สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางนกคู่ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.25 ทอง 18 1. เด็กชายปิยวัฒน์  แอ้นไธสง
 
1. นางสาวสุนิสา  มาลาลำ้
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงปานปรีญา  ปักการะนา
2. เด็กหญิงแพพิไล  มาลี
3. เด็กหญิงโชติกา  จัณรักษ์
 
1. นางอรดี  ล้วนกล้า
2. นางสาวเกษร  อินทระ
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรทิน  เอี้ยนไธสง
 
1. นางสาวสุนิสา  มาลาลำ้