สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสตึก สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงอาริสา  ทองสง่า
 
1. นางเพ็ญจรีย์   ไหวดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์   แสงงามวัฒนา
 
1. นางสาวชมนาท   ช่อรักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  วงษ์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงฐิดายุ   เสนาวงศ์
3. เด็กหญิงนาระดา   พลพวก
 
1. นางเพ็ญจรีย์   ไหวดี
2. นางเกษณี  สิมสีดา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  วิเชียร
2. เด็กหญิงชวารินทร์   ชูใส
3. เด็กหญิงปรินดา  นามทะจันทร์
 
1. นายอนุชิต  ศิริสุข
2. นางสาวมานิกานต์  มโนบาล
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรชกร  ทองเถิง
2. เด็กหญิงวรนุช  วงษ์เมือง
3. เด็กชายเทียนทันห์   บุญพร้อม
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ไชยโยลา
2. นางสาวสุภาวรรณ   ศรีสง่า
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร   บำรุง
2. เด็กหญิงณัฐวิชญา   จันทรัศมี
3. เด็กชายพีรพล   ลักษร
 
1. นางรัญจวน  ฉัตรนันทภรณ์
2. นายวันชัย   ฉัตรนันทภรณ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   ปะพลัง
2. เด็กหญิงพรรณวดี   สุขหนองบึง
3. เด็กหญิงสุภาพร  นิติกรณ์
 
1. นางสาวนิรเนตร   นัดกล้า
2. นางรัญจวน  ฉัตรนันทภรณ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   บุญหลัง
2. เด็กหญิงณัฎฐนิชา   ทองสุทธิ์
3. เด็กหญิงปานตะวัน   ยืนรัมย์
4. เด็กหญิงวรรณสวรรค์   เศรษฐี
5. เด็กหญิงอธิชา   คงศิริ
 
1. นางเจษฎาพร   วิเชียร
2. นางสาวรักษ์สุดา   ทรัพย์มาก
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์   แสงงามวัฒนา
 
1. นางสาวญาดา   ธัญญลักษณ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรามภูมิ   แสงงาม
 
1. นางสาววชุรภา  ภรณ์ธนบูรณ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศาลางาม
 
1. นางสาวไอลดา  ภูวงษา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายกฤตชญา  ชะตารัมย์
 
1. นางรวีรัตน์  มนตรีโพธิ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฎฐนิดา  ปาปะไมล์
2. เด็กชายรวิพล  ธนินพงษ์
 
1. นางสาวชนิดา  เข็มมา
2. นางสาวจันทนี  ไชยเกตุ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนัชชา  ภูมิพันธ์
2. เด็กหญิงวุฒิชา  บุญเหลือ
 
1. นางสาวชนิดา  เข็มมา
2. นางสาวศุษณีย์  มีทรัพย์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัทมา  ชาติรัมย์
 
1. นางสาวณัฐพร  พรมสุรินทร์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มณีล้ำ
 
1. นางสาวณัฐพร  พรมสุรินทร์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชาดี
 
1. นางสาวณัฐพร  พรมสุรินทร์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาพรรณ  อาจสัมพันธ์กุล
 
1. นางสาวณัฐพร  พรมสุรินทร์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  บุญเติม
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุทารัมย์
3. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  พิลาล้ำ
4. เด็กหญิงนิภาพรรณ  อาจสัมพันธ์กุล
5. เด็กหญิงบุญรัตน์  พรเจริญ
6. เด็กหญิงปัทมา  ชาติรัมย์
7. เด็กหญิงพัชราภา  โชติสนธ์
8. เด็กหญิงภัคจิรา  สังเกตจิต
9. เด็กหญิงวริศรา  เอกวงษา
10. เด็กหญิงศุรัตนาวรรณ  สุขจิตต์
11. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มณีล้ำ
12. เด็กหญิงอโนทัย  สิทธิจันทร์
 
1. นางสาวณัฐพร  พรมสุรินทร์
2. นางสาววรรณ์ศิริ  ศรีเตชะ
3. นางสาวอัมภาพร  วงษาสนธิ์
4. นายสฤษฏ์พล  สุขกำเนิด
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  โสระธร
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  รัตนวรรณ
3. เด็กชายกิตติภูมิ  บุญเติม
4. เด็กหญิงกิ่งตะวัน  ไชยคูบอน
5. เด็กหญิงขนิษฐา  พูลนิล
6. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ภักดีจุ
7. เด็กหญิงชัญญานุช  พาโคกทม
8. เด็กหญิงนันฐิชา  สุฑารัมย์
9. เด็กหญิงบุญรัตน์  พรเจริญ
10. เด็กหญิงปฐมาพร  ปาปะไมล์
11. เด็กหญิงปรียาณัฐ  สุวรรณชาตรี
12. เด็กหญิงปลายฝน  วงศ์ษาสนธิ์
13. เด็กหญิงพัชราภา  โชติสนธ์
14. เด็กหญิงพันธิตรา  ผะดาศรี
15. เด็กหญิงภัคจิรา  สังเกตจิต
16. เด็กหญิงวรัญญา  ชาดี
17. เด็กหญิงวริศรา  เอกวงษา
18. เด็กหญิงอนัญตญา  บรรดาศักดิ์
19. เด็กหญิงอโนทัย  สิทธิจันทร์
20. เด็กหญิงไหมแก้ว  คุ้มหมื่นไวย์
 
