งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 011
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย สพป. เลย เขต 1 1. นายปฎิภาณ    โอนแก้ว
2. นางสาวณัฐชา    อ้วนสิงห์
1. นายภาณุพันธุ์    จันทรา
2. นางสาวอุเทือง    จำรูญศิริ
2 2 โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายอดิศร    มงกุฎกิ่ง
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์    นิจจังหรีด
1. นางสาวรจนา    บุ่งนาม
2. นายสมพร    สังข์ทองหลาง
3 3 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    เกตุชาติ
2. เด็กหญิงราณี    คำภา
1. นางสาวชลีพร    ตาทอง
2. นายนิรุจณ์    บุญเย็น
4 4 โรงเรียนยางโกนวิทย์ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. นายพงศ์ธารา    โพนธาตุ
2. เด็กชายชัยณรงค์    เรือนเจริญ
1. นายปรีชา    ศรีสุนะ
2. นายอภิรมย์    ผิวละออ
5 5 โรงเรียนบ้านหนองกุง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงพัชรี    สุภาพ
2. เด็กหญิงอธิติยา    พลอำนวย
1. นางสุพรรณี    นามทอง
2. นายเมธี    นามทอง
6 6 โรงเรียนบ้านโจดนาตาล สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. นางสาวจิตรวี    สีตะวัน
2. เด็กหญิงเบญญาภา    ศรีสวัสดิ์
1. นางสาวนันทนา    อาจเค
2. นางสาวปิ่นสุดา    มังคะรัตน์
7 7 โรงเรียนบ้านลาดผักหนาม สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายชาคริช    สาคะริชานนท์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    สุวรรณ์สม
1. นางสาวศิวพร    คิดนอก
2. นางอัญญารัตน์    สีซาแอน
8 8 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายสิทธิพร    พันลำ
2. เด็กชายเอกลักษณ์    ทองทวิง
1. นางเดือนฉาย    หาสุข
9 9 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา สพป. สกลนคร เขต 1 1. นางสาวมณฑา    บุตโรบล
2. นางสาวอารยา    เลียงลาด
1. ส.ต.ต.นิกรณ์    ศรีทะชิต
2. นางบุษรา    บุญตะหล้า
10 10 โรงเรียนบ้านอำปึล สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. นายปฏิญาณ    ศิลาอ่อน
2. เด็กชายวีระพล    ทองนรินทร์
1. นายบุญรัตน์    คำเลิศ
11 11 โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. นายนรบดี    วรรณเสถียร
2. นายศุภวุฒื    มุ่งปั่นกลาง
1. นายฌานุตม์    อินทสุวรรณ
2. นางสาวพรพันธ์    วันศุกร์
12 12 โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายชาคริต    สมนาม
2. เด็กชายเจษฎา    อนุแสง
1. นางสาวพนิดา    กำลา
2. นางสาวเดือนเพ็ญ    สิงหาหล้า
13 13 โรงเรียนบ้านสวาย สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายก้องเกียรติ    แสงเพ็ง
2. เด็กหญิงสิริยากร    ปิ่นหอม
1. นายชำนาญ    ศิริผล
2. นางรัชนู    อุราเลิศ
14 14 โรงเรียนบ้านเขือง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงอรวรรณ    บุษดี
2. เด็กชายวัชระพล    ศรีสร้อย
1. นายธนัยนันท์    วิเศษดอนหวาย
2. นายวิรัตน์    ธานีวรรณ
15 15 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายชนะชัย    ศรีสมบัติ
2. เด็กชายอดิศักดิ์    สงพิลา
1. นางสาววรรณวิภา    ภูน้ำใส
2. นางสมควร    ภูน้ำใส
16 16 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายศราวิน    คำกรม
2. เด็กชายอันดา    เวียงคำ
1. นางพรพันธุ์    สิงห์จารย์
2. นายสมคิด    สิงห์จารย์
17 17 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายเพชรกล้า    สนสังข์
2. เด็กชายศุภชัย    พุฒชนะ
1. นางสาวอริยา    สวัสดิ์ทา
2. นางสาวเมธาพร    มณีโชติ
18 18 โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายภาณุพงศ์    พุฒพิพักตร์
2. เด็กชายกฤษณะ    ด้วงทอง
1. นางนวรัตน์    พรมดี
2. นางสาวอรนุช    มุธุสิทธิ์
19 19 โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์    พุ่มสลิด
2. นายธีรชัย    มูลคำ
1. นายธิติพงษ์    บุตรมาตย์
2. นายเสรีภาพ    อมตะพงศ์พันธุ์
20 20 โรงเรียนสยามกลการ 4 สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายจุลจักร    ยศการี
2. นายวัชรพล    กมลรักษ์
1. นางสาวรินดา    โพธิ์ไทรย์
2. นายวิจิตรศิลป์    คำผาสุข
21 21 โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายณัฐมิพล    เจือกระโทก
