สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังปลัด สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชยาพร  นพพิบูลย์
2. เด็กชายภาคิน   วาระคำ
 
1. นางธัญวรัตน์  สมิธ
2. นางพวงเพชร  ควิลรัมย์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ยาสุขี
 
1. นางนุชจรี   นินนานนท์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงอนงค์อร   พันธ์วงค์
 
1. นางนุชจรี   นินนานนท์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภคพร  คำมูล
 
1. นางนุชจรี   นินนานนท์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ์  คุ้มสุวรรณ์
 
1. นางนุชจรี   นินนานนท์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พิมพา
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ยาสุขี
 
1. นางสาวศกุนิชญ์  บุญครอบ
2. นายประกาย  หมายเย็นกลาง