สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 77.91 เงิน 8 1. เด็กหญิงขวัญเงิน  เงินเรียง
 
1. นางพรรณี  ชะบา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงนัฐธาริกา  กุสิรัมย์
2. เด็กหญิงพิชชาภา   แสวงสุข
 
1. นายอนุชิต  ศิริสุข
2. นางสาวอัมชนา   สำรวมจิต
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปุณณวัฒน์  ใจกล้า
 
1. นางสาวอัมชนา   สำรวมจิต
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงธิติสุดา   สิงอ่อน
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ตุงใย
 
1. นายวัชรินทร์  วรรธนะกำจรกิจ
2. นางสาวอัมชนา   สำรวมจิต
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายสุรพัศ  โสบุตร
 
1. นางจันทร์ทิพย์   ใจวิศาลสถิตย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงญาณิศา  โททัสสะ
2. เด็กหญิงณิชกานต์   เยียวรัมย์
3. เด็กหญิงลักษิกา   ดนุชนาม
4. เด็กหญิงศันสนีย์  โพธิมาศ
5. เด็กหญิงเบญญาภา   เขียวสะอาด
 
1. นางดวงจันทร์   พรหมไธสง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภูพลอย
 
1. นางสาวณัฐพร  พรมสุรินทร์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.4 เงิน 18 1. เด็กหญิงดุษณียา  เทพเสนา
 
1. นางสาวจุฬาพัฒน์  นามไพร
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77.65 เงิน 12 1. เด็กชายชัยพัทธ์  ยึดรัมย์
2. เด็กชายณัฐกร  โนแก้ว
3. เด็กชายธนกฤต  แสงอรุณ
4. เด็กชายภาณุวิชญ์  อ่อนเรือง
5. เด็กชายยศพล  หาลี
6. เด็กชายวีรภาพ  ดาศรี
 
1. นายรัชวุฒิ  แหวนวิเศษ
2. นางนิธินาถ  แหวนวิเศษ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กชายชนาธิป  ศรีจันทร์
2. เด็กชายรัษฎากร  ศิริพงศ์พานิช
 
1. นายรณภูมิ  หนองพร้าว
2. นายวันชัย  ฉัตรนันทภรณ์
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กชายธวัชชัย  ตาใฝ
 
1. นางธนภัค   วรรณธานี
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มะลิลา
2. เด็กชายธนาดุล  แสวงผล
3. เด็กชายภาณุพงษ์  ศาลางาม
 
1. นางสาวชนิดา  เข็มมา
2. นางสาวศุษณีย์  มีทรัพย์
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พาละพล
 
1. นางสาวไอลดา  ภูวงษา
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.25 เงิน 4 1. เด็กชายวัชรพล  ยอดมุงคุล
 
1. นายชัยกมล  ฤทธิสาร
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  บุญเหลือ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  วงษ์สุวรรณ์
3. เด็กหญิงเขมิกา  สารสุข
 
1. นางเพ็ญจรีย์  ไหวดี
2. นางสุนทราภรณ์  สุขสบาย