สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสระกุด สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงสัจจานันท์  บุญเสริม
 
1. นางสาวอโณทัย  พิสาดรัมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 55.75 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญศิริ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชุมสาย
3. เด็กชายนนทวัฒน์  เสเล
 
1. นางสาวอโณทัย  พิสาดรัมย์
2. นางสาวขนิษฐา  ชะราจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 79.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงชุฎาภรณ์  พูนเพ็ง
2. เด็กหญิงยลดา  ยินดีฉาย
 
1. นางสาวอโณทัย  พิสาดรัมย์
2. นางขนิษฐา  ชะราจันทร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  นรสาร
 
1. นายคำภี  โฉมสุข
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวชิรกรณ์  โฉมสุข
 
1. นายคำภี  โฉมสุข
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เชิงหอม
 
1. นายคำภี  โฉมสุข
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กชายตันติกร  สุดโสม
2. เด็กหญิงวันดี  เครือศรี
 
1. นายเทพฤทธิ์  เอกศรี
2. นางฟองแก้ว  อารีเอื้อ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงชลิดา  เสามั่น
3. เด็กหญิงศศิวิมล  เสามั่น
4. เด็กหญิงศิริภัสสร  เจริญศิริ
5. เด็กหญิงสุนิสา  พรมหงส์
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  นรสาร
7. เด็กหญิงอรทัย  พรมนัตย์
8. เด็กหญิงอารียา  งามตรง
9. เด็กหญิงอุษา  ชื่นคล้าย
10. เด็กหญิงโชติกา  วงศ์เกียรติขจร
 
1. นางฟองแแก้ว  อารีเอื้อ
2. นางกาญจนา  ชาติรัมย์
3. นางศรีสุนันท์  พุฒิธีรวงศ์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงปวีณา  เจริญศิริ
2. เด็กหญิงมริสรา  บุญยงค์
 
1. นายอภิราช  ผุยโพนทัน
2. นายพรชัย  สุดโสม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาพร  ใจกล้า
 
1. นายวิจิตร  ลำใย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดารัตน์  สุขจิต
 
1. นางเบญจวรรณ  อุไรรัตน์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.5 ทอง 20 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เสามั่น
 
1. นางสาวกรกมล  ไพเราะ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทิชา  ทิ้งรัมย์
 
1. นางสาวอโณทัย  พิสาดรัมย์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงกัลยา  เภาแก้ว
2. เด็กหญิงจินตนา  คนหาญ
3. เด็กหญิงสุชาดา  ชิดรัมย์
 
1. นางสาวอโณทัย  พิสาดรัมย์
2. นางสาวกรกมล  ไพเราะ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงนพวรรณ  เครือแตง
2. เด็กหญิงวิภาภรณ์  อุปสิทธิ์
3. เด็กหญิงอนุธิดา  วงศ์ด้วง
 
1. นางสาวอโณทัย  พิสาดรัมย์
2. นางสาวกรกมล  ไพเราะ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 14 1. เด็กชายกิตติภพ  เจริญศิริ
2. เด็กหญิงลักษิกา  บริวัน
 
1. นางสาวสุพัตรา  แก้วละออ
2. นายพรชัย  สุดโสม
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายพุทธชาติ  ดีจริง
2. เด็กหญิงยศวดี  แสนกล้า
 
1. นางสาวสุพัตรา  แก้วละออ
2. นายพรชัย  สุดโสม
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวัชรกร  สุริวงศ์
2. เด็กหญิงศศิวิมล  เสามั่น
 
1. นายพรชัย  สุดโสม
2. นางสาวสุพัตรา  แก้วละออ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  สุขจิตต์
2. เด็กชายนนทชัย  เจริญศิริ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  วังคีรี
 
1. นายสมหมาย  มะโนราช
2. นายพรชัย  สุดโสม
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายถิรเดช  สุขจิต
2. เด็กชายปริญญา  เภาแก้ว
3. เด็กชายภูมิศักดิ์  กลางสวัสดิ์
 
1. นายสมหมาย  มะโนราช
2. นายพรชัย  สุดโสม
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวารุณี  สุดหลักทอง
 
1. นางสาวกรกมล  ไพเราะ
 
22 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุญถวิล  สุขจิตต์
 
1. นายวิจิตร  ลำใย
 
23 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเสาวรส  บุญสวัสดิ์
 
1. นายวิจิตร  ลำใย
 
24 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพิเชษฐ์  สุขจิตร
 
1. นายวิจิตร  ลำใย
 
25 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรวีนัส  บุญเสริม
 
1. นายวิจิตร  ลำใย