สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางทะเล สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำทอน
2. เด็กหญิงชลธิชา  สาทอง
3. เด็กหญิงอินทุภา  จันทกา
 
1. นายไพฑูรย์  ชินโคตร
2. นางพัตสรา  ศรีษะนอก
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 15 1. เด็กชายจิรายุทธ  ขาวงาม
 
1. นายศรายุทธ  ชุ่มเสนา
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายพีชพงศ์  วันหลัง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เนื่องบุญมา
 
1. นายอภิชาติ  วิเศษ
2. นายอานนท์  นานรัมย์