญิงวรรณิศา    หล้าสิม
1. นางรจนา    คำพิมพ์
2. นางศุภมาส    พลศักดิ์
3. นางเสงี่ยม    ศรีพุทธา
5 5 โรงเรียนบัวดงมันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงธิติมา    ทิพประมวล
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    ทองเชื้อ
3. เด็กหญิงนริศรา    พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงเขมิกา    ใจคง
5. เด็กหญิงเบญจมาศ    ชุมนุม
6. เด็กหญิงชลธิชา    พลเยี่ยม
1. นางจันทร์เพ็ญ    กำแพงเพชร
2. นางยุพา    วิชาผง
6 6 โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ 6 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายทัตดนัย    กั้วพิจิตร
2. เด็กหญิงจันทกานต์    แก้วกุล
3. เด็กหญิงสริดา    เรืองชัย
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    สิงห์สุข
5. เด็กหญิงมินตรา    กุดเสนา
6. เด็กหญิงปณิดา    ทุมพันธ์
1. นางผกามาศ    จันทร์แสง
2. นางพรทิพย์    พาคำ
3. นางศรีสุดา    ยะสะกะ
7 7 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายธีรนันท์    ยิ้มสงบ
2. เด็กหญิงวิชญาดา    คำพิกุล
3. เด็กหญิงวิสา    สิงห์สองคอน
4. เด็กหญิงพิชญาดา    ฤาชา
5. เด็กหญิงธิดารัตน์    ดวงมาลา
6. เด็กหญิงชุติมา    ใยบัว
1. นางพวงเพชร    ผุดผาด
2. นางหงษ์ทอง    วาทโยธา
3. นางอารมณ์วัลย์    นาคคำ
8 8 โรงเรียนบ้านอีต้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายวีรศักดิ์    สมหวัง
2. เด็กหญิงนิติยา    หีบทอง
3. เด็กหญิงสุชาดา    พิมพ์วัน
4. เด็กหญิงชุติมา    พรมลี
5. เด็กหญิงสุริยา    อินเอี่ยม
6. เด็กหญิงสุภารัตน์    คุณสวัสดิ์
1. นายนิพนธ์    ประมูลพงษ์
2. นางยุพา    วงศาสนธิ์
3. นายสมบัติ    บุญกอง
9 9 โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงกนกพร    วงศ์เครือศร
2. เด็กหญิงวรัมพร    อภัยวงษา
3. เด็กหญิงประไพพรรณ    สินภูมี
4. เด็กหญิงธิดาพร    บุญอยู่
5. เด็กหญิงปภัสพร    วงศ์เครือศร
6. เด็กหญิงจิรัชญา    แสงวงค์
1. นางสาวสอระสินธุ์    วงศ์เครือศร
2. นางหัทยา    ราชบุญเรือง
3. นางเฉลิมศรี    โกมินทรชาติ
10 10 โรงเรียนบ้านสะแร สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    บัวสด
2. เด็กหญิงดุจณหทัย    ไหมทอง
3. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    พรหมชื่น
4. เด็กหญิงปัญญา    ชัยเลิศ
5. เด็กหญิงอภัสรา    พรมชื่น
6. เด็กหญิงจันทกานต์    เพียสา
1. นายวินัย    แรงหาญ
2. นางสาวอรทัย    จงหาญ
3. นางอำไพ    พุทธกรณ์
11 11 โรงเรียนบ้านคลองเสือ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงปรียาวดี    เวทย์จรัส
2. เด็กหญิงจิราภา    เนื่องภา
3. เด็กหญิงสุนิศา    ยาตะกั่วนอก
4. เด็กหญิงญานิศา    แก่นเขียว
5. เด็กหญิงเจตสุภา    ถานุวัฒน์
