สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเพียแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ศรีเสริม
 
1. นางอุมาพร  เจริญศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76.1 เงิน 19 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วิเศษวงษา
 
1. นายธรรมธร  ทองสุข
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 15 1. เด็กชายธวัชชัย  เอี่ยมนอก
 
1. นางสมหวัง  ภู่ห้อย