สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแพ สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ทองเรือง
 
1. นางสาวชญาดา  วิลัยฤทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 71 เงิน 20 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สระทองปา
 
1. นางดอกมะลิ  อรุณโรจน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85.7 ทอง 14 1. เด็กหญิงอรอมล  จุ่นจ่าง
 
1. นางสาวชญาดา  วิลัยฤทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 72.6 เงิน 15 1. เด็กชายรณกร  แดงชำรัมย์
2. เด็กชายวรวัฒน์  สูญนอก
 
1. นายณัฒิวุฒิ  อรุณโรจน์
2. นางดอกมะลิ  อรุณโรจน์
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ตั้งไว้รัมย์
2. เด็กชายชูวิทย์  มลิวรรณ์
3. เด็กหญิงธนัสนัน  จีนเพชร
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ชาจันที
5. เด็กหญิงภคพร  ตั้งไว้รัมย์
6. เด็กชายภัทรกร  วิไลฤทธิ์
7. เด็กชายวงศ์ระพี  วิลัยฤทธิ์
8. เด็กหญิงวรัชพร  ตั้งไว้รัมย์
9. เด็กหญิงศุภกัญญา  ไพรงาม
10. เด็กชายอัฐพร  แดงชำรัมย์
 
1. นางสะอาด  โภคาพานิชย์
2. นางดอกมะลิ  อรุณโรจน์
3. นางสาวชญาดา  วิลัยฤทธิ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงนุชรดี  แดงชำรัมย์
2. เด็กหญิงบงกชพร  สิงห์เงา
3. เด็กชายภูวดล  คล้ายคลึงมี
4. เด็กหญิงวรัญญา  เยรัมย์
5. เด็กหญิงวิรดา  ฉัตรพิมาย
 
1. นายเชื้อ  งันเกาะ
2. นายประสบ  เฉียดไธสง
3. นางสาวชญาดา  วิลัยฤทธิ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ศรีรัมย์
2. เด็กหญิงปนัดดา  หวังดี
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ต๊ะเอ้ย
 
1. นายสงัด  ชุ่มทองพิทักษ์
2. นางดอกมะลิ  อรุณโรจน์