สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระบัว2 สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 76.8 เงิน 11 1. เด็กชายจักรเพชร  ทองแก้ว
2. เด็กหญิงชลิสา  สมอาจ
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  สมอาจ
4. เด็กหญิงปนัดดา  สีมันตะ
5. เด็กหญิงภัทรินทร์  สาวัตถี
6. เด็กชายภานุพงษ์  เกษศิริ
7. เด็กหญิงมนัญญา  สังข์บูรณ์
8. เด็กหญิงรักษิตา  สีรสาร
9. เด็กหญิงสุพรรษา  สาคร
10. เด็กหญิงเกวลิน  บุญหาร
 
1. นางสาวรัตติกร  เจริญศิริ
2. นางเกษราวดี  โพธิขำ
3. นายสมบูรณ์  ปาโสรักษ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงกนกพร  ห่่อไธสง
2. เด็กหญิงสุพิชตา  แก้วธานี
 
1. นางเกษราวดี  โพธิขำ
2. นายสมบูรณ์  ปาโสรักษ์