งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 108
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านผาแบ่น สพป. เลย เขต 1 1. เด็กชายสุรเกียรติ    ไชยจันทร์
2. เด็กชายธนพัฒน์    บรรจุแก้ว
3. เด็กชายสุชาติ    น้อยทิพย์
1. นายกวิณกฤษณ์    ขุนวัน
2. นางชัญญา    คำยิ่งเดชาภัทร
2 2 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายปาณรวัชร    ทรายทะเล
2. เด็กหญิงสุมาลัย    หงศาลา
3. เด็กหญิงอภิสรา    มนุษย์ชาติ
1. นางพิมภา    วักขุนทด
2. นางสาวหทัยรัตน์    เพ็ชรนอก
3 3 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงมุทิตา    แจรบรัมย์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์    เอื้อเจริญกุล
3. เด็กหญิงศศิประภา    ลิ้นทองคำ
1. นางชุติญา    อันชื่น
2. นางอนงค์    ศิลปสมศักดิ์
4 4 โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงรัศมี    พิพิธศาลา
2. เด็กชายณภัทร    เทพช่วย
3. เด็กหญิงธนาภร    นินทะการ
1. นางจิตต์เกษม    รอดชมภู
2. นายวิทยา    บ่อบัวเงิน
5 5 โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายธนายุทธ    ล้ำจุมจัง
2. เด็กชายณัฐพล    จำปางาม
3. เด็กหญิงอรพิน    ชมจุมจัง
1. นายปฎิภาณ    สุนิรันดร์กาล
2. นางปราณี    ภูมิประเสริฐ
6 6 โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายกิตติพงษ์    ยอดยศ
2. เด็กหญิงกชนิภา    ไชยขันธุ์
3. เด็กหญิงธีราภรณ์    บรรลือเสียง
1. นางวนิดา    ทองนาค
2. นายสายัญห์    ราชปัญญา
7 7 โรงเรียนบ้านเจาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายประจักร    ดวงปาโคตร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ต่อมสูงเนิน
3. เด็กชายรัตนะชัย    แสนตระกูล
1. นางชโรพร    ผาดไธสง
2. นางศุภัทรชลิตา    หุมสิน
8 8 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายวิทวัส    เตชะนันท์
2. เด็กชายภัทรพล    บุญสวัสดิ์
3. เด็กชายทวีศักดิ์    อรุณโรจน์
1. นางขนิษฐา    แสงงาม
2. นางรุ่งทิวา    คุณสุทธิ์
9 9 โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายณัฐพล    ฮามพันเมือง
2. เด็กหญิงเนฐิตา    ไชโย
3. เด็กหญิงชลธิชา    นามอินทร์
1. นายกฤษฎา    ทัดไทย
2. นางมิรันตี    คลังทรัพย์
10 10 โรงเรียนบ้านอาโพน สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงอลิสา    กระสัง
2. เด็กหญิงวสิตา    จิตรรักษ์
3. เด็กชายปราโมทย์    สิงห์โตทอง
1. นางสาวพัชรี    มีบุญ
2. นางสาววารุทัย    ทาหาญ
11 11 โรงเรียนบ้านมะเกลือเก่า สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงกัลยาณี    โคตรภูธร
2. เด็กชายมนตรี    มูลจันทร์
3. เด็กชายสุเมธ    วรรญาต
1. นายสมิทธิ์    สมานพงษ์
2. นางเทพศิริ    สบาย
12 12 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงธีรนาฏ    บุญเหลือ
2. เด็กหญิงวราภรณ์    ทิพย์คูนอก
3. เด็กหญิงอารีรัตน์    ประดับคำ
1. นางสาวสุรางคนา    เลื่อยไธสง
2. นางสาวสุลาวัลย์    กลางแก้ว
13 13 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายอนุชิต    แหวนเงิน
2. เด็กชายศักดิธัช    ดวงใจ
3. เด็กหญิงพิมพกานต์    อสิพงษ์
1. นางณัฐธิดา    มโนรัตน์
2. นางสาวนงค์นิตย์    มโนรัตน์
14 14 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงอัษชราพร    สิงห์สนั่น
2. เด็กหญิงพิชญาดา    คำสีสุข
3. เด็กชายชินวัตร    เศษจันทร์
1. นางสาวศิริพร    อุไรสาย
2. นายอัครพล    ศรแม้น
15 15 โรงเรียนบ้านโสกกาว สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ    นิตตา
2. เด็กชายจักรภัทร    บุญแพน
3. เด็กชายสิทธิพงษ์    ชมสีแก้ว
1. นางศิริลักษณ์    อันทะแสง
2. นางสุภาพร    ดำนุ่น
