งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 109
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 1. นางสาวรัตนาภรณ์    แดงขจร
2. เด็กหญิงวรรณิภา    ศรีชมภู
3. เด็กหญิงบุษบา    ไชยแสง
1. นายพงษ์พัฒน์    ปัตฐภี
2. นางรัชนีย์    สวัสดิ์
2 2 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงมาริษา    สินตะคุ
2. เด็กหญิงรัตติกาล    รักษ์คิด
3. เด็กชายหนุ่มเทพ    หาญกิ่ง
1. นางจินตนา    วัชรวงศ์ทิพย์
2. นางสาวอิสรีย์    แก้ววิเศษ
3 3 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายกีรติ    การุณ
2. เด็กหญิงศานันทินี    เตียงงา
3. เด็กหญิงวีระพร    ไชยแสง
1. นางจารุวรรณ    คาโส
2. นายชู    อรุณรัมย์
4 4 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. อุดรธานี เขต 4 1. นายภานุวัฒน์    คานทอง
2. นางสาวสาวิตรี    สีดาหอม
3. นางสาวธัญญลักษณ์    ราชพลแสน
1. นางบัวภา    คำกันยา
2. นางวิลาวัลย์    จรรยาวาณิชกุล
5 5 โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงสุรินทรา    วงศ์ตาผา
2. เด็กชายวีระชัย    หิรัญภิงคา
3. เด็กชายอนุภัทร์    สุโพธินะ
1. นางสาวนพวรรณ    ชุมพล
2. นางสาวมลเทียน    สิงโคก
6 6 โรงเรียนนาทันวิทยา สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงทักษพร    ควันไชย
2. เด็กหญิงประภาพรรณ    สายสินธุ์
3. เด็กชายทยากร    เตรียมตัว
1. นางสายันห์    โถนารัตน์
2. นายสุทัศน์    โคตุละ
7 7 โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงเกตุนภา    แสนประเสริฐ
2. เด็กหญิงภาฤดี    อดทน
3. เด็กหญิงจันทร์อ่อน    จันทรส
1. นางสาวมณฑน์ทิตา    ฆ้องชมภู
2. นางอรอนงค์    อู่ทอง
8 8 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงเนตรนภา    บรรพต
2. เด็กหญิงณัฐฐิกา    พรพิพัฒน์
3. เด็กหญิงศุตา    บุตรบาล
1. นางสาววิไลวรรณ    ธานี
2. นายสัมฤทธิ์    บุญเฉลียว
9 9 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายวสุรัตน์    อุปันนะ
2. เด็กชายปิยะวัตร    อุปละ
3. เด็กชายพิชิตชัย    ครุธตำคำ
1. นางจุฬาภรณ์    เมฆอากาศ
2. นางสาวอัมพาวรรณ    สิงห์ทอง
10 10 โรงเรียนบ้านตาเสาะ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์    ศรีจุดานุ
2. เด็กหญิงฐิตินันท์    เฉลียวฉลาด
3. เด็กชายศราวุฒิ    นิราศภัย
1. นายชิต    ตาติยะ
2. นางสมจิตร    ขีรัมย์
11 11 โรงเรียนคลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายณัฐพล    แรมกลาง
2. เด็กชายลัทธพล    แผ่นสุวรรณ์
3. เด็กหญิงนิศา    นะรินรัมย์
1. นางสาวณัฐภัสสร    วรวัชสถิตพงศ์
2. นางสาวศิริพร    คาตา
12 12 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายคงกระพัน    เลาะไธสง
2. เด็กหญิงสุภาพร    พลศรี
3. เด็กหญิงศราณีย์    เจริญสุข
1. นางจันทร์เพ็ญ    แสงเนตร
2. นางพลอยชนก    ทุนไธสง
13 13 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายพีระพัฒน์    แสงนวล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    มะลิพันธ์
3. เด็กชายวันชัย    มาตะรักษ์
1. นางสาวธัญชนก    ตอนศรี
2. นางศยามล    ด้วงพันนา
14 14 โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐริกา    สุริรักษ์
2. เด็กหญิงพรนภา    ไชยโคตร
3. เด็กชายอัษฏาวุธ    ขันทะบูรณ์
1. นายชวลิต    มณีทัพ
2. นางสุจินตนา    โมกขรัตน์
15 15 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กชายชิษณุพงศ์    สินธุมาส
