งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 102
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนเมืองเลย สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงปพิชญา    ศรพรหม
2. เด็กหญิงจิราพัชร    ดีอุดมจันทร์
3. เด็กหญิงปุณยนุช    ศรีดัน
1. นางหทัยชนก    กัลป์ชัย
2. นางสาวเจนจิรา    แสนดี
2 2 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. เด็กหญิงศรสุวรรณ    จุลสำโรง
2. เด็กหญิงเมษา    คมสระน้อย
3. เด็กหญิงถิรดา    อ๊อดจังหรีด
1. นางฉันทนา    หลวงอินทร์
2. นายธีระยุทธ    ถมครบุรี
3 3 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายธนชัย    สีโท
2. เด็กหญิงลวัณรัตน์    คะเรรัมย์
3. เด็กหญิงสุภาสินี    ตะวันหัก
1. นางสาวณัฐกานต์    บุญนวพงศ์
2. นางลำยอง    ชำรัมย์
4 4 โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    จันทเสน
2. เด็กหญิงสุชานันท์    กุลไชย
3. เด็กหญิงลาวัลย์    นามโคตร
1. นางจิตต์เกษม    รอดชมภู
2. นางอุษณีย์    โสพิลา
5 5 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กหญิงโสภิตสุดา    ไชยปัดถา
2. เด็กหญิงกิตติยา    ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์    แสงแก้ว
1. นางสาวคีตฏ์ภัทรติกา    เพลงอินทร์
2. นางสุรัชนี    เวียงนนท์
6 6 โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500) สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กหญิงณิชาภา    สุดประโคน
2. เด็กหญิงทักษพร    เกลี้ยงสมร
3. เด็กหญิงมนฤทัย    ศึกขยาด
1. นางฐิติกุล    ชัยวงค์ษา
2. นางสุรางค์    บุญนาดี
7 7 โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงอนุสรา    เรียงสุข
2. เด็กหญิงสุรารินทร์    สุระดม
3. เด็กหญิงวาริศา    พิเมย
1. นายขวัญชัย    นอกสระ
2. นางเกษมศรี    พรหมวงศ์
8 8 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงชนิกานต์    ฉะอ้อน
2. เด็กหญิงรัตนาวลี    กัญญาสาย
3. เด็กหญิงบีริตา    พรมทอง
1. นางมลิวัลย์    ชุ่มสนิท
9 9 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติมา    ทแกล้วพันธุ์
2. เด็กหญิงฑีราภัค    ภูเพ็งใจ
3. เด็กหญิงดาอนุพร    กุลวงษ์
1. นางสมหมาย    ชาบรรทม
2. นายสุทัศน์    ชุณห์วิจิตรา
10 10 โรงเรียนบ้านพระแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงกมณีย์    มีศรี
2. เด็กหญิงศรุตา    เชิดสุข
3. เด็กหญิงสิริมล    ศรีบัวบาล
1. นางนงนุช    พลภูเมือง
2. นางบังอร    สายแก้ว
11 11 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กหญิงกัญญาภัค    ถือชาติ
2. เด็กหญิงนีนนารา    สายศิลป์
3. เด็กหญิงภัทราวดี    ดังกลาง
1. นางพยอม    บูรณะ
2. นายสุพัฒน์    นาเมืองรักษ์
12 12 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายชิตณรงค์    บุญเหลือ
2. เด็กหญิงสุภัค    วิเชียรเลิศ
3. เด็กหญิงโสภิตนภา    เพิ่มพูน
1. นายศิวานนท์    สวยสว่าง
2. นางสาวสุลาวัลย์    กลางแก้ว
13 13 โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายสิรภพ    คำพินิจ
2. เด็กหญิงเพชรณิชา    เพชรประไพ
3. เด็กหญิงนันทิกานต์    นิลเพ็ชร
1. นางปารีณา    พงษ์วัน
2. นางสาววิศรุตา    บัวบุญ
14 14 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กหญิงกนกอร    หาญสุรินทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ศรีภักดี
3. เด็กหญิงสุจิรา    สีดามาตย์
1. นางพัชราภรณ์    ไวพจน์
2. นางสาวอัจราภรณ์    จิรพัธนนท์
15 15 โรงเรียนบ้านดอนสันติ สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงสุชาดา    ภูศรี
2. เด็กหญิงอารียา    นันคำ
3. เด็กหญิงศรินดา    สีกองคาม
1. นางจีรนันท์    หารสุโพธิ์
2. นางละมัย    ศรีจันทร์ไชย