16 16 โรงเรียนอนุบาลปากคาด สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงปภาดา    ศรีวรษา
2. เด็กชายสิทธิชัย    กลั่นกลึง
3. เด็กหญิงจุไรรัตน์    หลักทรัพย์
1. นางสาวกิตติยา    วงศ์ต่างตา
2. นางสวภาว์    พูดเพราะ
17 17 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กชายวรสรรค์    สอนเฒ่า
2. เด็กชายปิยะราช    ปาละพา
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    ศรีลาชัย
1. นางภัทรดา    ทาน้อย
2. นางศิรประภา    สุวรรณศรี
18 18 โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงมณฑิตา    อาญาเมือง
2. เด็กหญิงปราณปริยา    นามวงศ์
3. เด็กหญิงธนัชญา    บุญโสภา
1. นางสาวมลิวรรณ์    หิมะคุณ
2. นางเพ็ญแข    ภัยพิทักษ์
19 19 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงอัจฉรา    พาสุข
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ    ฐิตะสาร
3. เด็กหญิงบังอร    พันธ์โพธิ์
1. นางกมลวรรณ    นนทะสิน
2. นายอรรถพล    เมืองพิล
20 20 โรงเรียนบ้านนาทาม สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายพงศกร    โคตรพัฒน์
2. เด็กหญิงอรพินท์    แสนศรี
3. เด็กหญิงพีรกานต์    คนไว
1. นางสาวภานุมาศ    โสภา
2. นางสาวอรอนงค์    วงศ์อุด
21 21 โรงเรียนชาติวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงบวรรัตน์    สีสาวแห
2. เด็กหญิงกมลพรรณ    มียิ่ง
3. เด็กหญิงโฉมนภา    กุดรังนอก
1. นางวรรณภา    ธิติพิศุทธิ์กุล
2. นางอริสา    สิงห์บุตร
22 22 โรงเรียนวัดบ้านสนวน สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายณัฐพงศ์    กุสะรัมย์
2. เด็กชายวายุ    สุวนิช
3. เด็กชายวาคิม    กุสะรัมย์
1. นางยุพา    หงษ์ภักดี
2. นางสันทนีย์    หมั่นดี
23 23 โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงนนธญา    ขอจุลกลาง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    เพ็งศรี
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ฤทธา
1. นางกรุณาพร    หมั่นพิทักษ์พงศ์
2. นางสาวสุพรรวดี    หมั่นพิทักษ์พงศ์
24 24 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายภานุ    เรียนพิมพ์
2. เด็กชายธีรศักดิ์    คำหอม
3. เด็กหญิงชนิดา    ปรึกษาดี
1. นางภุมริน    ตั้งเสริมสิทธิ์
2. นางอารีย์    นิธิยานันท์
25 25 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    ปะวะเสนัง
2. เด็กหญิงมุฑิตา    ป้องขันธ์
3. เด็กชายธีรวัช    ปะวะเสนัง
1. นางราตรี    แสนเย็น
2. นางสาวสุปรีดา    หลาบคำ
26 26 โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงปรียาพร    อัปมะไต
2. เด็กหญิงเบญจพร    พานเหนือ
3. เด็กหญิงวัชราพร    นันบุญ
1. นางนงนุช    เขียวไกร
2. นางพรชัย    พิกุลหอม
27 27 โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงกนกพร    ธาตุวิสัย
2. เด็กชายอนุชาติ    ธาตุชัย
3. เด็กชายกฤษดา    แก้วเวียง
1. นางทิพย์ทุมพร    นันทวิจิตร
2. นางนันทพร    บุตรธนู
28 28 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    พงษ์เกษ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    อุตสาหะ
3. เด็กหญิงรุ่งเรือง    พรมมี
1. นางสาวภิญญ์ธนัท    ศรีคำ
2. นางอัมพร    อุ้มบุญ
29 29 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายณัฐวิทย์    อินทจันทร์
2. เด็กชายสวิตต์    จอมเกาะ
3. เด็กชายชนาธิป    อยู่ศรี
1. นางฒิรางค์กุล    พรมพันธ์ใจ
2. นางสมัคร    ศรีเนาวรัตน์
30 30 โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงสุภัทรา    ธาระไทย
2. เด็กหญิงวิภาพร    นุดา
3. เด็กหญิงสสิมาพร    มลภา
1. นางสาวกิตติมา    ปอทอง
