รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฏร์ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีขุ้ย
 
1. นางสติยา  ศิริถาวรวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มั่นสุข
 
1. นางละไม  วรรณจักร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศาลางาม
 
1. นางสาวมนชรัตน์  นามประโคน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 1. เด็กหญิงธนาวดี  น้อยพรม
 
1. นางกิตติกร  หนองพร้าว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงอรกัญญา  มีผล
 
1. นางเบญจวรรณ  อาษากิจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. นางสาวจิราลักษณ์  สีสุมา
 
1. นางชิดชนก  ศรีมหาพรหม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแคนดง 1. เด็กหญิงนุตประวีณ์  เอสาตี
 
1. นางเบญจวรรณ  อาษากิจ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงอริสา  ศรีระษะ
 
1. นางวรรณา  เครือบคนโท
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงปนัดดา  ภูสิมมา
 
1. นางสมพวน  หมวกไธสง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงอนงค์พร  นาลาด
 
1. นางนิตติยา  ปรึกไธสง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงปิยภรณ์  ขูลี
 
1. นายพงศกร  รามัญวงศ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  ปะตังถาโต
2. เด็กชายตุลยวัต  แก้วอินทร์
3. เด็กหญิงภคนันท์  โพธิแสง
 
1. นางสมพวน   หมวกไธสง
2. นายอำนวย   พวงไธสง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  วิเชียร
2. เด็กหญิงชวารินทร์   ชูใส
3. เด็กหญิงปรินดา  นามทะจันทร์
 
1. นายอนุชิต  ศิริสุข
2. นางสาวมานิกานต์  มโนบาล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูขาด 1. เด็กหญิงทักศิณา  อาจไธสง
2. เด็กหญิงพชรภรณ์  จันทร์เทศ
3. เด็กหญิงวรดา  ยุบรัมย์
 
1. นางวนิดา  ยะปะตัง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเค็ง 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มะลีสิม
2. เด็กหญิงอรนิช  มาแกดำ
 
1. นางกุลทรัพย์  นนทบท
2. นางสาวเกวรินทร์  ศิลา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. เด็กหญิงณัติยาภรณ์  ชัยรัตน์
2. เด็กหญิงพัชริดา  โนนทะคำจันทร์
 
1. นางสมร  สระทองหลาง
2. นางสาวพัชรี  พลายงาม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  พลพุฒินันท์
 
1. นางสุมาลี  ธรรมรักษา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายกฤตาคม  บัวเรียน
 
1. นางสวนิต   รักชอบ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กหญิงศศิธร  อารมณ์สวะ
 
1. นางสุนิด  โททำ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  สิมศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงวรพิชชา  ชีวาจร
3. เด็กหญิงอรปภา  สุขประเสริฐ
 
1. นางเพ็ญศรี  พิมพวง
2. นางสาวสุภพิชญ์  พลคำแหง
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กหญิงสิริวัลย์  แก้วประโคน
2. เด็กหญิงสุนิตา  พระศรี
3. เด็กหญิงเกษร  สมทรัพย์
 
1. นางลัดดาวัลย์  แสงตา
2. นางยุพิน  พลศิริ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สายชมภู
2. เด็กหญิงฐิติชญา  หาญชนะ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อุไรพันธ์
 
1. นายอนุวรรตน์  ศรีษาคำ
2. นางปรียาลักษณ์  พระภูจำนงค์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายธนพงษ์  อะเพื่อนรัมย์
2. เด็กหญิงปนัดดา  คำจันทร์
3. เด็กหญิงพรรณิภา  นามาก
 
1. นางทัศนีย์  กลางสวัสดิ์
2. นางอัญชลีพร  มั่งมูล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กชายภัครพล  ฃมพุต
2. เด็กหญิงศุจิตา  ลาดศิลา
 
1. นายมนตรี  นันโช
2. นางสันทนา  นันโช
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ปรือทอง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ฟูกโคกสูง
 
1. นางสาวละเอียด  อาจทวีกุล
2. นางเรวดี  ศรีงาม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงษ์ 1. เด็กชายกิตติคุณ  ขันติกุล
 
1. นายสำราญ  ตรองติรัมย์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีจันทร์
 
1. นายไพโรจน์  วังโณ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงกมลชนก  เชิงหอม
 
1. นายคำภี  โฉมสุข
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงกนกพร   บำรุง
2. เด็กหญิงณัฐวิชญา   จันทรัศมี
3. เด็กชายพีรพล   ลักษร
 
1. นางรัญจวน  ฉัตรนันทภรณ์
2. นายวันชัย   ฉัตรนันทภรณ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงณัฐวดี   สีมูลา
2. เด็กหญิงสุรินดา  ธุหา
3. เด็กหญิงสุวิมล  วงศ์เมือง
 
1. นางสาวอาทิตยา  เห็มภิระ
2. นายสมเกียรติ  นอกกลาง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   ปะพลัง
2. เด็กหญิงพรรณวดี   สุขหนองบึง
3. เด็กหญิงสุภาพร  นิติกรณ์
 
1. นางสาวนิรเนตร   นัดกล้า
2. นางรัญจวน  ฉัตรนันทภรณ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชลธิชา  มงคลดี
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  นากลาง
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  มงคลดี
 
1. นางสาวกนิษฐา  ยศกระโทก
2. นางสาวสุชานันท์  โสพันนา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชฏาชัย
2. เด็กชายนิติภูมิ  จะโรรัมย์
3. เด็กชายภาณุพงษ์  โศกหอม
 
1. นางรวีวรรณ   ศรีประดู่
2. นางสาวศิริพร  พูนสวัสดิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายภัทรพงษ์  วิชัยรัมย์
3. เด็กหญิงอนงค์รัตน์  พูนสดี
 
1. นายธัญวิชญ์  ศรีสุข
2. นายณพสิษฐ์  ตองติดรัมย์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงจิรธิดา  สินประเสริฐ
2. เด็กหญิงธนัญญา  มุ่งร่วมกลาง
3. เด็กหญิงภคพร  คำตา
 
1. นางสาววรัฎฐา  จงปัตนา
2. นางสาวโสภิดา  โพธิขำ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงปรียาณัฐ  ยอดยา
2. เด็กหญิงวรรวิษา  ภูนาเหลา
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทองยัง
 
1. นางสมจิต  แสงสว่าง
2. นางสาวธัญญรัตน์  ธานีพูน
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กหญิงลลิตา   ยอดพันธ์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   ศรีเวียง
 
1. นายทินกร  จ่าภา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายกฤษกร  จันทร์ดี
2. เด็กชายลัทธพล  ทองงาม
 
1. นายพิสิทธิ์  ชื่นศรี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบอน 1. เด็กชายกัณฑกร  จันภิรมย์
2. เด็กหญิงอรณิดา  อุปทุม
 
1. นายปัญญา  ภู่ประเสริฐ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 1. เด็กชายวุฒิพร  แก้วจุมพล
2. เด็กชายเจษฎา  สีทา
 
1. นายบุญยงค์  พงษ์สุระ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบอน 1. เด็กชายสิทธินนท์  นาคพิมพ์
2. เด็กชายเจษฎา  อุปทุม
 
1. นายปัญญา  ภู่ประเสริฐ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายสนธยา  ปิงตา
2. นายเกียรติศักดิ์  มารศรี
 
1. นางอุมากร  ร้อยภา
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 1. เด็กชายดัสกร  เช่นรัมย์
2. เด็กชายพิเชษ  ชารัมย์
 
