งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 100
ลำดับ ลำดับแข่ง โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 1 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. เลย เขต 1 1. เด็กหญิงประภัสสร    ลบศรี
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    ทับมะโรง
1. นายเขียน    เทพกรม
2 2 โรงเรียนบ้านหนองตะเข้หนองตูม สพป. นครราชสีมา เขต 3 1. นางสาววารินทร์    เสาร์กระโทก
2. นางสาวดาริกา    วิจันทมุ
1. นายชนะ    ครึบกระโทก
3 3 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 1. เด็กชายกิตติพัฒน์    วิวาห์สุข
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    เพียขันทา
1. นายสนอง    หอมรวง
4 4 โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง สพป. อุดรธานี เขต 4 1. เด็กหญิงไพริน    ชาญสมร
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ    บุญมาก
1. นางพัชรภรณ์    สนสุรัตน์
5 5 โรงเรียนบ้านสีเสียด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 1. เด็กชายไพรัตน์    มณีกัญย์
2. เด็กชายชัยยะ    พระสว่าง
1. นางสาวรัตนาภรณ์    หาญชัย
6 6 โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 1. เด็กชายญาณากร    ศรีเลิศ
2. เด็กหญิงสายฝน    นวลตา
1. นายพีระเพชร    ไชยทองศรี
7 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐพร    หมู่หมื่นศรี
2. เด็กชายนาวี    พรมสุคมธ์
1. นายนราธร    ซุยกระเดื่อง
8 8 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 1. เด็กหญิงญาณากร    ครองยุติ
2. เด็กหญิงชุติมา    ศรีโท
1. นางสาวสุมิตตรา    สืบสิงห์
9 9 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. สกลนคร เขต 1 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา    เมฆโสภล
2. นายรสิทธิ์    ยางธิสาร
1. นางศิริวรรณ    ยตะโคตร
10 10 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สพป. สุรินทร์ เขต 3 1. นางสาวมณฑรัตน์    นาคไชยะ
2. นางสาววารุณี    ระเมียดดี
1. นายชินาธิป    เกษมสุข
11 11 โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. นครราชสีมา เขต 4 1. เด็กชายพชรพล    คุ้มภัย
2. เด็กชายพิพัฒพงศ์    ลักภูกลาง
1. นางสาวพิจิตรา    ถ้ำกลาง
12 12 โรงเรียนบ้านเมืองแก สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 1. เด็กชายลัทธพล    ทองงาม
2. เด็กชายคมสันต์    ตะเกิงผล
1. นายพิสิทธิ์    ชื่นศรี
13 13 โรงเรียนบ้านโสน สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 1. เด็กชายสิทธิกร    พันธุชาติ
2. เด็กชายธีรพงษ์    ทองทิพธี
1. นายภัทรศักดิ์    สมพงษ์
14 14 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 1. เด็กชายอัษฎาวุธ    สาระภักดี
2. เด็กชายอนนท์    โมกขรัตน์
1. นางเพลินทิพย์    วรรณโพธิ์
15 15 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. มหาสารคาม เขต 3 1. เด็กหญิงปวกมล    เลิศทวีโพธกุล
2. เด็กชายอภิเชษฐ์    ดวงเกตุ
1. นายชัยณรงค์    สีสุวอ
16 16 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ สพป. บึงกาฬ 1. เด็กหญิงปิยนันท์    จิตจำปี
2. เด็กหญิงน้ำฝน    นามหมั้น
1. นางสาวอมรรัตน์    โคตรเมืองยศ
17 17 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 1. นายบัญชา    ทนทาน
2. นายอนุชา    ม่วงมนตรี
1. นายฐิติพงษ์    จรรยาคำนึง
18 18 โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1. เด็กหญิงอรษา    สมสุข
2. เด็กหญิงพรทิพย์    บัวรินทร์
1. นายสุพันธ์    ผิวเหลือง
19 19 โรงเรียนบ้านห้วยหมาก สพป. อุบลราชธานี เขต 3 1. เด็กชายกฤตธนวัตร    กระโพธิ์