6. เด็กหญิงนิธญากรณ์    ฉิมกลาง
1. นางสุกัญญา    ทำสวน
12 12 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงเขมิกา    วาระรัมย์
2. เด็กหญิงสิริรัตน์    สะเทินรัมย์
3. เด็กหญิงบุญญิสา    ทองอาบ
4. เด็กหญิงกุลธรา    ดีรัมย์
5. เด็กหญิงอรจิรา    สวยรูป
6. เด็กหญิงสุกัญญา    สีดา
1. นางรัชนี    วาระรัมย์
2. นายสามารถ    หาจันทร์
3. นางสำรวย    มูลป้อม
13 13 โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงทิพยดา    ดวงอินทร์
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ    สีวัง
3. เด็กหญิงชฏาภรณ์    ลัดดาไสว
4. เด็กหญิงอาทิติยา    สังข์แก้ว
5. เด็กชายเจตรินทร์    อินธนู
6. เด็กชายศุภกร    อินทร์ทอง
1. นางละดาวัลย์    ศรีสุเพชรกุล
2. นางสาวศิริพร    สมาน
3. นางสาวสมถวิล    มันทราช
14 14 โรงเรียนบ้านพลับพลา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา    กุลสุวรรณ์
2. เด็กหญิงนภาพร    หงษ์สากล
3. เด็กหญิงภคนันท์    โพธิ์ศรีราช
4. เด็กหญิงเพชรลดา    เจือหนองคล้า
5. เด็กหญิงสุภาลักษณ์    นิลผาย
6. เด็กหญิงสุภารัตน์    นิลผาย
1. นางรัตนา    แก้วกาหลง
2. นางวิไลลักษณ์    นาสมรูป
3. นายสงกรานต์    แหล่งสนาม
15 15 โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงสุพัตรา    เทพวงษา
2. เด็กหญิงกัณติศา    สงครามยศ
3. เด็กหญิงอัญชลี    ศิริสุรักษ์
4. เด็กหญิงจิราภรณ์    อันสังหาร
5. เด็กหญิงบุษยมาศ    มิตรอุดม
6. เด็กหญิงจิราวรรณ    ดวงแสงฤทธิ์
1. นายทวีศักดิ์    สุพรรณฝ่าย
2. นางทองล้วน    สุพรรณฝ่าย
3. นางสาวเปรมฤดี    สุพรรณฝ่าย
16 16 โรงเรียนบ้านซ่อมกอก สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    กองทรง
2. เด็กหญิงทิพวรรณ    แวดอุดม
3. เด็กหญิงจีรณัฐชยา    กัณหา
4. เด็กหญิงวิไลพร    เหมพนม
5. เด็กหญิงวาสนา    นวลอึ่ง
6. เด็กหญิงปริญญาพร    ยันตะพันธ์
1. นางสาวติญากรณ์    สุวรรณวงค์
2. นางสาววรรณภา    ลีพรม
3. นายสมจิตร    มิตพมา
17 17 โรงเรียนบ้านทรายมูล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงอัจฉรีย์    ประเสริฐสังค์
2. เด็กหญิงสุนันทา    เหล่ากลาง
3. เด็กหญิงธนาภรณ์    ศรีผาแหย่ง
4. เด็กหญิงกนกวรรณ    สระบัว
5. เด็กหญิงวิมลรัตน์    แสนสากล
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    คำสูญแสง
1. นางสาวลักขณา    เหล่าวงโคตร
2. นางอรทัย    เจริญใจ
3. นางสาวเยาวลักษณ์    บริวงค์
18 18 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงจันทิมา    ดวงบุปผา
2. เด็กหญิงลลนา    สุนันทา
3. เด็กชายธรรมนูญ    สาธรราษฎร์
4. เด็กหญิงชฎาวดี    ขอสุข
5. เด็กหญิงสุจิตรา    สาธร
6. เด็กหญิงอรวรรณ    จันที
1. นางกันตา    เดชากุลตระกูล
2. นายสุทธิรักษ์    จันทร์ศรี