2. เด็กชายธวัชชัย    ศรีกระสัง
1. นางสาวสุธินันท์    เลิศนา
22 22 โรงเรียนวัดสำโรง สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายนิติภูมิ    อักษร
2. เด็กชายณรงค์    นวนประโคน
1. นางปิยรัตน์    อุพลรัมย์
2. นางสาวอัญชณา    กิจคณะ
23 23 โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. นายอำนาจ    วงษ์ระคร
2. เด็กชายภูวดินทร์    คำแสนแก้ว
1. นายธงชัย    ขำเทศเจริญ
2. นางเนาวรัตน์    กาญจนะแก้ว
24 24 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายพฤกษชาติ    จันทร์น้อย
2. เด็กชายธีรภัทร    บุญรัตน์
1. นาย จิรภัทร    ทีฆายุพรรค
2. นายอรรถสิทธิ์    อำนวย
25 25 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายยุทธพงษ์    ปินะกัง
2. เด็กชายชิณวัตร    พันสีเงิน
1. นายสุภชัย    หาวิเชียร
2. นางสาวอภิรัชพร    ทิ้งแสน
26 26 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงพรทิภา    ปุริสา
2. เด็กหญิงวิภาดา    โทไกรษร
1. นายจิรศักดิ์    กล้าวิจารณ์
2. นายไตรรัตน์    สายสินธุ์
27 27 โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม สพป. อุดรธานี เขต 1 1. นางสาวมณีรัตน์    สาครเจริญ
2. เด็กหญิงเนตรนภา    วิชัยวงศ์
1. นายพยุงศักดิ์    ผาจวง
2. นายศุภพงศ์    อินทฤาชัย
28 28 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. นายเจ็ดตะวัน    ชุ่มจิตร
2. เด็กชายชลธี    สีดา
1. นางชฎาพร    ขุขันธิน
2. นายเทอดศักดิ์    ขุขันธิน
29 29 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. นางสาวอรัญญา    กรึงพุทรา
2. เด็กหญิงจิดาภา    แขขุนทด
1. นายกฤษณะ    ปิ่นแก้ว
2. นายวุฒิไกร    หาแก้ว
30 30 โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายคณิน    มีบ้านแท่น
2. นายนรบดี    คำหอม
1. นายภูวเนศวร์    ศรีทอง
2. นางรัตนภรณ์    เหล่าดี
31 31 โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ศรีโยธา
2. เด็กชายพรากรณ์    ชนิดชน
1. นางสาวจิตพิสุทธิ์    สันทา
2. ว่าที่ร้อยตรีพิชัยวุฒิ    ละมูลมอญ
32 32 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายณภัทร    เนียมกลาง
2. เด็กชายรัชชานนท์    ป้ายงูเหลือม
1. นางสาวนันทิวา    ภัทรโภคิน
2. นางศิริยา    มานอก
33 33 โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. นายเอกภพ    อุระภูมิ
2. เด็กชายศราวุธ    เนาวบุตร
1. นายละออง    ทองนำ
2. นางสาธร    จันทร์โท
34 34 โรงเรียนบ้านขะเนก สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายศรายุธ    แสนเลิศ
2. เด็กชายพรชัย    บุตรชุมแสง
1. นายพิสิษฐ์    ฉิมมาลี
2. นางสาวสิริรักษ์    ศาลาทอง
35 35 โรงเรียนน้อมเกล้า สพป. ยโสธร เขต 2 1. นางสาววรัญญา    อินทร์พวง
2. เด็กหญิงณัฐวดี    สุราวรรณ
1. นายครรชิต    เพชรกอง
2. นายธีรวัฒน์    มูลสาร
36 36 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    มาตชัยเคน
2. เด็กชายคฑาวุธ    เอกจักรแก้ว
1. นายวิทวัส    อินอุเทน
2. นายสุรศักดิ์    ชัยปัญหา
37 37 โรงเรียนบ้านม่วง สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายสิทธิพร    สังขศิลา
2. เด็กชายสุพจน์    ทุมพัฒน์
1. นางสาวธานีรัตน์    แก้วใส
2. นางมยุรี    บุญเย็น
38 38 โรงเรียนบ้านนาเลียง สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงสิริญญา    จันอังคาร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    เสนาคำ
1. นายวีระชน    โสมชิน
2. นางอรุณวรรณ    โสมชิน
39 39 โรงเรียนบ้านตากแดด สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นายณรงค์ฤทธิ์    สมพล
2. นายวรัญญู    ชมบุญ
1. นางวดาริกา    ยิ่งยืน
2. นายอภิวัฒน์    สุรินทร์ชัย
40 40 โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 3 1. นายนันทวุธ    ไชยธานี
2. นางสาวปณิดา    สรวงศิริ
1. นางสาวมัสยา    หาญนาดี
2. นายอดิศร    แคนวัง
41 41 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน    สุดหนองบัว
2. เด็กหญิงภัทรลดา    สุนทรบุญ
1. นายมงคล    จันดารัตน์
2. นายอภิชาติ    สิงทอน
42 42 โรงเรียนบ้านค้อน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์    มูลทา