1. นางสาวณัฐพร  พรมสุรินทร์
2. นางสาววรรณ์ศิริ  ศรีเตชะ
3. นายสฤษฎ์พล  สุขกำเนิด
4. นางสาวอำภาพร  วงษาสนธิ์
5. นายอนุชิต  ศิริสุข
6. นางสาวมานิกานต์  มโนบาล
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.6 ทอง 6 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เชื้อหงส์
 
1. นางสาวจุฬาพัฒน์  นามไพร
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  วัดพะยา
 
1. นางวัชราภรณ์  แซ่บ่วง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.5 ทอง 9 1. เด็กหญิงปนัดดา  วิสาย
 
1. นางสาวจุฬาพัฒน์  นามไพร
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรวิทย์  สำราญดี
2. เด็กหญิงทิพย์มาศ  พิมพ์พวง
3. เด็กชายทิวากร  พิมพ์วรรณา
4. เด็กชายธนภัทร   พอกประโคน
5. เด็กชายภัทรพล  ชาริดา
6. เด็กหญิงวรวรรณ  ณุวงษ์ศรี
7. เด็กหญิงวาสนา  ศาลางาม
8. เด็กชายศรายุทธ  สุขจิตร
9. เด็กหญิงศรุตา  เนาวอำพล
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  บูรณะขจร
 
1. นางรวีรัตน์  มนตรีโพธิ์
2. นายพุฒิพงศ์  มนตรีโพธิ์
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จ่าพุลี
2. เด็กหญิงธนัญชญา  ไชยสุริยงค์
3. เด็กหญิงธนัญชณา  ไชยสุริยงค์
4. เด็กหญิงภัณฐา  ศรีเดช
5. เด็กหญิงสุทธิดา  บุตตาวงษ์
6. เด็กหญิงอภิชญา  นิลคร
 
1. นางรวีรัตน์  มนตรีโพธิ์
2. นายพุฒิพงศ์  มนตรีโพธิ์
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ทอนสี
2. เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมิภักดิ์
3. เด็กหญิงธัญชนก  เสาร์จันทร์
4. เด็กหญิงปพิชญา  อินตา
5. เด็กหญิงภัทรดา  สุภะเสถียร
6. เด็กหญิงสุพัตรา  เนาวอำพล
 
1. นายพิชิต  มะติยาภักดิ์
2. นายกรวิก   วรรณวิจิตร
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  บุญเติม
2. เด็กหญิงอินทิรา  แสนสุข
3. เด็กหญิงเมธาวี  โยธานันท์
 
1. นางณัฐวดี  จันทร์ศรจักร
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  แสงงาม
2. เด็กหญิงพัชรี  ก้อนจันทร์
3. เด็กหญิงโชติกา  นาคาธร
 
1. นางสาวยสวดี  เนียงไธสง
2. นางสาวมานิกานต์  มโนบาล
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญปีใหม่  นาคกระแสร์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เก่งไพร
 
1. นางสุนทราภรณ์  สุขสบาย
2. นายวันชัย   ฉัตรนันทภรณ์
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายญานภัทร  ใจรัมย์
2. เด็กชายอรรถชาติ  ผลจันทร์
 
1. นายวันชัย  ฉัตรนันทภรณ์
2. นายรณภูมิ  หนองพร้าว
 
31 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรัทยา  สะหุนันท์
2. เด็กหญิงสิริญาภรณ์  ธรรมดา
3. เด็กหญิงเทียนพรรษา  อินทวี
 
1. นางสาวเต็มศิริ  คงศรี
2. นางพรทิภา  เหมพรมมา
 
32 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิทวัส  เชนรัมย์
 
1. นางกนกอร  ชัยลิ้นฟ้า
 
33 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกัมปนาท  สำราญดี
2. เด็กหญิงปวีณา  กาลอินทร์
 
1. นางณัฐวดี  จันทร์ศรจักร
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  น้อยหนองหว้า
2. เด็กหญิงปริยฉัตร  จวบสมบัติ
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เอกสิงห์
4. เด็กหญิงพิมพ์นภา  วิเศษบุบผา
5. เด็กหญิงสิราวรรณ  ทินปะนี
6. เด็กหญิงอนิศา  เบคเคอร์ส
7. เด็กหญิงแพรวา  รัตนวัน
 
1. นางปภาวรินทร์  มะลิเลิศ
2. นางสาววชุรภา  ภรธนบูรณ์
3. นางสาวจันทนี  ไชยเกตุ
 
35 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคัมภีร์  จันทุมมี
2. เด็กชายธนกฤต  กุสิรัมย์
3. เด็กชายพงษ์เจริญ  สารพัฒน์
 
1. นางวลัยลักษณ์  ไมตรีจิตต์
2. นางสาวสุรัตน์ดา  พันโพค้า
 
36 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิราเมธ  โอชารส
2. เด็กชายปิยะศักดิ์  สมศรี
3. เด็กชายรุจิภาส  เถกระโทก
 
1. นางวลัยลักษณ์  ไมตรีจิตต์
2. นางสาวสุรัตน์ดา  พันโพค้า
 
37 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายธนรัฐ  จินดารอง
2. เด็กชายธีรภัทร  กัดไธสง
 
1. นางสุนทราภรณ์  สุขสบาย
2. นายรณภูมิ  หนองพร้าว
 
38 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติกร  สีสอ
2. เด็กชายธีรภัทร  ไชยสุริยงค์
3. เด็กชายนครินทร์  ภูผาย
 
1. นางนงลักษณ์  วงศ์ณะรัตน์
2. นางสาวลักษณ์ศิณีญา  จันทา