16 16 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงเนตรนภา    กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงสิรินทชา    ประทุมสัน
3. เด็กหญิงณัฐกมล    ประเทือง
1. นายกิตติพงษ์    กาญจนาภิพัฒน์
2. นางเพชรรัตน์    โคตรไชย
17 17 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐริกา    รักพันธ์
2. เด็กหญิงนิลดา    จันทะศรี
3. เด็กหญิงลลิตา    ภิรมย์พล
1. นางจุไรรัตน์    ชมภูเขียว
2. นางพูนทรัพย์    พรมชินวงษ์
18 18 โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงพิมมาดา    สำรองพันธ์
2. เด็กหญิงศลักษณา    ศรีพนา
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    รัตนกุล
1. นางรจนา    นิยม
2. นายสมภาร    นิยม
19 19 โรงเรียนบ้านนาจาน สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายปฏิภาณ    ชอบเสียง
2. เด็กหญิงอาภัสรา    บุญเนตร
3. เด็กหญิงเอวิตรา    อาภรศรี
1. นายขจรศักดิ์    จันทวีสุข
2. นางบุญไหล่    จันทวีสุข
20 20 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซย์ สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงปนัดดา    มูลศรีสุข
2. เด็กหญิงจันจิรา    สิงห์สุ
3. เด็กหญิงประภาพร    ใจหาญ
1. นางพิชชากร    เสียงล้ำ
2. นางเกศกนก    แสงทอง
21 21 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กหญิงอัคขรา    พลครบุรี
2. เด็กหญิงศศิกานต์    ไข่กระโทก
3. เด็กหญิงอาภาภัทร    อินทนิล
1. นางนกแก้ว    ทองกลาง
2. นางนิภา    อ้วนโพธิ์กลาง
22 22 โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กหญิงจีราภรณ์    เจ้าทอง
2. เด็กหญิงพรญาณี    หาริตะวัน
3. เด็กชายศักดิ์กริน    นาวิน
1. นางจินดา    ดีมาก
2. นางสาวปภัชญา    สมัครคดี
23 23 โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) สพป. นครราชสีมา เขต 1 1. เด็กหญิงอรปรียา    จงจอหอ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    ตัดพุดซา
3. เด็กหญิงญาณิศา    ซื่อสัตย์
1. นางจินตนา    ชมจอหอ
2. นางสมสมัย    สำเนากลาง
24 24 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิงพริกรรณ์    พรหมนิ่ม
2. เด็กหญิงรัติกานต์    โพธิ์ศรี
3. เด็กชายกิตติ    กองทอง
1. นางสมคิด    จำเริญสุข
2. นางเพียงพิศ    พันธ์อ่อน
25 25 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กหญิงแพรวา    นามมงคล
2. เด็กหญิงชนากานต์    คุ้มเนตร
3. เด็กหญิงกมลวรรณ    ประทุมขำ
1. นางสาวประเทือง    ทาอามาตย์
2. นางไขนภา    ศรีโยวงค์
26 26 โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงฐิติยาภรณ์    เรืองอุไร
2. เด็กหญิงกรกนก    กุนณา
3. เด็กหญิงปณิดา    ประจิริโย
1. นางจิราภา    อุดมรัตน์
2. นางสุภาวดี    ขันธ์ปรึกษา
27 27 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงนฐมล    สามหาดไทย
2. เด็กหญิงอรนุช    รถดี
3. เด็กหญิงธนิษฐา    สุทธิชัง
1. นางจงกลณี    ไชยเรศ
2. นางแว่นทิพย์    พรมทอง
28 28 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์    วงศ์ชนะ
2. เด็กหญิงนริศรา    แสนทวีสุข
3. เด็กหญิงประกายมาศ    ศรีหาบุตร
1. นางวารินีย์    อินทา
2. นางสุรินทร์    ศรีชัย
29 29 โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงวราภรณ์    จิตรซื่อ
2. เด็กหญิงศศิวิมล    กรรณิกากลาง
3. เด็กหญิงพรพรรณ    โฮเม
1. นางชไมพร    อินทรภิรมย์
2. นางวารุณี    ทองมาก
30 30 โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงรสิตา    จันทร์สนิท
2. เด็กหญิงตรียาทิพย์    มั่งเมือง
3. เด็กหญิงโสรยา    ไสยกิจ
1. นางสาวนิตยา    วังหอม
2. นายพุฒิพงษ์    สีโฮย
31 31 โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. เด็กหญิงบุรัสกร    ทุนดี
2. เด็กหญิงพรปวีณ์    โนนเปือย
