สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเพียแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64.23 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  โสไธสง
 
1. นางสาวทองหัน  กิจไธสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปรียา  เสียบไธสง
2. เด็กชายอนุชา  บุญเสนอ
 
1. นางอุมาพร  เจริญศิริ
2. นางสสินันท์  สิริเจริญมิตร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงภาวิดา  ชาธงไชย
 
1. นางประภากูล  ลิไธสง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนันทนา  กันไธสง
2. เด็กหญิงรัญชิดา  สอนไธสง
 
1. นายอนนท์  อำพินธ์
2. นายธรรมธร  ทองสุข
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอริสา  ทองคำเจริญ
 
1. นางอุมาพร  เจริญศิริ