งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 103
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านกกดู่ สพป. เลย เขต 1 1. นางสาวนางสาวอารียา    ตะเคียน
2. นางสาวสุพรรณี    วาลมนตรี
3. เด็กหญิงจิรภา    สาตร์สมบุญ
1. นางศรีอัมไพร    ทองยา
2. นางหนูเอื้อ    อัศวรัตนกุล
2 2 โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงปัทมาวดี    ทิวฉิมพลี
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา    แซ่ตัง
3. เด็กหญิงวุฒิพร    ผ่านกระโทก
1. นางจินตนา    วัชรวงศ์ทิพย์
2. นางสาวอิสรีย์    แก้ววิเศษ
3 3 โรงเรียนวัดบ้านกะหาด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงกันยากร    ชะโลมรัมย์
2. เด็กหญิงเจนจิรา    โคมารัมย์
3. เด็กหญิงพรรณิตา    คำยา
1. นางจินตนา    พรหมทองพันธ์
2. นางสาวสิรกาญจน์    สาริกุล
4 4 โรงเรียนบ้านเม็ก สพป. อุดรธานี เขต 4 1. นางสาวกฤษฎาพร    คำดวง
2. นางสาวปิยะพร    คาดีวี
3. เด็กหญิงพนิตสุภา    ภูบังดาว
1. นางอรอุมา    เรียงพรม
2. นางสาวโสรญา    แสนเมือง
5 5 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงกุลธิดา    โพธิ์เปี้ยศรี
2. เด็กหญิงพนิดา    รังนาแพง
3. เด็กหญิงสุกัญญา    ศรีชัย
1. นายอภิศักดา    มะเสนา
2. นางเบญจวรรณ    บุตรศาสตร์
6 6 โรงเรียนบ้านดินจี่ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงสุธารา    สาระวัน
2. เด็กหญิงนันท์ภัส    ก้อนดินจี่
3. เด็กชายจักรกฤษณ์    นาคำจันทร์
1. นางจุไรภรณ์    คิสาลัง
2. นางพรรณิภ    จันทรโสตถิ์
7 7 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงสายธาร    พลศรี
2. เด็กหญิงจิตติกาญจน์    แกมชัยภูมิ
3. เด็กหญิงอรอุมา    มีจัตุรัส
1. นายบุญเทียน    จินดามัง
2. นางเบ็ญจมาศ    จินดามัง
8 8 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐวดี    แสงสุข
2. เด็กหญิงปริศนา    ตระการจันทร์
3. เด็กหญิงสุวณี    บุญลี
1. นางดวงจันทร์    พิมพ์หงษ์
2. นางวิไล    ไชยเนตร
9 9 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงสมใจ    อุ่นจางวาง
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    วงค์คำพันธ์
3. เด็กหญิงวรรณภา    แสนบรรดิษฐ์
1. นายสมคิด    หมอกมีชัย
2. นางสาวโสภาพร    อุ่นจางวาง
10 10 โรงเรียนบ้านสระทอง สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงสริตา    พลชัย
2. เด็กหญิงศุภรัสมิ์    เกตุละคร
3. เด็กชายสุภกิณฑ์    สังสัญชาติ
1. นางกมลโรจน์    ยางงาม
2. นางกาญจนา    บูรณะ
11 11 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงสุทธิดา    กลิ่นภู่
2. เด็กหญิงอารดา    ขาวพิมาย
3. เด็กหญิงอรดา    ประเสริฐวงค์
1. นางพัชรินทร์    โกพลรัตน์
2. นางสาวสุนีย์    สุวรรณประทีป
12 12 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. นางสาวเกษราภรณ์    ชาติรัมย์
2. นางสาวสุดารัตน์    แต้มสีคราม
3. เด็กหญิงขัตติยา    สีหามาต
1. นางสาวงามเนตร    นวลไธสง
2. นางชิดชนก    ศรีมหาพรหม
13 13 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์    พงษ์วัน
2. เด็กหญิงชญานิศ    บัวจันทร์
3. เด็กหญิงจันทิมา    ศรีมะณี
1. นางสาวรำไพ    น้ำคำ
2. นางวราพร    บัวภา
14 14 โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. นายเอกวิตย์    วาระโก
2. เด็กหญิงพิชชาภา    โพธิ์กระสังข์
3. เด็กหญิงขนิษฐา    พลแดง
1. นางวิลัยลักษณ์    บุญยวุฒิ
2. นางอนรรฆอร    ดีสงคราม
15 15 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงจิราพร    สงวนรัตน์
2. เด็กหญิงอัจฉรา    เภาพิลาด
3. เด็กหญิงวันวิสา    พลศักดิ์ซ้าย
1. นางพิมลพรรณ    แสนวัง
2. นางยอดขวัญ    ไวบรรเทา
