สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองแก สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 75.6 เงิน 13 1. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  คำทุม
2. เด็กหญิงโสภิตา  ภูหล่มแก้ว
 
1. นางสุภาวดี  การะวิโก
2. นางนางเอื้ออารี  ปาโส
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 19 1. เด็กชายการุณ  ขันขวา
2. เด็กหญิงอภิญญา  อำคา
 
1. นางศุภวรรณ   ไสยโสภณ
2. นางสุภาวดี   การะวิโก
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  เสงี่ยมทรัพย์
2. เด็กหญิงวายุรี  สีน้ำคำ
 
1. นายพรชัย  บุญพิมพ์
2. นางพิกุล  พรมพลเมือง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงลักษณาลี  พระโบราณ
2. เด็กหญิงวิกานดา  ศรีบุญเมือง
 
1. นายพรชัย  บุญพิมพ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายสิทธิพล  เนืองสา
2. เด็กชายอนุสรณ์  คงทรัพย์
3. เด็กชายเขตตะวัน  นาอ่อน
 
1. นายพรชัย  บุญพิมพ์
2. นายพิสิทธิ์  ชื่นศรี