สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองแก สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงอนันตญา  บันหนองสา
 
1. นางศุภวรรณ   ไสยโสภณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงนัตกานต์  ยิ่งใหญ่
 
1. นางจารุวรรณ  บุญพิมพ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75.6 เงิน 13 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  คำทุม
2. เด็กหญิงโสภิตา  ภูหล่มแก้ว
 
1. นางสุภาวดี  การะวิโก
2. นางนางเอื้ออารี  ปาโส
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐชา  ก้านจันทร์
2. เด็กหญิงอรัญญา  โคตรสีดา
 
1. นางจารุวรรณ  บุญพิมพ์
2. นายพรชัย  บุญพิมพ์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ยิ้มรัมย์
2. เด็กชายธนันต์  บุญที
3. เด็กหญิงวรรณนิสา  ไพเราะ
 
1. นางสุปราณี  ผาเจริญ
2. นางสาวอภิชญารัตน์  ช่วยรัมย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลลิตา   ยอดพันธ์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   ศรีเวียง
 
1. นายทินกร  จ่าภา
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษกร  จันทร์ดี
2. เด็กชายลัทธพล  ทองงาม
 
1. นายพิสิทธิ์  ชื่นศรี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายพีระพงษ์  ศรีวงษา
2. เด็กชายภานุวิชช์  ทาวงษ์ยศ
 
1. นายสมภัชน์  ศิริแก้ว
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายบรรยงค์  สมมูลนา
2. เด็กชายวีรภาพ  จันทวี
 
1. นายสมภัชน์  ศิริแก้ว
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 35.75 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  อุตสาหรัมย์
2. เด็กชายวรภัทร  จันทร์พลงาม
 
1. นายสมภัชน์  ศิริแก้ว
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 37.42 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายกฤษตเมธ  เกษดี
2. เด็กชายภูธเนศ  จันทอง
 
1. นายสมภัชน์  ศิริแก้ว
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายประจักร  คำเล็ก
2. เด็กชายภัทรพงษ์  แก้วศรี
 
1. นายสมภัชน์  ศิริแก้ว
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 19 1. เด็กชายการุณ  ขันขวา
2. เด็กหญิงอภิญญา  อำคา
 
1. นางศุภวรรณ   ไสยโสภณ
2. นางสุภาวดี   การะวิโก
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 16 1. เด็กชายจักราวุธ   มีชัย
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชอบมาก
 
1. นางสุภาวดี   การะวิโก
2. นางเอิ้ออารี   ปาโส
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงสุวรรณา  จันทา
 
1. นางสุภาวดี   การะวิโก
2. นางศุภวรรณ   ไสยโสภณ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กชายธีระวัฒน์  น้อยพรม
 
1. นายพรชัย  บุญพิมพ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  เสงี่ยมทรัพย์
2. เด็กหญิงวายุรี  สีน้ำคำ
 
1. นายพรชัย  บุญพิมพ์
2. นางพิกุล  พรมพลเมือง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงลักษณาลี  พระโบราณ
2. เด็กหญิงวิกานดา  ศรีบุญเมือง
 
1. นายพรชัย  บุญพิมพ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 69 ทองแดง 17 1. เด็กชายชัชรินทร์  เพิ่มทรัพย์
2. เด็กชายชิโนทิศ  พินิจรัมย์
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  แสงเฉวต
 
1. นายพรชัย  บุญพิมพ์
2. นายณัฐกิตติ์   ภัทรพงศ์พิชญ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายสิทธิพล  เนืองสา
2. เด็กชายอนุสรณ์  คงทรัพย์
3. เด็กชายเขตตะวัน  นาอ่อน
 
1. นายพรชัย  บุญพิมพ์
2. นายพิสิทธิ์  ชื่นศรี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศตนันท์  คำใสขาว
 
1. นายประจง  กงจักร
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรรณิภา  จำปางาม
 
1. นางสาวจีรภัทร  จันทะสอน
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภาวรรณ  สายยืน
2. เด็กหญิงนิภาพร  เขียนทอง
3. เด็กชายเอกณรันดร์  คำใสขาว
 
1. นางจารุวรรณ  บุญพิมพ์
2. นางสาวจีรภัทร  จันทะสอน
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง 8 1. เด็กหญิงธนาวรรณ  คุ้มสุวรรณ
2. เด็กชายนวพรรษ  ศรีโคตร
 
1. นายกสิณ  งามสนิท
2. นางสาวชัชนิตย์  ชูทรัพย์
 
25 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  กรตันติวัฒนา
2. เด็กชายกันตพงศ์  บุญเกต
3. เด็กชายพัทธพล  ธนะรัตน์
 
1. นางหัทยา  งามสนิท
2. นางจิราวรรณ  คันธะมาลย์
 
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 19 1. เด็กหญิงพัชราพร   แผงทา
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  เสริมจันทร์
3. เด็กหญิงอารยา  จันทร์สม
 
1. นางสาวจินดารัตน์  นุแรมรัมย์
2. นางหัทยา  งามสนิท