สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางทะเล สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงวโรชา  หมื่นหน้า
 
1. นายไพฑูรย์  ชินโคตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงกมล  รัฐรินทร์
2. เด็กหญิงวัลภา  ศรีลาเลิศ
3. เด็กหญิงอารยา  ชมรัตน์
 
1. นายไพฑูรย์  ชินโคตร
2. นางพัตสรา  ศรีษะนอก
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 10 1. เด็กชายณัฐพล  บุญโสม
 
1. นายไพฑูรย์  ชินโคตร
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  แกชวดดง
2. เด็กหญิงนวนันท์  รัตนพิบูลย์
3. เด็กหญิงนิชนันท์  มะลิสอน
4. เด็กหญิงพิมพิไล  จูมเกต
5. เด็กชายวัฒนา  แกชวดดง
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  อันวิเศษ
 
1. นางดอกไม้  วิเศษ
2. นางปิยวดี  ศรีกลับ
3. นางพัตสรา  ศรีษะนอก