2. นางอรุณณี    เสมอไวย์
31 31 โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายเจษฎาพร    โพธิจักร
2. เด็กหญิงกนกพร    เบ้ามูลตรี
3. เด็กหญิงชนัญธิดา    โคตรชา
1. นางคนึงนิจ    บุสดี
2. นางสาวณัฐวรรณ    ขันทะสีมา
32 32 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายอัมรินทร์    ขวัญสุข
2. เด็กหญิงพิยดา    ไชยพิเดช
3. เด็กชายนภสินธ์    ทองโกย
1. นางสาวปวริศา    พลสว่าง
2. นางสุภาพ    รัตตสนธิกุล
33 33 โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงกุลธิดา    เจนถูกใจ
2. เด็กหญิงสุกัญญา    หานคำ
3. เด็กชายอภิรักษ์    แสงอาทิตย์
1. นางปรียานันท์    อ้วนมะโฮง
2. นางยุพาวดี    บุบพาที
34 34 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายนพรัตน์    มณีศรี
2. เด็กชายวรินทร์    ดาศรี
3. เด็กหญิงปริศนา    จินดาศรี
1. นางบังอร    ปุริโส
2. นางเกษราภรณ์    เสาะสิทธิ์
35 35 โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายวุฒิศักดิ์    สุสินธ์
2. เด็กชายปัญจพล    มารัตน์
3. เด็กชายรพีภัทร    สรณไตรรัตน์
1. นางสาวปนิดา    เนินทราย
2. นางสาวปวีณา    นาเวียง
36 36 โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์) สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายอชิตพล    อุ่นกลม
2. เด็กหญิงปนัดดา    ลาดงเมย
3. เด็กหญิงมนต์นภา    นามตาแสง
1. นางสาวรัศมี    เกษมสินธิ์
2. นางสาวโสพิศ    ภาชนะ
37 37 โรงเรียนบ้านปะหละ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรวัลย์    โพธิ์กิ่ง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ชุมเมตร
3. เด็กหญิงจิราพร    พรมชาติ
1. นางกองแก้ว    ทองนำ
2. นางนิภา    ดวงแสง
38 38 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงปัทมาพร    มีสุข
2. เด็กชายอธิภัทร    พงษ์ตะลุง
3. เด็กชายศราวุฒิ    ไสแก้ว
1. นางจินตะนา    พ่อหลอน
2. นางพิศมัย    ศรีวรมย์
39 39 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงเนตรนภัส    พะวงจิตร์
2. เด็กหญิงวนิฐศรา    ประสานสี
3. เด็กชายวายุ    อินจำปา
1. นางทิตติยา    อ่อนแก้ว
2. นางศิราภรณ์    บุเงิน
40 40 โรงเรียนบ้านตูม สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายทรงพล    ราชโส
2. เด็กชายณัฐพัชร    ดวงเล็ก
3. เด็กหญิงผกามาศ    สุวรรณกลาง
1. นายทองอินทร์    สมศรีสุข
2. นางศรีัสวาท    สมศรีสุข
41 41 โรงเรียนบ้านเหล่าฮก สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงนัฐากร    ไชยเสนา
2. เด็กหญิงธนพร    สืบสำราญ
3. เด็กหญิงเบญญาภา    จันทร์สม
1. นางสุรีรัตน์    สุริยหาญ
2. นางสาวเจนจิรา    อีสา
42 43 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายอินทรณัฐ    กองแก้ว
2. เด็กชายรชต    บัวศิริ
3. เด็กหญิงมัฐสิกาญจน์    ทาเวียง
1. นางชญาภา    เสนารินทร์
2. นางอารีย์รัตน์    จันทร์เทพย์
43 44 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายพชระ    ทองเฟื่อง
2. เด็กชายตะวัน    แก้วกะรังจัน
3. เด็กชายนีรวัฒ    มืดคำบง
1. นางสาวพินทุสร    รากสี
2. นางสาวลลิตา    มาสโค้ง
44 45 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายกัมปนาท    ภูแย้ม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    ภูเด่นตา
3. เด็กหญิงอรพรรณ    ชาวสวน
1. นายวีรยุทธ    ภูชำนิ
2. นางสมจิต    อินทร์แสง
45 46 โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงศุภวรรณ    การุญ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    หลงทอน
3. เด็กชายเรืองศักดิ์    แต้มทอง
1. นางสาวฉลาด    เสนาศรี
2. นางสาววัจณา    อินทรีย์
