สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเพียแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพัชราพร  ควินรัมย์
 
1. นางประภากูล  ลิไธสง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกฤษณะ  สุ่ยไธสง
2. เด็กชายอดิศร  ไกรจันทร์
 
1. นายสัญชัย  มาลี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 34.65 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธนกฤต  ดงไธสง
2. เด็กชายวัชรกุล  กันไธสง
 
1. นายสัญชัย  มาลี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 33.89 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายณัฐฐานนท์  เขียวขำ
2. เด็กชายธงชัย  ทากง
 
1. นายประมินทร์  วงษ์หาญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สุ่ยไธสง
2. เด็กชายสุภัทร  สถาวร
 
1. นายวีรพงษ์  โอกาสดี