3. นางสาวอัญชิสา    แก้วศรีทอง
19 19 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงวิภา    สืบบุญ
2. เด็กชายจิรศักดิ์    จันทะแผน
3. เด็กหญิงวรรณา    โทรสุทธิ์
4. เด็กหญิงสุจิตตรา    พิมพ์ทอง
5. เด็กหญิงแพรวพราว    โสคำแก้ว
6. เด็กหญิงณัฐนิชา    คำแหง
1. นางสาวบุปผา    เกิดมงคล
2. นางรัชนีกร    สินทรัพย์
20 20 โรงเรียนบ้านนาดีโคกสวาท สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงธนัชชา    อนันต์
2. เด็กหญิงนัฐธิดา    หนักแน่น
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์    นะอิ
4. เด็กหญิงวรรณรดา    โฉมเฉลา
5. เด็กหญิงนุชจิรา    อนันต์
6. เด็กหญิงหทัยชนก    ปรีสิงห์
1. นายชำนาญ    ทาสีภู
2. นางสาวนิตยา    อุปัญ
3. นางวันเพ็ญ    ทาสีภู
21 21 โรงเรียนบ้านหนองกก สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงภูริดา    ต้อยกระโทก
2. เด็กหญิงกำลัย    อุดร
3. เด็กหญิงจิตตราภรณ์    นุชกระโทก
4. เด็กหญิงนัชชานันท์    บุญประสาท
5. เด็กหญิงทิพย์ภาพร    นามกระโทก
6. เด็กชายกมล    ฤทธิ์สันเทียะ
1. นางธนาภรณ์    พาขุนทด
2. นางรุ่งนภา    สันติภัคพงศ์
3. นายอำนวย    รื่นอายุ
22 22 โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายธัชพล    วงษ์ชมพู
2. เด็กชายอชิรวัตร    อุไร
3. เด็กหญิงธิดาภรณ์    นามสันเทียะ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์    ผาสุข
5. เด็กหญิงกัลยากร    พะนิรัมย์
6. เด็กหญิงอริสา    เลิศคลัง
1. นางจันทนา    ตาดี
2. นางสาวยุพา    สายวิเศษ
3. นางสาววิสสุตา    สินสวัสดิ์
23 23 โรงเรียนวัดโคกพรมตั้งตรงจิตร 7 สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงอภิสรา    พึ่งมิตร
2. เด็กหญิงมิรันตรี    แย้มไสว
3. เด็กหญิงภัทรวรินทร์    ถุงพุดซา
4. เด็กหญิงพรปวีย์    ปาปะเก
5. เด็กหญิงมณฑาทิพย์    อัมรินทร์
6. เด็กหญิงนุสรา    ปานานนท์
1. นางฉวีวรรณ    อันทยัน
2. นางวิมลวรรณ    โลหิตยา
24 24 โรงเรียนบ้านสามเส้า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงภิมลรัตน์    บุญเหลือ
2. เด็กหญิงรัตนา    นาคใหญ่
3. เด็กหญิงดารินทรา    นาคอุ่น
4. เด็กหญิงวรรณวนิจ    มูลา
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์    หัตถะมา
6. เด็กชายสุพจน์    น้ำยอง
1. นางสาว นารี    สีสดดี
2. นางสาวธิดารัตน์    ชนะพันธ์
25 25 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงตะวันฉาย    สกุลจร
2. เด็กหญิงสุชาดา    กิ่งแดง
3. เด็กชายวุฒิพงษ์    ศิริภักดิ์
4. เด็กหญิงทาริกา    ศิริภักดิ์
5. เด็กหญิงสุวนันท์    มูลศรี
6. เด็กหญิงศิรประภา    พารา
1. นายธนุชัย    ดาหาญ
2. นางสาวพิมพ์ลภัทร    ดงอุทิศ
3. นายอภิชาติ    เชิงสะอาด