2. เด็กชายกวีวุฒิ    สีเมืองแพน
3. เด็กชายอิทธิพล    แสนอินเฮียง
1. นางพิมลพรรณ    แสนวัง
2. นางยอดขวัญ    ไวบรรเทา
16 16 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงปริญญา    ผาลัง
2. เด็กหญิงอนุธิดา    อัครเนตร
3. เด็กชายนนทวัฒน์    แสงเพ็ชร์
1. นางสาวกงมณีย์    เกษตระ
2. นางสาวลำไพร    เพียดจันทร์
17 17 โรงเรียนโนนคูณวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. นางสาวศยามล    ลอบไธสง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    แก้วลินลา
3. เด็กหญิงอนาตยา    สุวรรณธรรมา
1. นางจริญญา    เดชเจริญ
2. นางพัณนิภา    ศรีเพ็ง
18 18 โรงเรียนบ้านนาเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายพิทักษ์    บุญยะ
2. เด็กหญิงปฐมา    อินทร์ขาว
3. เด็กหญิงกัณฐมณีย์    สีสันต์
1. นางคำเพชร    บุญรักษา
2. นางสาวปิยวรรณ    แก่นมั่น
19 19 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายไกรจักร    รู้สุข
2. เด็กชายจิระพันธ์    คำสุณี
3. เด็กชายกรวิชญ์    ทองม่วง
1. นางขวัญฤดี    โทจันทร์
2. นางสาววนิดา    ไชยมงกุฎ
20 20 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงสมฤทัย    หมู่หาญ
2. เด็กหญิงจิลลาภัทร    บุทธิจักร
3. เด็กชายโสพิพัสตร์    พรหมเสนา
1. นางวิภาพร    เรืองเรื่อ
2. นางอรวรรณ    ศรีลาศักดิ์
21 21 โรงเรียนบ้านพระ สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    พลศักดิ์
2. เด็กหญิงบงกชกาญน์    ประจัด
3. เด็กหญิงสุพัตตรา    ดวงกระโทก
1. นางนัจนันท์    เทพเทียน
2. นางอรวรรณ    ป้อมดำ
22 22 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายปกรณ์    พันธ์โภคา
2. เด็กชายวีรวัฒน์    อัมราศรัย
3. เด็กหญิงรุ้งรวี    สายเหล็ก
1. นางสาวปณิชา    เจริญรัมย์
2. นางวราลักษณ์    สิทธิจันทร์
23 23 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายอนุกูล    นุงกระโทก
2. เด็กชายเจษฎา    หนูธรรมพะเนา
3. เด็กชายเอกนรินทร์    หม่อมกระโทก
1. นางสาวมรกต    โพธิ์พะเนาว์
2. นางเบญจวรรณ์    แก้วมะเริง
24 24 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายบุญตา    ชัชวาลย์
2. เด็กหญิง น้ำผึ้ง    ประจญ
3. เด็กชายไตรภพ    รัชตะวรรณ
1. นางธัญกมล    ศรียา
2. นางสาวไพรจิตร    จำปาคำ
25 26 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงรติพร    การปรีชา
2. เด็กหญิงณัฐพร    คงคาโชติ
3. เด็กหญิงมันทนา    ภารพิบูลย์
1. นางนงนุช    เขียวไกร
2. นางพรชัย    พิกุลหอม
26 27 โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายภูมิวงศ์    อิตะปัญญา
2. เด็กชายธนากร    ตาลอินทร์
3. เด็กชายวิชิต    เชิดทอง
1. นางสาวรวิพร    จันทะดวง
2. นางสาววลีพร    หมื่นวงศ์
27 28 โรงเรียนบ้านเจี่ย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงบังอร    ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงจิรัชยา    เชื้อวงค์
3. เด็กหญิงปรางทิพย์    คำดี
1. นางบุญนอง    อนุสินธ์
2. นางยุวดี    พันธ์ศรี
28 29 โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายอภินนท์    จริงสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุชาดา    สุขดา
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    ฉัตรทอง
1. นางสาวกมลวรรณ    จังหวะ
2. นางระเบียบ    งามเจริญ
29 30 โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. นายอัคเดช    เตโพธิ์
2. นางสาวสุภาวดี    สีเล