1. นางสาวโสภิตา  สายแก้ว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1. เด็กหญิงพุฒิธาดา  สวามิชัย
2. เด็กหญิงรุจิภา  สุไธสง
3. เด็กหญิงวรัชญา   อ่างบัว
4. เด็กหญิงวราพร  ต้ายไธสง
5. เด็กหญิงสิริยากร  พลแสน
 
1. นางอริษรา  โพธิขำ
2. นางณัชชา  ฉาไธสง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ประเสริฐศิลป์
2. เด็กชายธนาธิปกรณ์  อุสันสา
3. เด็กหญิงภูริชญา  แจ่มแจ้ง
4. เด็กชายรชฏ  ทบแก่น
5. เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีคุณ
 
1. นางสิริพิมล  ทรัพย์ธนาศิริ
2. นางวันทนีย์   สิงห์ไธสง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  โยมรัมย์
2. เด็กหญิงศิริพร  อยู่ดีรัมย์
3. เด็กหญิงสายฝน  ใหญ่รัมย์
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ศาลางาม
5. เด็กหญิงอลิษา  โทบุดดี
 
1. นายอภิสิทธิ์  ฐานะ
2. นางภัทรานิษฐ์  บรรณประสิทธิ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กชายธนโชติ  แป้นโสม
2. เด็กหญิงปักษมล  สารพัฒน์
3. เด็กหญิงพรทิพย์  สมศรี
4. เด็กหญิงพิชญาภา  มณีล้ำ
5. เด็กหญิงภวิษยุ์พร  วันลักษณ์
 
1. นางสาวเกษณี  มณีทูล
2. นางวราลักษณ์  ปรักษ์เจริญ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทานาค
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ประโยชริต
3. เด็กชายวิชัยยุทธ  วังลาด
4. เด็กชายไกรสร  สมภาร
5. เด็กหญิงไพลิน  เจาะรัมย์
 
1. นางปริญภรณ์  อุไรรัมย์
2. นางสมบัติ  รุ่งแจ้ง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ชาชำนาญ
2. เด็กหญิงวรรวิสา  โพธิ์สุข
3. เด็กหญิงสุภาพร  แช่มครบุรี
4. เด็กหญิงอารีญา  คุ้มโนน้อย
5. เด็กหญิงเนตรนภา  ยามดี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ปาสานัง
2. นางสาวมะลิดา  แพงยา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงพรนภา  ยะประโคน
2. เด็กหญิงมนัสวี  สาไธสง
3. เด็กหญิงวริศรา  สิ่วไธสง
4. เด็กชายอิทธิ  ใจดี
5. เด็กหญิงเลิศลักษณ์  ทิพย์เลิศ
 
1. นางสาววราทิพย์  ทรัพย์ธนาศิริ
2. นางสาวนฐวรรณ  จงปัตนา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 1. เด็กชายคมกริช  อุ่มพิมาย
2. เด็กชายจิตติ  เช่นรัมย์
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แพ้งสองคอน
4. เด็กชายสันติภาพ  พุฒเกิด
5. เด็กหญิงเกษร  พิมพ์เภา
 
1. นางสาวปุณยนุช  โมกศรี
2. นายประพันธ์  มาขุมเหล็ก
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพรังษี 1. เด็กชายกชกร  เที่ยงธรรม
2. เด็กชายกฤษกร  หุ้มไธสง
3. เด็กชายกิตติภณ  วันนา
4. เด็กหญิงจตุพร  มีอาษา
5. เด็กหญิงธนภรณ์  จีบไธสง
6. เด็กชายธนาพันธ์  สาออน
7. เด็กหญิงนัดตยา  พิมพ์สาร
8. เด็กหญิงนาราภัทร  หมั่นสดับ
9. เด็กหญิงปวีณ์นุช  มากพูน
10. เด็กชายพรพิชัย   โง้งบุตรศรี
11. เด็กหญิงมัลลิกา  อนันตภูมิ
12. เด็กหญิงวณิศรา  รอดไธสง
13. เด็กหญิงวริศรา  แก้วกล้า
14. เด็กชายวีรภัทร   นามวิเศษ
15. เด็กชายวีระ  จั้นพลแสน
16. เด็กชายศุภชา  จันทีนอก
17. เด็กหญิงอนันตยา  ห้อยไธสง
18. เด็กหญิงอรวรรณ  วิเศษบุญ
19. เด็กหญิงเจนสุรี  เกียงโสด
20. เด็กชายเอกพล  จันทะบุรี
 
1. นางสาวดวงใจ  ทบวิชา
2. นางพิศสมัย  อ่อนสุวรรณ
3. นายสุเทพ  ประทีปวัชรวงศ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุท  แก่นดี
 
1. นางสาวสุรางรัตน์  ขวัญทอง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 1. เด็กชายสุริโย  สิงหรัตน์
 
1. นางสาวปริศนา  นามศรีคุณ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคน 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อินไธสง
 
1. นางสาวอังสนา  เวชไธสง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กชายกิตติภูมิ  เถรี
2. เด็กหญิงชนิสรา  สวาศรี
 
1. นางวราลักษณ์  ปรักษ์เจริญ
2. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  สายดี
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีมหาพรหม
 
1. นางสมพิศ  ศรีทอง
2. นายบุญสวน  ไลไธสง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสงกล้า
2. เด็กชายธนชัย  ดำดี
 
1. นางสมพิศ  ศรีทอง
2. นายปฏิวัติ  ศรีมหาพรหม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาลาว 1. เด็กหญิงจันทนา  ตราชู
2. เด็กหญิงชินันพร  โททนะพันธ์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทัพวงศ์
4. เด็กหญิงประดับดาว  ศุภะสาร
5. เด็กหญิงพรรณทิพา  ชารัมย์
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เหล่าผง
7. เด็กหญิงศศิพิมพ์  หว่าพิมาย
8. เด็กหญิงสุทธิดา  ก่องนอก
9. เด็กหญิงสุภัทราวดี  จากมะเริง
10. เด็กหญิงสุวนันท์  ดีมาก
 
1. นายประหยัด  นามวงษา
2. นางอัญชลี  นาพิมพ์
3. นางจุติมาพร  เชียงกา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงชลิดา  เสามั่น
3. เด็กหญิงศศิวิมล  เสามั่น
4. เด็กหญิงศิริภัสสร  เจริญศิริ
5. เด็กหญิงสุนิสา  พรมหงส์
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  นรสาร
7. เด็กหญิงอรทัย  พรมนัตย์
8. เด็กหญิงอารียา  งามตรง
9. เด็กหญิงอุษา  ชื่นคล้าย
10. เด็กหญิงโชติกา  วงศ์เกียรติขจร
 
1. นางฟองแแก้ว  อารีเอื้อ
2. นางกาญจนา  ชาติรัมย์
3. นางศรีสุนันท์  พุฒิธีรวงศ์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กหญิงกชกร  บุญเขื่อง
2. เด็กหญิงณัฐมล  ต้องเดช
3. เด็กหญิงนูรูฮูดา  เอียดยี
4. เด็กหญิงปัทมาวดี  ใสเสือ
5. เด็กหญิงปิยดา  ยามรัมย๋
6. เด็กหญิงภัคจีรา  ยุบรัมย์
7. เด็กหญิงมุกดา  พรมพินิจ
8. เด็กหญิงรัตนา  จงรัมย์
9. เด็กหญิงวราภรณ์  พรมนัส
10. เด็กหญิงวาสนา  มาขุมเหล็ก
11. เด็กหญิงวิลดา  ยามรัมย์
12. เด็กหญิงสุพัตรา  บ้างตำรวจ
13. เด็กหญิงอรอนงค์  สุนทรเวช
14. เด็กหญิงอัจฉราพร  ทองคำสาร
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ยาน้ำคำ
 