26 26 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงปวิตราพร    พันธุรักษ์
2. เด็กหญิงรสิตา    เสนาวัง
3. เด็กหญิงปราณปรียา    อิ่มเขจร
4. เด็กชายชนพัฒน์    ระดมจินดา
5. เด็กชายจังหวัด    ขนขำ
6. เด็กหญิงอรอุมา    ลือเลื่อง
1. นางสุจิรา    พัฒนาสกุลวงษ์
2. นางอุ่นใจ    พลโสกเชือก
27 27 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    วังพรม
2. เด็กหญิงกัลยาณี    โคตรตาล
3. เด็กหญิงปณิชญา    วรราช
4. เด็กหญิงรัศมี    ยาตาล
5. เด็กหญิงกัลยาณี    ชุมภูแสง
6. เด็กหญิงวนัสนัน    บริหาร
1. นางขนิษฐา    ชำนาญศิลป์
2. นางนภาพร    ตันนารัตน์
3. นายวิชิต    สำราญ
28 28 โรงเรียนบ้านละเอาะ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงสิรามล    วงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงอรอนงค์    เผื่อแผ่
3. เด็กหญิงวิภาวินี    สังขะพงษ์
4. เด็กหญิงบวรรัตน์    นามวิชา
5. เด็กหญิงสุพิชญา    ไทยสะเทือน
6. เด็กหญิงสุดารัตน์    บ่อหิน
1. นางชยาภัสร์    พิมพร
2. นายประจักษ์    ใจสุระ
3. นางสาวอนันตยา    นันทะเสน
29 29 โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงจิดาภา    บิกขุนทด
2. เด็กหญิงวรรณวลี    เจิมสูงเนิน
3. เด็กหญิงณิชารีย์    วิจิตร
4. เด็กหญิงมณีรัตน์    เล็บสูงเนิน
5. เด็กหญิงปรารถนา    สวยขุนทด
6. เด็กหญิงอรุโณทัย    อู๋สูงเนิน
1. นางกอบแก้ว    ธูปขุนทด
2. นางนิ่มนวล    จันทร์ลุน
3. นางสาวสุมาลี    ประสาทสิทธิ์
30 30 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายศาสตราวุธ    งากระโทก
2. เด็กหญิงณัฐณันท์    งากระโทก
3. เด็กหญิงปานตะวัน    บานเย็น
4. เด็กหญิงนีรชา    ยนจอหอ
5. เด็กหญิงอภิชญา    ปานด้วง
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    แก้วน้อย
1. นางสาววรรณภา    หอมตา
2. นางเรณู    ตุแก้ว
3. นางแสงจันทร์    บุญพรหมมา
31 31 โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงสุนิสา    สิมมา
2. เด็กหญิงเอมอร    กระดานราษฎร์
3. เด็กหญิงกรองกาญจน์    แสนสะท้าน
4. เด็กหญิงสุดารัตน์    บุริจันทร์
5. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    แสนคำ
6. เด็กหญิงสุจิตตรา    พลหินกอง
1. นายผดุงศิลป์    กองจันทร์ดี
2. นางวิวัฒนา    กองจันทร์ดี
3. นายสุวัฒน์    สิงห์เทพ
32 32 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงกาญจนภัฏ    อุดมบุญ
2. เด็กหญิงจิรภัทร    ผอมโพธิ์
3. เด็กหญิงสิริญญา    สิลลา
4. เด็กหญิงวรรณภา    สุนเจิม
5. เด็กหญิงนันนภัส    กองอาสา
6. เด็กหญิงหทัยชนก    โหมสันเทียะ
1. นายประสิทธิ์    ตรีสันเทียะ
2. นางพรทิพย์    ตรีสันเทียะ
3. นางมาลี    ศิลปสาคร
33 33 โรงเรียนบ้านก่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรลภา    ปิงตา
