งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 104
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 2 โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กชายนที    มาตรโคกสูง
1. นางสาวนพมาศ    โพธิ์ทอง
2 3 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงวาสนา    กุยรัมย์
1. นางสาลี่    แก้ววิเชียร
3 4 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงศุภรัตร    เทศทอง
1. นางพิมพา    สีหานาวี
4 5 โรงเรียนบ้านนาทม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    แข็งขัน
1. นางสุบัน    รจพจน์
5 6 โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงธิญาดา    เติมกระโทก
1. นางดนิตา    แย้มสมัย
6 7 โรงเรียนชุมชนบ้านโสก สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กชายอุเทน    งานประเสริฐ
1. นางสาวอังสุมารินทร์    ดีบ้านโสก
7 8 โรงเรียนบ้านมะเขือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กชายภัทรดนัย    อินทร์งาม
1. นายดุสิต    ศรไชย
8 9 โรงเรียนบ้านพะโค สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กชายบรรณวัฒน์    โคตรธรรม
1. นางสาวปรียาพร    ดำรงไทย
9 10 โรงเรียนบ้านกำไสจาน สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กชายวีรภาพ    รักชื่อดี
1. นางกิตติพร    เทียมทัด
10 11 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงกนกพร    จินดา
1. นางสาวสุพรรษา    อาบทอง
11 12 โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายพิทวัส    เชนรัมย์
1. นางกนกอร    ชัยลิ้นฟ้า
12 13 โรงเรียนบ้านพราน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    จรเด็จ
1. นางสาวปุญญิสา    ธนมุขมนตรี
13 14 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๑เฉลิมพระเกียรติ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    เดชรักษา
1. นางกรวิกาห์    สยามา
14 15 โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงมลธิรา    ผิวเผื่อน
1. นางศิริลักษณ์    ฟูจิชิโร่
15 17 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงวนิดา    โนนทิง
1. นางสาวนันทพร    ภานุเวศ
16 18 โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายชยังกูร    เอกศิริ
1. นางเพ็ญแข    ภัยพิทักษ์
17 19 โรงเรียนบ้านดอนตะลี สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายวรุตม์    มะลิทอง
1. นางอุไรวรรณ    จันดารัตน์
18 20 โรงเรียนบ้านดง สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายธนภัทร    บำรุงสวัสดิ์
1. นางโสภิตา    โฮมหงษ์
19 21 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์    จาบกระโทก
1. นางพิมกุลเพชร    เรืองพัทร์ธิกุล
20 22 โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายกันต์ธร    ศรีเอี่ยม
1. นางนุสรา    สุทธาบุญ
21 23 โรงเรียนบ้านหนองม้า สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กชายวีระกานต์    สากลาง
1. นางสาวสุปราณี    จงปลื้มกลาง
22 24 โรงเรียนบ้านบักดอง สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชาย อัษฎายุทธ    เป็นสุข
1. นางสาว จุฑามณี    พวงมะลิ
23 25 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายอณามฤณ    บุญเลิศ
1. นางสาวประดุจพร    โคฮาด
24 26 โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กชายศุภกิตติ์    ศรีกุดค้าว
1. นางสุนันทา    ไชยวิเชียร
25 27 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ธาตุทอง
1. นางสาวกรธิมา    ทรวงฤดี
26 28 โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงไปรยา    เมืองแสน
1. นางอุไร    ชูคำ
27 29 โรงเรียนบ้านโคกแฝก สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กชายธรรมจักร    เชื้อฉ่ำหลวง
1. นางศรีศิริ    บูรณะ
28 30 โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บารุง สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายจักริน    ประจันตะเสน
1. นางสมพิศ    เค้าแคน
29 31 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กชายชาญชัย    ศรีสร้อยพร้าว
1. นางสุทธาทิพย์    ศุภรมย์
30 32 โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายถิรวัฒน์    สารสม
1. นางดวงสุดา    ชอบพิมาย
31 33 โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงวารี    ภูนาถา
1. นายสมชาย    แก้ววรรณา
32 34 โรงเรียนบ้านค้อ สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงเปรมมิกา    พรมมีสา
1. นางสาวรุ่งอรุณ    ฤทธิกฎ
33 35 โรงเรียนบ้านผักกะย่า สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กชายธนธรณ์    ศรีมันตะ
1. นางฐิติมาพร    สุระขันธ์
34 36 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายณรงค์พล    ฝ่ายพนอม
1. นางสาววาสนา    ฝ่ายพนอม
35 37 โรงเรียนบ้านแข้ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงศิริพร    ศิริศิลป์
1. นางปาริษา    เสวะนา
36 38 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงพนิดา    จันทะนาม
1. นางสาวจารุวรรณ    แก้วมณีชัย
37 39 โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงศิริญญา    โครรัตน์
1. นางสาวสุพัตรา    เสริฐสม
38 40 โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงมลฤดี    จันทร์ประเสริฐ
1. นางพัชรี    สิมสีพิมพ์
39 41 โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงสุพัตรา    คล้ายห้างหว้า
1. นางลำพูล    กิ่งเมือง
40 42 โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์) สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กชายธีรเชชย์    สัตตารัมย์
1. นางจุรีภรณ์    น้อยวงศ์
41 43 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงเฌอมาลย์    ผุยไธสงค์
1. นางศิรินภา    เอ็ดเวิร์ดส
42 44 โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    กุหลาบกุลี
1. นางลดาวัลย์    นารีสา
43 45 โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    เมฆหมอก
1. นางจีรภา    นามแก่นท้าว
44 46 โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กชายอัครชัย    หัวเมืองราช
1. นางปนัดดา    เหลาแตว
45 47 โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย สพป. เลย เขต 2 1. เด็กชายอภินันท์    ทองภูธร
1. นางอินปัน    พันธ์บุญศรี
46 48 โรงเรียนพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงกฤติยา    เศษโถ
1. นางหนูประไพ    โตไทยะ
47 49 โรงเรียนบ้านผำ สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงปรียะนุช    วุฒิฉันท์
1. นางสาวอรวรรณ    โสประดับ
48 50 โรงเรียนบ้านผักหนาม สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงสุปรียา    เบ้าชนะ
1. นางเตือนใจ    จูมทอง
49 51 โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงพรสุรางค์    พลไชโย
1. นางรพีพรรณ    ราชตราชู
50 52 โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงสุธีธิดา    สุวรรณกาล
1. นางจุไรรัตน์    สอนคำดี
51 53 โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กชายธีรพงษ์    จำเนียรกุล
1. นางรุ่งนภา    อารีชาติ
52 54 โรงเรียนบ้านตูบค้อ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงรัชนก    แซ่ลี
1. นางมณีรัตน์    ยืนชีวิต
53 55 โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายปภาวิน    หงอกภิลัย
1. นางหนูเนียบ    อินทร์รินทร์
54 56 โรงเรียนบ้านหัวนา สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายภูมินทร์    สีกาลี
1. นางสาววรรณวิสา    เทียมสม
55 57 โรงเรียนบ้านแป้น สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงสิรีพร    อำนวยการ
1. นางสาวกมลรัตน์    ศรีเชียงหวาง
56 58 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงทยิดา    ไชยคำ
1. นางอรชร    กันภูมิ
57 59 โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายรณดุล    ดวงกระโทก
1. นางจุลีพร    รูปต่ำ
58 60 โรงเรียนบ้านปากช่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายศรายุทธ    จะสูงเนิน
1. นางนุ่มนวล    วรรณลี
59 61 โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ และบ้านม่วงน้ำไพร สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    สกุลไทย
1. นางสาวศศิธร    เปล่งดีสกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................