46 47 โรงเรียนบ้านเอราวัณ สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณิษา    โรยอำภัย
2. เด็กหญิงอารียา    อ้วนมะโฮง
3. เด็กหญิงกนกนิภา    ปลื้มวงษ์
1. นางจุฑามาส    เปรื่องธรรมกุล
2. นางพันราศี    ประชาโชติ
47 48 โรงเรียนมหาชนะชัย สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กชายแสนชัย    ทองพูล
2. เด็กหญิงแพรวา    วรรณวงษ์
3. เด็กหญิงนันณาชา    นางาม
1. นางศรีวิไล    รักษา
2. นางสุวรัตน์    ศรีโชค
48 49 โรงเรียนบ้านสำโรง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายกิตติกวิน    แพ่งศรีสาร
2. เด็กหญิงธิญาดา    อินถนอม
3. เด็กหญิงฐายินี    อินกะนัย
1. นางฉลวย    สิงจานุสงค์
2. นางชิรปราณี    วงค์มา
49 50 โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงปิยะนุช    กันสารี
2. เด็กชายรุ้งธรรม    มูลกันต์
3. เด็กชายรัชพล    แสนประเสริฐ
1. นางสาวนิตยา    นามแก้ว
2. นายสมแก้ว    จอมทอง
50 51 โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายหรรษา    แดงสูงเนิน
2. เด็กหญิงนาฏศิลป์    คงนอก
3. เด็กหญิงภิจิตตรา    ปานกลาง
1. นางรัชนีฉาย    ทรงประโคน
2. นางวารี    พิรักษา
51 52 โรงเรียนดงง่ามนางาม สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายคงคา    ราชบัณดิษฐ์
2. เด็กชายปัญญาวัตร    หาทอง
3. เด็กชายธนพงศ์    บุดวงษ์
1. นางนางสมยงค์    โคตท่าค้อ
2. นายอภิชาติ    ศรีสุข
52 53 โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายไรอัน    เจมส์โซท
2. เด็กชายกิตตินันท์    ปัญญาแจ้ง
3. เด็กหญิงจีราพร    ขวัญบุญจันทร์
1. นางจุราภรณ์    เถียนหนู
2. นางอารีรัตน์    พรศิวกุลวงศ์
53 54 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 1. เด็กชายรัฐภูมิ    ใบกุหลาบ
2. เด็กชายสืบสกุล    สารมะโน
3. เด็กชายกษิดิศ    เดชบำรุง
1. นางสาวชฎาภรณ์    พิมวัน
2. นางประไพศิลป์    ศรีณรงค์ฤทธิ์
54 55 โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงสุภาพร    น้อยลา
2. เด็กชายเปรมปรีย์    ปล้องยาง
3. เด็กชายชินวัฒน์    กองผา
1. นางนงลักษณ์    ขวัญวงษ์
2. นางวารจี    มอญกุดเลาะ
55 56 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงณิชรีย์    รักษ์หิรัญ
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    สาจันทร์
3. เด็กชายธนวัฒน์    ดวงประทุม
1. นางกรองนิรันดร์    เสนาเลี้ยง
2. นางยุพิน    คงอินทร์
56 57 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงสิริกัญญา    สืบสังข์
2. เด็กหญิงพรนภัส    โคตรสงคราม
3. เด็กหญิงรุจจิรา    ชมภูราช
1. นางสาวภักจิต    ดวงอาสงค์
2. นายยุทธนา    ศรีประเสริฐ
57 58 โรงเรียนบ้านทวีผล สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์    พะยะคะจิตร
2. เด็กหญิงนริศรา    สาระสิงห์
3. เด็กหญิงทิพานันท์    บ่อแก้ว
1. นางสาวจุไรพร    สุวมาศ
2. นางรุ่งเรือง    สุกรี
58 59 โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายก่อเกียรติ    คำหารพล
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    หวานจิตร
3. เด็กชายเจษฎา    ผลทวี
1. นางจีรวรรณ    พลจารย์
2. นางสาวอุไรวรรณ    หลินศรี
59 60 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายธรรมรักษ์    ประเสริฐศรี
2. เด็กชายพิษณุ    บัวคง
3. เด็กชายแมททิว    จูนนางรอง
1. นางจิระภา    โพธิ์ลอง
2. นางลดาวัลย์    อุ่นคำ
60 61 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์    รักชัญญกิจ
2. เด็กชายปัญญา    สีม่วง
3. เด็กชายวิชัย    สาศรีรัตน์
1. นางสาวนิตยา    เงินโม้
2. นางอัมพร    ไชยรัตน์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................