2. เด็กหญิงวรรณวิสา    ใจธรรม
1. นายพิทัก    สาเวช
2. นางวนิดา    มะลิลา
43 43 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงสุนิชา    ทองนาเพียง
2. เด็กชายอนุวัฒน์    กุรัง
1. นางสาวนฤมล    รัตน์อ่อน
2. นางสาวมยุรีย์    สุดชาติ
44 44 โรงเรียนบ้านดงยาง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายศักดิ์ดา    ไชยสว่าง
2. เด็กชายธีรยุทธ    ทะวิลา
1. นางสุวนีย์    วงศ์ภาคำ
2. นางเกศสินี    ศรีแก้ว
45 45 โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายอภิชาติ    นาคะ
2. เด็กชายชินวัตร    สง่าโพธิ์ศรี
1. นายเทียนชัย    ชาลีวรรณ์
2. นายไชยวัฒน์    พะนิรัมย์
46 46 โรงเรียนบ้านผักคำภู สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายอภิวัฒน์    พิมพา
2. เด็กชายพีรพัฒน์    ทัศมี
1. นางจรรยา    โถชาลี
2. นางวัลย์วิภา    บุบผา
47 47 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายวัชรพงษ์    สียางนอก
2. เด็กชายปฏิภาณ    นนท์เหล่าพล
1. นายฉัตรชัย    จันทะมาตย์
2. นางสาวพัชรี    จันทร์ศรี
48 48 โรงเรียนบ้านผือฮี (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายขวัญชัย    เคณาภูมิ
2. เด็กชายอัครพล    หาญกล้า
1. นายพงศ์ภัค    จารักษ์
2. นางสาวสุมัชฌิมา    โยนากุล
49 49 โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน (บัวบานวิทยาคม) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายเฉลิมชัย    เกษา
2. เด็กชายธีรวัฒน์    ไผ่ล้อม
1. นางสาธุกานต์    โสสุข
2. นายสิทธิกร    ศรีจันทร์
50 50 โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายเกียรติชัย    พรหมจารีย์
2. เด็กชายจักรินทร์    วิเศษ
1. นางชาลิสา    จันทร์บุตร
2. นายอนุชิต    สงคราม
51 51 โรงเรียนบ้านประคำ สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายยุทธการ    คุ้มกลาง
2. เด็กชายราชศักดิ์    เนียมไธสง
1. นางธนิษฐา    กาบยุบล
2. นางสาวพรสวรรค์    ลาดนอก
52 52 โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 2 1. นายชัยบัญชา    เมืองโพธิ์
2. นายวีระชน    ตรีกมล
1. นางสาวคมดาว    พุทธโคตร
2. นางมณีรัตน์    ทองรัตน์
53 53 โรงเรียนบ้านสะพานหิน สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายอนุวัฒน์    ราษฎร์กลาง
2. เด็กชายชาญณรงค์    สุวรรณเวก
1. นายนที    เลิศคอนสาร
2. นางสาวเพิ่มพูล    พิพัฒน์ไพบูลย์
54 54 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    ศรีจริยา
2. เด็กหญิงวรรณวไล    ปัญญาคำ
1. นางสาวธีระพร    ภักดีสาร
2. นายอนุสรณ์    สุขศรี
55 55 โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายอดิศร    ฮาดตา
2. เด็กชายนวมิตร    ศรีหาวัตร
1. นายธนากร    ศรีโฉม
2. นายสวพล    ภิรมย์กิจ
56 56 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายปรมินทร์    วาปีทะ
2. เด็กชายธีรภัทร    บุตราช
1. นายชาติชาย    โหรากุล
2. นายบุญส่ง    ยิ่งยง
57 57 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงรุจิรา    บุญพงษ์
2. เด็กชายทินภัทร    สิงห์ทองราช
1. นางสาวนิตรยา    สุวรรณเพ็ง
2. นางแจ่มจันทร์    ศรีระวงศ์
58 58 โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายศาสตรา    ไกยสิทธิ์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์    แก้ววิชัย
1. นายปกครอง    ดวงจิตต์
2. นายอัครชัย    ปานุเวช
59 59 โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายวุธมาต    นันตา
2. เด็กชายอนุชา    บุดดาชัย
1. นายกิติศักดิ์    ศิริพราหมณกุล
2. นายวิศรุต    เพ็ชรสีม่วง
60 60 โรงเรียนบ้านหนองหมี สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายพิชชากร    กลิ่นหวล
2. เด็กชายชลชาติ    บุญเจียม
1. นางตะวันรัตน์    ประกอบใจ
2. นางนัฐกาวัลย์    มณีศรี
61 61 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายพุทธา    ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายพลภัตย์    พรมสูตร
1. นางสาวกาลดา    คินาทิพย์
2. นางเบญจพร    เตียวศิริชัยสกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................