งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 101
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงสุพรรณี    เกตะวันดี
1. นายวรดิษฐ์    ดาวงษา
2 3 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กหญิงโสรยา    ชุมรัมย์
1. นางกานดา    การเกด
3 4 โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กชายรัตนากร    ศรีทะ
1. นางสุดา    กาศลุน
4 6 โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายวีระพงษ์    แสนโสม
1. นางมลิวรรณ    เขจรศาสตร์
5 7 โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญา    ดวงตะวัน
1. นางสาวกาญจนา    ชาดา
6 9 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงปุณยนุช    ศรีทิน
1. นางสาววิลาศินี    ยะพลหา
7 10 โรงเรียนบ้านเสรียง สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. เด็กหญิงไพลินทร์    อรปักษ์
1. นางสาวนิตยา    กรองทอง
8 12 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กหญิงสิริมงคล    เวทไธสง
1. นางสาวสุริย์ศรี    วินทะชัย
9 13 โรงเรียนบ้านโสน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายนันทวัฒน์    วระสิงห์
1. นางสมสมร    โทอุดธา
10 16 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. บึงกาฬ 1. เด็กชายณัฐพล    ศรีพุทธา
1. นายวรนันทน์    บรรจง
11 17 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. เด็กหญิงบวรรัตน์    สิงหาไทย
1. นางสาวกาญจนา    ภิญโญทรัพย์
12 18 โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กชายเทวฤทธิ์    แก้วสวัสดิ์
1. นายจิตยา    ถิ่นขาม
13 19 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กหญิงพอหทัย    แสนทวีสุข
1. นางสลัด    เพิ่มเพียร
14 20 โรงเรียนชุมชนดอนตาล สพป. มุกดาหาร 1. เด็กหญิงณัฐชยาน์    เพียรดี
1. นางสาวจริยา    เสนาวัน
15 24 โรงเรียนบ้านดอนข่า สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กชายคมิก    จำนงค์
1. นายธนาสันต์    จำนงค์
16 25 โรงเรียนบ้านเตาบ่า สพป. มหาสารคาม เขต 2 1. เด็กชายกรวีย์    คำลา
1. นางสาวณัฎฐพัชร    นามทัศน์
17 27 โรงเรียนโนนรังหนองผือวิทยา สพป. อุดรธานี เขต 1 1. เด็กหญิงยุคลพร    คำสมาน
1. นางศิริยุคล    คำสมาน
18 28 โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กหญิงศิริกานต์    ไชยรัตน์
1. นางสมจิตร    นามวงศ์
19 30 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กหญิงนารีรัตน์    ทัดเที่ยง
1. นางสาวศิวาพร    เทศสีหา
20 32 โรงเรียนบ้านละโว้ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กหญิงนันทิยา    ใจยาว
1. นางสาวมัสลิน    สร้อยพิมาย
21 34 โรงเรียนบ้านตาอ็อง สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กหญิงปิยนันท์    ไชยหาญ
1. นางวรรณา    วิเศษศรี
22 35 โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา สพป. ยโสธร เขต 2 1. เด็กหญิงปฑิตา    แวดล้อม
1. นางเปรมิกา    ธนาคุณ
23 36 โรงเรียนบ้านคำแม่นาง สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กหญิงกุลปริยา    ใจสมบัติ
1. นางนฤมล    นาหมีด
24 37 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กหญิงสิริยากร    สิมารัตน์
1. นางพยอม    หลักหาญ
25 38 โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กหญิงผกามาศ    หาระมี
1. นางสาวเยาวเรศ    ธนะนู
26 39 โรงเรียนบ้านนายูง สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    หอมหวล
1. นายสังวร    ไอครรัมย์
27 40 โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายชินวัตร    สาเกตุ
1. นางสาวสุพัตรา    แก้วเกิดมี
28 41 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กชายรพีภัทร    ชามะกรม
1. นางฐิติมา    คานโพนทัน
29 43 โรงเรียนบ้านนาอุดม สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายจักร์รินทร์    เอกรักษา
1. นางศิรินภา    เอ็ดเวิร์ดส
30 44 โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. สกลนคร เขต 3 1. เด็กหญิงวรรณภา    บุพศิริ
1. นางสาวรุ่งฤดี    อุ่นสัย
31 46 โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ สพป. สกลนคร เขต 2 1. เด็กหญิงพรธิตา    เกตุวงษา
1. นางสำรวย    สอนสมนึก
32 49 โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    มาเป้า
1. นายสิทธิพงษ์    เพียรมี
33 50 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กชายกรวิวัฒน์    สมภาร
1. นางพิไลวรรณ    สินวรณ์
34 51 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงรุจรดา    แผงเดชา
1. นางวรนันท์    เกตุคัมธิวัตร์
35 52 โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กหญิงกิติญา    ยงยืน
1. นางวิไลวรรณ    ชนะสะแบง
36 53 โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี สพป. ชัยภูมิ เขต 3 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    เชื่อมมะรัง
1. นางอมรรัตน์    มีชำนาญ
37 55 โรงเรียนชุมชนห้วยยาง สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กหญิงอภิญญา    ตู้เพชร
1. นางนพรัตน์    แดนวงศ์
38 56 โรงเรียนบ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กชายธนภูมิ    รักวิชา
1. นางนวลละออง    ลีลา
39 58 โรงเรียนบ้านหนองแสง (ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงธินัดดามาศ    อัปกาญจน์
1. นางปวีณา    บรรธุปา
40 59 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กหญิงรัตนสุดา    สุดทีป
1. นางวิลาวัลย์    เกตเจริญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................