2. เด็กชายกิติชัย    สาริวัล
1. นายอธิพัชร์    วราโชติธนาสิทธิ์
20 20 โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน สพป. มุกดาหาร 1. เด็กชายภูวเรศ    เสน่หา
2. เด็กหญิงรสริน    สุภารัตน์
1. นายทินกร    วิชิตพันธ์
21 21 โรงเรียนวัดหนองนา สพป. นครราชสีมา เขต 2 1. เด็กชายวงศพัทธ์    ศิริดล
2. เด็กชายอาทิตย์    รักบุญ
1. นายสมหมาย    รักบุญ
22 22 โรงเรียนบ้านเสม็ด สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 1. เด็กชายเอกพงษ์    กองทอง
2. เด็กหญิงพรรณอร    งามเลิศ
1. นายสุรเศรษฐ์    ภิรมย์
23 24 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 1. เด็กหญิง มณีรัตน์    กิ่งก้าน
2. เด็กหญิงเอื้อมพร    คำโสภา
1. นายสำรวย    ชื่นใจ
24 26 โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    จ่าบุญ
2. เด็กหญิงพรนภา    ไชยโคต
1. นางสาวจิตตริกา    หลาวมา
25 27 โรงเรียนชุมชนโนนสูง สพป. อุดรธานี เขต 1 1. นายวัฒนา    แผลงมุต
2. นายไกรวิทย์    ศรีกงพาน
1. นายสุวิทย์    ปิตตะกาศ
26 28 โรงเรียนบ้านอาลัย สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1. เด็กชายธนกร    สารัง
2. เด็กหญิงรุจิเรข    ไกรษี
1. นางจารุวรรณ    มงคลโคตร
27 29 โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ สพป. นครราชสีมา เขต 5 1. เด็กหญิงภัทรวดี    จั่นจันทึก
2. เด็กหญิงมนัชพร    ก้านขุนทด
1. นายทรงธรรมเดช    เหมือนจันทึก
28 30 โรงเรียนบ้านวังหว้า สพป. ขอนแก่น เขต 2 1. เด็กชายพัทธดนย์    ประจันตะเสน
2. เด็กชายโชติวัฒน์    ชนะบัว
1. นางสาวบัวทอง    ทาจัน
29 31 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป. ขอนแก่น เขต 1 1. นายวรายุทธ    ประชายุ่น
2. นายเลอสรรค์    บรรยงค์
1. นายสำรวย    อำมาตหิน
30 32 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ สพป. นครราชสีมา เขต 7 1. เด็กชายพีรพัฒน์    เล็กประยูร
2. เด็กหญิงปูชิกา    ชำนาญทาง
1. นางสมทรัพย์    เลิศนา
31 33 โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 1. นายพรมทัชร์    พัดค้อ
2. นายเทวฤทธิ์    บับพาวันดี
1. นายนฤบดินทร์    นันทะกุล
32 34 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" สพป. สุรินทร์ เขต 1 1. เด็กชายเกริกเกียรติ    เจนขบวน
2. เด็กหญิงนัฏฐา    ปิติพัด
1. นายวรรณะ    ทวีเหลือ
33 35 โรงเรียนบ้านโคกนาโก สพป. ยโสธร เขต 2 1. นายยุทธติกร    สันซะ
2. นายจักรพงษ์    วงษ์จันทร์
1. นางสาวทิพวรรณ    นักธรรม
34 36 โรงเรียนบ้านโพนจาน สพป. นครพนม เขต 2 1. เด็กชายบุญเติม    มณีรัตน์
2. เด็กชายอดิศร    บงสีดา
1. นางไพจิตร    จันทะขิน
35 37 โรงเรียนบ้านตาโกน สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 1. เด็กชายอิทธิกร    บุญเจียม
2. เด็กหญิงภัทรพร    ไชยรัตน์
1. นายกิตติกร    สอนคำเสน
36 38 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย สพป. นครพนม เขต 1 1. เด็กชายกิตติธัช    เกตุชาลี
2. เด็กชายวิษณุ    เพิ่มสุข
1. นายวิฆเนศ    แสงนา
37 39 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 2 1. นายธนากรณ์    อเนกา
2. นายกริช    ทองนำ
1. นายวิศิษย์    ใชญัน
38 40 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง สพป. อุดรธานี เขต 3 1. เด็กชายสราวุฒิ    สองสี
2. เด็กหญิงวรรณภา    จันทา
1. นางสมควร    บูรณสรรค์
39 41 โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 1. เด็กหญิงสิริญาดา    ทุมมาศ
2. เด็กชายสุริยา    ศรีประสาร
1. นายบุญเที่ยง    ทองมาน
40 42 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 4 1. เด็กหญิงนฤมล    นามวี