3. เด็กหญิงศศิวรรณ    คุณโกทา
1. นายธีรวุฒิ    ไวยะกัน
2. นางสุพรรัตน์    สุขวิชัยเจริญ
32 32 โรงเรียนชุมชนประทาย สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงลลนา    สุวรรณบุตร์
2. เด็กหญิงลลิตา    สุวรรณบุตร์
3. เด็กหญิงญาณิศา    นรเชษฐกุล
1. นางสาวนันทจิรา    พรมมิราช
2. นางสาวศิริพร    อยู่ชุมพล
33 33 โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา    บุญหาร
2. เด็กหญิงทักษพร    จ่ายก
3. เด็กหญิงภัคจีรา    น้อยสุข
1. นางจินตนา    รัตนปัญญา
2. นางฐิติมา    แก้วชนะ
34 34 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรวดี    เนินกลาง
2. เด็กหญิงสุภารัตน์    สุธาอรรถ
3. เด็กหญิงนภัสรดา    งามนัก
1. นางจังอร    ทิมแก้ว
2. นายลออง    ทิมแก้ว
35 35 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงจิราภา    ช่างเหล็ก
2. เด็กหญิงกรพินธุ์    อยู่เย็น
3. เด็กหญิงสุรีทิพย์    โปแอ
1. นางสาวสุภาภรณ์    อยู่เย็น
2. นางอัมไพร    บุญประกอบ
36 36 โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐติยา    ขันทะชา
2. เด็กหญิงมินธิลา    วะเกิดเป้ม
3. เด็กหญิงเกณิกา    ยิ้มแย้ม
1. นางจิราภรณ์    ไชยมงค์
2. นางฉวีวรรณ    พรมวัง
37 37 โรงเรียนบ้านปะหละ สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรมัย    แสงทอง
2. เด็กหญิงนุชพร    ธิพันธ์
3. เด็กหญิงอัลธิตา    คำงาม
1. นางกองแก้ว    ทองนำ
2. นางรุ้งระวี    อินทร์ทอง
38 38 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงวยุรีณ์    บุพศิริ
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ    อัคคละ
3. เด็กหญิงเอรวดี    สุวรรณไตร
1. นางชุลีพร    เทพสุรินทร์
39 39 โรงเรียนบ้านโนนตูม สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงจินตรา    โคตรนาม
2. เด็กหญิงปิยะณัฐ    ภาคโพธิ์
3. เด็กหญิงสุธิดา    ขันขวา
1. นางนงลักษณ์    ศรีวัฒนานนท์
2. นางสาวสง่า    มารุตะพันธ์
40 40 โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กหญิงสิรินยา    ภักดีโต
2. เด็กหญิงณัฐพร    สมพร
3. เด็กหญิงพิมผกา    โทนา
1. นายชาญชัย    ปานเดชา
2. นางสุดาจันทร์    ไขแสง
41 41 โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงกนกภรณ์    วงค์ทอง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    เล็กพุ่ม
3. เด็กหญิงณัฐธิกานต์    คุณชื่น
1. นางสาวสุภาวินี    บุญมาตย์
2. นางสาวเกศแก้ว    ศรวิชัย
42 42 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงชลธาร    สืบศรี
2. เด็กหญิงจิรพร    ใจภพ
3. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์    ยอพันธ์
1. นางสาวธีรณินทร์    ธวัชกุล
2. นางนงเยาว์    นันทะบุตร
43 43 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    ไพศรี
2. เด็กหญิงณัฏธิดา    ท้าวเงิน
3. เด็กหญิงธันยพร    เสาแก้ว
1. นางประทีป    สวัสดิ์มูล
2. นายอภิชาติ    สวัสดิ์มูล
44 44 โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    สุพร
2. เด็กหญิงณิศวรา    ชัยบุญมา
3. เด็กหญิงนัฐณัน    อิ่มรอด
1. นางอรอุษา    พินิจมนตรี
2. นายเรืองฤทธิ์    จางวาง
45 45 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กหญิงสุภัสรา    สุรินทร์
2. เด็กหญิงพรพิมล    สร้อยคำ
3. เด็กหญิงรุจิรัตน์    เชื้อวังคำ
1. นางมาลินี    สุกใส
2. นางสาวรัชต์ใจ    เขียวเงิน
46 46 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญมนัส    หนองห้าง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    หงษ์ทวี
3. เด็กหญิงชลลดา    บรรธร
1. นางบุญเพ็ง    แสนอุบล
2. นางลำพูน    จันทร์มาลา
47 47 โรงเรียนบ้านกุดแก สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงกุลธิดา    ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงอรปรียา    ศรีเมือง
