สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเมืองแก สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงอนันตญา  บันหนองสา
 
1. นางศุภวรรณ   ไสยโสภณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงนัตกานต์  ยิ่งใหญ่
 
1. นางจารุวรรณ  บุญพิมพ์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ยิ้มรัมย์
2. เด็กชายธนันต์  บุญที
3. เด็กหญิงวรรณนิสา  ไพเราะ
 
1. นางสุปราณี  ผาเจริญ
2. นางสาวอภิชญารัตน์  ช่วยรัมย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลลิตา   ยอดพันธ์
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   ศรีเวียง
 
1. นายทินกร  จ่าภา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษกร  จันทร์ดี
2. เด็กชายลัทธพล  ทองงาม
 
1. นายพิสิทธิ์  ชื่นศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 16 1. เด็กชายจักราวุธ   มีชัย
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชอบมาก
 
1. นางสุภาวดี   การะวิโก
2. นางเอิ้ออารี   ปาโส
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงสุวรรณา  จันทา
 
1. นางสุภาวดี   การะวิโก
2. นางศุภวรรณ   ไสยโสภณ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กชายธีระวัฒน์  น้อยพรม
 
1. นายพรชัย  บุญพิมพ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศตนันท์  คำใสขาว
 
1. นายประจง  กงจักร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงพรรณิภา  จำปางาม
 
1. นางสาวจีรภัทร  จันทะสอน
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภาวรรณ  สายยืน
2. เด็กหญิงนิภาพร  เขียนทอง
3. เด็กชายเอกณรันดร์  คำใสขาว
 
1. นางจารุวรรณ  บุญพิมพ์
2. นางสาวจีรภัทร  จันทะสอน
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง 8 1. เด็กหญิงธนาวรรณ  คุ้มสุวรรณ
2. เด็กชายนวพรรษ  ศรีโคตร
 
1. นายกสิณ  งามสนิท
2. นางสาวชัชนิตย์  ชูทรัพย์
 
13 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  กรตันติวัฒนา
2. เด็กชายกันตพงศ์  บุญเกต
3. เด็กชายพัทธพล  ธนะรัตน์
 
1. นางหัทยา  งามสนิท
2. นางจิราวรรณ  คันธะมาลย์
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 19 1. เด็กหญิงพัชราพร   แผงทา
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  เสริมจันทร์
3. เด็กหญิงอารยา  จันทร์สม
 
1. นางสาวจินดารัตน์  นุแรมรัมย์
2. นางหัทยา  งามสนิท