1. นายประยูร  ยะปะตัง
2. นางเลขา  สมบัติทิพย์
3. นางกานดา  วิระกา
4. นายธนายุต  นนทเสน
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายก้องภพ  หิรัญหลวง
2. เด็กหญิงคัทลียา  เป้งทอง
3. เด็กหญิงจีรนันท์  ณะรงค์ศักดิ์
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุส่าห์ดี
5. เด็กหญิงปนัดดา  กั้นเกษ
6. เด็กหญิงปวีณา  โพธิ์พันธุ์
7. เด็กหญิงปิยธิดา  ชนะหาญ
8. เด็กหญิงพัชดาภรณ์  ศิริพรมมา
9. เด็กชายพีรภัทร  ลอยสนั่น
10. เด็กหญิงวราภรณ์  ณ เรียนไธสง
11. เด็กหญิงศสิธร  ประสงค์
12. เด็กหญิงศิรประภา  จันนวล
13. เด็กหญิงสุนิสา  อนุตรี
14. เด็กหญิงอรอนงค์  ทวีโชติ
15. เด็กหญิงอารีรัตน์  อธิกะ
 
1. นางสำรวย  คนกลาง
2. นางหทัยกาญจน์  คำนึงผล
3. นางเพ็ญศรี  เจริญพันธุวงศ์
4. นางสิริกาญจน์  ศรีมหาพรม
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูม 1. เด็กหญิงจรรยพร  แก้วกูล
2. เด็กหญิงนภาพร  มนเฑียรทอง
 
1. นายจีรทีปต์  สีอวน
2. นายจิรทีปต์  สีอวน
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 1. เด็กหญิงบุญฑริก  สืบเพ็ง
2. เด็กหญิงสุจืตรา  อัปการัตน์
 
1. นายชวลิต  ชุมพลวงศ์
2. นายณพสิษฐ์  ตองติดรัมย์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาลาว 1. เด็กหญิงภคพร  ขวัญจ่า
 
1. นางนารี  ศรีปัญญา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 1. เด็กหญิงสใบแก้ว  ปิดตาระเต
 
1. นายเวชศักดิ์  อุสาทรัพย์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงพิมภัชชา  พุงไธสง
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 1. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  แสนกล้า
 
1. นางสาววัลลี  มารมย์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  พิมพ์นนท์
 
1. นายเวชศักดิ์  อุสาทรัพย์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. นายพิพัฒน์  เสนาซุย
 
1. นายสามารถ  นรินทร์รัมย์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กชายสุรชัย  วงศ์ราชสีห์
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กชายพีระวัฒน์  เปี่ยมศักดิ์
 
1. นายวิศิษฏ์  ไคลศรี
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 1. เด็กหญิงกนกพร  ไพรสันต์
2. เด็กหญิงจิระภิญญา  รอดวินิจ
 
1. นางกรวรรณ  ก้านจักร
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงฐิปนา  ไชยมาคำ
2. เด็กหญิงศิรินันท์  โสดี
 
1. นางวณัชญา  จำปาศรี
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 1. เด็กชายกิตดิภณ  จามิตร
2. เด็กหญิงพัชราภา  สงคราม
 
1. นายทวี  ง้าวไข่น้ำ
2. นายกิตติพงษ์  วงษาสนธิ์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายชานน  สร้า่งนา
 
1. นางอุมาพร  แสวงชัย
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 1. เด็กหญิงชนรดี  ทิรัมย์
2. เด็กชายชนะชัย  แสงดวง
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  แสงดาวสว่าง
 
1. นางกนกอร  สีหามาตย์
2. นางสาวนิดทิกาญจน์  จันทะดี
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กชายคงฤทธิ์  สงวนเรืองรุ่ง
2. เด็กชายธีรภัทร  สงวนเรืองรุ่ง
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ประจวบสุข
 
1. นางสุวรรณา  โสบุตร
2. นางสาวทีฆรัตน์  อำไพพิศ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนยาง 1. เด็กชายธนากร  เชิดรัมย์
2. เด็กชายพีรณัฐ  เจนสาคู
3. เด็กหญิงวรรณษา  ยือรัมย์
 
1. นายศุภกิจ  ประสีระเก
2. นายธีรวัฒน์  อ่างทอง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงณัฐวรา   ผนิดรัตนากร
 
1. นายประจวบ  เจริญศิริ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงปัทมา  ชาติรัมย์
 
1. นางสาวณัฐพร  พรมสุรินทร์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ทอยรัมย์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  มหามาตร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กหญิงนารากร  กินรี
 
1. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงกรรณิกา   นำพูน
 
1. นายบุญส่ง  ชึรัมย์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงปาริชาติ   โสขะ
 
1. นางสาวพัชรลดา  เจริญรัมย์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงขวัญมนัส   รำมะนา
 
1. นางสาวชริสา  โถทอง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ปัจจัยคา
 
1. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงณวรา   ชึรัมย์
 
1. นายจันทร์ทิพย์  ติมอญรัมย์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีจันทะ
 
1. นางอรุณี  นามศรีพันธ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กหญิงทรงอัปสร  แตะอินรัมย์
 
1. นางสาวจิตติมา  บุตรศรีภูมิ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงขวัญมนัส   รำมะนา
2. เด็กหญิงนาฎยา   สระประทุม
3. เด็กหญิงปรัชญา   ชึรัมย์
4. เด็กชายปาริชาติ   โสขะ
5. เด็กชายพรศิริ  สุขแสง
6. เด็กหญิงพัชราภา   บุญมา
7. เด็กหญิงรวิสรา   ชึรัมย์
8. เด็กหญิงอรปรียา   ชะรุมรัมย์
9. เด็กหญิงโยษิตา   พรมนัส
 
1. นายจันทร์ทิพย์  ติมอญรัมย์
2. นางสาวชริสา  โถทอง
3. นางสาวขวัญตา  ปักกาเวสา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตามา 1. เด็กหญิงกนกขวัญ   ก่อแก้ว
2. เด็กหญิงกรรณิกา   นำพูน
3. เด็กหญิงกัลยา  มาทวงศ์
4. เด็กหญิงขวัญมนัส   รำมะนา
5. เด็กหญิงชุติกานต์   แช่มรัมย์
6. เด็กหญิงณัฐวรา  ผนิดรัตนากร
7. เด็กหญิงนาฎยา   สระประทุม
8. เด็กหญิงบัณฑิตา   หาญศรีนาท
9. เด็กหญิงปาริชาติ   โสขะ
10. เด็กชายพรศิริ  สุขแสง
11. เด็กหญิงพัชราภา   บุญมา
12. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุตรชุมแสง
13. เด็กหญิงสลิลทิพย์   ทอยรัมย์
14. เด็กหญิงอรปรียา   ชะรุมรัมย์
15. เด็กหญิงโยษิตา   พรมนัส
 