16 16 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม สพป. บึงกาฬ 1. นายชนะชล    โชติกมาศ
2. นางสาวนพรัตน์    จันปัญญา
3. เด็กหญิงพรปวีณ์    อุตชุมพิสัย
1. นางสาวธมน    แสนสวาท
2. นายอดิศักดิ์    พันธุ์บุตร
17 17 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงอาภาพร    สุโพธิ์
2. เด็กหญิงศลิษา    ประกอบนัน
3. เด็กหญิงอรทัย    วิชาสวัสดิ์
1. นางจุไรรัตน์    ชมภูเขียว
2. นางศุภมาส    เรืองจันทร์
18 18 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงวรรณภา    วิชาหาญ
2. เด็กหญิงจิราภา    มิ่งขวัญ
3. เด็กชายกิตติพงศ์    วงศ์ษาเคน
1. นางธิดา    วิสาพรม
2. นางสาวปทุมรัตน์    คำสัตย์
19 19 โรงเรียนบ้านนกเต็น สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. นางสาวณัฐฐินันท์    สำเภา
2. นางสาวสุนันทา    มาตรขาว
3. นางสาวภารุวรรณ    อินทร์ทวี
1. นางนฤเนตร    มีบุญ
2. นายเพชรมณี    มีบุญ
20 20 โรงเรียนบ้านโนนสวาท สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงวิภาวดี    แก้วขาว
2. เด็กหญิงกุสุมา    บุตรชา
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ    ลูกบัว
1. นางบุญธัญกร    พันธะปิว
2. นางยุพดี    บุทธิจักร
21 21 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. นายพิสิทธิ์    เลิศสมผล
2. นางสาวทองกวาว    วันละดา
3. นางสาวจรรยาพร    ราชรินทร์
1. นางสาวนันทนา    มูลวันดี
2. นางเต็มดวง    หวังปรุงกลาง
22 22 โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงปณิดา    จรรยาไทย
2. เด็กหญิงพิยดา    อุ่นศรี
3. เด็กชายชนาธิป    ชัยศรีรัมย์
1. นายวรวัฒน์    สอนอาจ
2. นางสุภาภรณ์    ศิริพงษ์
23 23 โรงเรียนประชาสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงสุวันนี    ศรีหงษา
2. เด็กหญิงศุภรดา    อรัญวาส
3. เด็กหญิงเจนิสา    นุงกระโทก
1. นางสาวมรกต    โพธฺ์พะเนาว์
2. นางอรนุช    สุระขุนทด
24 24 โรงเรียนบ้านตาแท่น สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงสุกัญญา    สายหอม
2. เด็กหญิง ลลิตา    ทองแดง
3. เด็กหญิงสุธิดา    กงแก้ว
1. นางสาวเฟื่องฟ้า    ศรีชมภู
2. นางโสรดา    บูรพา
25 25 โรงเรียนบ้านเม็กดำ สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงบุศราภรณ์    เลพล
2. เด็กหญิงกัญฐิกา    คอกไธสง
3. เด็กหญิงชนิดา    ปุริสังข์
1. นางกรรณิการ์    พัฒนนิติศักดิ์
2. นายกอบเกียรติ    พัฒนนิติศักดิ์
26 26 โรงเรียนนามลวิทยาคาร สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงวิยะดา    สารีวงษ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    ภูสอดสี
3. เด็กหญิงกันต์ธิดา    มังสุไร
1. นางสาวดวงกมล    ระวิสิทธิ์
2. นางสาวสายใจ    วรพันธ์
27 27 โรงเรียนบ้านหินโงม สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงวรรัฎฐ์    เสียวเสียว
2. เด็กหญิงนริศา    บุตรด้วง
3. เด็กหญิงจิดาภา    คำไชยยา
1. นางสาวพนิดา    ทำสุนา
2. นางสาวอภิญญา    ชูคันหอม
28 28 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ    วรรณโชติ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์    พะนิรัมย์
3. เด็กหญิงกันยารัตน์    นามอุดทา
1. นางพวงผกา    จิตสุภาพ
2. นางอุไรวรรณ    มณฑาทิพย์
29 29 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ช่างกุดเวียน
2. เด็กหญิงนิชานันท์    จันตุ
3. เด็กหญิงสุธิดา    สังข์สันเทียะ
1. นางสาวกรรณิการ์    ติสันเทียะ
2. นางสาวก้องกิฎาการ    ศรีนอก
30 30 โรงเรียนบ้านขามป้อม สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงวิมลทิพย์    ไสวงาม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เปล็นรัมย์
3. เด็กหญิงกานต์มณี    ส่งศรี
1. นางสาวบุษรา    เชื้อไทย
2. นางสุกัลยา    แก้วไชยะ
