สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเพียแก้ว สพป. บุรีรัมย์ เขต ๔

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรทิพา  แพงเพ็ง
 
1. นางอุมาพร  เจริญศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.25 ทอง 20 1. เด็กหญิงปาณิสรา  บุญเสนอ
 
1. นางชนิษฐา  ตั้งทรัพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหัทยา  สูนไธสง
2. เด็กหญิงอภิชญา  กิจคติ
 
1. นายธรรมธร  ทองสุข
2. นายอนนท์  อำพินธ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงปวีณา  พงสินชัย
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  แคนไธสง
3. เด็กหญิงลักษิกา  กุดไธสง
4. เด็กหญิงวริศรา  กายไธสง
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  น้อยคุณ
 
1. นางชนิษฐา  ตั้งทรัพย์
2. นางสาวทองหัน  กิจไธสง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยานุช  กาญจน์สุภัค
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สนโศรก
3. เด็กหญิงฉายสิริ  กุงไธสง
4. เด็กหญิงญานิศา  หนูนา
5. เด็กหญิงพัชรี  จอบกระโทก
6. เด็กหญิงรุ่งละมัย  พรมมาศรี
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  พงสินชัย
8. เด็กหญิงอริสา  โพธิขำ
9. เด็กหญิงอิสราภร  อะสันเทียะ
10. เด็กหญิงโชติมนต์  เกษไธสง
 
1. นางสสินันท์  สิริเจริญมิตร
2. นายดิเรกฤทธิ์  เทพบัญฑิตย์
3. นายประมินทร์  วงษ์หาญ
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพร  ขันถม
 
1. นางอุมาพร  เจริญศิริ