สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเพียแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรทิพา  แพงเพ็ง
 
1. นางอุมาพร  เจริญศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64.23 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  โสไธสง
 
1. นางสาวทองหัน  กิจไธสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ศรีเสริม
 
1. นางอุมาพร  เจริญศิริ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.25 ทอง 20 1. เด็กหญิงปาณิสรา  บุญเสนอ
 
1. นางชนิษฐา  ตั้งทรัพย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.1 เงิน 19 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วิเศษวงษา
 
1. นายธรรมธร  ทองสุข
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหัทยา  สูนไธสง
2. เด็กหญิงอภิชญา  กิจคติ
 
1. นายธรรมธร  ทองสุข
2. นายอนนท์  อำพินธ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปรียา  เสียบไธสง
2. เด็กชายอนุชา  บุญเสนอ
 
1. นางอุมาพร  เจริญศิริ
2. นางสสินันท์  สิริเจริญมิตร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพัชราพร  ควินรัมย์
 
1. นางประภากูล  ลิไธสง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงภาวิดา  ชาธงไชย
 
1. นางประภากูล  ลิไธสง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกฤษณะ  สุ่ยไธสง
2. เด็กชายอดิศร  ไกรจันทร์
 
1. นายสัญชัย  มาลี
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 34.65 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธนกฤต  ดงไธสง
2. เด็กชายวัชรกุล  กันไธสง
 
1. นายสัญชัย  มาลี
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 33.89 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณัฐฐานนท์  เขียวขำ
2. เด็กชายธงชัย  ทากง
 
1. นายประมินทร์  วงษ์หาญ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สุ่ยไธสง
2. เด็กชายสุภัทร  สถาวร
 
1. นายวีรพงษ์  โอกาสดี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงปวีณา  พงสินชัย
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  แคนไธสง
3. เด็กหญิงลักษิกา  กุดไธสง
4. เด็กหญิงวริศรา  กายไธสง
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  น้อยคุณ
 
1. นางชนิษฐา  ตั้งทรัพย์
2. นางสาวทองหัน  กิจไธสง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยานุช  กาญจน์สุภัค
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สนโศรก
3. เด็กหญิงฉายสิริ  กุงไธสง
4. เด็กหญิงญานิศา  หนูนา
5. เด็กหญิงพัชรี  จอบกระโทก
6. เด็กหญิงรุ่งละมัย  พรมมาศรี
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  พงสินชัย
8. เด็กหญิงอริสา  โพธิขำ
9. เด็กหญิงอิสราภร  อะสันเทียะ
10. เด็กหญิงโชติมนต์  เกษไธสง
 
1. นางสสินันท์  สิริเจริญมิตร
2. นายดิเรกฤทธิ์  เทพบัญฑิตย์
3. นายประมินทร์  วงษ์หาญ
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนันทนา  กันไธสง
2. เด็กหญิงรัญชิดา  สอนไธสง
 
1. นายอนนท์  อำพินธ์
2. นายธรรมธร  ทองสุข
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 15 1. เด็กชายธวัชชัย  เอี่ยมนอก
 
1. นางสมหวัง  ภู่ห้อย
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอริสา  ทองคำเจริญ
 
1. นางอุมาพร  เจริญศิริ
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพร  ขันถม
 
1. นางอุมาพร  เจริญศิริ