1. นายจันทร์ทิพย์   ติมอญรัมย์
2. นายปรีชา  มันสลาย
3. นางสาวพัชรลดา  เจริญรัมย์
4. นายบุญส่ง  ชึรัมย์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายกิตติภูมิ  บุญเติม
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุทารัมย์
3. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  พิลาล้ำ
4. เด็กหญิงนิภาพรรณ  อาจสัมพันธ์กุล
5. เด็กหญิงบุญรัตน์  พรเจริญ
6. เด็กหญิงปัทมา  ชาติรัมย์
7. เด็กหญิงพัชราภา  โชติสนธ์
8. เด็กหญิงภัคจิรา  สังเกตจิต
9. เด็กหญิงวริศรา  เอกวงษา
10. เด็กหญิงศุรัตนาวรรณ  สุขจิตต์
11. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มณีล้ำ
12. เด็กหญิงอโนทัย  สิทธิจันทร์
 
1. นางสาวณัฐพร  พรมสุรินทร์
2. นางสาววรรณ์ศิริ  ศรีเตชะ
3. นางสาวอัมภาพร  วงษาสนธิ์
4. นายสฤษฏ์พล  สุขกำเนิด
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงกัลยาณี  โสระธร
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  รัตนวรรณ
3. เด็กชายกิตติภูมิ  บุญเติม
4. เด็กหญิงกิ่งตะวัน  ไชยคูบอน
5. เด็กหญิงขนิษฐา  พูลนิล
6. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ภักดีจุ
7. เด็กหญิงชัญญานุช  พาโคกทม
8. เด็กหญิงนันฐิชา  สุฑารัมย์
9. เด็กหญิงบุญรัตน์  พรเจริญ
10. เด็กหญิงปฐมาพร  ปาปะไมล์
11. เด็กหญิงปรียาณัฐ  สุวรรณชาตรี
12. เด็กหญิงปลายฝน  วงศ์ษาสนธิ์
13. เด็กหญิงพัชราภา  โชติสนธ์
14. เด็กหญิงพันธิตรา  ผะดาศรี
15. เด็กหญิงภัคจิรา  สังเกตจิต
16. เด็กหญิงวรัญญา  ชาดี
17. เด็กหญิงวริศรา  เอกวงษา
18. เด็กหญิงอนัญตญา  บรรดาศักดิ์
19. เด็กหญิงอโนทัย  สิทธิจันทร์
20. เด็กหญิงไหมแก้ว  คุ้มหมื่นไวย์
 
1. นางสาวณัฐพร  พรมสุรินทร์
2. นางสาววรรณ์ศิริ  ศรีเตชะ
3. นายสฤษฎ์พล  สุขกำเนิด
4. นางสาวอำภาพร  วงษาสนธิ์
5. นายอนุชิต  ศิริสุข
6. นางสาวมานิกานต์  มโนบาล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บาลีสัมพันธ์
2. เด็กชายณัฐเมธี  ดะนุชนาม
3. เด็กชายยศธร  สุขไสย
4. เด็กชายอณพล  เมืองวงษ์
5. เด็กหญิงอทิตติยา  เวียงการ
6. เด็กชายอัษฏายุทธ  ช่างเรือนกุล
 
1. นายกลวัชร  อินทราชา
2. นายสุรสิทธิ์  ฉิมงาม
3. นายวศิน  แสงหัวช้าง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพรังษี 1. เด็กชายภิรมย์รัตน์  ทันไธสง
 
1. นางกุหลาบทิพย์  มากพูน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 1. นายชนายุทธ  ตุ้มนอก
 
1. นางสาวกรกนก  สิทธิจินดา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กงไธสง
 
1. นางพรพินธ์ุ  คนคิด
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงนิภาธร  ทองด้วง
 
1. นายธานินทร์  แสดรัมย์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอน 1. เด็กชายกันต์ศักดิ์   กัณหา
 
1. นายเรืองศักดิ์  แก้วลอย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแก 1. เด็กชายศตนันท์  คำใสขาว
 
1. นายประจง  กงจักร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แต้มพิมาย
 
1. นายปิยศักดิ์  แสนเจ๊ก
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปุริโส
 
1. นายธีรภัทร  กองไธสง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กชายนิติภูมิ   เที่ยงไธสง
 
1. นางสาวสาวิตรี   ตระกูลสุข
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 1. นายกฤษดา  มาเย็น
 
1. นายวีระศักดิ์  อรุณโน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 1. เด็กหญิงอนัญญา  ทุดปอ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  หมวกไธสง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐรดา  ร้อยมาลี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ปาสานัง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพรังษี 1. เด็กชายนฤดล  กลางสวัสดิ์
 
1. นางกุหลาบทิพย์  มากพูน
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กชายเจษฎา  พลรักษา
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
2. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอิสาณ 1. เด็กหญิงพิชญาดา  อุทธี
 
1. นางฐานิตา  จันทร์หยวก
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงนันทิชา  ทิ้งรัมย์
 
1. นางสาวอโณทัย  พิสาดรัมย์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กหญิงกัญญภัค   ชิรัมย์
2. เด็กหญิงกัญญาพร   เจียมทอง
3. เด็กชายกิคติ   สีสม
4. เด็กหญิงคิมมีล่าร์   ตุ่นยอด
5. เด็กหญิงญาณิศา   สุขเลา
6. เด็กชายณัฐพล   มาตราตัง
7. เด็กหญิงณิชมน   ขาวฟอม
8. เด็กชายธนนนท์   มลกา
9. เด็กชายธนวัฒน์   คำพระทิก
10. เด็กชายธีรภัทร  หอมหวน
11. เด็กชายนรภัทร   แย้มศรี
12. เด็กหญิงนันธิชา   พุ่มพวง
13. เด็กหญิงปนัสยา   น้อยนาม
14. เด็กหญิงปภัสสร   ชิลวงศ์
15. เด็กชายประวิทย์   ตองติดรัมย์
16. เด็กหญิงปัญฑิตา   ศรีหาอวน
17. เด็กหญิงผกาวัลย์   แดงเรืองรัมย์
18. เด็กหญิงพัชรพรรณ   ดอนม่วง
19. เด็กหญิงพิชญา   ประสานศักดิ์
20. เด็กหญิงพิชญาภา  เดิมทำรัมย์
21. เด็กหญิงพิชญาภา   บุญเต็ม
22. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นพดล
23. เด็กหญิงฟ้าใส   ปินะการัง
24. เด็กชายภานุวัฒน์   เวสา
25. เด็กชายรณชัย   เดิมทำรัมย์
26. เด็กหญิงรติพร   สายแก้วแดง
27. เด็กชายรัตน์พงษ์   บุญครอง
28. เด็กหญิงลลิตา   บุญธรรม
29. เด็กหญิงลักษิกา   สนวนรัมย์
30. เด็กชายวัศพล   เส็งนา
31. เด็กหญิงศุภกานต์    แจ่มปรีชา
32. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สมุดรัมย์
33. เด็กหญิงสลิลทิพย์   สุวรรณศรี
34. เด็กชายสันติ   ปักกุลนันท์
35. เด็กหญิงสิริยากร  ไชยสิงห์
36. เด็กชายสุธี   กอขุนทด
37. เด็กหญิงอภิสรา   รุ่งแจ้งรัมย์
38. เด็กหญิงอริญชยา   สดรัมย์
39. เด็กชายเฉลิมวงศ์   ศรีมาศ
40. เด็กหญิงเมจิยานันท์   กันยะ
 