2. เด็กหญิงนุสรา    เหลาชัย
3. เด็กหญิงทินมณี    ศีลเรียงชัย
4. เด็กหญิงเกษมณี    สาทจีน
5. เด็กหญิงณีรนุช    นามบุญเลิศ
6. เด็กหญิงวาสนา    ศรีลากุล
1. นางสาวกัลทรี    เจนชัย
2. นางสาวทัศนีย์    แสงสุดตา
34 34 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงสุทธิดา    ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงกนกอร    จันทร์สอน
3. เด็กหญิงลักษมน    ยาผิว
4. เด็กหญิงณัฐนิชา    แสงมณี
5. เด็กหญิงมนิดา    สำคัญยิ่ง
6. เด็กหญิงสุทธินันท์    คำมาก
1. นายบรรณ์    ชัยพรม
2. นางบุตรดี    โอษฐงาม
3. นางพิกุล    ใคร่นุ่นกา
35 35 โรงเรียนบ้านป่าชาด สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงพรชิตา    ขาวเอี่ยม
2. เด็กหญิงขนิษฐา    สุนนท์
3. เด็กหญิงภคพรสิริ    เจริญตา
4. เด็กหญิงวาริสา    ก๊กศรี
5. เด็กหญิงนุสรา    เจริญตา
6. เด็กหญิงมณฐิกา    พลรักษ์
1. นางสาวพรพรรณ    ศรเผือก
2. นางเพ็ญศรี    บุญสงค์
3. นางสาวแสงจันทร์    ศรเผือก
36 36 โรงเรียนบ้านดง สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงเกวลิน    มีนาคะ
2. เด็กชายวัชรพงศ์    สุวรรณโส
3. เด็กหญิงชญานี    คำสวัสดิ์
4. เด็กหญิงอทิติยา    พิมน้อม
5. เด็กหญิงเพียงฤดี    บุญยบุตร
6. เด็กหญิงธิติพร    ระวิ
1. นางสาวชัญญานุช    บุตรบุรี
2. สิบเอกทินกรณ์    พิมพ์คำ
3. นางสาวสุพรรณี    เผ่าพงษ์
37 37 โรงเรียนบ้านสามขา สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    กลมเกลี้ยง
2. เด็กหญิงพณาวรรณ    เมืองกลาง
3. เด็กหญิงอรัญญาพร    พิมพา
4. เด็กหญิงจรรยาพร    บุญจูง
5. เด็กหญิงดวงฤทัย    ช้างร้อง
6. เด็กหญิงวิสุดา    ศรีเลิศ
1. นางสาวปาณิสรา    บัวพันธ์
2. นายยุทธศิลป์    สุขชัยบวร
3. นางศศิวิมล    โสมาลีย์
38 38 โรงเรียนนางามวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายรัฐภูมิ    จอมศิลป์
2. เด็กหญิงเกวลิน    บุญก้อน
3. เด็กหญิงพัชรพร    ปิดตะ
4. เด็กหญิงศศิธร    วจนะศิริ
5. เด็กหญิงกรรวี    ทะวงษา
6. เด็กหญิงธิตยา    คำหาญ
1. นางฐิตินัฏฐ์    พลเชียงขวาง
2. นายทวีศักดิ์    คำหาญ
3. นางมาลีวรรณ์    อ่อนมาก
39 39 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกุลณัฎฐ์    ถิรรัฐเศรษฐ์
2. เด็กหญิงญานิดา    มิ่งมูล
3. เด็กชายทัศนัย    สืบดี
4. เด็กหญิงปาริชาติ    แน่นดี
5. เด็กหญิงนิชกานต์    รื่นเริง
6. เด็กหญิงวริศรา    คำปัน
1. นางนงลักษณ์    ศรีวัฒนานนท์
2. นางวิลาวัณย์    คำวัน
3. นางสาวสง่า    มารุตะพันธ์
40 40 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงนัฐทัชกานต์    บุญเฟื่อง
2. เด็กหญิงอริสา    ศรีรักษา
3. เด็กหญิงชโรชา    สิทธิโชติ
4. เด็กหญิงกัลยา    นาสมบูรณ์
5. เด็กหญิงชนกนันท์    ซื่อสัตย์
