สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านร่อนทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสุนิษา  อยู่ดีรัมย์
 
1. นางสาวบุญคนึง  มะลิวรรณ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 1. เด็กชายนพพร  เพ่งพิศ
2. เด็กชายภาณุพงษ์  ปานทอง
 
1. นายก้องกังวาน  เพชรงาม
2. นางไข่มุก  ลีแสน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ช้อนรัมย์
 
1. นางสาวบุญคนึง  มะลิวรรณ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 17 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ฉากรัมย์
 
1. นางทัศนีย์  จือศานติ
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพิมพิไล  แสงสว่าง
 
1. นางสาวกมลทิพย์  สวยกลาง