1. นายทนงศักดิ์  ดวงคำจันทร์
2. นางสาวพฤกษะราวัน  อันแสน
3. นางสาวพีรญา  แถวไธสง
4. นางสาวจริยา  แสนโคตร
5. นางวันทนา  สดรัมย์
6. นางวันวิสาข์  แก้วจุมพล
7. นางสาวอารีลักษณ์  เส็งนา
8. นางสาวจันทร์ทิพย์  เจียนดอน
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวช้าง 1. เด็กหญิงกมลพร  เพียงตา
2. เด็กหญิงกฤติยา  โยธานันท์
3. เด็กชายณัฐกานต์  ปุลาโก
4. เด็กชายธนบดี  ตรีวิเศษ
5. เด็กชายธนวัฒน์  บัวสุข
6. เด็กชายธนวัฒน์  ประดับศรี
7. เด็กชายธนศักดิ์  เชียรรัมย์
8. เด็กชายนครินทร์  สืบเพ็ง
9. เด็กชายนรินทร  สุขสวย
10. เด็กหญิงนิภาธร  ทองด้วง
11. นางสาวปนัดดา  กรมธรรมมา
12. เด็กหญิงปิ่นปัก  เชียรรัมย์
13. เด็กหญิงพรนิภา  หนองเหล็ก
14. เด็กหญิงพรรณภา  อินทะรา
15. เด็กชายพรรษา  สงโท
16. เด็กหญิงพิจิตรา  โศกหอม
17. เด็กชายพีรพงษ์  เชียรรัมย์
18. เด็กชายมงคล  หัวข้อ
19. เด็กหญิงวรนุช  ทองด้วง
20. เด็กชายวัชรพงษ์  ถนอมสิน
21. เด็กชายวัฒนพงษ์  วงดีวี
22. เด็กหญิงศศินา  บุญมั่น
23. เด็กชายสหรัฐ  จันทะโชติ
24. เด็กชายสัญญา  พุทธศรี
25. เด็กชายสัตยา  สายสวาท
26. เด็กหญิงสุกัญญา  ลินทอง
27. เด็กหญิงสุพัตรา  ดำริห์
28. เด็กหญิงสุวนันท์  หมายงาม
29. เด็กหญิงหัทยา  พุฒบัวทอง
30. เด็กชายอดิศร  อุดมทรัพย์
31. เด็กชายอภิลาบ  กาบแก้ว
32. เด็กชายอัษฎา  ซอมประโคน
33. เด็กหญิงอาทิตยา  วงศ์หอม
34. เด็กหญิงอาริษา  คำสุด
35. เด็กชายเสกสรรค์  กลิ่นบัว
36. เด็กหญิงเอ็มมิกา  ภาป่าผึ้ง
 
1. นายธานินทร์  แสดรัมย์
2. นายเมธากฤษ  สมบังใด
3. นายอนวัชร  เอ่นแคน
4. นางกาญจน์สิตา  ปัญญาบุญ
5. นางอนัญญา  รีด
6. นางสาวธัญญลักษณ์  นารี
7. นางสาวสิริษร  ประสาร
8. นายศตวรรษ  ทุมดี
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปุน 1. เด็กหญิงกมลชนก  ประดับศรี
2. เด็กหญิงกุริสรา  จันทร์แก้ว
3. เด็กชายธีรภัทร  แซ่ตั้ง
4. เด็กชายธีระวัฒน์  คลังทอง
5. เด็กหญิงปูริดา  สุตัน
6. เด็กชายภัทรพงษ์  ศิริสุข
7. เด็กหญิงวราภรณ์  สายกระสุน
8. เด็กหญิงศศิธร  น้อยหา
9. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สาขจร
10. เด็กชายศุภานนท์  ชาติอุดมคติ
 
1. นางนพวรรณ  ขุนธิวงศ์
2. นางปาณิสรา  อุ่นไธสง
3. นายสราวุธ  ไปใหม่
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 1. เด็กชายจุลศักดิ์  ทองสม
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ลีเกศ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขุ่ยภูมี
4. เด็กชายทิชานนท์  มัทธิตะถัง
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนา  สีมา
6. เด็กหญิงลันตา  แก้วบุตรดี
7. เด็กชายอธินันท์  มณีพร้าว
8. เด็กชายโยธิน  สุดมี
 
1. นางสมพร  ทินวงศ์
2. นางลัดดาพร  ลาภใหญ่
3. นางจีราพร  จันทร์โสดา
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  สีเขียว
2. เด็กหญิงนานาพร  อำมะ
3. เด็กหญิงศิวากรณ์  เสริญไธสง
4. เด็กหญิงสุจิตรา  ภูครองตา
5. เด็กหญิงสุทธิมนต์  นวลผ่อง
6. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ประภาสโนบล
 
1. นางจิตติมา  อุ่นทานนท์
2. นางกิ่งดาว  บาลไธสง
3. นางสาวปัทมา  บุตรชานนท์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กหญิงกรกนก  หล่ำศรี
2. เด็กหญิงขวัญชนก  มายูร
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  มาลัยศรี
4. เด็กหญิงวณิชยา  อัยรัตน์
5. เด็กหญิงวันวิสา  ซ่งโนนรัง
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ภูแก้ว
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ประทุมทอง
8. เด็กหญิงสุภัชชา  แสนภูวา
9. เด็กหญิงอภิสร  ไชยมะเริง
10. เด็กหญิงอุมาภรณ์  ต้นจาน
 
1. นางนภาทิพย์  อังกุละศรี
2. นางธิดา  ศรคำภา
3. นางสาวอุมา  ศรคำภา
4. นางสาวปรัชญา  พรมฮาด
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ตุ่นยอด
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  เพชรล้วน
3. เด็กหญิงณัชณิชา  ตองติดรัมย์
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  สร้อยเพชร
5. เด็กหญิงนภาพร  แสงทอง
6. เด็กหญิงพฤกษาสวรรค์  มหาชะโล
7. เด็กหญิงยุพารัตน์  ล้อมไธสง
8. เด็กหญิงศิราวัณ  น้ำจันทร์
9. เด็กหญิงอมรกานต์  มุ่งนา
 
1. นางกิตติมา  โพธิ์ราม
2. นางสาวพิศมัย  นามอินทร์
3. นางสาวจตุพร  วงศ์ชนะ
4. นางสาวเสาวนิทย์  ชุมศรี
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ชนะกาญจน์
2. เด็กชายธนกร  ธรรมโม
3. เด็กชายธนภัทร  พร้อมไธสง
4. เด็กชายธนภัทร  ธรรมโม
5. เด็กหญิงธิดา  ยวนรัมย์
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศาลางาม
7. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  พื้นแสน
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  สระมอญ
9. เด็กชายวิริยะ  สุระถาวร
10. เด็กชายสถิตย์  มั่งมูล
11. เด็กหญิงสุกัญญา  ทวนมะเริง
12. เด็กหญิงหฤทัย  สีเขียว
13. เด็กหญิงอรอนงค์  แสงวันทอง
14. เด็กชายอุทัย  ใจกล้า
15. เด็กหญิงเสาวภา  สมภักดี
 
1. นายนัฐพงษ์  จำปาชุม
2. นางสาวกาญจนา  สุดโสม
3. นางสาวรวีวรรณ  อาษากิจ
4. นางสาวรัตนากร  แซ่บ่วง
5. นายชนะพล  มะลิเลิศ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนาฎ  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงกฤษณา  ยิ่งเสมอ
3. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  วงศ์สุรินทร์
4. เด็กชายชลธิชา  จ่าพุลี
5. เด็กหญิงปนัดดา  สารังงาม
6. เด็กหญิงผกามาศ  มาขุมเหล็ก
7. เด็กหญิงวนิดา  สารมะโน
8. เด็กหญิงวริศรา  แสนดี
 