3. เด็กหญิงรักษิณา    น้อยอ่อนโพธิ์
1. นางจริยา    สุวรรณศรี
2. นางนิโรยศรี    สุธรรมมา
48 48 โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงอินทิรา    หาญกล้า
2. เด็กหญิงดวงสมภณ    กันภูมิ
3. เด็กหญิงรัตนวดี    การุณ
1. นางธิติยา    เสมอภาค
2. นางวนิดา    ปิยรัตนพันธ์
49 49 โรงเรียนบ้านโพนโก สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    ทองสันติ
2. เด็กหญิงนริศรา    ปะสีละเตสัง
3. เด็กชายธวินวิชญ์    เข็มทอง
1. นางบุปผา    เรียงสนาม
2. นางสายใจ    เข็มทอง
50 50 โรงเรียนน้ำพอง สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงนิชดา    สิทธิดา
2. เด็กหญิงกชกร    พลหาร
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์    รังสันเทียะ
1. นางสาวอินทุอร    โควังชัย
51 51 โรงเรียนวานิชวิทยา สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงปรานต์สิรี    ภักดีสถิตธรรม
2. เด็กหญิงเอมมิดา    ธีรเมธาทิพรัตน์
3. เด็กหญิงสุวรรณี    เกิดโมลี
1. นายบรรพต    พลยุทธภูมิ
52 52 โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงรัชปภา    ชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงชาลิณีอร    พรหมศิริ
3. เด็กชายเจษฏา    ตาริน
1. นางฐิติยาภรณ์    ถาวรพัง
2. นางสาววิชุดา    มะโฮงคำ
53 53 โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงสุพิชญา    ยึดพวก
2. เด็กหญิงวิมลพรรณ    ดียิ่ง
3. เด็กหญิงปนัดดา    สิงห์เพชร
1. นางสาวภัควลัญชญ์    แท่นนอก
54 54 โรงเรียนชุมชนภูเรือ สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงกนิษฐา    เขียวทองสี
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์    โกษาจันทร์
3. เด็กหญิงธัญญาพร    ศรีบุรินทร์
1. นางนิภาภรณ์    บุราณ
2. นางเพ็ญประภา    ลองคำ
55 55 โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    คามชัยภูมิ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    สันวิลาศ
3. เด็กหญิงชาลินดา    ชำนาญ
1. นางนภัสวรรณ    ภิรมย์ไกรภักดิ์
2. นางบัณฑิตา    หล้าเพชร
56 56 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงมนัสนันต์    ทอดแสน
2. เด็กหญิงกนกกาญจน์    ก่านแก้ว
3. เด็กหญิงกาญจนา    ทองใบ
1. นางจูริก    ทักษิณ
2. นายวัลลภ    ทักษิณ
57 57 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กหญิงกุลธิดา    คำแหล่
2. เด็กหญิงอริศรา    อนุสรณ์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงศุลีพร    ศรีอินทร์
1. นางสาวรัตนา    รัตนมงคล
2. นางสาวลักษณา    เทพโอทา
58 58 โรงเรียนบ้านก่อนาดี สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายปฏิภาณ    จันทรภูมี
2. เด็กหญิงปาริฉัตร์    สีลาย
3. เด็กหญิงพัณณิตา    ต้นเกตุ
1. นางวรรณภา    เอกศรี
2. นางเรืองอุไร    เพียรคุ้ม
59 59 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายอมรเทพ    กระโจมทอง
2. เด็กหญิงทิพย์นิภา    สอนนอก
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    ภิรมกิจ
1. นางพัชรินทร์    กุลสังขาร
2. นางสุพัตรา    ใบบ้ง
60 60 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายวันชัย    พงษ์เชื้อ
2. เด็กหญิงพณิชา    อิ่นอ้อย
3. เด็กหญิงวราพร    จิตติ
1. นางสาวฉัตนฬี    ทองดี
2. นางปราณีต    คนชุม
61 61 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สพป. หนองคาย เขต 1 1. เด็กชายกันตินันท์    ประทุมชาติ
2. เด็กหญิงชนิสรา    แสนสุข
3. เด็กหญิงจงกลพรรณ    วงศ์โสภา
1. นางดาราวรรณ    ต้นยวด
2. นางสุมิตรา    จันทรวิไล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................