6. เด็กหญิงชัชรา    ไทยอ่อน
1. นางพานทอง    ดวงจันทร์
2. นางสาวสุพัตรา    พลสาลี
3. นางสาวหงส์ฟ้า    คำสำโรง
41 41 โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงชนิสรา    นาคนวล
2. เด็กหญิงจิดาภา    ดีอำมาตย์
3. เด็กหญิงพรนิภา    แก้วสมศรี
4. เด็กหญิงณัฐสุดา    ทิธรรมา
5. เด็กหญิงพัชรินทร์    ลาสองชั้น
6. เด็กหญิงอธิชา    ชัยบุรี
1. นางน้อม    โนนคำเฮือง
2. นายประยงค์    วิสูญ
3. นางสาวอภิญญา    พนมภูมิ
42 42 โรงเรียนบ้านผึ้งโดม สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    เพ็ญพิมพ์
2. เด็กหญิงอรปรียา    จันทวี
3. เด็กหญิงนภาพร    สาระปัญญา
4. เด็กหญิงปนัดดา    นิลดวงดี
5. เด็กหญิงละมัยพร    สาระปัญญา
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์    อ่อนจันทร์
1. นางสาวฉวรีวรรณ    รัฐิรมย์
2. นางณิชากรณ์    ศรีขาว
3. นางสาวสิริวรรณ    มานุช
43 43 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์    ธิตะเชียง
2. เด็กหญิงจิรประภา    นาวงษ์
3. เด็กหญิงอริษา    มีดินดำ
4. เด็กหญิงวรดา    วังคีรี
5. เด็กหญิงฐิตินันท์    คำทองทิพย์
6. เด็กหญิงวรรณวิษา    แจ้งอรุณ
1. นางทิวาพร    สุวรรณธรรมา
2. นางพัชรา    กงจีน
3. นางยุพดี    เกิ่งไพบูลย์
44 44 โรงเรียนบ้านวังบง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงวรางคนาง    ยืนสุข
2. เด็กหญิงมณิสรา    ชื่นชม
3. เด็กหญิงชนิสร    ศิริเขียว
4. เด็กหญิงวนิดา    ศรีสวัสดิ์
5. เด็กหญิงนัตตพร    แสนหอม
6. เด็กหญิงวิพายุ    เข็มลัด
1. นางทัศนีย์    ศรีถาพร
2. นางยุคลธร    ธวบุรี
3. นางอุบลรัตน์    พัฒนเพ็ญ
45 45 โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงคลองศิริ    ภูแข่งหมอก
2. เด็กชายเฉลิมชัย    คล้ายน้อย
3. เด็กหญิงศิริพร    ขันชารี
4. เด็กหญิงสิรินทรา    โหน่งกดหลด
5. เด็กหญิงมนัสวี    หัสดี
6. เด็กหญิงบัณฑิตา    ยุดา
1. นายพนมพร    พรพนม
2. นางลัดดาวัลย์    พรพนม
3. นางลัดดาวัลย์    ศรีมันตะ
46 46 โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงธนารีย์    ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงภัทรวดี    พิลาชัย
3. เด็กหญิงชุติมา    พินิจพรม
4. เด็กหญิงธิญาดา    กาญบุตร
5. เด็กหญิงศิริพร    วรราช
6. เด็กหญิงสุนิสา    จันทร์พวง
1. นางจันทิมา    คำหล้า
2. นางปาริชาติ    มีสูงเนิน
3. นางปิยรัตน์    ้ท้าวเพชร
47 47 โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงศิรประภา    เท่าบุรี
2. เด็กหญิงฐิติกา    เทียบแก้ว
3. เด็กหญิงพรสุดา    สมดี
4. เด็กหญิงสุปวีย์    จันทาศรี
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา    แก้วมาตร
6. เด็กหญิงปณิดา    ถอนยอด
1. นายกฤตภาส    สายทองดี
2. นายณภัทร    เสริฐศรี