1. นางอรวรรณ  จูไธสง
2. นางนริศรา  มงคลดี
3. นายอดิศักดิ์  จูไธสง
4. ดร.พีระพงษ์  พันธุ์พินิจ
5. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรียบ 1. เด็กชายกฤษณะ  มาสงค์
2. เด็กชายณัฐภัทร์  อ้นไธสง
3. เด็กชายธีรัช  ดาวไธสง
4. เด็กชายพงศกร  มุ่งเกิด
5. เด็กชายเวหา  จันทภาส
 
1. นายประดิษฐ์  ศรีทอง
2. นายทรงศิลป์  พลแสน
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงบงกชพร  สีสมาน
2. เด็กหญิงมนิสรา  ทองประมูล
 
1. นายเสริม  พรมบุตร
2. นายณัฐนนท์  วิทยาประโคน
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงภาสินี  กมลพันธ์
 
1. นางนริศรา  คลาร์ค
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงอริศรา  บุญปอง
 
1. นางนริศรา  คลาร์ค
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงอนุธิดา  ทานกระโทก
 
1. นางนริศรา  คลาร์ค
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กชายณัฐนนท์  เจริญรัมย์
2. เด็กชายทิวากร  พวงพอก
3. เด็กชายพงศธร  ศรีบุญเรือง
4. เด็กชายพรพิทักษ์  สรสิทธิ์
5. เด็กชายศักนรินทร์  คงหาญ
6. เด็กชายสันติ  สกุลรัมย์
 
1. นายประทีป  เจียมทิพย์
2. นางสุพิศ  เจียมทิพย์
3. นายวรายุทธ  โพธิ์ลา
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงแขม 1. เด็กชายคงกะพัน  สิงห์ขันธ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  มลัยไธสง
3. เด็กชายดนุพร  อ่อนทา
4. เด็กหญิงรัตนา  ชุนรัมย์
5. เด็กหญิงวีริศรา  ใสสะอาด
6. เด็กชายอรรมนาถ  แป้นโสม
 
1. นายวีรานุวัฒน์  จงใจงาม
2. สิบเอกธีรศักดิ์  ปิงกุล
3. นางสาวปิยนุช  นาคศรี
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ชึรัมย์
2. เด็กชายทรัพย์เพิ่ม  กองศรี
3. เด็กหญิงพรรษา  ศรีสุข
4. เด็กชายพิฑูรย์  มีพล
5. เด็กชายวีระชัย  สายกระสุน
6. เด็กชายโรจน์ชัย  ไชยรัมย์
7. เด็กหญิงไพริน  คชเศียรสืบ
8. เด็กหญิงไอรดา  เรืองสุขสุด
 
1. นายทวีศักดิ์  ลาสอน
2. นายเอกราช  พุทธลา
3. นายประพันธ์  มาขุมเหล็ก
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน 1. เด็กหญิงชลธิชา  แดนจอหอ
2. เด็กหญิงญาณิสา  ลิ่งไธสง
3. เด็กหญิงณัฐวิภา  นวลไธสง
4. เด็กชายธนบูลย์  ศรีทองทุม
5. เด็กหญิงธนัญญา  ศรีภา
6. เด็กหญิงนฤมล  โนไธสง
7. เด็กหญิงรสิกา  น้อยมาลัย
8. เด็กชายวิโรจน์   พุทธะรา
9. เด็กหญิงสุพรรษา   โจไธสง
10. เด็กหญิงอริสา   ป้อมไธสง
 
1. นายอิสสระ  เตียนศรี
2. นางสุภาภรณ์  ศิลปการ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายชิตณรงค์  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงสุภัค  วิเชียรเลิศ
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  เพิ่มพูน
 
1. นายศิวานนท์  สวยสว่าง
2. นางสาวสุลาวัลย์  กลางแก้ว
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงขัตติยา  สีหามาต
2. นางสาวสุดารัตน์  แต้มสีคราม
3. นางสาวเกษราภรณ์  ชาติรัมย์
 
1. นางชิดชนก  ศรีมหาพรหม
2. นางสาวงามเนตร  นวลไธสง
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  แสงงาม
2. เด็กหญิงพัชรี  ก้อนจันทร์
3. เด็กหญิงโชติกา  นาคาธร
 
1. นางสาวยสวดี  เนียงไธสง
2. นางสาวมานิกานต์  มโนบาล
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วระหัน
2. เด็กหญิงวรรณิษา  ทองมี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  พันนาเหนือ
 
1. นางกนกขวัญ  โจมภาค
2. นายจิระศักดิ์  ดวงอนนท์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กชายกันต์กวี   ชนไธสง
2. เด็กหญิงเจนอัปสร   ชุบไธสง
 
1. นางธัญญลักษณ์   เวชกามา
2. นางสาวสาวิตรี   ตระกูลสุข
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายวัฒนา  จันทพันธ์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เส้นตรง
 
1. นายศิริชัย  จันทะขาล
2. นายธีรภทร  กองไธสง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายชาคริต  สมนาม
2. เด็กชายเจษฎา  อนุแสง
 
1. นางสาวพนิดา  กำลา
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  สิงหาหล้า
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กาวไธสง
2. เด็กหญิงณัฐชา  นิกรรัมย์
 
1. นางศิริพร  พลพุฒินันท์
2. นางสาวนฐวรรณ  จงปัตนา
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรียบ 1. เด็กหญิงวนิดา  ดาวไธสง
2. เด็กชายศุภณัฐ  สังฆเวช
 
1. นางนิติยา  เพ็งพาจร
2. นางอรอนงค์  สร้อยคำ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงปราณี  หวานอารมณ์
2. เด็กชายพิทยุตม์  ไชยสุริยงค์
 
1. นายแสงชัย  อธิพัฒน์พลากร
2. สิบเอกภูธเรศ  ใจรัมย์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กหญิงปรารถนา  หวังสุข
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  สิ่วไธสง
 
1. นายสมศักดิ์  เอี่ยมรัมย์
2. นางเนตรนภา  วินไธสง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ดอกไธสง
2. เด็กหญิงนภาวัลย์  ประสมทอง
 
1. นางจุไรรัตน์  จันทะขาล
2. นางสาวศิรประภา  สุรวิทย์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย 1. เด็กชายนัฐพงษ์  เพ็งแข
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  แจ่มเที่ยงตรง
 
1. นายศิริชัย  จันทะขาล
2. นายธีรภทร  กองไธสง
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงปรีณาภา  อาจกล้า
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  จิมานัง
 
1. นางพิมญาดา  เครือแวงมนต์
2. ดร.สงกรานต์  พันธุ์พินิจ
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงจันทกานต์  พุฒจีบ
2. เด็กหญิงนันทิยา  ขุนบุราณ
3. เด็กหญิงนัยญนา  ยุยรัมย์
 
1. นายชิตษณุ  จีระออน
2. นางสาวศศิประภา  คิ้วงาม
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ธิธรรมมา
2. เด็กชายเชษฐา  เสนาบูรณ์
3. เด็กชายเอกพล  จูไธสง
 
1. นายอดิศักดิ์  จูไธสง
2. นางอรวรรณ  จูไธสง
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองหลาง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ท่วมไธสง
2. เด็กชายศิรายุ  เกษกำธร
3. เด็กชายอิศรา  สิ่วไธสง
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ฉะอ้อนศรี
2. นายวรวิทย์  ศรีพุทธิรัตน์
 