3. นางสาววนิดา    มานาง
1. นางสาวจุฑาทิพย์    วรรณกุล
2. นางพูลศิลป์    พาบุ
30 31 โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงวาสนา    กันหาสร้อย
2. เด็กหญิงวันดี    ธรรมโส
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี    มาบ้านโซ้ง
1. นางทัศนภรณ์    แสงศรีเรือง
2. นางสาวสุดารัตน์    ศรีไสว
31 32 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงกชกร    แอมโอฐ
2. เด็กหญิงจิตรจำรูญ    บุญหว่าน
3. เด็กหญิงอังคณา    อินที
1. นางปราณี    แก้วไธสง
2. นางสาวยุภาพรรณ    คาทาสี
32 33 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงวราภรณ์    วันนิด
2. เด็กหญิงสุภาวิดา    ยวนหมื่น
3. เด็กชายภาณุพงศ์    ศรีวงค์ดี
1. นางสาวณัฐกฤตา    ปุริจันทร์
2. นางสาวสุวิมล    ชาทอง
33 34 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    เนินทอง
2. เด็กหญิงมลธิดา    แก้วจันเพขร
3. เด็กหญิงสุนิสา    สุขบรรณ์
1. นางรุ่งนภา    ขอพรกลาง
2. นางศุจิรัตน์    บุราคร
34 36 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย) สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายธนกร    คะพันธ์
2. เด็กหญิงชรินดา    การิก
3. เด็กหญิงเมธินี    แสนสอน
1. นางพัชราภรณ์    ขจรเกตุ
2. นางแพรวพรรณ    เดชโฮม
35 37 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    สระภู
2. เด็กชายภาคิน    พรมรัตน์
3. เด็กชายศักดิ์ชัย    บุญพัฒน์
1. นางจรัส    ศรีละพันธ์
2. นางอรทัย    สังขรัตน์
36 38 โรงเรียนบ้านดอนขาว สพป. นครพนม เขต 1 1. นางสาวรัชนก    ฝาระมี
2. เด็กหญิงรัตนา    พงษ์ถาวร
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    ฝาระมี
1. นางจินตะนา    อุ่นลุม
2. นายบรรพต    บุญญานุภาพ
37 39 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กชายจรัญ    ด่านลำมะจาก
2. เด็กชายสรายุทธ    เฉลิมวงค์
3. เด็กชายสรวิชญ์    เมืองแสน
1. นางสาวพรพิมล    พิมพ์ศรีโคตร
2. นางภัทรวรรณ    ระหงษ์
38 40 โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายธีรเกียรตินันท์    บุตรวิชา
2. เด็กชายพินิตนันท์    ไชยประเทศ
3. เด็กหญิงพรรณกร    แสงกระจาย
1. นายสราวุธ    สระแก้ว
2. นางสาวเดือนลดา    โพธิ์บาย
39 41 โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายณัฐพงศ์    บุญโสม
2. เด็กชายธนวัฒน์    ชิงสอน
3. เด็กชายกมลชนก    โฮมแพน
1. นางจันทร์จิรา    บุตรเกตุ
2. นายสุจิน    พวงจันทร์
40 43 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. นายวิทวัฒน์    โปร่งมณี
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย    โอนกระโทก
3. เด็กหญิงมณฑิรา    ช่วยพันธ์
1. นางนฤมล    สาหล้า
2. นางสาวสวาส    สาหล้า
41 44 โรงเรียนบ้านส้งเปือย สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายเอกพันธ์    สุวรรณรงค์
2. เด็กหญิงองค์ชนิตา    สาริศรี
3. เด็กหญิงพรชิตา    สาริศรี
1. นางสาวสไบแพร    อินธิ
2. นางเยาวรัตน์    ทายะ
42 45 โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงอดิวรรณ    สท้อนเมือง
2. เด็กหญิงพฤกษา    ภูคงแสง
3. เด็กหญิงสุภาพร    ขาวลา
1. นางกัลยา    เลิศล้ำ
2. นางไพเราะ    ภูมิสายดอน
43 46 โรงเรียนบ้านหนองแปน สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายสถาพร    เทาหลา
2. เด็กชายอภิชาติ    พานทุพาน
3. เด็กหญิงวันศิริ    พิมสาย
1. นางสุภัคชญา    บุญมาก