3. นางนัยนา    ผุยแสงพันธ์
48 48 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงธนพร    ขันเงิน
2. เด็กหญิงกุลปรียา    พันธ์เพ็ง
3. เด็กชายจักริน    บุญทศ
4. เด็กหญิงลัคณา    เฉลยกุล
5. เด็กหญิงขวัญสุดา    กันทาสัก
6. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    ปทุมวัน
1. นางบัวสา    สมบูรณ์
2. นางบุญเตรียม    ศรีสารคาม
3. นางสินีพรรณ    ปุริสา
49 49 โรงเรียนบ้านสำโรง(สนม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงดลธิดา    กล้าแข็ง
2. เด็กหญิงกุลชาติ    สีดำ
3. เด็กชายอรรถพล    บุตรศรี
4. เด็กชายสิริกร    สมชิต
5. เด็กชายกฤษณ์    เมืองสวาย
6. เด็กหญิงสุภาภรณ์    กันภัย
1. นายธีระกุล    สีดำ
2. นายสนธยา    คเชนทร์เนียม
3. นางสุภารัตน์    ทะเกิงลาภ
50 50 โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงคิรากร    พิมดี
2. เด็กหญิงเนตรนภา    ต้นกันยา
3. เด็กหญิงทิพยรัตน์    โพธิจักร
4. เด็กหญิงภัทรมาศ    ฤทธิ์คำ
5. เด็กหญิงเกวลิน    คำบุญ
6. เด็กหญิงจุฑามาศ    กล่อมปัญญา
1. นางสาวพิมพ์ชญา    โฮมไชยวงค์
2. นางสาวศิรินันท์    มีชัย
3. นางสุภานี    อาบเงิน
51 51 โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงอาราตี    ขจัดภัย
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์    แก้วโก่ย
3. เด็กหญิงปวีณา    วงค์อามาตร
4. เด็กหญิงศศิประภาพร    บุญคง
5. เด็กหญิงปทุมมาศ    สักบุตร
6. เด็กหญิงกุลวนิดา    ไพรราม
1. นายขันติ    ทองภูธร
2. นางสาวจันทิภา    คำหงษา
3. นางเจริญศรี    สวรรค์ดอน
52 52 โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงนัทชา    สร้อยสาริกา
2. เด็กหญิงฐิดาภา    อุปชาจิตร
3. เด็กหญิงมัทนียา    ฤทธิสิงห์
4. เด็กหญิงอาภัสรา    ผาลิผล
5. เด็กหญิงปัณฑิตา    พรหมทา
6. เด็กหญิงเพ็ญนภาพร    แก้วไตรรัตน์
1. นางจงจิตร    วอแพง
2. นางสาวรุ่งนภา    ผลาพฤกษ์
3. นางเกษร    ด่างเกษี
53 53 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงพรรพษา    คำบุญเรือง
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์    อุทัยศรี
3. เด็กหญิงพิยดา    ศรีกุดเวียน
4. เด็กหญิงคณารัตน์    ทองมะรัง
5. เด็กหญิงเกวลิน    ประจง
6. เด็กหญิงสุวิชาดา    ขวานอก
1. นางธิดารัตน์    สำรวล
2. นางอนงค์    ฤทธิสิน
54 54 โรงเรียนบ้านชั่งสี่ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงชิดกมล    กลางถิ่น
2. เด็กหญิงอรกนก    อาจแก้ว
3. เด็กหญิงทิพยเนตร    อินปลัด
4. เด็กหญิงยุภารัตน์    ศิริวัฒน์
5. เด็กหญิงปนิดา    ยืนสุข
6. เด็กหญิงศศิธร    วังคีรี
1. นางสาววิมลรัตน์    ริจนา
2. นางเพ็ญนภา    นครศรี
3. นางเรณู    ราชพรหมมา
55 55 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรธิดา    มงคล