147 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนไฮ 1. เด็กชายทินภัทร  จันดาไชย
2. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  ทีไธสง
3. เด็กชายพงษ์พันธ์  ภูมิชัย
 
1. นางพิศมัย  นกไธสง
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายธนาธิป  พรมสุรินทร์
2. เด็กชายธีรยุทธ  บัวบุญมา
3. เด็กชายวีระวัฒน์  ดัดตนรัมย์
 
1. นายยงค์ยุธ  กัณหา
2. นายพรศักดิ์  หาญประโคน
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 1. เด็กชายศิวกร  แปะกระโทก
2. เด็กหญิงสฐิตา  ยอดโพธิ์
3. เด็กหญิงเขมนิจ  โพธิ์กลาง
 
1. นายธีระวุฒิ  เค้าคำ
2. นายพยับ  ไชยสง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 1. เด็กชายชนพัฒน์  แย้มศรี
2. เด็กชายนิธิศ   ชุ่มเสนา
3. เด็กชายพงศกร   วรจันทร์
 
1. นายคิมหันต์  ดำขำ
2. นายสนิท   สุชิลา
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กชายคงคา  ปักกาถัง
2. เด็กชายณัฐวัตร  บุญหลาย
3. เด็กชายนฤดล  สุขเสริม
 
1. นายสุรศักดิ์  สมมุติรัมย์
2. นายสุรพงษ์  ลิอ่อนรัมย์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 1. เด็กหญิงกุลธรา  ดีรัมย์
2. เด็กหญิงบุญญิสา  ทองอาบ
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  สะเทินรัมย์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สีดา
5. เด็กหญิงอรจิรา  สวยรูป
6. เด็กหญิงเขมิกา  วาระรัมย์
 
1. นายสามารถ  หาจันทร์
2. นางสำรวย  มูลป้อม
3. นางรัชนี  วาระรัมย์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  สิงหามาตร
2. เด็กหญิงปานไพลิน  วรรณา
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  เรียนไธสง
4. เด็กชายรฐนนท์  แก้วบัวผัน
5. เด็กหญิงสุธิชา  สงวน
6. เด็กหญิงอรอุมา  เตยไธสง
 
1. นางสมร   สระทองหลาง
2. นางนภัสสร  เทียมไธสง
3. นางสารภี  เผือกเอี่ยม
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คุณราช
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  โมลา
3. เด็กหญิงวาสนา  ทองกาล
 
1. นางบังอร  สร้อยสูงเนิน
2. นางสาวเขื่อนแก้ว  อันแสน
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 1. เด็กหญิงปนัดดา  ผาสุข
2. เด็กหญิงศุภานันท์  ภูชื่น
3. เด็กหญิงอรพรรณ  มะณีศรี
 
1. นายนวมินทร์  ลิ้มเจริญ
2. นางสาวพัชรี  เชวรัมย์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนุชรินทร์  คำภาวะ
2. เด็กหญิงพลอยชมภู  เจ็ดรัมย์
3. เด็กหญิงพุทธรักษา  ผลเกิด
 
1. นางนิชชาวัลย์  ครองสุข
2. นางดวงพร  เอกวารีย์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกาญจนา  สักการี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชาวดอน
3. เด็กหญิงอภิญญา  แขวรัมย์
 
1. นางประนอม  ทมโคตร
2. นางสุธาสินี  ตรีวิเศษ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  คงหาดงาม
2. เด็กหญิงพลอยใจ  จันทะภา
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  เดชารัมย์
 
1. นางบังอร  สร้อยสูงเนิน
2. นายศรชัย  ประทุมทอง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูบัว 1. เด็กหญิงอรทัย  ดาวเรืองรัมย์
2. เด็กหญิงเมธาวี  แดนราชรัมย์
3. เด็กหญิงโสภิชา  ศาลายุทธ
 
1. นายอุเทน  สร้อยสูงเนิน
2. นางพรชนก  จันทร์วิเศษ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงพลอง 1. เด็กหญิงณฐกร  สิทธิวงศ์
2. เด็กหญิงนันทพร  พลรัมย์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สิทธิวงศ์
 
1. นางรศิญา  หาจันทร์
2. นางเบญจมาศ  ไพรสินธุ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   เดิมทำรัมย์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทรัพย์มาก
3. เด็กหญิงพัชริดา   เต็นตารัมย์
 
1. นางสาวเสาวนิทย์  ชุมศรี
2. นางสาวจตุพร  วงศ์ชนะ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  สุดตาซ้าย
2. เด็กหญิงยุภาวดี  แม่นปืน
3. เด็กชายอาคม  สินสุพันธุ์
 
1. นางพิมลพรรณ  ดีมาก
2. นายสุรพงษ์  ลิอ่อนรัมย์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 1. เด็กชายจุฑาทิพย์   สีแก้ว
2. เด็กชายธนรัตน์   ยามดี
3. เด็กหญิงสมฤทัย   กิ่งคำ
 
1. นางสาวเสาวนิทย์  ชุมศรี
2. นางสาวจตุพร  วงศ์ชนะ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรัก 1. เด็กหญิงปภาวี  คุณขุนทด
2. เด็กหญิงพรนภา  เดยังรัมย์
3. เด็กชายอนุวรรตน์  เจียมรัมย์
 
1. นางจุฑาพร  บวรชาติ
2. นางจารุวรรณ  ยศราวาส
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กชายจีรศักดิ์   แก่นใส
2. เด็กชายชนินทร์   เลิงไธสง
3. เด็กหญิงสุพรรษา   ทาลา
 
1. นางศรีวภา   หลวงสนาม
2. นางธัญญลักษณ์   เวชกามา
 
166 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 1. เด็กชายกวิน  นุกาศรัมย์
2. เด็กชายธนธร  ราชโยธา
3. เด็กหญิงภัทรภัสสร  ศรีบุญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ปิตานัง
2. นายอามีล  รักชาติ
 
167 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปาลิตา  แอบไธสง
2. เด็กหญิงพุทธิดา  กุณโฮง
3. เด็กชายอดิเทพ  แว่นศิลา
 
1. นางพจนาถ  แปไธสง
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 1. เด็กชายธวัชชัย  แกล้มกล้า
 
1. นางสาวนารถลดา  หารคำหล้า
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 1. เด็กหญิงศุธามาศ  สมพงษ์ผึ้ง
 
1. นางกมลวรรณ  เพชรกล้า
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 1. เด็กหญิงสิริมงคล  เวทไธสง
 
1. นางสาวสุริย์ศรี  วินทะชัย
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายพิทวัส  เชนรัมย์
 
1. นางกนกอร  ชัยลิ้นฟ้า
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 1. เด็กชายภาคิน  ระหงษ์
 
1. นางสาวนิตยา  เนตรพล
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ทิพย์คูนอก
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ประดับคำ
 
1. นางสาวสุรางคนา  เลื่อยไธสง
2. นางสาวสุลาวัลย์  กลางแก้ว
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 1. เด็กชายคงกระพัน  เลาะไธสง
2. เด็กหญิงศราณีย์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงสุภาพร  พลศรี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  แสงเนตร
2. นางพลอยชนก  ทุนไธสง
 
175 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  หินเกิ้ง
2. เด็กชายศุภชัย  ลิ่มไธสง
 
1. นางสุภาวดี  จำชาติ
2. นางสมพิศ  ศรีทอง
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กชายภูวดล  วงษ์ดา
 
