งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 105
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 7 โรงเรียนบ้านคลองจันลา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายยศกร    วังยาว
1. นางทองพูล    เหลาเป
2 8 โรงเรียนปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายพงศธร    วงศ์สีดา
1. นางพิมพา    พิณทอง
3 12 โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายภาคิน    ระหงษ์
1. นางสาวนิตยา    เนตรพล
4 16 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายวิรุณ    เตนากุล
1. นางสาวภคินี    ฐานะ
5 19 โรงเรียนบ้านคำหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายสิริมงคล    หลักคำ
1. นายไพโรจน์    แสงทอง
6 23 โรงเรียนบ้านใหม่ (คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายชัยเชษฐ์    เทพรักษา
1. นางเรไร    แวววงษ์
7 24 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายพรภวิชย์    โพธิสาร
1. นางสาวสุมณฑา    ปาคำดี
8 27 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กชายอิทธิกร    ศรีมงคล
1. นางนฤมล    ตะภูเขียว
9 28 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายสิทธิโชค    มณีวงษ์
1. นางเกษมณี    เมตตามนุษย์
10 30 โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายกิตติพงษ์    ศรีบุดดา
1. นางสาวนิภาพร    ชุมหิน
11 32 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายโชคอนันต์    ปัตตาเทสังข์
1. นางอุไร    ฉายพิมาย
12 33 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กชายวรภัทร    สาริยา
1. นางสาวจันทร์หอม    ภูโคกยาว
13 34 โรงเรียนบ้านแตล สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงมณฑกาญจน์    สมานทอง
1. นางพิมล    หายทุกข์
14 37 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายพัทธพล    ผุยอุทา
1. นางธันยพร    บุญเติม
15 38 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายศุภกร    กุลสุวรรณ
1. นางสาวอทิตยา    ชาญเดชสิทธิกุล
16 41 โรงเรียนบ้านจานใต้ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายนิติพัฒน์    บุญเล็ก
1. นางจงกล    สุขพืช
17 42 โรงเรียนบ้านแกนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายกฤษดา    เสาประจิตร
1. นางมนตรา    ศรีเมือง
18 44 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กชายพีระพัฒน์    วันแย้ม
1. นางสาวเพียงพิศ    ทองผา
19 50 โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซอุปถัมภ์ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายปรเมศร์    มณีแสน
1. นางสมบัติ    ก้านสุวรรณ
20 51 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กชายเอกราช    สิมาจารย์
1. นางสาววรณัน    มนูญญโสภิต
21 52 โรงเรียนบ้านเชียงแหว สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุวนันท์    จันทร์เทพ
1. นางจงกล    วงศ์ศรีรักษา
22 53 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายพุทธิภาส    รวมใหม่
1. นางสาวประภาพร    แดงดา
23 54 โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงปาลิดา    มณีนุษย์
1. นางสาวทิวาพร    นนทะโคตร
24 56 โรงเรียนวันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายนิติพล    โสภณสิริ
1. นางสาวจุรีรัตน์    พรมมาดี
25 59 โรงเรียนบ้านทางขวาง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายเจษฎา    คตชัง
1. นางสาวทัศนีย์    พิมพ์ศรี
26 61 โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายภีมากร    ไชยยันติ
1. นางสาวนันยรัตน์    ศาสตรวาหา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................