31 31 โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงสุภาพร    จุฬารมย์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    บุ้งทอง
3. เด็กหญิงวรรณภา    กุดทา
1. นางสาวธันยกานต์    ใจบุญ
2. นางสุกัญญา    สามุงคุน
32 32 โรงเรียนราษฎร์สโมสร สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงสวรรยา    จางนอก
2. เด็กหญิงอาริยา    จาดพิมาย
3. เด็กหญิงศิริภัทร์    ช่างเกวียน
1. นางชามาศ    ธีรคุณัญญา
33 33 โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. นางสาววาสนา    สีเกตุ
2. นางสาวสาธิกา    เยือกเย็น
3. เด็กชายวีระพล    เหล่าราช
1. นายวิชา    แสงต้น
2. นางสุภาวดี    เหล่าอุด
34 34 โรงเรียนบ้านชุมแสง สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงดาราพร    แสนกล้า
2. เด็กหญิงอารียา    บรรเทิงใจ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    ดาทอง
1. นายยุทธนา    บูรณะ
2. นางสาววรางคณา    แสนกล้า
35 35 โรงเรียนบ้านหนองแข้ สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงโยษิตา    คำเพย
2. เด็กหญิงชาลิดา    ธนารักษ์
3. เด็กหญิงสุธิตา    สาลือศรี
1. นายชัชวาลย์    ยั่งยืน
2. นางปานทอง    ยั่งยืน
36 36 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ไชยกา
2. เด็กหญิงเกวลี    บุญชาญ
3. เด็กหญิงจันทร์พิมพ์    รัตนะ
1. นางวจนพันธ์    อุ่นกลม
2. นางสุวดี    บัวสาย
37 37 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงศศิกานต์    ประนม
2. เด็กหญิงอมรรัตน์    เกษมศรี
3. เด็กหญิงสุชานันท์    พากเพียร
1. นางฉันทนา    จำปาสุข
2. นางนิตยาภรณ์    คันศร
38 38 โรงเรียนบ้านคำสว่าง สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงนฤมล    บุญอบ
2. เด็กหญิงลินดา    เลิศและ
3. เด็กหญิงสุรีวรรณ์    ชาตรี
1. นางมณีรัตน์    เกรกัวร์
2. นางไพริน    วงค์คะสุ่ม
39 39 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    วงค์เวียน
2. เด็กหญิงเกวรินทร์    มูลสิน
3. เด็กชายพิทักษ์    ปัญญาคล่อง
1. นางรังสิมา    สูงสง่า
2. นางอรณีย์    ผลจันทร์
40 40 โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 3 1. นางสาวสุดารัตน์    จันดา
2. นางสาวจิรภัทร    ทัพวงษา
3. นางสาวนฤมล    โคตรนุกูล
1. นายบัณฑิต    ศรีนุกูล
2. นางวิยะดา    วงศ์คำพระ
41 41 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน    คำวงษา
2. เด็กหญิงศัทธาทิพย์    ชิดลม
3. เด็กหญิงวรนุช    กุลวงษ์
1. นางลำเพลิน    พรศิริสถิตกุล
2. นายไกรวัฒน์    พรศิริสถิตกุล
42 42 โรงเรียนบ้านหนองกินเพล สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงจีรวรรณ    มีศรี
2. เด็กหญิงพรพรรณ    จันต๊ะ
3. เด็กหญิงขนิษฐา    โอภาพ
1. นางพิศมัย    ปฏิรัตนัง
2. นางสาวเพชราภรณ์    พิมพ์สุตะ
43 43 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงมลฤดี    พันธุมาศ
2. เด็กหญิงนนทินี    ปารุต
3. เด็กชายปรัชญ์ญา    มูลหา
1. นางสาวจิติมา    แรกเรียง
2. นางวนิศรา    สุทธมาตย์
44 44 โรงเรียนบ้านส้งเปือย สพป. สกลนคร เขต 3 1. นางสาววรรณศิริ    แสนสุภา
2. นางสาววิไลวรรณ    สาริศรี
3. นางสาวการติมา    สุพัน
1. นางบุษยา    หาญมานพ
2. นางเยาวรัตน์    ทายะ
45 45 โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงจิตธิมา    วัดหนูชิด
2. เด็กหญิงณัฐกานต์    ทันพรม
3. เด็กชายอาทิตย์    จำปาจันทร์
1. นางสาวประทุมรัตน์    ยศเสนา
2. นางสาวเอมอร    จันทร์ขุนทด
46 46 โรงเรียนบ้านโคกศิลา สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ    พาคำ
2. เด็กหญิงนันทิดา    ลือชาพูล
3. เด็กหญิงปณิดา    หันจางสิทธิ์
1. นางวนิดา    อิ่มรักษา