1. นายชัยวัฒน์  อาษานอก
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สงวนทอง
 
1. นางภัทรวดี  โพธินาแค
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 1. เด็กหญิงปภาวดี  รอดวินิจ
 
1. นายบุญส่ง  ทองแม้น
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูขาด 1. เด็กหญิงอลิษา  ยุดรัมย์
 
1. นายพิมล  ไวยารัตน์
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 1. เด็กชายวินไท  สุขทวี
 
1. นางวันวิสาข์  แก้วจุมพล
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิริมงคล 1. เด็กหญิงพรหมพร  พลไธสง
 
1. นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กหญิงกฤติมา  รัสหลุย
 
1. นายสุนทร  ศรีสุรักษ์
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเมือง 1. เด็กหญิงญาดา  ไชยดี
 
1. นางนภาทิพย์  อังกุละศรี
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกุง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ศรีคุณ
 
1. นางสาวเพ็ญภรณ์  ลิไธสง
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงวารุณี  สุดหลักทอง
 
1. นางสาวกรกมล  ไพเราะ
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 1. เด็กชายสุรทิน  เอี้ยนไธสง
 
1. นางสาวสุนิสา  มาลาลำ้
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  น้อยหนองหว้า
2. เด็กหญิงปริยฉัตร  จวบสมบัติ
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เอกสิงห์
4. เด็กหญิงพิมพ์นภา  วิเศษบุบผา
5. เด็กหญิงสิราวรรณ  ทินปะนี
6. เด็กหญิงอนิศา  เบคเคอร์ส
7. เด็กหญิงแพรวา  รัตนวัน
 
1. นางปภาวรินทร์  มะลิเลิศ
2. นางสาววชุรภา  ภรธนบูรณ์
3. นางสาวจันทนี  ไชยเกตุ
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงจิราพร  ยองรัมย์
2. เด็กหญิงมินมณี  ทุมพร
3. เด็กชายสุรศักดิ์  เจริญศิริ
 
1. นางชารีนัฏฐ์  เพียสุพรรณ
2. นายสุทธิชัย  เพียสุพรรณ
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  กันมณี
2. เด็กหญิงมุกดา  อินสำราญ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ยามรัมย์
 
1. นางจรัล  พูดเพราะ
2. นางประภา  ศรีภักดี
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 1. เด็กชายก้องสยาม  ชมชื่น
2. เด็กชายฤทธิชัย  โสกงโสด
3. เด็กชายเจษฎากร  ห้าวจันทึก
 
1. นางเกษณี  สีผาย
2. นางสุรัตน์   ภาษี
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสตึก 1. เด็กชายจิราเมธ  โอชารส
2. เด็กชายปิยะศักดิ์  สมศรี
3. เด็กชายรุจิภาส  เถกระโทก
 
1. นางวลัยลักษณ์  ไมตรีจิตต์
2. นางสาวสุรัตน์ดา  พันโพค้า
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 1. เด็กชายชยณัฐ  สองสี
2. เด็กชายสุริยา  ยิ้มรัมย์
3. เด็กหญิงอนุศรา  หอมสมบัติ
 
1. นางพวงเพชร  ขันธ์โพธิ์น้อย
2. นางสุภาพร  ทับทิมหิน
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือเกียน 1. เด็กหญิงวาสนา  พาหา
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  นิสังข์รัมย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  หาญวิเศษ
2. นางสาวขวัญชนก  บุญทัน
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 1. เด็กหญิงลักศิกา   หมั่นนอก
2. เด็กชายสิปปกร   มาลีนันท์
 
1. นางนงคราญ   แสนลี
2. นางธัญญลักษณ์   เวชกามา
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กชายชัยจรัล  เสงี่ยมทรัพย์
2. เด็กชายภัทรพงศ์  มงคลศิลป์
 
1. นางอรวรรณ  เสนกระจาย
2. นางสาวณัฐธยาน์  ประเสริฐสังข์
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองครก 1. เด็กชายทักสินน  โยยรัมย์
2. เด็กชายทักสินัน  โยยรัมย์
3. เด็กหญิงนภัสรา  โยยรัมย์
 
1. นางกรรณิการ์  ยาวรัมย์
2. นางสาววิมลรัตน์  ดอกพรมลา
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายนรินทร์  เถาชาลี
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สนธิลา
3. เด็กชายอาทิตย์  แสนคำภูมิ
 
1. นางนิชชาวัลย์  ครองสุข
2. นางภัทรวดี  โพธินาแค
 
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กหญิงนวนันท์  อุ่นไธสง
 
1. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง
 
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กหญิงชญานิศ  ราชสีห์
 
1. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง
 
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระบัว 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  กลิ่นภู่
 
1. นายธนานันท์  บุบผารัง
 
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงเสาวรส  บุญสวัสดิ์
 
1. นายวิจิตร  ลำใย
 
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กชายนราวิชญ์  โพธิบัติ
 
1. นายกิตติภัทท์  ดงวัง
 
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลัดมุม 1. เด็กชายเจษฎา  ศาลางาม
 
1. นายกิตติภัทท์  ดงวัง
 
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 1. เด็กชายภูตะวัน  หาญณรงค์
 
1. นายอาณุรักษ์  สุปะทัง
 
205 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระกุด 1. เด็กหญิงพรวีนัส  บุญเสริม
 
1. นายวิจิตร  ลำใย
 
206 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  กรมไธสง
2. เด็กชายจิราเจต  เปรมไธสง
3. เด็กชายชัยณรงค์  นอกไธสง
4. เด็กชายณัฐพัฒน์  นุชไธสง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองหลง
6. เด็กชายธีรภัทร  เป๊ะชาญ
7. เด็กหญิงนรินทร์พร  เนียมไธสง
8. เด็กหญิงบัวตอง  ลับไธสง
9. เด็กชายปรัตถกร  เปรมไธสง
10. นางสาวปิยะธิดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
11. เด็กหญิงผนิญชิตา  พิมสาร
12. เด็กหญิงพิสมัย  รสไธสง
13. เด็กชายพุทธรัก  ปุผาโต
14. เด็กชายภควัต  ศรีเมืองเบ้า
15. เด็กหญิงมณฑิตา  วรชัย
16. เด็กหญิงมัซสิพร  ไชยคำภา
17. เด็กชายรัตนพล  สียางนอก
18. เด็กหญิงรัตนา  วันทรวง
19. เด็กหญิงวริศรา  พิมสาร
20. เด็กชายศรัณยู  พื้นอินทร์
21. เด็กหญิงศิริลักษ์  บทไธสง
22. เด็กหญิงสิรภัทร  วิศิษฎ์ศิลป์
23. นางสาวสุนิสา  บุญพันธ์
24. นายอดิศร  ศรีวิเศษ
25. เด็กชายอนันตชัย  นาราหนองแวง
26. เด็กหญิงอริสรา  รสไธสง
27. เด็กชายอาณัติ  เล็งไธสง
28. นางสาวเมษยา  พลรักษา
29. นางสาวเสาวลักษณ์  เสนาซุย
30. เด็กหญิงใจดี  มูลไธสง
 
1. นายจรัส  พรดีมา
2. นางพิทยาพร  สุทธิประภา
3. นายสามารถ  นรินทร์รัมย์
4. นางอมร  จันทร์ตรี
5. นางสาวบุญโฉม  ลมไธสง
6. นางพิชญ์  สายจีน
7. นางสาวงามเนตร  นวลไธสง