2. เด็กหญิงกมลทิพย์    สุขสนิท
3. เด็กหญิงมนฤดี    สนธิ
4. เด็กหญิงทิพวัลย์    เวียงดินดำ
5. เด็กหญิงฐนิชา    สิทธิมงคล
6. เด็กหญิงอภิรัตน์    ปัญญาไว
1. นางสาวจีรนันท์    คำพิลา
2. นางสาวพิภาภักดิ์    เหมือนพันธ์
3. นางสาวอุษา    เพชรล้ำ
56 56 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงณิชกานต์    มูลไธสงค์
2. เด็กชายธนุส    วิมุกตานนท์
3. เด็กชายชนะชัย    ไชยชราแสง
4. เด็กหญิงปวริศา    บริหาร
5. เด็กชายนวพล    กางโหลน
6. เด็กหญิงนิชานันท์    ไชยชาติ
1. นางสาวธัญญา    ทัดไพร
2. นางสาวยุวดา    หาญคำภา
3. นายสมส่วน    แข็งฤทธิ์
57 57 โรงเรียนบ้านตาลชุม สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายอนุสรณ์    เหลาทอง
2. เด็กชายสุทธิวัฒน์    เทพผล
3. เด็กหญิงวนิษา    ชมประเสริฐ
4. เด็กหญิงธัญชนก    สุวรรณวงษ์
5. เด็กหญิงนันทิชา    สุวรรณวงษ์
6. เด็กหญิงวรัญญา    ผ่านพิเคราะห์
1. นายคง    วงษ์คำหาญ
2. นางธนวรรณ    หมื่นเรือคำ
3. นายพงษ์ศักดิ์    หมื่นเรือคำ
58 58 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงอรสินี    นวลอินทร์
2. เด็กหญิงทิพปภา    เสาสิริ
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ตลุมจันทร์
4. เด็กหญิงพรณภัส    อ่อนหวาน
5. เด็กหญิงนภาพร    พันธ์ละออ
6. เด็กหญิงศจี    อุตส่าห์
1. นางศศิธร    พันธุ์อยู่
2. นายสนธิพนธ์    ฝั่งสิริ
3. นางอรทัย    สิงห์แก้ว
59 59 โรงเรียนบ้านหนองแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงอลิษา    นามวิจิตร
2. เด็กหญิงดลนภา    นามมุนตรี
3. เด็กหญิงภัทรนันท์    นักลำพันธ์
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    แสนคำภา
5. เด็กหญิงจินตนา    วังทอง
6. เด็กหญิงกนกวรรณ    ตั้งใจ
1. นายสถิตย์    เกตสา
2. นายสุจิตร    หานะพันธ์
3. นายไพบูลย์    จันทร์สม
60 60 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงนภาพร    เหลือสืบพันธ์
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    โกฎกระโทก
3. เด็กหญิงจิรนันท์    หมวดสันเทียะ
4. เด็กหญิงอรกานต์    ศรีจันทร์
5. เด็กหญิงสุกัญญา    แวงสันเทียะ
6. เด็กหญิงสมปรารถนา    พึ่งชุมแสง
1. นางสาวจารุณี    สิงห์สถิตย์
2. นางตุลยา    ศรีการุณ
3. นางสาวพัทธพร    คนชุม
61 61 โรงเรียนบ้านโสกกล้า สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงจีรวรรณ    เรืองประทีป
2. เด็กหญิงจีรนันท์    สีเม้น
3. เด็กหญิงธนภรณ์    เหลาเกิ้มหุ่ง
4. เด็กหญิงสุวรรณา    การมาโส
5. เด็กหญิงปริตา    โคตรชมพู
6. เด็กหญิงณัฐนันท์    มาตรปัญญา
1. นางสาวนันทนา    คำภาพงษา
2. นายสเกน    สุทธิ
3. นางเอื้อมพร    สุทธิ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................