47 47 โรงเรียนบ้านกุดแก สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงวาสนา    ศรีมูลทา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    แก้วดวงดี
3. เด็กหญิงนุชจรินทร์    สุวรรณสนธิ์
1. นางจริยา    สุวรรณศรี
2. นางนิโรยศรี    สุธรรมมา
48 48 โรงเรียนบ้านผือฮี (ขยายโอกาส) สพป. ยโสธร เขต 1 1. นายจักรกฤษ    พรอิ่ม
2. เด็กหญิงลาวัลย์    โสภาวัตร์
3. เด็กชายวีรวัฒน์    ศรีสุข
1. นายพงศ์ภัค    จารักษ์
2. นางสาวสุมัชฌิมา    โยนากุล
49 49 โรงเรียนบ้านโสมน สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงวาสนา    ทองด้วง
2. เด็กหญิงอดิศัย    สาแก้ว
3. เด็กชายสถิตคุณ    ตลับทอง
1. นายฉัตรชัย    ปลายแก่น
2. นางนงเยาว์    ปลายแก่น
50 50 โรงเรียนบ้านคำบง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    บรรพมิ่ง
2. เด็กหญิงภัครินทร์    สมธิ
3. เด็กหญิงปวีณา    สีหาพล
1. นางสาวภาวิกา    บุญรักษ์
2. นางภาวิตา    บุญรักษ์
51 51 โรงเรียนบ้านตาจั่น สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงลิตา    นอกตาจั่น
2. เด็กหญิงสุวนันท์    ไหวพริบ
3. เด็กหญิงนันทกานต์    ไหวพริบ
1. นางรัชนีฉาย    ทรงประโคน
2. นางวารี    พิรักษา
52 52 โรงเรียนทับกุงประชานุกูล สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกันยารัตน์    บุญหาราช
2. เด็กหญิงอัจจิมา    แสงใส
3. เด็กหญิงกวิสรา    จงเทพ
1. นางสาวสุพัตรา    ศิริบุตร
2. นางเสาวคนธ์    ประมูลจักรโก
53 53 โรงเรียนบ้านศิลาทอง สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงเปรมมณี    ครองสำราญ
2. เด็กหญิงกรรณิกา    ภูมรา
3. เด็กหญิงสุจิตตรา    สิงหามาตย์
1. นางสาวชุตินันท์    ทาณรงค์
2. นางสาวรุ่งอรุณ    วรรณภาส
54 54 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 1. นางสาวศศิประภา    สิงขรณ์
2. นางสาวนุชบา    พุ่มพวง
3. เด็กหญิงกมลรัตน์    จันทะคีรี
1. นางสาวนวพร    กะกุคำ
2. นางสาวโสรยา    ผิลาออน
55 55 โรงเรียนบ้านวังม่วง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงวิภาวดี    เนียงอาชา
2. เด็กชายจักรพรรณ    ทองลาด
3. เด็กหญิงพิยดา    มีเมล์
1. นางริณนา    จุมพลภัทธ์
2. นายอาภากร    กิติคุณ
56 56 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงนริศรา    นันทะแสน
2. นางสาวณษภรณ์    สมมิตร
3. เด็กชายกฤธิพงษ์    จันปัญญา
1. นางสำรวย    คันธา
2. นางอนงค์    สิทธิสาร
57 57 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงมลิดา    พิจารย์โชติ
2. เด็กหญิงเสาวนีย์    มาลัย
3. เด็กชายสิริมงคล    ล้าหมอก
1. นางสาวลำดวน    เหล่าโก่ง
2. นางสาวสงวน    เรียงพรม
58 58 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกณิษฐา    ชมภูแสน
2. เด็กชายธยาดิษฐ์    บุญเหลือ
3. เด็กหญิงมินตรา    ไชยดี
1. นางปิยภรณ์    มะอาจเลิศ
2. นางสาววงค์เดือน    ศรีลาพัฒน์
59 59 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. นายศุภกิจ    ภิรมกิจ
2. นางสาวสุภาพร    สอนนอก
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ภิรมกิจ
1. นางสุพัตรา    ใบบ้ง
2. นายอรรถพล    พรมดีมา
60 60 โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์    สาดศรี
2. เด็กหญิงสุธิดา    แววสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุดา    หมอปะคำ
1. นางสาวพิศสมร    น้อยหลุบเลา
2. นายสมพงษ์    เนื้อทอง
61 61 โรงเรียนบ้านเมืองบาง สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    จิระเกษม
2. เด็กหญิงวนิดา    ทินตะวงษา
3. เด็กชายธีรภัทร    แก้วเมือง
1. นางจินตวีร์    จันทามี
2. นางจุฑารัตน์    เหล่าหงษา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................