2. นางสาววรรณษา    จันทะโคตร
1. นางปราณี    พูลเพิ่ม
41 43 โรงเรียนโสกห้างศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5 1. เด็กชายกิติพงษ์    บางแสง
2. เด็กชายภัทรพล    มะแสงสม
1. นายปราบปราม    เหล่าชัย
42 44 โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ สพป. สกลนคร เขต 3 1. นางสาวอภิรักษณ์    จำรักษา
2. นางสาวกุลรัตน์    ศรีนานวล
1. นายสุลิมา    ผาอินทร์
43 45 โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 1. เด็กชายธนวัฒน์    จำปีหอม
2. เด็กชายก้องหล้า    ปัญญารักษ์
1. นายศราวุธ    บัวใหญ่รักษา
44 46 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป. สกลนคร เขต 2 1. นายธีรวัฒน์    ชินทะวัน
2. นายวรเมธ    โสเพ็ง
1. นางศรีสุดา    นาถประนิล คร็อกสเอ็ง
45 47 โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น สพป. เลย เขต 2 1. เด็กหญิงผกามาส    ไกรนอก
2. เด็กหญิงไพรินทร์    วิรัญจะ
1. นางพิไลวรรณ    ไชยคีนี
46 48 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย ( ขยายโอกาส ) สพป. ยโสธร เขต 1 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ    วระจันทร์
2. เด็กหญิงกันยารัตน์    บุตรดา
1. นางสุภาพร    ทานนท์
47 49 โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต 2 1. เด็กชายณัฐพงษ์    โปยทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ผลพานิช
1. นายสราวุธ    สกุลรักษ์
48 50 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ สพป. ขอนแก่น เขต 4 1. เด็กหญิงเสาวลักษ์    บุญเสนอ
2. เด็กชายธีรภัทร์    ดินเมืองชน
1. นายเชิดชัย    กมลเลิศ
49 51 โรงเรียนบ้านปอบิด สพป. นครราชสีมา เขต 6 1. เด็กหญิงณัฐนันท์    นามบุตรดี
2. เด็กหญิงมาริต้า    สงนอก
1. นายไพโรจน์    เดชโนนสังข์
50 52 โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง สพป. อุดรธานี เขต 2 1. เด็กชายศักรินทร์    อินม่วงไทย
2. เด็กชายรุ่งอรุณ    ศรีกงพาน
1. นายอโนชา    แก้วมหาวงศ์
51 54 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป. เลย เขต 3 1. เด็กหญิงมนัสศิตา    เขตสถาน
2. เด็กชายณัฐพล    เชื้อบุญมี
1. นางสาวจันทร์แรม    พรมทา
52 55 โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) สพป. ชัยภูมิ เขต 2 1. เด็กชายชัยชนะ    อาจสามรถ
2. เด็กชายพงศกร    สุภาพ
1. นายวรพักตร์    ศิริรุ่งเรืองวิชญ์
53 56 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 1. เด็กหญิงสุภัคยาณี    วงษ์ลา
2. เด็กหญิงโฮโปยีน    สอนภ้กดี
1. นางศิวาพร    ร้ตนเพชร
54 57 โรงเรียนสุทธสิริโสภา สพป. หนองคาย เขต 2 1. เด็กชายวายุวัชร    รัตนทิพย์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    สีโนนยาง
1. นางนีรนาท    บุญญาพิทักษ์
55 58 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 1. เด็กชายภานุวัฒน์    เที่ยงธรรม
2. เด็กชายธนวัฒน์    จันทร์เพ็ชร
1. นายถาวร    รับรองฤทธิ์อนันต์
56 59 โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สพป. ขอนแก่น เขต 3 1. เด็กชายประสิทธิ์    เจ็ดชาตรี
2. เด็กชายธีรพงษ์    โพธิ์ใต้
1. นายโศภิษฐ์ศักดิ์    เดชะสิทธิ์
57 60 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 1. เด็กชายวุฒิชัย    ไกรษร
2. เด็กชายสุรศักดิ์    สินสุพรรณ์
1. นายเมทิน    สุระแสน
58 61 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง สพป. หนองคาย เขต 1 1. นายณัฐธชา    พงษ์เภา
2. นางสาวสุภาวดี    ศรีเทศ
1. นางจันศรี    ดีนาค
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................