2. นางสาวอมรรัตน์    ศิริบุตร
44 47 โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงวรนุช    คำยอด
2. เด็กหญิงบุปผา    ปัดชา
3. เด็กหญิงอินทิรา    จุคโน
1. นายปรีชา    ไปแดน
2. นางพรเพ็ญ    ปลีกล่ำ
45 48 โรงเรียนบ้านหนองตุ(ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายณัฐพล    สาระอาสิงห์
2. เด็กชายสุรพงศ์    สาระบุตร
3. เด็กหญิงผกาวรรณ    ยอดนคร
1. นางสาวนพมาศ    เมืองมุงคุณ
2. นางวันเพ็ญ    ศรีโสพันธ์
46 49 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายวันเลิศ    จันทร์แดง
2. เด็กหญิงหฤทัย    กลิ่นเกษร
3. เด็กหญิงณัฐฏิกานต์    ชื่นจิตร
1. นางสาวสุภาดา    มูลแวง
2. นางสาวเบญจวรรณ    เหลาคำ
47 50 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงเรณุกา    นิลเทศ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร    ดอนแก่น
3. เด็กหญิงวิภาพร    สีแก้วน้ำใสย์
1. นางจงดี    คำเชียง
2. นางสาวปาริฉัตร    ป้องเรือ
48 51 โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงเจนจิรา    ปืนโก
2. เด็กหญิงมณีรัตน์    รัตนวิชัย
3. เด็กชายชาคริต    ดอกทะยอม
1. นางรัชนีฉาย    ทรงประโคน
2. นางวารี    พิรักษา
49 52 โรงเรียนบ้านคำโคกสูง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายเด็กชายทีรไน    ถนอมแสนดี
2. เด็กชายธนวัต    สมศิริ
3. นายอภิวัฒน์    บุตรคำโชติ
1. นางจันสุดา    คอนชัย
2. นางศิลป์ศุภา    แก้วแสนสินธุ์
50 53 โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงสุภาพร    ศิริรวง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    แสนชนะ
3. เด็กชายกิติพันธ์    จรุงพันธ์
1. นางสาวนุชจรินทร์    แสงอรุณ
2. นางสาววรารัตน์    เลี่ยมรัตนะ
51 54 โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงรินดา    พิมพ์เสนา
2. เด็กหญิงวันวิสา    พรมมาวัน
3. เด็กชายธงชัย    พรหมมาวัน
1. นางธนพร    สลีอ่อน
2. นายสันติศักดิ์    บุญกิจ
52 55 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. นางสาวพรริตา    รอดทอง
2. เด็กหญิงอังคนาง    แสนตระกูล
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    มูลคำ
1. นายวิไลศักดิ์    เหง่าบุญมา
2. นางสุภารัตน์    เหง่าบุญมา
53 56 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายกิตติธร    ขันอาษา
2. เด็กชายธนฉัตร    สีเฉลียว
3. เด็กชายศิริชัย    เหลือดี
1. นางนุจรี    เพียโคตร
2. นางไพทูรย์    ภูจำปา
54 58 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงสุพัตรา    หาวงค์
2. เด็กหญิงวราภรณ์    จำปา
3. เด็กหญิงพันทิพย์    ขันติจิตร
1. นางอภัยพัก    หินอ่อน
2. นางอรชร    กันภูมิ
55 59 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ    บุตรวิชา
2. เด็กหญิงนิตินันท์    คงทรัพย์
3. เด็กหญิงฐิติมา    ผาดทองหลาง
1. นางจีรวรรณ    พลจารย์
2. นางสาวอุไรวรรณ    หลินศรี
56 60 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุพินญา    ยางสุด
2. เด็กหญิงพิมพ์วิไล    การงานดี
3. เด็กหญิงสุพัตรา    ลัดกระโทก
1. นางณัฏฐณิฏฐ์    ปริวันตา
2. นางนุจรี    ช่วงชัย
57 61 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายทวีศักดิ์    บุญมา
2. เด็กชายจิรเมธ    เทพรักษ์
3. เด็กชายภานุวัฒน์    ไชยสีฮาด
1. นายธวัชชัย    จวงเทพ
2. นางสาวสุภาพร    หังษาบุตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................