สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางทะเล สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงวโรชา  หมื่นหน้า
 
1. นายไพฑูรย์  ชินโคตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวรรณภา  พิมพ์ไธสง
 
1. นายไฑฑูรย์  ชินโคตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงหนูทิพย์  บุพลับ
 
1. นายไกรสร  แสนคำ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุนิสา  ทอนนุสะ
 
1. นายไกรสร  แสนคำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำทอน
2. เด็กหญิงชลธิชา  สาทอง
3. เด็กหญิงอินทุภา  จันทกา
 
1. นายไพฑูรย์  ชินโคตร
2. นางพัตสรา  ศรีษะนอก
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงกมล  รัฐรินทร์
2. เด็กหญิงวัลภา  ศรีลาเลิศ
3. เด็กหญิงอารยา  ชมรัตน์
 
1. นายไพฑูรย์  ชินโคตร
2. นางพัตสรา  ศรีษะนอก
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจิราเมธ  ขาวงาม
2. เด็กชายภูทิป  ประทุมรัตน์
 
1. นางพัตสรา  ศรีษะนอก
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 15 1. เด็กชายจิรายุทธ  ขาวงาม
 
1. นายศรายุทธ  ชุ่มเสนา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 10 1. เด็กชายณัฐพล  บุญโสม
 
1. นายไพฑูรย์  ชินโคตร
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  แกชวดดง
2. เด็กหญิงนวนันท์  รัตนพิบูลย์
3. เด็กหญิงนิชนันท์  มะลิสอน
4. เด็กหญิงพิมพิไล  จูมเกต
5. เด็กชายวัฒนา  แกชวดดง
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  อันวิเศษ
 
1. นางดอกไม้  วิเศษ
2. นางปิยวดี  ศรีกลับ
3. นางพัตสรา  ศรีษะนอก
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายพีชพงศ์  วันหลัง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เนื่องบุญมา
 
1. นายอภิชาติ  วิเศษ
2. นายอานนท์  นานรัมย์